Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BCN-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công nghiệp ở địa phương do Bộ Công nghiệp - Bộ Nội vụ ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
41
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BCN-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công nghiệp ở địa phương do Bộ Công nghiệp - Bộ Nội vụ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 02/2003/ttlt-bcn-bnv về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công nghiệp ở địa phương do bộ công nghiệp - bộ nội vụ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BCN-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công nghiệp ở địa phương do Bộ Công nghiệp - Bộ Nội vụ ban hành

  1. B CÔNG NGHI P-B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2003/TTLT-BCN-BNV Hà N i , ngày 29 tháng 10 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B CÔNG NGHI P - B N I V S 02/2003/TTLT-BCN-BNV NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯ NG D N CH C NĂNG, NHI M V QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP U BAN NHÂN DÂN QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG NGHI P A PHƯƠNG Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; B Công nghi p và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v công nghi p a phương như sau: I. S CÔNG NGHI P 1. V trí và ch c năng S công nghi p là cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh), giúp U ban nhân dân t nh th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v công nghi p - ti u th công nghi p, bao g m các ngành: cơ khí, luy n kim, hoá ch t (bao g m c hoá dư c), i n, d u khí (n u có), khai thác khoáng s n, v t li u n công nghi p, công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c ph m, công nghi p ch bi n khác; qu n lý Nhà nư c các d ch v công thu c ngành công nghi p trên a bàn theo quy nh c a Pháp lu t. S công nghi p ch u s qu n lý toàn di n và tr c ti p c a U ban nhân dân t nh, ng th i ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn nghi p v c a B Công nghi p. 2. Nhi m v và quy n h n 2.1. Trình U ban nhân dân t nh ban hành các quy t nh, ch th v qu n lý các ho t ng công nghi p, ti u th công nghi p trên a bàn theo quy nh c a Pháp lu t. 2.2. Trình B Công nghi p tho thu n U ban nhân dân t nh phê duy t quy ho ch phát tri n công nghi p phù h p v i quy ho ch phát tri n công nghi p c nư c, quy ho ch phát tri n công nghi p thep vùng lãnh th và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nh. 2.3. Giúp U ban nhân dân t nh t ch c, ch o, hư ng d n và ki m tra th c hi n các văn b n quy ph m Pháp lu t, quy ho ch, k ho ch phát tri n công nghi p ã ư c phê duy t; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v các ho t ng công nghi p, ti u th công nghi p a phương.
  2. 2.4. V qu n lý cơ khí, luy n kim và hoá ch t. 2.4.1. T ch c, ch o vi c phát tri n các s n ph m cơ khí, cơ - i n t t ng hoá, i n t công nghi p tr ng i m trên a bàn; 2.4.2. Hư ng d n th c hi n các cơ ch , chính sách c a Nhà nư c, B Công nghi p v h tr phát tri n ngành cơ khí, luy n kim, hoá ch t và các s n ph m cơ khí, cơ - i n t tr ng i m trên a bàn. 2.5. V qu n lý i n 2.5.1. Trình U ban nhân dân t nh ban hành các quy nh v qu n lý i n nông thôn; t ch c th c hi n các quy nh v b o v hành lang an toàn lư i i n cao áp và b o v các công trình i n khác trên a bàn; 2.5.2. Xây d ng quy ho ch phát tri n i n l c t nh U ban nhân dân t nh trình B Công nghi p phê duy t; hư ng d n, ki m tra th c hi n sau khi ư c phê duy t; 2.5.3. Trình U ban nhân dân t nh phê duy t các d án u tư công trình lư i i n h áp nông thôn theo phân c p; ch trì ph i h p v i các S có liên quan trình U ban nhân dân t nh phương án giá i n trên a bàn theo quy nh khung giá c a Chính ph ; 2.5.4. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng quy ho ch ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho cán b , công nhân k thu t thu c các t ch c tham gia qu n lý i n nông thôn. 2.6. V qu n lý v t li u n công nghi p: 2.6.1. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m Pháp lu t v cung ng b o qu n, v n chuy n và s d ng v t li u n công nghi p trên a bàn; 2.6.2. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan, th c hi n công tác thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m Pháp lu t v qu n lý s d ng, b o qu n, v n chuy n v t li u n công nghi p trên a bàn theo quy nh c a Pháp lu t. 2.7. V qu n lý khai thác khoáng s n: Trình U ban nhân dân t nh phê duy t m c tiêu, nhi m v và k ho ch khai thác khoáng s n, các d án u tư theo quy nh c a Pháp lu t i v i các doanh nghi p tr c thu c sau khi có gi y phép khai thác khoáng s n do cơ quan qu n lý Nhà nư c có th m quy n c p. 2.8. V qu n lý công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c ph m và công nghi p ch bi n khác: 2.8.1. Hư ng d n th c hi n các quy ho ch, k ho ch phát tri n công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c ph m và công nghi p ch bi n khác trên a bàn; ch trì ph i h p v i các S có liên quan xây d ng quy ho ch t ng th và chi ti t các cơ s ch bi n, vùng nguyên li u c a t ng
  3. ngành phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nh trình U ban nhân dân t nh phê duy t; 2.8.2. Trình U ban nhân dân t nh phê duy t chương trình, d án phát tri n ngành công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c ph m và công nghi p ch bi n khác phù h p v i quy ho ch phát tri n cơ s ch bi n và vùng nguyên li u. 2.9. V ho t ng khuy n công: 2.9.1. Trình U ban nhân dân t nh phê duy t các chương trình, k ho ch khuy n công trong các ngành công nghi p trên a bàn; hư ng d n và t ch c tri n khai th c hi n sau khi ư c phê duy t; 2.9.2. Căn c tình hình phát tri n kinh t - xã h i và yêu c u công tác khuy n công c a t ng th i kỳ, trình U ban nhân dân t nh danh m c các ngành, ngh công nghi p ư c h tr t Qu khuy n công c a t nh cho các i tư ng thu c m i thành ph n kinh t trong các ngành công nghi p c a a phương; 2.9.3. Trình U ban nhân dân t nh phê duy t k ho ch s d ng Qu khuy n công c a t nh; xét duy t, c p và quy t toán Qu khuy n công theo quy nh c a U ban nhân dân t nh; 2.10. V qu n lý các khu, c m, i m công nghi p - ti u th công nghi p và kinh t t p th : 2.10.1. Giúp U ban nhân dân t nh ch o phát tri n các khu, c m, i m công nghi p - ti u th công nghi p v i nh ng ngành, ngh phù h p v i quy ho ch phát tri n công nghi p và quy ho ch kinh t - xã h i trên a bàn; 2.10.2. Ph i h p v i các S , Ban, ngành có liên quan trình U ban nhân dân t nh ban hành các quy nh th c hi n các cơ ch , chính sách c a Nhà nư c ưu ãi v u tư, t ai, tài chính, khoa h c - công ngh và b o v môi trư ng có liên quan n xây d ng cơ s k thu t h t ng, di chuy n, xây d ng m i khu, c m, i m công nghi p, ti u th công nghi p trên a bàn; 2.10.3. Hư ng d n các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t l p d án u tư phát tri n s n xu t công nghi p trên a bàn phù h p v i quy ho ch công nghi p c a t nh; 2.10.4. T ch c, hư ng d n ào t o ngh , truy n ngh và phát tri n ngh truy n th ng; t ch c các ho t ng trao i kinh nghi m, thăm quan kh o sát, liên doanh, liên k t, h p tác kinh t và tham gia các h i ngh nghi p. 2.10.5. Hư ng d n phát tri n kinh t t p th , mô hình t ch c và ho t ng c a các h p tác xã công nghi p - ti u th công nghi p; phân lo i các h p tác xã và xu t các gi i pháp tháo g khó khăn cho phát tri n kinh t t p th ; xây d ng và phát tri n các mô hình h p tác xã ki u m i. 2.11. Tham gia th m nh ho c th m nh các d án u tư trong ngành công nghi p c a a phương theo quy nh c a Pháp lu t; ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan hư ng d n, ki m tra ho t ng s n xu t - kinh doanh thu c các ngành công nghi p trên a bàn.
  4. 2.12. xu t nh ng cơ ch , chính sách ưu ãi riêng phù h p v i i u ki n c a a phương thu hút u tư trong và ngoài nư c vào phát tri n công nghi p trên a bàn. 2.13. Trình U ban nhân dân t nh c p, i u ch nh, thu h i, gia h n gi y phép ho t ng i n l c, gi y phép s d ng v t li u n công nghi p và các gi y phép khác theo phân c p. 2.14. Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh v k thu t an toàn i v i các thi t b , các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng trong các ngành công nghi p trên a bàn theo quy nh c a Pháp lu t. 2.15. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c công nghi p ư c U ban nhân dân t nh giao. 2.16. T ch c nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh trong ho t ng công nghi p; hư ng d n th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v tiêu chu n k thu t, quy ph m k thu t, nh m c kinh t - k thu t, ch t lư ng s n ph m công nghi p; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr , cung c p tư li u v công nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 2.17. Ch o và t ch c các ho t ng d ch v công trong lĩnh v c công nghi p theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p tr c thu c S . 2.18. Giúp U ban nhân dân t nh qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p công nghi p trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. 2.19. Giúp U ban nhân dân ch o, hư ng d n U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thanh ph thu c t nh th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v công nghi p, ti u th công nghi p trên a bàn. 2.20. T ng h p, th ng kê tình hình ho t ng công nghi p trên a bàn (bao g m c ho t ng công nghi p trong các khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t m , khu công ngh cao và công nghi p ngoài qu c doanh) theo quy nh c a B Công nghi p. 2.21. Giúp U ban nhân dân qu n lý nhà nư c các ho t ng c a h i và t ch c phi Chính ph thu c lĩnh v c công nghi p - ti u th công nghi p trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. 2.22. Thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m v ho t ng công nghi p trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. 2.23. Th c hi n báo cáo nh kỳ và báo cáo t xu t tình hình th c hi n nhi m v v i U ban nhân dân t nh và B Công nghi p. 2.24. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý; b i dư ng, xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c th m quy n; hư ng d n vi c th c hi n quy nh ch c danh, tiêu chu n, c p b c k thu t, nghi p v trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a S .
  5. 2.25. Qu n lý tài chính, tài s n c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a U ban nhân dân t nh. 2.26. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a U ban nhân dân t nh. 3. Cơ c u t ch c c a S Công nghi p 3.1. Lãnh oS : S Công nghi p có Giám c và không quá 03 Phó Giám c, Giám c là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh v toàn b các ho t ng c a S . Giám c S do Ch t ch U ban nhân dân t nh b nhi m, mi n nhi m theo tiêu chu n, ch c danh do B trư ng B Công nghi p ban hành và quy nh c a ng, Nhà nư c v qu n lý cán b . Phó Giám c S là ngư i giúp vi c Giám c S , ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác do Giám c S phân công và ch u trách nhi m trư c Giám c S v k t qu công tác ư c giao. Phó Giám c S do Ch t ch U ban nhân dân t nh b nhi m ho c mi n nhi m theo ngh c a Giám c S . Vi c khen thư ng, k lu t Giám c, Phó Giám c S th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 3.2. Các t ch c giúp vi c Giám c S , g m có: a. Văn phòng, b. Thanh tra, c. Các phòng chuyên môn và nghi p v c n thi t th c hi n các nhi m v qu n lý k ho ch; qu n lý i n; ti u th công nghi p; công nghi p ch bi n; k thu t và an toàn công nghi p và các nhi m v khác do U ban nhân dân t nh giao. Căn c vào kh i lư ng công vi c, tính ch t, c i m qu n lý công nghi p c th c a a phương, Giám c S Công nghi p ch trì, ph i h p v i Trư ng ban T ch c chính quy n trình U ban nhân dân t nh quy t nh các phòng chuyên môn, nghi p v (tên g i và s lư ng các phòng) nhưng không quá 05 phòng; i v i thành ph tr c thu c Trung ương không quá 06 phòng. 3.3. Các ơn v s nghi p: a. Trung tâm khuy n công, b. Trung tâm Tư v n phát tri n công nghi p, Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh thành l p các ơn v s nghi p khác tr c thu c S theo quy nh c a pháp lu t.
  6. Giám c S Công nghi p quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n các ơn v tr c thu c S . 3.4. Biên ch c a S . Căn c vào kh i lư ng công vi c, tính ch t, c i m c th qu n lý công nghi p và v trí a lý c a t nh, Giám c S Công nghi p ch trì, ph i h p v i Trư ng Ban T ch c chính quy n trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh biên ch c a S . Vi c b trí cán b , công ch c, viên ch c c a S ph i căn c vào ch c danh, tiêu chu n ng ch công ch c, viên ch c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. II. CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP U BAN NHÂN DÂN HUY N, QU N, TH XÃ, THÀNH PH TR C THU C T NH QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG NGHI P 1. V trí và ch c năng U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là huy n) có cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công nghi p, ti u công nghi p và các d ch v công thu c ngành công nghi p trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. Cơ quan chuyên môn qu n lý công nghi p c p huy n ch u s qu n lý toàn di n, tr c ti p c a U ban nhân dân huy n, ng th i ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Công nghi p. 2. Nhi m v và quy n h n 2.1. Trình U ban nhân dân huy n các văn b n hư ng d n th c hi n cơ ch , chính sách, pháp lu t, các quy nh c a U ban nhân dân t nh và S Công nghi p v ho t ng công nghi p, ti u th công nghi p trên a bàn. 2.2. Trình U ban nhân dân huy n quy t nh k ho ch 5 năm và hàng năm phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p trên a bàn; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2.3. T ch c, hư ng d n và khuy n khích các t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân u tư phát tri n công nghi p, m r ng s n xu t; t ch c các ho t ng d ch v tư v n chuy n giao công ngh , cung c p thông tin, xúc ti n thương m i và ào t o ngu n nhân l c cho các cơ s s n xu t công nghi p trên a bàn. 2.4. Giúp U ban nhân dân huy n qu n lý nhà nư c v i n trên a bàn; tham gia xây d ng k ho ch phát tri n i n và ki m tra ch t lư ng các công trình i n do ngân sách huy n u tư. 2.5. T ch c tri n khai, ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh vào s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p trên a bàn.
  7. 2.6. Th c hi n công tác th ng kê, thông tin công nghi p theo hư ng d n c a S Công nghi p. 2.7. Th c hi n báo cáo nh kỳ và t xu t v ánh giá tình hình, k t qu ho t ng s n xu t - kinh doanh công nghi p, ti u th công nghi p, v i Ch t ch U ban nhân dân huy n và Giám c S Công nghi p. 2.8. Ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan ki m tra, thanh tra vi c thi hành pháp lu t v ho t ng công nghi p, ti u th công nghi p trên a bàn. Giúp U ban nhân dân huy n gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo v ho t ng công nghi p trên a bàn. 2.9. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a U ban nhân dân huy n. 3. T ch c và biên ch 3.1. Cơ quan qu n lý công nghi p c p huy n ư c t ch c theo mô hình qu n lý a ngành, a lĩnh v c trên a bàn, g m có m t s cán b chuyên môn, nghi p v theo dõi: a. Qu n lý công nghi p và ti u th cônh nghi p; b. Qu n lý i n; c. Qu n lý ho t ng khuy n công và hư ng d n phát tri n kinh t t p th , kinh t tư nhân trong lĩnh v c công nghi p; d. T ng h p xây d ng k ho ch phát tri n công nghi p huy n; báo cáo th ng kê nh kỳ theo yêu c u c a S Công nghi p. i v i nh ng huy n t giá tr s n xu t công nghi p (không k công nghi p Trung ương, u tư nư c ngoài trên a bàn) t 20% tr lên trong cơ c u kinh t c a huy n có th thành l p Phòng Công nghi p phù h p v i quy nh t i Ngh nh s 12/2001/N -CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 c a Chính ph . 3.2. Biên ch : S lư ng biên ch c a cơ quan qu n lý công nghi p huy n căn c vào s phát tri n công nghi p, s lư ng u m i các cơ s s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p ph i qu n lý và c i m a lý c a huy n. Căn c c i m, tình hình phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p c a a phương, Giám c S Công nghi p ch trì, ph i h p v i Trư ng ban T ch c chính quy n xây d ng phương án trình U ban nhân dân t nh quy t nh hình th c t ch c cơ quan chuyên môn qu n lý công nghi p c p huy n và b trí cán b , công ch c có năng l c hoàn thành nhi m v ư c giao. III. T CH C TH C HI N
  8. 1. Thông tư này thay th Thông tư s 18/LB-TT ngày 29 tháng 6 năm 1996 c a Liên B Công nghi p - Ban t ch c - Cán b Chính ph và có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh căn c vào Thông tư này quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c, biên ch c a S Công nghi p và cơ quan qu n lý công nghi p c p huy n. 3. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có v n phát sinh ho c có khó khăn vư ng m c, các t nh c n ph n ánh k p th i v B Công nghi p và B N i v nghiên c u gi i quy t. Quang Trung Hoàng Trung H i ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản