Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH về việc hướng dẫn công tác phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động do Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH

  1. B CÔNG AN-B LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NG, THƯƠNG BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 01/2005/TTLT-BCA- Hà N i , ngày 18 tháng 1 năm 2005 BL TBXH THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B CÔNG AN - B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 01/2005/TTLT-BCA-BL TBXH NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯ NG D N CÔNG TÁC PHÒNG NG A VÀ CH NG CÁC HÀNH VI VI PH M PHÁP LU T TRONG LĨNH V C XU T KH U LAO NG Thi hành Ngh nh s 81/2003/N -CP ngày 17/7/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành B lu t Lao ng v ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c nư c ngoài (sau ây g i t t là Ngh nh s 81/2003/N -CP), Liên t ch B Công an và B Lao ng - Thương binh và xã h i th ng nh t hư ng d n công tác phòng ng a và ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c xu t khNu lao ng như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Công tác phòng ng a và ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c xu t khNu lao ng là trách nhi m chung c a các B , ngành, U ban nhân dân các c p, các t ch c, doanh nghi p và m i công dân; trong ó nòng c t là ngành Công an và ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Các t ch c, cá nhân ti n hành các ho t ng liên quan n lĩnh v c xu t khNu lao ng ph i ch p hành úng pháp lu t, ch u s qu n lý, ki m tra c a các cơ quan ch c năng thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Công an và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 3. M i hành vi vi ph m pháp lu t v xu t khNu lao ng u thu c i tư ng phòng ch ng, trong ó t p trung vào m t s ho t ng dư i ây: a. L i d ng danh nghĩa xu t khNu lao ng l a o; b. L i d ng danh nghĩa xu t khNu lao ng t ch c ưa ngư i tr n ra nư c ngoài; c. Tuy n ch n lao ng, ào t o, thu ti n và ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài trái quy nh c a pháp lu t; d. Ngư i lao ng Vi t Nam trong th i gian làm vi c nư c ngoài t ý b h p ng; . Ngư i lao ng Vi t Nam nư c ngoài có hành vi lôi kéo, d d ngư i lao ng khác b tr n;
  2. e. Gi m o gi y t ho c l i d ng ch c v , quy n h n ch ng nh n sai các lo i gi y t i làm vi c nư c ngoài; g. Ngư i lao ng Vi t Nam vi ph m pháp lu t c a nư c s t i làm nh hư ng n quan h chính tr , ngo i giao gi a hai nư c; h. Ho t ng c a m t s cá nhân, t ch c Vi t Nam nư c ngoài ch ng i chính sách xu t khNu lao ng c a Nhà nư c ta; 4. M i hành vi vi ph m pháp lu t v xu t khNu lao ng tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m có th b x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . II. NH NG QUY NNH C TH 1. Trách nhi m c a ngành Công an: 1.1. Trách nhi m c a B Công an: a. Ch o l c lư ng công an các c p n m tình hình các doanh nghi p, các t ch c, cá nhân ho t ng liên quan n xu t khNu lao ng nh m phát hi n k p th i các t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t v xu t khNu lao ng. - Giao cho T ng c c An ninh (C c B o v An ninh kinh t ) và T ng c c C nh sát (Cơ quan C nh sát i u tra) ti p nh n các thông tin, tài li u do các cơ quan, t ch c, cá nhân cung c p v ho t ng vi ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c xu t khNu lao ng ph i h p v i các l c lư ng công an t Trung ương n a phương t ch c i u tra và x lý theo thNm quy n; - Giao cho T ng c c V n m tình hình lao ng Vi t Nam nư c ngoài, k p th i báo cáo B Công an và trao i v i các B , ngành có liên quan v ch trương, chính sách c a các nư c ti p nh n lao ng Vi t Nam; ph i h p v i các cơ quan ch c năng làm t t công tác b o v quy n và l i ích h p pháp c a ngư i lao ng Vi t Nam nư c ngoài; tham mưu cho các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài gi i quy t nh ng v n lao ng Vi t Nam liên quan n pháp lu t c a nư c s t i; - Giao cho C c Qu n lý xu t nh p c nh cung c p ( nh kỳ ho c t xu t) cho C c Qu n lý lao ng ngoài nư c - B Lao ng - Thương binh và xã h i thông tin v s lư ng ngư i lao ng c a các doanh nghi p xu t nh p c nh qua các c a khNu và các v n phát sinh có liên quan. b. Ph i h p v i các B , ngành, cơ quan liên quan tuyên truy n, phát ng phong trào qu n chúng tham gia phòng, ch ng, t giác t i ph m trong lĩnh v c xu t khNu lao ng. c. Cung c p và trao i thông tin v i B Lao ng - Thương binh và xã h i v : - Nh ng vi ph m trong ho t ng xu t khNu lao ng c a các doanh nghi p ư c phép ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài ã b phát hi n và x lý;
  3. - Tình hình, k t qu x lý các v vi c vi ph m phát lu t v xu t khNu lao ng c a các t ch c, cá nhân trong ph m vi thNm quy n gi i quy t; - Phương th c, nh ng th o n l a o c a các t ch c, cá nhân liên quan n xu t khNu lao ng do B Công an phát hi n và x lý có liên quan n ch c năng qu n lý nhà nư c c a cơ quan Lao ng - Thương binh và xã h i. - Nh ng b t c p, h n ch trong cơ ch , chính sách c n ư c xem xét, i u ch nh; nh ng thi u sót, tiêu c c trong công tác qu n lý Nhà nư c v xu t khNu lao ng c a các cơ quan, t ch c có liên quan. 1.2. Trách nhi m c a cơ quan công an a phương: a. Thông qua công tác qu n lý hành chính v h t ch h khNu, xác nh n lý l ch tư pháp và qu n lý xu t nh p c nh nh m phát hi n các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c xu t khNu lao ng. b. Ph i h p v i các s , ban, ngành liên quan và các doanh nghi p có gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng có hình th c và bi n pháp tuyên truy n, phát ng phong trào qu n chúng tham gia phòng, ch ng, t giác t i ph m và nh ng hành vi tiêu c c liên quan n xu t khNu lao ng. c. Phát hi n, i u tra và x lý k p th i các t ch c, cá nhân, ư ng dây l a o ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài. d. T ng h p, báo cáo nh kỳ (3 tháng, 6 tháng và 1 năm) và báo cáo t xu t g i B Công an v nh ng hành vi ph m pháp trong lĩnh v c xu t khNu lao ng trên a bàn 2. Trách nhi m c a ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i: 2.1. Trách nhi m c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i: a. Ch o các doanh nghi p có gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng tuân th pháp lu t, qu n lý ch t ch ho t ng xu t khNu lao ng c a doanh nghi p, phát hi n, ngăn ch n và x lý k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t v xu t khNu lao ng c a cán b , nhân viên trong doanh nghi p, cũng như t ch c và cá nhân khác có liên quan. b. Tăng cư ng thanh tra, ki m tra các doanh nghi p ư c c p gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng, các cơ quan, t ch c có liên quan n vi c th c hi n ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài. Trong trư ng h p c n thi t, ph i h p v i B Công an ki m tra vi c ch p hành pháp lu t, quy nh v xu t khNu lao ng c a các t ch c và cá nhân có liên quan n ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài. c. Ph i h p v i B Công an ti n hành xác minh, thu th p thông tin, tài li u ph c v cho công tác i u tra, x lý các v án liên quan n xu t khNu lao ng. d. X lý k p th i theo thNm quy n nh ng vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c xu t khNu lao ng.
  4. . Ch ng v kinh phí và phương ti n ph i h p v i l c lư ng Công an trong nh ng trư ng h p c n thi t. e. Cung c p cho B Công an các thông tin, tài li u sau ây: - Danh sách các doanh nghi p ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i c p gi y phép ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài và các ơn v tr c thu c doanh nghi p ư c giao nhi m v xu t khNu lao ng; - Các doanh nghi p xu t khNu lao ng b x lý v hành chính, t m ình ch h p ng, t m ình ch ho t ng xu t khNu lao ng và b thu h i gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng; - Các văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n ch o c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i liên quan n ho t ng xu t khNu lao ng; - Thông tin v ơn thư t giác hành vi l a o và các d u hi u vi ph m pháp lu t liên quan n ho t ng xu t khNu lao ng. 2.2. Trách nhi m c a cơ quan Lao ng - Thương binh và xã h i a phương: a. Ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng tuyên truy n công khai t i a phương v ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong lĩnh v c xu t khNu lao ng, thông tin v các doanh nghi p ư c c p gi y phép ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài; thông báo v các v l a o xu t khNu lao ng, các i tư ng l a o và th o n ho t ng ã b phát hi n t i a phương các doanh nghi p xu t khNu lao ng và ngư i dân nâng cao c nh giác. b. Thư ng xuyên ki m tra, n m tình hình ho t ng c a các doanh nghi p ư c c p gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng, các cơ s ào t o ngư i lao ng ưa i làm vi c nư c ngoài t i a phương. c. Ph i h p v i cơ quan Công an a phương thư ng xuyên ki m tra phát hi n, ngăn ch n các hành vi vi ph m pháp lu t v xu t khNu lao ng t i a phương mình. d. Tăng cư ng công tác qu n lý ngư i nư c ngoài có ho t ng liên quan n xu t khNu lao ng trên a bàn. . Cung c p cho cơ quan Công an ơn thư t giác và thông tin khác liên quan n các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c trên a bàn có hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c xu t khNu lao ng. c. X lý theo thNm quy n i v i t ch c, cá nhân có nh ng vi ph m trong lĩnh v c xu t khNu lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c ph i h p gi a ngành Công an và ngành Lao ng - Thương binh và xã h i: - B Công an giao cho T ng c c An ninh (tr c ti p và C c B o v An ninh kinh t ), B Lao ng - Thương binh và Xã h i giao cho C c Qu n lý lao ng ngoài nư c là cơ quan Thư ng tr c giúp lãnh o hai B t ch c th c hi n Thông tư này.
  5. Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao cho Phòng B o v An ninh kinh t , S Lao ng - Thương binh và xã h i giao cho ơn v có ch c năng thu c s là cơ quan thư ng tr c giúp lãnh o hai ngành th c hi n Thông tư này. Cơ quan Thư ng tr c c a hai B có trách nhi m thư ng xuyên ph i h p thông báo tình hình, ki m i m rút kinh nghi m, xu t v i lãnh o hai B xem xét, ch o th c hi n các n i dung công tác c n thi t. nh kỳ hai năm m t l n, hai B t ch c sơ k t công tác ph i h p trong phòng ng a và ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c xu t khNu lao ng. - Vi c ph i h p cung c p thông tin, tài li u gi a hai ngành Công an và Lao ng - Thương binh và xã h i nêu t i Thông tư này ư c ti n hành thư ng xuyên và trên cơ s yêu c u c a m i bên. 4. Trách nhi m c a các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c oàn th có doanh nghi p ho t ng xu t khNu lao ng (g i chung là cơ quan ch qu n): Các cơ quan ch qu n ch o và qu n lý các doanh nghi p xu t khNu lao ng tr c thu c th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c trong lĩnh v c xu t khNu lao ng, ph i h p ch t ch v i B Công an và B Lao ng - Thương binh và xã h i trong vi c phòng ng a và ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c xu t khNu lao ng. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o cơ quan Công an, cơ quan Lao ng - Thương binh và xã h i a phương ph i h p t ch c th c hi n các bi n pháp phòng ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t v xu t khNu lao ng theo n i dung Thông tư này. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây c a B Công an và B Lao ng - Thương binh và xã h i trái v i Thông tư này u bãi b . 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, ơn v báo cáo v B Công an, B Lao ng - thương binh và xã h i xem xét hư ng d n gi i quy t. Nguy n Lương Trào Nguy n Văn Hư ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản