Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
84
lượt xem
10
download

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật Hình sự năm 1999 do Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư phápp - Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP

  1. B CÔNG AN-B QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÒNG-B TƯ PHÁP-VI N NAM KI M SÁT NHÂN DÂN T I c l p - T do - H nh phúc CAO ******** ******** S : 01/2003/TTLT-TANDTC- Hà N i , ngày 11 tháng 8 năm 2003 VKSNDTC-BCA-BTP-BQP THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO - VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO - B CÔNG AN - B TƯ PHÁP - B QU C PHÒNG S 01/2003/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BCA-BTP-BQP NGÀY 11 THÁNG 08 NĂM 2003 HƯ NG D N ÁP D NG M T S QUY NNH T I CHƯƠNG XXIII "CÁC T I XÂM PH M NGHĨA V , TRÁCH NHI M C A QUÂN NHÂN" C A B LU T HÌNH S NĂM 1999 áp d ng úng và th ng nh t các quy nh t i chương XXIII "Các t i xâm ph m nghĩa v , trách nhi m c a quân nhân" c a B lu t Hình s năm 1999 (sau ây vi t t t là B lu t Hình s ), Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Tư pháp và B Qu c phòng th ng nh t hư ng d n m t s i m như sau: I. V CH TH C A CÁC T I XÂM PH M NGHĨA V , TRÁCH NHI M C A QUÂN NHÂN QUY NNH T I I U 315 B LU T HÌNH S 1. Quân nhân t i ngũ là công dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph c v tr c ti p trong Quân i. Quân nhân bao g m sĩ quan, h sĩ quan, binh sĩ và quân nhân chuyên nghi p ư c quy nh trong Lu t Nghĩa v quân s , Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam. 2. Quân nhân d b là công dân ư c ăng ký vào ng ch d b ng viên theo Pháp l nh v l c lư ng d b ng viên. Quân nhân d b ch ph i ch u trách nhi m hình s v các t i xâm ph m nghĩa v , trách nhi m c a quân nhân trong th i gian ngư i ó ư c t p trung hu n luy n. ư c coi là quân nhân d b trong th i gian t p trung hu n luy n trong các trư ng h p sau ây: a) T p trung hu n luy n chính tr , quân s thư ng kỳ hàng năm; b) T p trung di n t p; c) T p trung ki m tra tình tr ng s n sàng ng viên; d) T p trung ki m tra tình tr ng s n sàng chi n u.
  2. 3. Công dân ư c trưng t p vào ph c v trong Quân i bao g m: a) Công nhân Qu c phòng (do h p ng lao ng ho c ư c tuy n d ng vào ph c v trong Quân i) và Công ch c Qu c phòng. Nh ng ngư i này ch ph i ch u trách nhi m hình s v t i xâm ph m nghĩa v , trách nhi m c a quân nhân trong th i gian h tham gia chi n u ho c tr c ti p ph c v chi n u; b) Công dân ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh vào ph c v Quân i khi: - Có l nh t ng ng viên, ng viên c c b ; - Có chi n tranh; - Có nhu c u chi n u b o v a phương, b o v ch quy n lãnh th mà chưa n m c ph i ng viên c c b . Nh ng ngư i trên ây ch ph i ch u trách nhi m hình s v các t i xâm ph m nghĩa v , trách nhi m c a quân nhân trong th i gian ư c trưng t p ó. 4. Dân quân, t v ph i thu c v i Quân i trong chi n u ho c ph c v chi n u là ngư i thu c m t b ph n dân quân, t v ư c giao cho ơn v quân i khi có nhu c u chi n u ho c ph c v chi n u tăng kh năng hoàn thành nhi m v tác chi n c a ơn v quân i. Dân quân, t v ph i thu c v i Quân i trong chi n u ho c ph c v chi n u ch ph i ch u trách nhi m hình s v các t i xâm ph m nghĩa v , trách nhi m c a quân nhân trong th i gian ph i thu c ư c quy nh trong quy t nh c a c p có thNm quy n. II. V M T S KHÁI NI M, TÌNH TI T LÀ Y U T NNH T I HO C NNH KHUNG HÌNH PH T 1. V các tình ti t "sĩ quan", "ch huy" quy nh t i i m a kho n 2 các i u 316, 322, 323, 324, 325, 326, 337 và 338 B lu t Hình s . a) "Sĩ quan" là cán b quân i ư c Nhà nư c phong quân hàm c p uý, c p tá, c p tư ng và tương ương. Sĩ quan bao g m sĩ quan t i ngũ và sĩ quan d b . b) "Ch huy" là cán b quân i có ch c v t trung i trư ng và tương ương tr lên. Ch c v tương ương ư c cơ quan có thNm quy n quy nh. 2. V các khái ni m "ngư i ch huy", "c p trên" quy nh t i kho n 1 các i u 316 và 319 B lu t Hình s và khái ni m "c p dư i" quy nh t i kho n 1 i u 320 B lu t Hình s . a) "Ngư i ch huy" là cán b quân i ư c giao ph trách cơ quan, ơn v thu c quy n, có nh ng nhi m v , quy n h n trong ph m vi thu c cơ quan, ơn v ó. b) xác nh là "c p trên" theo quy nh t i kho n 1 các i u 316 và 319 B lu t Hình s và "c p dư i" theo quy nh t i kho n 1 i u 320 BLHS thì gi a ngư i ph m
  3. t i và ngư i ra l nh (ho c ngư i b h i) ph i có quan h công tác và ư c xác nh như sau: b1) N u ngư i ph m t i và ngư i ra l nh (ho c ngư i b h i) cùng biên ch trong m t cơ quan, ơn v nh t nh, thì: - Ngư i có ch c v cao hơn là c p trên, ngư i có ch c v th p hơn là c p dư i, mà không phân bi t c p b c; - Ngư i có c p b c cao hơn là c p trên, n u nh ng ngư i ó có cùng ch c v . b2) N u ngư i ph m t i và ngư i ra l nh (ho c ngư i b h i) không cùng biên ch trong m t cơ quan, ơn v nh t nh, thì: - Ngư i có c p b c cao hơn là c p trên, mà không phân bi t ch c v trong Quân i; - Ngư i có ch c v trong Quân i cao hơn là c p trên, n u nh ng ngư i ó có cùng c p b c. b3) N u ngư i ph m t i và ngư i ra l nh (ho c ngư i b h i) không cùng biên ch trong m t cơ quan, ơn v nh t nh, nhưng cùng th c hi n m t nhi m v trong m t th i gian nh t nh, thì: - Ngư i ư c giao ph trách là c p trên mà không phân bi t c p b c, ch c v ; - Ngư i có c p b c cao hơn là c p trên mà không phân bi t ch c v , n u không có ai ư c giao ph trách; - Ngư i có ch c v trong Quân i cao hơn là c p trên, n u nh ng ngư i ó có cùng c p b c và không có ai ư c giao ph trách. 3. V khái ni m " ng i" quy nh t i kho n 1 i u 321 B lu t Hình s . Các quân nhân không phân bi t c p b c, ch c v , cùng biên ch hay không cùng biên ch trong cùng m t ơn v u ư c coi là " ng i" theo quy nh t i kho n 1 i u 321 B lu t Hình s , n u vi c ph m t i làm nh c, hành hung nhau không liên quan n quan h công tác. 4. V khái ni m "m nh l nh" quy nh t i kho n 1 các i u 316 và 317 B lu t Hình s . "M nh l nh" là m nh l nh c a ngư i ch huy tr c ti p ho c c p trên có thNm quy n b t bu c c p dư i ph i ch p hành. M nh l nh có th b ng l i nói, b ng văn b n ho c b ng tín hi u l nh. M nh l nh c a ngư i ch huy tr c ti p ho c c p trên có thNm quy n ph i úng pháp lu t. Trư ng h p ngư i ra m nh l nh trái pháp lu t thì c n phân bi t như sau: a) N u ngư i ch p hành m nh l nh không bi t m nh l nh ó là trái pháp lu t, thì ngư i ra m nh l nh ó ph i ch u trách nhi m v vi c th c hi n m nh l nh ó;
  4. b) N u ngư i ch p hành m nh l nh bi t rõ m nh l nh ó là trái pháp lu t, thì: - N u ngư i ó v n ch p hành mà không có ý ki n phát hi n, t gì, thì c ngư i ra m nh l nh và ngư i ch p hành m nh l nh ph i ch u trách nhi m v vi c th c hi n m nh l nh ó; - N u ngư i ó ã phát hi n, t v i ngư i ra m nh l nh nhưng ngư i ra m nh l nh v n yêu c u b t bu c ph i ch p hành thì ch ngư i ra m nh l nh ph i ch u trách nhi m v vi c th c hi n m nh l nh trái pháp lu t ó. 5. V các tình ti t "ph m t i trong chi n u", "ph m t i trong khu v c có chi n s ", "ph m t i trong th i chi n" quy nh t i các i u lu t tương ng: kho n 3 i u 316, kho n 2 i u 317, kho n 3 i u 318, kho n 1 i u 325, i m c kho n 2 i u 326, kho n 2 i u 330, kho n 2 i u 331, kho n 1 i u 332, kho n 2 i u 333, kho n 2 i u 334, kho n 1 i u 337 và i m c kho n 2 i u 338 B lu t Hình s . a) "Ph m t i trong chi n u" là ph m t i trong th i gian ngư i ph m t i ang tr c ti p chi n u ho c tr c ti p ph c v chi n u. b) "Ph m t i trong khu v c có chi n s " là ph m t i trong khu v c ang có các ho t ng tác chi n quân s gi a ta và ch. c) "Ph m t i trong th i chi n" là ph m t i trong kho ng th i gian ang có chi n tranh nư c ta. Tình tr ng chi n tranh do Ch t ch nư c công b theo quy t nh c a Qu c h i hay U ban Thư ng v Qu c h i. 6. V các tình ti t "gây h u qu nghiêm tr ng", "gây h u qu r t nghiêm tr ng", "gây h u qu c bi t nghiêm tr ng" quy nh t i các i u t i u 326 n i u 339 B lu t Hình s . Khi áp d ng các tình ti t này c n chú ý: a) H u qu ph i do hành vi ph m t i gây ra, t c là ph i có m i quan h nhân qu gi a hành vi ph m t i và h u qu x y ra. H u qu ó có th là h u qu v t ch t (như thi t h i v tính m ng, s c kho , v tài s n, v vũ khí, phương ti n k thu t quân s ) ho c phi v t ch t như gây nh hư ng x u n vi c th c hi n ư ng l i c a ng, chính sách c a Nhà nư c v an ninh qu c phòng; nh hư ng n kh năng và tình tr ng s n sàng chi n u c a Quân i; nh hư ng n vi c th c hi n nhi m v c a ơn v ; nh hư ng n quan h oàn k t trong n i b Quân i; m i quan h quân dân v.v b) xác nh th nào là ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng, gây h u qu r t nghiêm tr ng, gây h u qu c bi t nghiêm tr ng ph i xem xét ánh giá m t cách t ng h p, toàn di n các lo i h u qu do hành vi ph m t i gây ra g m thi t h i v tài s n, thi t h i v tính m ng, s c kho , thi t h i v vũ khí, trang b và thi t h i phi v t ch t. c) Vi c xác nh thi t h i v tính m ng, s c kho , v tài s n ư c th c hi n theo Thông tư liên t ch s 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 c a Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Công an,
  5. B Tư pháp hư ng d n áp d ng m t s quy nh t i Chương XIV "Các t i xâm ph m s h u" c a B lu t Hình s năm 1999. d) Vi c xác nh thi t h i v vũ khí, phương ti n k thu t quân s như sau: d1) Gây thi t h i v vũ khí, phương ti n k thu t quân s thu c m t trong các trư ng h p sau ư c coi là gây h u qu nghiêm tr ng: -T 3 n 10 khNu súng ng n, súng trư ng, súng ti u liên; - T 1 n 5 khNu súng b binh khác như trung liên, i liên, súng máy cao x 12,7 ly n 25 ly, súng B40, B41; -T 5 n 15 qu mìn, l u n; -T 3 n 10 qu n c i, n pháo; - T 300 n 1.000 viên n b binh c 11,43 ly tr xu ng; - T 200 n 600 viên n súng máy cao x c 12,7 ly n 25 ly; - T 10 n 30 kg thu c n các lo i; - T 1.000 n 3.000 n xuỳ ho c ng n ; - T 3.000 n 10.000 m dây cháy ch m, dây n v.v d2) Gây thi t h i v vũ khí, phương ti n k thu t quân s thu c m t trong các trư ng h p sau ư c coi là gây h u qu r t nghiêm tr ng: - T 11 n 30 khNu súng ng n, súng trư ng, súng ti u liên; - T 6 n 20 khNu súng b binh khác như trung liên, i liên, súng máy cao x 12,7 ly n 25 ly, súng B40, B41; - T 16 n 45 qu mìn, l u n; - T 11 n 30 qu n c i, n pháo; - T 1.001 n 3000 viên n b binh c 11,43 ly tr xu ng; - T 601 n 2.000 viên n súng máy cao x c 12,7 ly n 25 ly; - T trên 31 kg n 100 kg thu c n các lo i; - T 3.001 n 10.000 xuỳ n ho c ng n ; - T 10.000 n 30.000 m dây cháy ch m, dây n v.v
  6. d3) Gây thi t h i v vũ khí, phương ti n k thu t quân s v i s lư ng trên m c t i a ư c hư ng d n t i i m d.2 m c 6 này là gây h u qu c bi t nghiêm tr ng. d4) Trư ng h p gây thi t h i các lo i vũ khí, phương ti n k thu t quân s khác nhau mà m i lo i chưa n m c ư c hư ng d n t i i m d.1 m c 6 này thì ư c coi là gây h u qu nghiêm tr ng n u t ng thi t h i tương ng v i m c ư c hư ng d n t i i m d.1 m c 6 này. Ví d : ph m t i gây thi t h i 2 khNu súng trư ng (66% m c hư ng d n t i thi u), 3 kg thu c n (30% m c hư ng d n t i thi u) và 300 n xuỳ (30% m c hư ng d n t i thi u) ư c coi là ph m t i gây h u qu nghiêm tr ng (t ng c ng thi t h i các lo i là 126%, trên m c t i thi u ư c hư ng d n). S d ng cách tính tương t như v y xác nh h u qu r t nghiêm tr ng ho c h u qu c bi t nghiêm tr ng i v i trư ng h p gây thi t h i các lo i vũ khí, phương ti n k thu t quân s khác nhau mà m i lo i chưa n m c ư c hư ng d n t i các i m d.2 ho c d.3 m c 6 này. ) i v i thi t h i phi v t ch t thì tuỳ vào t ng trư ng h p ph m t i c th xác nh h u qu do t i ph m gây ra là nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng hay c bi t nghiêm tr ng. Khi ánh giá c n chú ý n các h u qu như nh hư ng x u n vi c th c hi n ư ng l i c a ng, chính sách c a Nhà nư c v an ninh qu c phòng; kh năng, s c m nh và tình tr ng s n sàng chi n u c a ơn v ; vi c th c hi n nhi m v c a ơn v ; uy tín, danh d c a Quân i; m i quan h oàn k t trong n i b Quân i; m i quan h quân dân v.v 7. Khi áp d ng i u 322, i u 324 và i u 325 B lu t Hình s c n chú ý: a) N u vũ khí, phương ti n k thu t quân s ó không b m t mát, hư h ng ho c tuy b m t mát, hư h ng nhưng chưa n m c ư c coi là h u qu nghiêm tr ng thì áp d ng i m b kho n 2 i u 322 ho c i m b kho n 2 i u 324 ho c i m c kho n 2 i u 325 B lu t Hình s ; b) N u vũ khí, phương ti n k thu t quân s ó b m t mát, hư h ng n m c ư c coi là h u qu nghiêm tr ng thì áp d ng c i m b và i m d kho n 2 i u 322 ho c i m b và i m d kho n 2 i u 324 ho c i m b và i m d kho n 2 i u 325 B lu t Hình s ; c) N u vũ khí, phương ti n k thu t quân s ó b m t mát, hư h ng n m c ư c coi là h u qu r t nghiêm tr ng thì áp d ng c i m b và i m d kho n 2 i u 322 ho c i m b và i m d kho n 2 i u 324 ho c i m c và i m d kho n 2 i u 325 B lu t Hình s ; d) N u vũ khí, phương ti n k thu t quân s ó b m t mát, hư h ng n m c ư c coi là h u qu c bi t nghiêm tr ng thì áp d ng kho n 3 i u 322 ho c kho n 3 i u 324 ho c kho n 3 i u 325 B lu t Hình s ; ) Trong trư ng h p trư c khi u hàng ch ho c b v trí chi n u ho c ào ngũ ngư i ph m t i ã phá hu vũ khí, phương ti n k thu t quân s thì không áp d ng i m b kho n 2 i u 322 ho c i m b kho n 2 i u 324 ho c i m c kho n 2 i u 325 i v i ngư i ph m t i. Tuy nhiên, trong trư ng h p này ngư i ph m t i ph i b
  7. truy c u trách nhi m hình s thêm v t i hu ho i vũ khí quân d ng, phương ti n k thu t quân s quy nh t i i u 334 B lu t Hình s . e) "Tài li u quan tr ng" ư c hi u là tài li u bí m t công tác quân s ho c tuy không ph i là tài li u bí m t công tác quân s nhưng nh hư ng l n n vi c m b o hoàn thành nhi m v c a ơn v . Ví d : tài li u v t ch c, biên ch , trang b , k ho ch công tác c a ơn v , các tài li u m b o cho ho t ng c a ơn v v.v g) Trư ng h p ngư i ph m t i giao n p cho ch ho c mang theo ho c v t b tài li u bí m t công tác quân s và làm l bí m t công tác quân s ho c sau ó chi m o t, mua bán, tiêu hu , làm m t tài li u ó, thì ngoài vi c áp d ng i m b kho n 2 i u 322 ho c i m b kho n 2 i u 324 ho c i m c kho n 2 i u 325 B lu t Hình s , h còn ph i b truy c u trách nhi m hình s thêm v t i tương ng quy nh t i i u 327 ho c i u 328 B lu t Hình s ; h) Trong trư ng h p trư c khi u hàng ch ho c b v trí chi n u ho c ào ngũ ngư i ph m t i ã tiêu hu tài li u bí m t công tác quân s , thì không áp d ng i m b kho n 2 i u 322 ho c i m b kho n 2 i u 324 ho c i m c kho n 2 i u 325 i v i ngư i ph m t i. Tuy nhiên, trong trư ng h p này ngư i ph m t i ph i b truy c u trách nhi m hình s thêm v t i tiêu hu tài li u bí m t công tác quân s quy nh t i i u 327 B lu t Hình s . III. V M T S T I PH M C TH 1. V t i ào ngũ ( i u 325 B lu t Hình s ) a) Ch truy c u trách nhi m hình s v t i ào ngũ i v i ngư i có hành vi r i b ơn v nh m tr n tránh nghĩa v khi thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a1) ã b x lý k lu t v hành vi r i b Quân i nh m tr n tránh nghĩa v mà còn vi ph m. Coi là ã b x lý k lu t trong các trư ng h p sau ây: - ã b x lý b ng m t trong các hình th c x lý theo quy nh c a i u l nh qu n lý b i v hành vi ào ngũ và chưa h t th i h n ư c coi là chưa b x lý. i v i các trư ng h p b x lý mà chưa có quy nh v th i h n h t th i h n ó, ngư i b x lý ư c coi là chưa b x lý, thì th i h n ó là m t năm, k t ngày b x lý. N u trong quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n ghi không rõ lý do thì trư c khi kh i t v án, cơ quan ti n hành t t ng ph i ti n hành xác minh lý do c th c a quy t nh k lu t. Vi c xác minh này ph i ư c l p thành văn b n làm cơ s cho vi c xem xét truy c u hay không truy c u trách nhi m hình s ; - ã b x ph t vi ph m hành chính v hành vi ào ngũ b ng m t trong nh ng hình th c ư c quy nh trong văn b n quy ph m pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng và chưa h t th i h n ư c coi là chưa b x ph t hành chính. a2) Gây h u qu nghiêm tr ng như hư ng d n t i i m c m c 6 Ph n II Thông tư liên t ch này. b) Khi áp d ng kho n 2 i u 325 B lu t Hình s c n chú ý:
  8. b1) N u là sĩ quan ho c ch huy th c hi n hành vi r i b hàng ngũ Quân i nh m tr n tránh nghĩa v quân s thu c m t trong các trư ng h p ư c hư ng d n t i i m a m c 1 Ph n III này thì b truy c u trách nhi m hình s theo i m a kho n 2 i u 325 B lu t Hình s . b2) Tình ti t "lôi kéo ngư i khác ph m t i" quy nh t i i m b kho n 2 i u 325 B lu t Hình s là có hành vi d d , thuy t ph c, mua chu c, e do d n n quân nhân khác cùng ào ngũ. 2. V các t i làm nh c, hành hung ngư i ch huy ho c c p trên ( i u 319 B lu t Hình s ); t i làm nh c ho c dùng nh c hình i v i c p dư i ( i u 320 B lu t Hình s ); t i làm nh c, hành hung ng i ( i u 321 B lu t Hình s ) a) Ngoài các tình ti t th nào là c p trên, c p dư i, ng i ã ư c hư ng d n t i m c 2 và m c 3 Ph n II Thông tư liên t ch này, c n chú ý xem hành vi ph m t i có ư c th c hi n trong quan h công tác hay không. Quan h công tác là quan h gi a các quân nhân v i nhau trong vi c th c hi n nhi m v ư c giao. Quan h ây là quan h ch huy ph c tùng (quan h qu n lý hành chính quân s ) gi a các quân nhân trong cùng m t ơn v ho c quan h ph i h p gi a quân nhân các ơn v khác nhau th c hi n nhi m v ư c giao. Trong m i trư ng h p quân nhân có hành vi làm nh c, hành hung, dùng nh c hình i v i quân nhân khác do ng cơ cá nhân mà không do quan h công tác u b truy c u trách nhi m hình s v t i làm nh c, hành hung ng i ( i u 321) mà không ph thu c vào c p b c, ch c v c a ngư i ph m t i và ngư i b h i. Quân nhân có hành vi làm nh c, hành hung ho c dùng nh c hình i v i quân nhân khác trong quan h công tác thì căn c a v c a ngư i ph m t i và ngư i b h i trong m i quan h ó truy c u trách nhi m hình s cho úng; c th là: - N u ngư i ph m t i là c p dư i c a ngư i b h i thì truy c u trách nhi m hình s v t i làm nh c, hành hung c a ngư i ch huy ho c c p trên ( i u 319 B lu t Hình s ); - N u ngư i ph m t i là ngư i ch huy ho c c p trên c a ngư i b h i thì b truy c u trách nhi m v t i làm nh c ho c dùng nh c hình i v i c p dư i ( i u 320 B lu t Hình s ). b) Hành vi làm nh c ch c u thành t i ph m trong trư ng h p xúc ph m nghiêm tr ng nhân phNm, danh d c a c p trên ( i u 319 B lu t Hình s ), c p dư i ( i u 320 B lu t Hình s ) ho c ng i ( i u 321 B lu t Hình s ). Hành vi xúc ph m nhân phNm, danh d trong m t s trư ng h p sau ây ư c coi là nghiêm tr ng: - Hành vi xúc ph m thư ng xuyên, kéo dài; - ư c ngư i khác can ngăn nhưng không ình ch vi c xúc ph m; - Nhi u ngư i xúc ph m m t ngư i; - Xúc ph m nhi u ngư i;
  9. - Xúc ph m có gây t n h i cho s c kho ho c l i h u qu x u, nh hư ng n uy tín, danh d c a ngư i b xúc ph m; - Xúc ph m b ng các hình th c ê ti n, b i th hi n s coi thư ng quá áng nhân phNm, danh d c a ngư i b h i v.v . c) Hành vi nh c hình, hành hung làm ch t ngư i ho c gây thương tích, gây t n h i s c kho c a ngư i khác n m c c u thành t i xâm ph m s c kho c a ngư i khác thì ngư i b ph m t i b truy c u trách nhi m hình s v t i xâm ph m tính m ng, s c kho tương ng quy nh t i Chương XII "Các t i xâm ph m tính m ng, s c kho , nhân phNm, danh d con ngư i" c a B lu t Hình s mà không truy c u trách nhi m hình s v t i tương ng quy nh t i i u 319, i u 320 ho c i u 321 B lu t Hình s . 3. Vi c áp d ng kho n 4 i u 336 B lu t Hình s v t i vi ph m chính sách iv i thương binh, t sĩ trong chi n u. i tư ng b chi m o t ư c quy nh t i kho n 4 i u 336 B lu t Hình s ch là di v t c a t sĩ, t c là nh ng v t c a t sĩ l i tuy không có giá tr v tài s n ho c giá tr v tài s n không áng k , nhưng l i có giá tr v tinh th n i v i nhân thân c a t sĩ (như nh, huân chương, huy chương, nh t ký ) Hành vi chi m o t di v t c a t sĩ có giá tr v tài s n, thì b truy c u trách nhi m hình s v t i chi m o t tài s n tương ng theo quy nh t i các i u c a Chương XIV B lu t Hình s . Trong trư ng h p này các hành vi công nhiên chi m o t, tr m c p, l m d ng tín nhi m chi m o t di s n dù có giá tr dư i 500.000 ng cũng ư c coi là gây h u qu nghiêm tr ng (không ch ơn thu n giá tr v tài s n mà còn tính n h u qu phi v t ch t) x lý v hình s . 4. V t i vi ph m các quy nh v s d ng vũ khí quân d ng ( i u 333 B lu t Hình s ) S d ng vũ khí quân d ng nói i u này là hành vi nh m phát huy tính năng c a vũ khí quân d ng nh m m c ích nào ó. T i vi ph m các quy nh v s d ng vũ khí là hành vi c a ngư i ư c trang b vũ khí quân d ng s d ng vũ khí ó không úng v i m c ích trang b gây h u qu nghiêm tr ng. C n phân bi t t i vi ph m các quy nh v s d ng vũ khí quân d ng v i t i vô ý gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ngư i khác do vi ph m quy t c hành chính ( i u 109 B lu t Hình s ), v i t i vô ý làm ch t ngư i do vi ph m quy t c hành chính ( i u 99 B lu t Hình s ) và v i t i vô ý gây thi t h i nghiêm tr ng n tài s n ( i u 145 B lu t Hình s ); c th là: - Ngư i dùng vũ khí quân d ng ư c trang b b n chim, b t cá, gây ti ng n gây h u qu nghiêm tr ng thì b truy c u trách nhi m hình s v t i vi ph m các quy nh v s d ng vũ khí quân d ng ( i u 333 B lu t Hình s );
  10. - Ngư i dùng vũ khí quân d ng ùa ngh ch, ngư i không khám súng trư c khi lau chùi súng, ngư i không cNn th n trong b o qu n vũ khí gây n (như không khoá an toàn b v p ngã, vô tình ưa tay vào cò súng ) gây h u qu nghiêm tr ng thì tuỳ theo thi t h i x y ra mà truy c u trách nhi m hình s v t i c ý gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ngư i khác do vi ph m quy t c hành chính ( i u 109 B lu t Hình s ); t i vô ý làm ch t ngư i do vi ph m quy t c hành chính ( i u 99 B lu t Hình s ) ho c t i vô ý gây thi t h i nghiêm tr ng n tài s n ( i u 145 B lu t Hình s ). 5. V t i làm m t ho c vô ý làm hư h ng vũ khí quân d ng, phương ti n k thu t quân s ( i u 335 B lu t Hình s ) Khi áp d ng i u 335 B lu t Hình s c n chú ý r ng hành vi c a ngư i ư c giao qu n lý (như th kho quân khí) ho c ư c trang b vũ khí, phương ti n k thu t quân s mà làm m t ho c hư h ng gây h u qu nghiêm tr ng thì m i c u thành t i ph m này. H u qu ây bao g m c vũ khí, phương ti n k thu t quân s b m t ho c hư h ng và các thi t h i khác do vi c vũ khí b m t ho c b hư h ng gây ra. IV. HI U L C THI HÀNH C A THÔNG TƯ LIÊN TNCH 1. Thông tư liên t ch này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các văn b n trư c ây hư ng d n thi hành các quy nh c a B lu t Hình s 1985 v các t i xâm ph m nghĩa v , trách nhi m c a quân nhân. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, thì ngh ph n ánh cho Toà án nhân dân T i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Tư pháp, B Công an, B Qu c phòng có s gi i thích ho c hư ng d n b sung k p th i. ng Quang Phương Lê Th Ti m Nguy n Văn ư c ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký Tr n Thu Uông Chu Lưu ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản