intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Sử dụng vốn

Xem 1-20 trên 8784 kết quả Sử dụng vốn
 • Hình
tượng
tiên
nữ
là
một
trong
những
hình
ảnh xuất
hiện
trong
các
công
trình
mỹ
thuật
truyền thống
thế
kỷ
XI‑XVIII. Nội
dung
bài
viết
tìm
hiểu
về hình tượng
tiên
nữ
trong mỹ
thuật
truyền
thống,
với mong
muốn
được
đóng
góp
tiếng
nói
cho
sự
gìn giữ
bảo
tồn
những
vốn
cổ
văn
hóa
nghệ
thuật dân
tộc.

  pdf3p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Mẫu "Giấy đề nghị chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam" áp dụng theo mẫu TP-LS-31-sđ ban hành kèm theo thông tư số 03/2024/TT-BTP về sửa đổi, bổ sung 8 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trong đó có Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

  doc3p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Học phần "Quản trị tài chính" nhằm giới thiệu cho sinh viên các vấn đề cốt yếu về quản trị tài chính mà doanh nghiệp sẽ thực hiện để tiến hành hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường như: những vấn đề chung về quản trị tài chính, định giá tài sản tài chính (cổ phiếu, trái phiếu), chi phí huy động và sử dụng vốn (chi tiết cho từng nguồn vốn huy động tại doanh nghiệp);...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc20p hoangvanlong23 16-07-2024 3 1   Download

 • Môn học "Phân tích và định giá doanh nghiệp" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thể giải thích được bản chất và vai trò của hoạt động định giá; Vận dụng các kiến thức về mối quan hệ giữa rủi ro và phần bù rủi ro phản ánh vào tỷ suất lợi nhuận yêu cầu; Thiết lập được các phương pháp định giá doanh nghiệp đang áp dụng, cũng như các quy trình cần thực hiện đối với hoạt động định giá doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hoangvanlong23 16-07-2024 4 3   Download

 • Cơ sở lý thuyết của nghiên cứu này là mô hình định giá tài sản vốn, mô hình ba nhân tố Fama và French, mô hình của Chen và cộng sự (2011) áp dụng cho đặc thù ngành Bất động sản. Với phương pháp ước lượng sai số chuẩn mạnh, nhóm tác giả nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu của 70 công ty ngành Bất động sản Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2022.

  pdf16p gaupanda041 11-07-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, vốn nhân lực, phát triển tài chính và năng lượng tái tạo đến sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam trong thời đoạn từ 1995 đến 2023. Sử dụng phương pháp Wavelet và kiểm định quan hệ nhân quả quang phổ của, kết quả nghiên cứu tại Việt Nam trong giai đoạn thực nghiệm giữa biến đổi khí hậu, vốn nhân lực, phát triển tài chính và năng lượng tái tạo có mối tương quan hai chiều với sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam.

  pdf14p gaupanda041 11-07-2024 0 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu "Vốn nhân lực và tăng trưởng kinh tế - Trường hợp các quốc gia điển hình tại châu Á" nhằm đánh giá ảnh hưởng của vốn nhân lực đến tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu tại 30 quốc gia điển hình châu Á trong giai đoạn 1990 đến 2021 và sử dụng phương pháp phân tích định lượng.

  pdf9p gaupanda041 11-07-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố vốn xã hội tác động đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ gia đình nuôi tôm tại vùng ven biển tỉnh Bến Tre. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để xác định các yếu tố thuộc mạng lưới xã hội chính thức, mạng lưới xã hội phi chính thức, cũng như nghiên cứu định lượng bằng mô hình hồi quy Logistic nhằm tác động của từng yếu tố vốn xã hội đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư.

  pdf10p gaupanda041 11-07-2024 0 0   Download

 • Dự báo thống kê gắn liền với phân tích tính dừng và kiểm định tính dừng là những nội dung quan trọng khi ra quyết định quản trị dựa trên chuỗi dữ liệu thời gian. Bài viết dự báo về nguồn vốn đầu tư trong nước dưới sự phân tích của tính dừng cũng như kiểm định tính dừng đối với chuỗi dữ liệu theo thời gian về nguồn vốn đầu tư trong nước tại tỉnh Ninh Thuận.

  pdf8p gaupanda041 11-07-2024 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã, phường, thị trấn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Quy trình thẩm tra quyết toán vốn ngân sách nhà nước; hướng dẫn thực hiện tự chủ vổ sử dụng kinh phí quản lý hành chính; thẩm quyền xác lập quyền sở hữu và xử lý vi phạm trong công tác quản lý tài sản công; chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm và công tác thi đua khen thưởng đối với công chức xã, phường, thị trấn;...

  pdf216p gaupanda041 04-07-2024 5 4   Download

 • Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa đặc điểm của công ty và hành vi tránh thuế thu nhập doanh nghiệp. Sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng của 517 công ty phi tài chính niêm yết trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2022 với 1449 quan sát, phân tích hồi quy tuyến tính bội cho thấy quy mô công ty, khả năng sinh lời, mức độ đầu tư vốn vào tài sản cố định lớn thì khả năng tránh thuế càng lớn.

  pdf9p viwalton 02-07-2024 1 1   Download

 • Bài viết này trình bày thực tiễn vận dụng và tầm ảnh hưởng của Đề cương văn hóa Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến chống thực dân Pháp, cụ thể là sự tiếp thu, vận dụng Đề cương trong những hoạt động do Đảng Cộng sản lãnh đạo, và sự ảnh hưởng tự phát của nó đến văn đàn đô thị giai đoạn 1945-1954 vốn vẫn nằm trong sự kiểm soát của thực dân Pháp.

  pdf11p viwalton 02-07-2024 1 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Kim khí Hải Sơn" gồm có 3 chương: Chương I - Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động SXKD; Chương II - Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Kim khí Hải Sơn; Chương III - Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD Công ty Kim khí Hải Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p daonhiennhien 03-07-2024 4 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Crystal Martin VietNam" nghiên cứu cơ sở lý luận về nguồn hiệu quả sử dụng vốn. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn Công ty TNHH Crystal Martin VietNam. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Crystal Martin VietNam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p daonhiennhien 03-07-2024 5 1   Download

 • Bài viết này xem xét vai trò điều tiết của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với mối quan hệ giữa vốn trí tuệ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2011-2020.

  pdf12p viwalton 02-07-2024 3 1   Download

 • Tạp chí chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ (Chủ đề: Kinh tế - Xã hội) gồm các nội dung: Áp dụng mô hình cấu trúc (PLS-SEM) trong phân tích vai trò của thể chế đối với trụ cột kinh tế của phát triển bền vững; Hiệu ứng lan truyền biến động giữa các ngành tại Việt Nam; Tổng thuật nghiên cứu thực nghiệm về sự ổn định tài chính và dòng vốn quốc tế;...

  pdf67p viwalton 02-07-2024 3 1   Download

 • Bài giảng "Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành" Chương 1: Giới thiệu chung, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm kiến trúc và tổ chức máy tính; cấu trúc và chức năng của máy tính; lịch sử phát triển máy tính; kiến trúc Von Neumann; kiến trúc Harvard; các hệ số đếm và tổ chức lưu trữ dữ liệu trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt83p thuyduong0906 01-07-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 431/QĐ-TTg năm 2024 về việc giao kinh phí năm 2024 cho các chương trình, dự án và kinh phí đào tạo cán bộ, học sinh lào sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Nam dành cho chính phủ Lào. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc15p hoangnhanduc08 28-06-2024 1 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị tài chính (Ngành: Quản trị kinh doanh - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Tổng quan về quản trị tài chính; Quản trị nguồn vốn trong doanh nghiệp; Quản trị tài sản trong doanh nghiệp; Cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p gaupanda039 24-06-2024 5 2   Download

 • Giáo trình "Thực tập lập kế hoạch kinh doanh (Ngành: Quản trị kinh doanh - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Lựa chọn ý tưởng kinh doanh; đánh giá thị trường; lập kế hoạch marketing; tìm nguồn hàng nhà cung cấp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p gaupanda039 24-06-2024 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1230 lượt tải
207 tài liệu
1446 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2