Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
301
lượt xem
45
download

Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và sự tham gia của viện kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC

 1. VI N KI M SÁT NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T I CAO-TÒA ÁN NHÂN DÂN NAM T I CAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 03/2005/TTLT-VKSNDTC- Hà N i, ngày 01 tháng 09 năm 2005 TANDTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO-TÒA ÁN NHÂN DÂN T I CAO HƯ NG D N THI HÀNH M T S QUY NNH C A B LU T T T NG DÂN S V KI M SÁT VI C TUÂN THEO PHÁP LU T TRONG T T NG DÂN S VÀ S THAM GIA C A VI N KI M SÁT NHÂN DÂN TRONG VI C GI I QUY T CÁC V VI C DÂN S thi hành úng và th ng nh t m t s quy nh c a B lu t t t ng dân s (sau ây vi t t t là BLTTDS) v ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong t t ng dân s và s tham gia c a Vi n ki m sát nhân dân trong vi c gi i quy t các v vi c dân s (bao g m các v vi c dân s , hôn nhân và gia ình, kinh doanh, thương m i và lao ng), b o m t t m i quan h ph i h p gi a Vi n ki m sát nhân dân và Toà án nhân dân; Vi n ki m sát nhân dân t i cao và Toà án nhân dân t i cao hư ng d n thi hành m t s i m như sau: I. V NH NG V N CHUNG 1. Thông báo v vi c th lý v vi c dân s 1.1. Trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày th lý, Toà án thông báo b ng văn b n cho Vi n ki m sát cùng c p v vi c Toà án ã th lý v vi c dân s . Trong trư ng h p th lý nhi u v vi c dân s , Toà án có th thông báo trong m t văn b n v các v vi c dân s mà Toà án ã th lý. Văn b n thông báo ph i có y các n i dung chính quy nh t i kho n 2 i u 174 BLTTDS. 1.2. Sau khi th lý v vi c dân s , n u xét th y v vi c dân s ó không thu c thNm quy n gi i quy t c a mình, thì Toà án ã th lý v vi c dân s ra quy t nh chuy n h sơ v vi c cho Toà án có thNm quy n theo qui nh t i kho n 1 i u 37 BLTTDS, ng th i g i ngay quy t nh chuy n h sơ v vi c dân s cho Vi n ki m sát cùng c p bi t. 2. Chuy n h sơ v vi c dân s 2.1. Chuy n h sơ v vi c dân s cho Vi n ki m sát cùng c p tham gia phiên toà, phiên h p
 2. Toà án ph i chuy n h sơ v vi c dân s cho Vi n ki m sát cùng c p trong các trư ng h p Vi n ki m sát ph i tham gia phiên toà, phiên h p theo qui nh c a BLTTDS, tr các trư ng h p sau ây: - Vi n ki m sát cùng c p v i Toà án c p phúc thNm ã kháng ngh phúc thNm; - Vi n ki m sát cùng c p v i Toà án có thNm quy n giám c thNm, tái thNm ã kháng ngh theo th t c giám c thNm ho c theo th t c tái thNm. Vi c chuy n h sơ v vi c dân s ư c th c hi n như sau: a) Trong trư ng h p Vi n ki m sát tham gia phiên toà sơ thNm theo qui nh t i kho n 2 i u 21 BLTTDS và ư c hư ng d n t i m c 1 Ph n II c a Thông tư này, Toà án c p sơ thNm g i h sơ v án dân s cùng v i quy t nh ưa v án ra xét x cho Vi n ki m sát ngay sau khi Toà án ra quy t nh ưa v án ra xét x . Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, Vi n ki m sát ph i nghiên c u và tr l i h sơ cho Toà án theo qui nh t i kho n 2 i u 195 BLTTDS. b) Trong trư ng h p Vi n ki m sát tham gia phiên toà phúc thNm theo quy nh t i kho n 2 i u 264 BLTTDS và ư c hư ng d n t i m c 2 Ph n II c a Thông tư này, Toà án c p phúc thNm g i h sơ v án dân s cùng v i quy t nh ưa v án ra xét x cho Vi n ki m sát ngay sau khi Toà án ra quy t nh ưa v án ra xét x . Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c h sơ v án, Vi n ki m sát ph i nghiên c u và tr l i h sơ cho Toà án theo qui nh t i kho n 2 i u 262 BLTTDS. c) Trong trư ng h p Vi n ki m sát tham gia phiên toà, phiên h p giám c thNm, tái thNm v vi c dân s , Toà án g i h sơ v vi c dân s cùng v i quy t nh kháng ngh cho Vi n ki m sát ngay sau khi Toà án ra quy t nh kháng ngh . Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, Vi n ki m sát ph i tr l i h sơ v vi c cho Toà án có thNm quy n giám c thNm, tái thNm theo qui nh t i kho n 2 i u 290 và i u 310 BLTTDS. d) Trong trư ng h p Vi n ki m sát tham gia phiên h p sơ thNm, phúc thNm gi i quy t vi c dân s , Toà án g i h sơ vi c dân s cùng v i quy t nh m phiên h p cho Vi n ki m sát ngay sau khi Toà án ra quy t nh m phiên h p. Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, Vi n ki m sát ph i tr l i h sơ cho Toà án m phiên h p theo qui nh t i kho n 1 i u 313 BLTTDS. ) Trong trư ng h p Vi n ki m sát tham gia phiên h p phúc thNm i v i các quy t nh t m ình ch , quy t nh ình ch gi i quy t v án dân s c a Toà án c p sơ thNm b kháng cáo, kháng ngh , Toà án c p phúc thNm g i h sơ v án cùng v i quy t nh m phiên h p cho Vi n ki m sát ngay sau khi Toà án ra quy t nh m phiên h p. Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c h sơ v án, Vi n ki m sát ph i tr l i h sơ cho Toà án m phiên h p. 2.2. Chuy n h sơ v vi c dân s cho Vi n ki m sát xem xét kháng ngh theo th t c phúc th m a) Sau khi nh n ư c b n án, quy t nh c a Toà án chưa có hi u l c pháp lu t mà Vi n ki m sát cùng c p (trong trư ng h p Vi n ki m sát không tham gia phiên toà sơ
 3. thNm v án dân s ) ho c Vi n ki m sát c p trên tr c ti p xét th y c n ph i nghiên c u h sơ v vi c dân s xem xét vi c kháng ngh phúc thNm, thì Vi n ki m sát có văn b n yêu c u Toà án chuy n h sơ v vi c cho Vi n ki m sát. b) Ngay sau khi nh n ư c yêu c u c a Vi n ki m sát, Toà án chuy n h sơ v án vi c dân s cho Vi n ki m sát có văn b n yêu c u. c) Ch m nh t là ngay sau khi h t th i h n kháng ngh phúc thNm qui nh t i i u 252 và kho n 2 i u 317 BLTTDS, Vi n ki m sát ph i tr h sơ v vi c dân s cho Toà án ã xét x ho c gi i quy t sơ thNm cùng v i quy t nh kháng ngh (n u Vi n ki m sát có kháng ngh ). 2.3. Chuy n h sơ v vi c dân s cho Vi n ki m sát xem xét kháng ngh theo th t c giám c th m ho c theo th t c tái th m a) Khi Vi n ki m sát xét th y c n thi t ph i nghiên c u h sơ v vi c dân s xem xét, báo cáo Vi n trư ng Vi n ki m sát kháng ngh theo th t c giám c thNm ho c theo th t c tái thNm, thì Vi n ki m sát có văn b n yêu c u Toà án ã ra b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t chuy n h sơ v vi c dân s ó cho Vi n ki m sát. b) Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c văn b n yêu c u chuy n h sơ, Toà án chuy n h sơ v vi c cho Vi n ki m sát có văn b n yêu c u. c) Trong th i h n ba tháng, k t ngày nh n ư c h sơ v vi c dân s , n u Vi n ki m sát không kháng ngh theo th t c giám c thNm ho c theo th t c tái thNm, thì Vi n ki m sát ph i chuy n tr l i h sơ v vi c cho Toà án ã ra b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t. N u Vi n ki m sát có kháng ngh giám c thNm ho c kháng ngh tái thNm, thì Vi n ki m sát chuy n h sơ v vi c dân s cùng v i quy t nh kháng ngh cho Toà án có thNm quy n giám c thNm ho c tái thNm theo qui nh t i i u 290 và i u 310 BLTTDS. d) Trong trư ng h p Vi n ki m sát và Toà án cùng có văn b n yêu c u Toà án ã ra b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t chuy n h sơ v vi c dân s xem xét vi c kháng ngh theo th t c giám c thNm ho c theo th t c tái thNm, thì Toà án chuy n h sơ v vi c dân s cho cơ quan có văn b n yêu c u trư c và thông báo b ng văn b n cho cơ quan kia bi t v vi c ã chuy n h sơ ó. Trong th i h n ba tháng, k t ngày nh n ư c h sơ v vi c dân s , n u cơ quan ã ư c nh n h sơ v vi c dân s không có kháng ngh , thì thông báo cho cơ quan ã có yêu c u mà chưa ư c nh n h sơ bi t. N u cơ quan ó v n có ngh chuy n h sơ v vi c dân s nghiên c u, thì cơ quan ã ư c nh n h sơ mà không có kháng ngh ph i chuy n h sơ cho cơ quan ã có yêu c u chuy n h sơ mà chưa ư c nh n h sơ. Trong trư ng h p cơ quan chưa ư c nh n h sơ không có ngh chuy n h sơ n a, thì cơ quan ã nh n h sơ chuy n tr h sơ v vi c dân s cho Toà án ã g i h sơ cho mình. 2.4. Th t c chuy n h sơ v vi c dân s
 4. a) T t c tài li u có trong h sơ v vi c dân s ph i ư c ánh s th t và có b n kê danh m c các tài li u. Trư c khi chuy n h sơ v vi c t Toà án sang Vi n ki m sát ho c ngư c l i, c n ki m tra y tài li u trong h sơ v vi c dân s ó. Ngư i nh n h sơ v vi c dân s ph i i chi u b n kê danh m c tài li u v i tài li u ã ư c ánh s th t trong h sơ v vi c. Vi c bàn giao ph i ư c l p biên b n, có ký nh n c a hai bên. Trong trư ng h p g i h sơ theo ư ng bưu i n, thì cán b nh n h sơ v vi c u tiên ph i ki m tra y tài li u có trong h sơ, n u phát hi n trong h sơ thi u tài li u nào thì ph i l p biên b n ghi rõ tài li u thi u và thông báo ngay cho cơ quan g i h sơ bi t. b) Các h sơ, tài li u, v t ch ng mà ương s , cá nhân, cơ quan, t ch c cung c p cho Vi n ki m sát theo yêu c u c a Vi n ki m sát theo qui nh t i kho n 3 i u 85 BLTTDS ph i ư c chuy n cho Toà án ưa vào h sơ v vi c và b o qu n t i Toà án theo qui nh t i kho n 1 i u 95 BLTTDS. Th t c giao nh n h sơ ư c th c hi n theo hư ng d n t i i m a ti u m c 2.4 m c 2 Ph n I c a Thông tư này. 3. Thông báo Ki m sát viên tham gia phiên toà, phiên h p và thay i Ki m sát viên 3.1. Thông báo Ki m sát viên tham gia phiên toà, phiên h p i v i các trư ng h p Vi n ki m sát ph i tham gia phiên toà, phiên h p dân s , thì Vi n trư ng Vi n ki m sát phân công Ki m sát viên tham gia phiên toà, phiên h p. Trong trư ng h p v vi c dân s có tình ti t ph c t p, phiên toà có th ph i kéo dài nhi u ngày và xét th y c n thi t thì Vi n trư ng Vi n ki m sát có th phân công Ki m sát viên d khuy t. Vi n ki m sát g i thông báo b ng văn b n v vi c phân công Ki m sát viên, Ki m sát viên d khuy t (n u có) cho Toà án. Trong văn b n thông báo ph i nêu rõ h , tên c a Ki m sát viên và Ki m sát viên d khuy t (n u có) ư c Vi n trư ng phân công tham gia phiên toà, phiên h p. 3.2. Thông báo thay i Ki m sát viên tham gia phiên toà, phiên h p a) Sau khi thông báo cho Toà án bi t vi c phân công Ki m sát viên, Ki m sát viên d khuy t (n u có) tham gia phiên toà, phiên h p, n u thay i Ki m sát viên ó, thì Vi n ki m sát thông báo b ng văn b n cho Toà án bi t. Trong văn b n thông báo ghi y h , tên c a Ki m sát viên thay th . b) Trư c khi m phiên toà, phiên h p, n u Toà án nh n ư c ơn yêu c u thay i Ki m sát viên, thì Toà án chuy n ngay ơn yêu c u ó cho Vi n trư ng Vi n ki m sát có thNm quy n xem xét, quy t nh theo qui nh t i kho n 1 i u 51 BLTTDS. Trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ơn yêu c u thay i Ki m sát viên, Vi n ki m sát ph i thông báo b ng văn b n cho Toà án bi t vi c thay i hay không thay i Ki m sát viên ó. N u thay i Ki m sát viên, thì Vi n ki m sát thông báo h , tên c a Ki m sát viên thay th . c) N u t i phiên toà, H i ng xét x ra quy t nh thay i Ki m sát viên theo quy nh t i kho n 2 i u 51 BLTTDS và ư c hư ng d n t i m c 4 Ph n II c a Ngh quy t s 01/2005/NQ-H TP ngày 31/3/2005 c a H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao hư ng d n thi hành m t s qui nh trong Ph n th nh t “Nh ng qui nh
 5. chung” c a BLTTDS, thì Toà án g i ngay quy t nh ó cho Vi n trư ng Vi n ki m sát có thNm quy n theo qui nh t i kho n 2 i u 51 BLTTDS. Trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c quy t nh c a H i ng xét x , Vi n trư ng Vi n ki m sát có thNm quy n quy t nh phân công Ki m sát viên khác thay th và thông báo b ng văn b n cho Toà án Toà án ti p t c gi i quy t v vi c dân s theo th t c chung. d) T i phiên h p gi i quy t vi c dân s thu c trư ng h p do t p th g m ba ThNm phán gi i quy t ho c t i phiên h p phúc thNm i v i quy t nh t m ình ch , quy t nh ình ch v án dân s c a Toà án c p sơ thNm b kháng cáo, kháng ngh , thì vi c thay i Ki m sát viên ư c th c hi n theo hư ng d n t i i m c ti u m c 3.2 m c 3 Ph n I c a Thông tư này. ) Trư ng h p phiên h p gi i quy t vi c dân s ch do m t ThNm phán gi i quy t, n u t i phiên h p có yêu c u thay i Ki m sát viên và xét th y yêu c u ó là có căn c , thì ThNm phán ra quy t nh hoãn phiên h p và chuy n yêu c u thay i Ki m sát viên cho Vi n trư ng Vi n ki m sát có thNm quy n xem xét quy t nh theo qui nh t i kho n 2 i u 51 BLTTDS. Vi c thay i Ki m sát viên trong trư ng h p này ư c th c hi n theo hư ng d n t i i m b ti u m c 3.2 m c 3 Ph n I c a Thông tư này. 4. Hoãn phiên toà, phiên h p do Ki m sát viên v ng m t 4.1. i v i các trư ng h p Vi n ki m sát tham gia phiên toà, phiên h p dân s theo qui nh c a BLTTDS và hư ng d n c a Thông tư này, Ki m sát viên ư c phân công có trách nhi m ph i tham gia phiên toà, phiên h p. 4.2. Toà án hoãn phiên toà, phiên h p do không có Ki m sát viên trong trư ng h p Ki m sát viên ư c phân công không th tham gia phiên toà, phiên h p do g p tr ng i khách quan mà Vi n ki m sát chưa c ư c Ki m sát viên khác thay th , ho c t i phiên toà, phiên h p Ki m sát viên ư c phân công không th ti p t c tham gia phiên toà, phiên h p ư c và không có Ki m sát viên d khuy t thay th ngay. Toà án ph i thông báo ngay vi c hoãn phiên toà, phiên h p cho Vi n trư ng Vi n ki m sát cùng c p bi t. 5. Th m quy n kháng ngh theo th t c phúc th m Theo qui nh t i i m kho n 1 i u 44, i u 250 và i u 316 BLTTDS thì Vi n trư ng Vi n ki m sát cùng c p và c p trên tr c ti p có quy n kháng ngh theo th t c phúc thNm i v i b n án, quy t nh gi i quy t v vi c dân s c a Toà án c p sơ thNm chưa có hi u l c pháp lu t. Tuy nhiên, i v i các v vi c dân s do Toà án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t theo th t c sơ thNm, thì Vi n trư ng ho c Phó Vi n trư ng Vi n th c hành quy n công t và ki m sát xét x phúc thNm ư c Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao u quy n kháng ngh theo th t c phúc thNm i v i b n án, quy t nh gi i quy t v vi c dân s c a Toà án c p sơ thNm chưa có hi u l c pháp lu t.
 6. 6. Trách nhi m c a Vi n ki m sát trong trư ng h p Toà án kh i t v án hình s . 6.1. Chuy n quy t nh kh i t v án hình s cho Vi n ki m sát. Trong trư ng h p Toà án kh i t v án hình s khi có các căn c theo quy nh t i Kho n 1 i u 385 và kho n 3 i u 387 BLTTDS thì trong th i h n mư i ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t , Toà án ph i căn c vào quy nh c a B lu t hình s và B lu t t t ng hình s chuy n quy t nh kh i t v án và tài li u, ch ng c ch ng minh hành vi ph m t i cho Vi n ki m sát có thNm quy n gi i quy t v án hình s . Trư ng h p c n ph i chuy n tài li u cho Vi n ki m sát mà b n chính tài li u ó ph i lưu trong h sơ v án dân s , thì Toà án g i b n sao tài li u ó (có óng d u xác nh n c a Toà án) cho Vi n ki m sát. 6.2. Trách nhi m c a Vi n ki m sát. Vi n ki m sát ph i xem xét vi c kh i t , truy t b can trong th i h n do B lu t t t ng hình s quy nh; n u Vi n ki m sát không quy t nh kh i t , truy t b can thì Vi n ki m sát thông báo b ng văn b n, nêu rõ lý do c a vi c không kh i t , truy t b can cho Toà án ã ra quy t nh kh i t v án bi t theo quy nh t i Kho n 2 i u 388 BLTTDS. II. V VI C VI N KI M SÁT THAM GIA PHIÊN TÒA, PHIÊN H P 1. Vi n ki m sát tham gia phiên tòa sơ th m Theo quy nh t i Kho n 2 i u 21 BLTTDS, i v i nh ng v án dân s do Toà thu th p ch ng c mà ương s có khi u n i v vi c thu th p ch ng c ó c a Toà án, thì Vi n ki m sát ph i tham gia phiên toà sơ thNm. 1.1. Nh ng v án dân s ương s có khi u n i v vi c thu th p ch ng c c a Toà án bao g m: a) Nh ng v án do Toà án thu th p ch ng c theo quy nh t i Kho n 2 i u 85 BLTTDS; b) Nh ng v án không thu c trư ng h p quy nh t i Kho n 2 i u 85 BLTTDS, nhưng Toà án t mình ti n hành m t ho c m t s bi n pháp thu th p ch ng c theo quy nh t i Kho n 1 i u 87, kho n 1 i u 88 i m b Kho n 1 i u 92 BLTTDS. 1.2. Khi u n i c a ương s v vi c thu th p ch ng c c a Toà án là khi u n i i v i quy t nh, hành vi c a Toà án trong vi c thu th p ch ng c mà ương s có căn c cho r ng quy t nh ó ho c hành vi ó là không úng pháp lu t, bao g m các trư ng h p sau: a) Trong v án dân s mà ương s có yêu c u Toà án thu th p ch ng c theo quy nh t i kho n 2 i u 85 BLTTDS, nhưng ThNm phán không ti n hành thu th p ch ng c theo yêu c u c a ương s và ương s khi u n i;
 7. b) Trong v án dân s mà ương s có yêu c u Toà án thu th p ch ng c theo quy nh t i kho n 2 i u 85 BLTTDS, nhưng ThNm phán ã ti n hành bi n pháp thu th p ch ng c không úng v i bi n pháp mà ương s yêu c u và ương s khi u n i; c) Trong v án dân s mà ương s có yêu c u Toà án thu th p ch ng c theo quy nh t i kho n 2 i u 85 BLTTDS và ThNm phán ti n hành bi n pháp thu th p ch ng c theo úng yêu c u c a ương s nhưng không y ho c không úng quy nh c a BLTTDS v vi c ti n hành bi n pháp ó và ương s khi u n i; d) Trong v án dân s mà ương s khi u n i v vi c Toà án thu th p ch ng c theo yêu c u c a ương s khác; ) Trong v án dân s mà không có ương s nào có yêu c u Toà án thu th p ch ng c , nhưng Toà án v n ti n hành m t ho c m t s bi n pháp thu th p ch ng c theo quy nh t i kho n 2 i u 85 BLTTDS và ương s khi u n i; e) Trong v án dân s mà ương s khi u n i v vi c Toà án t thu th p ch ng c không úng v i quy nh t i kho n 1 i u 87, kho n 1 i u 88 và i m b kho n 1 i u 92 BLTTDS. 1.3. Vi c gi i quy t ơn khi u n i c a ương s và Vi n ki m sát tham gia phiên toà sơ th m. a) ương s khi u n i v vi c Toà án thu th p ch ng c ph i làm ơn khi u n i. ơn khi u n i c a ương s ph i có các n i dung chính sau ây: - Ngày, tháng, năm vi t ơn; - Tên c a Toà án ho c Vi n ki m sát nh n ơn khi u n i; - Tên, a ch c a ngư i khi u n i; - Tóm t t n i dung v vi c; - Nh ng quy t nh, hành vi c th c a Toà án trong vi c thu th p ch ng c mà ương s khi u n i và nh ng yêu c u c th ; - Các tài li u, ch ng c ch ng minh cho yêu c u khi u n i là có căn c . Trư ng h p ơn khi u n i c a ương s không y các n i dung trên thì Vi n ki m sát ho c Toà án nh n ơn hư ng d n cho ương s s a i, b sung. Trong trư ng h p ương s không bi t ch và tr c ti p n Toà án ho c Vi n ki m sát khi u n i, thì Toà án ho c Vi n ki m sát ph i l p biên b n ghi l i n i dung khi u n i c a ương s . b) Trong trư ng h p Toà án nh n ư c ơn khi u n i c a ương s thì trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày nh n ơn, Toà án chuy n b n sao ơn khi u n i (có
 8. óng d u xác nh n c a Toà án) cho Vi n ki m sát cùng c p Vi n ki m sát th c hi n ki m sát vi c tuân theo pháp lu t và xem xét vi c tham gia phiên toà. c) Trong trư ng h p Vi n ki m sát nh n ư c ơn khi u n i c a ương s thì trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày nh n ơn, Vi n ki m sát chuy n b n sao ơn khi u n i (có óng d u xác nh n c a Vi n ki m sát) cho Toà án Toà án gi i quy t theo thNm quy n và có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho Toà án bi t v vi c tham gia phiên toà c a Vi n ki m sát. d) Vi n ki m sát nh n ư c ơn khi u n i do ương s g i n ho c do Toà án chuy n n ph i vào s nh n ơn. N u Vi n ki m sát xét th y c n yêu c u Toà án xác minh, thu th p ch ng c trên cơ s khi u n i c a ương s thì Vi n ki m sát ph i có văn b n yêu c u. Toà án ph i ti n hành xác minh, thu th p ch ng c theo văn b n yêu c u c a Vi n ki m sát và thông báo k t qu b ng văn b n cho ương s và Vi n ki m sát bi t. Sau khi xem xét k t qu xác minh, thu th p ch ng c c a Toà án, Vi n ki m sát thông báo b ng văn b n cho Toà án bi t v vi c tham gia phiên toà. Trong trư ng h p Vi n ki m sát ã có văn b n yêu c u Toà án xác minh, thu th p ch ng c trên cơ s khi u n i c a ương s , nhưng n ngày h t th i h n chuNn b xét x sơ thNm theo quy nh t i kho n 3 i u 179 BLTTDS, mà Vi n ki m sát v n không nh n ư c văn b n thông báo v k t qu xác minh, thu th p ch ng c c a Toà án, thì Vi n ki m sát v n ph i tham gia phiên toà. ) Trong trư ng h p ương s u rút ơn khi u n i ho c sau khi Toà án ã gi i quy t mà ương s không ti p t c khi u n i v vi c thu th p ch ng c c a Toà án n a, thì Toà án thông báo b ng văn b n cho Vi n ki m sát bi t Vi n ki m sát quy t nh không tham gia phiên toà. Trư ng h p ương s ti p t c có ơn khi u n i, thì Vi n ki m sát thông báo b ng văn b n cho Toà án bi t v vi c tham gia phiên toà. e) Trong trư ng h p Vi n ki m sát có văn b n thông báo tham gia phiên toà trư c khi Toà án có quy t nh ưa v án ra xét x , thì sau khi ra quy t nh ưa v án ra xét x , Toà án g i quy t nh ưa v án ra xét x và h sơ v án cho Vi n ki m sát nghiên c u theo quy nh t i kho n 2 i u 195 BLTTDS. g) Trong trư ng h p Vi n ki m sát có văn b n thông báo tham gia phiên toà sau khi Toà án có quy t nh ưa v án ra xét x thì c n phân bi t như sau: g.1. Trư ng h p k t ngày nh n ư c văn b n thông báo c a Vi n ki m sát v vi c tham gia phiên toà n ngày m phiên toà ư c ghi trong quy t nh ưa v án ra xét x còn trên mư i lăm ngày, thì Toà án chuy n ngay h sơ v án cho Vi n ki m sát nghiên c u theo quy nh t i kho n 2 i u 195 BLTTDS. g.2. Trư ng h p k t ngày nh n ư c văn b n thông báo c a Vi n ki m sát v vi c tham gia phiên toà n ngày m phiên toà ư c ghi trong quy t nh ưa v án ra xét x còn t mư i lăm ngày tr xu ng, n u Vi n ki m sát có yêu c u, thì Toà án chuy n ngay h sơ v án cho Vi n ki m sát nghiên c u. Vi n ki m sát ph i tr l i h sơ cho Toà án ch m nh t vào ngày trư c ngày m phiên toà. 2. Vi n ki m sát tham gia phiên toà phúc th m.
 9. 2.1. Theo quy nh t i kho n 2 i u 264 BLTTDS, thì Vi n ki m sát cùng c p v i Toà án c p phúc thNm ph i tham gia phiên toà phúc thNm trong các trư ng h p sau: a) Khi Vi n ki m sát cùng c p v i Toà án c p sơ thNm ã tham gia phiên toà sơ thNm; b) Khi Vi n ki m sát cùng c p v i Toà án c p sơ thNm không tham gia phiên toà sơ thNm nhưng có kháng ngh ho c Vi n ki m sát c p trên tr c ti p có kháng ngh b n án sơ thNm. 2.2. Trong trư ng h p ương s có khi u n i v vi c thu th p ch ng c c a Toà án c p phúc thNm, thì vi c chuy n ơn khi u n i c a ương s ư c th c hi n theo hư ng d n t i các i m b và c ti u m c 1.3 m c 1 Ph n II c a Thông tư này. Trư ng h p xét th y c n thi t ph i tham gia phiên toà phúc thNm thì Vi n ki m sát thông báo b ng văn b n cho Toà án c p phúc thNm bi t. Toà án c p phúc thNm ph i g i quy t nh ưa v án ra xét x và h sơ v án cho Vi n ki m sát cùng c p. Trư ng h p Ki m sát viên v ng m t t i phiên toà phúc thNm, thì H i ng xét x v n ti n hành phiên toà theo th t c chung. 2.3. Trư ng h p ư c hư ng d n t i i m b ti u m c 2.1 m c 2 Ph n II c a Thông tư này, n u trư c khi khai m c phiên toà phúc thNm, Vi n ki m sát ã rút kháng ngh , thì Vi n ki m sát không tham gia phiên toà phúc thNm. N u sau khi khai m c phiên toà phúc thNm, Vi n ki m sát m i rút kháng ngh , thì Ki m sát viên v n ti p t c tham gia phiên toà và phát bi u ý ki n c a Vi n ki m sát v vi c gi i quy t v án theo quy nh t i i u 234 BLTTDS. 3. Vi n ki m sát tham gia phiên toà giám c th m, phiên toà tái th m Theo quy nh t i kho n 1 i u 292 và i u 310 BLTTDS, Vi n ki m sát ph i tham gia t t c các phiên toà giám c thNm, phiên toà tái thNm. Vi c chuy n h sơ v án và quy t nh kháng ngh ư c th c hi n theo hư ng d n t i i m c ti u m c 2.1 m c 2 Ph n I c a Thông tư này. 4. Vi n ki m sát tham gia phiên h p sơ th m, phúc th m, giám c th m, tái th m Theo quy nh t i kho n 2 i u 21, kho n 2 i u 280, i u 311, kho n 2 i u 313 và i u 318 BLTTDS, thì Vi n ki m sát ph i tham gia t t c các phiên h p sơ thNm, phúc thNm gi i quy t vi c dân s ; phiên h p phúc thNm i v i quy t nh t m ình ch , quy t nh ình ch gi i quy t v án dân s c a Toà án c p sơ thNm b kháng cáo, kháng ngh ; phiên h p giám c thNm ho c tái thNm quy t nh ã có hi u l c pháp lu t v vi c dân s . Vi c chuy n h sơ v vi c dân s ư c th c hi n theo hư ng d n t i các i m c, d và ti u m c 2.1 m c 2 Ph n I c a Thông tư này. III. V KI M SÁT VI C GI I QUY T KHI U N I, T CÁO Khi th c hi n ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo trong t t ng dân s quy nh t i i u 404 BLTTDS, Vi n ki m sát có các quy n sau ây:
 10. 1. Quy n yêu c u c a Vi n ki m sát i v i Toà án 1.1. Vi n ki m sát yêu c u Toà án cùng c p và Toà án c p dư i ra văn b n gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh t i Chương XXXIII BLTTDS khi thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Vi n ki m sát nh n ư c ơn khi u n i, t cáo v vi c Toà án, ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo không ra văn b n gi i quy t khi u n i, t cáo trong th i h n quy nh; b) Vi n ki m sát có căn c xác nh vi c Toà án, ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo không ra văn b n gi i quy t khi u n i, t cáo trong th i h n quy nh. Toà án ư c yêu c u có trách nhi m th c hi n yêu c u c a Vi n ki m sát trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u. Trư ng h p v vi c ph c t p, c n có thêm th i gian, thì Toà án ph i có văn b n thông báo lý do cho Vi n ki m sát bi t và tr l i cho Vi n ki m sát trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u. 1.2. Vi n ki m sát yêu c u Toà án cùng c p ki m tra vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a Toà án c p mình và Toà án c p dư i khi thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Vi n ki m sát nh n ư c yêu c u c a cơ quan có thNm quy n; b) Vi n ki m sát nh n ư c ơn khi u n i, t cáo v vi c Toà án, ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo vi ph m pháp lu t trong khi gi i quy t. c) Vi n ki m sát có căn c xác nh vi c Toà án, ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo có d u hi u vi ph m pháp lu t trong khi gi i quy t. Toà án ư c yêu c u có trách nhi m thông báo k t qu ki m tra cho Vi n ki m sát trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u. Trư ng h p v vi c ph c t p c n có thêm th i gian, thì Toà án ph i có văn b n thông báo lý do cho Vi n ki m sát bi t và tr l i cho Vi n ki m sát trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u. 1.3. Trong trư ng h p Vi n ki m sát ã yêu c u Toà án th c hi n các bi n pháp ư c hư ng d n t i các ti u m c 1.1 và 1.2 m c 1 Ph n III c a Thông tư này mà không ư c Toà án th c hi n ho c th c hi n không y , thì Vi n ki m sát có quy n yêu c u Toà án cung c p h sơ, tài li u liên quan n vi c gi i quy t khi u n i, t cáo cho Vi n ki m sát. Toà án ư c yêu c u có trách nhi m th c hi n yêu c u c a Vi n ki m sát trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u. 2. Quy n ki n ngh c a Vi n ki m sát i v i Toà án
 11. 2.1. Trư ng h p qua nghiên c u h sơ, tài li u ư c Toà án cung c p và xác minh th y vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a Toà án, ngư i có thNm quy n là thi u căn c , không úng quy nh c a pháp lu t, thì Vi n ki m sát ki n ngh v i Toà án cùng c p và Toà án c p dư i kh c ph c vi ph m pháp lu t. 2.2. Trư ng h p Vi n ki m sát có yêu c u (theo quy nh t i m c 1 ph n III c a Thông tư này) ho c có ki n ngh kh c ph c vi ph m pháp lu t (theo quy nh t i i m 2.1 m c 2 Ph n III c a Thông tư này) i v i Toà án mà Toà án ư c yêu c u, ki n ngh không th c hi n ho c th c hi n không y yêu c u, ki n ngh c a Vi n ki m sát, thì Vi n ki m sát ki n ngh v i Toà án c p trên. IV. HI U L C THI HÀNH C A THÔNG TƯ 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng hư ng d n c a Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Toà án nhân dân t i cao trư c ây v nh ng v n ư c hư ng d n trong Thông tư này h t hi u l c thi hành. 2. Áp d ng hư ng d n c a Thông tư này i v i nh ng v vi c dân s ã ư c th lý, gi i quy t trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành như sau: 2.1. i v i nh ng v vi c dân s ã ư c Toà án th lý gi i quy t và b n án, quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành, thì không áp d ng hư ng d n t i Thông tư này kháng ngh theo th t c giám c thNm, tr trư ng h p b n án, quy t nh c a Toà án b kháng ngh theo các căn c khác. 2.2. i v i nh ng v án dân s ã ư c Toà án th lý trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành và Toà án ã chuy n h sơ v án dân s ó cho Vi n ki m sát nghiên c u, tham gia phiên toà, nhưng k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành m i xét x sơ thNm, thì Vi n ki m sát ch tham gia phiên toà sơ thNm i v i nh ng v án thu c trư ng h p ư c hư ng d n t i m c 1 Ph n II c a Thông tư này. 2.3. i v i nh ng v án dân s ã ư c xét x sơ thNm trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành, mà Vi n ki m sát không tham gia phiên toà sơ thNm, nhưng k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành m i xét x phúc thNm, thì Vi n ki m sát ch tham gia phiên toà phúc thNm i v i nh ng v án thu c trư ng h p ư c hư ng d n t i m c 2 Ph n II c a Thông tư này. 2.4. i v i nh ng v án dân s ã ư c xét x sơ thNm trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành mà Vi n ki m sát ã tham gia phiên toà sơ thNm, nhưng k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành m i xét x phúc thNm, thì vi c Vi n ki m sát tham gia phiên toà phúc thNm c n phân bi t như sau: a) N u Vi n ki m sát tham gia phiên toà sơ thNm thu c trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 21 BLTTDS và ư c hư ng d n t i m c 1 Ph n II c a Thông tư này, thì Vi n ki m sát ph i tham gia phiên toà phúc thNm; b) N u Vi n ki m sát tham gia phiên toà sơ thNm không thu c trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 21 BLTTDS và ư c hư ng d n t i m c 1 Ph n II c a Thông tư này, thì
 12. không b t bu c Vi n ki m sát tham gia phiên toà phúc thNm. Trong trư ng h p Viên ki m sát có thông báo tham gia phiên toà phúc thNm, nhưng t i phiên toà phúc thNm Ki m sát viên v ng m t, thì Toà án v n ti n hành xét x phúc thNm. Trong trư ng h p Vi n ki m sát có thông báo nhưng t i phiên toà phúc thNm Ki m sát viên v ng m t, thì Toà án v n ti n hành xét x phúc thNm v án theo th t c chung. 2.5. i v i v án dân s ư c xét x sơ thNm ho c phúc thNm trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành, nhưng k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành mà b n, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t b Toà án c p giám c thNm ho c tái thNm tuyên hu xét x l i theo th t c sơ thNm ho c phúc thNm, thì vi c Vi n ki m sát tham gia phiên toà ư c th c hi n theo hư ng d n c a Thông tư này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c c n ư c gi i thích ho c hư ng d n b sung, thì báo cáo cho Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Toà án nhân dân t i cao gi i thích, hư ng d n b sung. KT CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN KT. VI N TRƯ NG VI N KI M SÁT T I CAO NHÂN DÂN T I CAO PHÓ CHÁNH ÁN PHÓ VI N TRƯ NG Khu t Văn Nga ng Quang Phương
Đồng bộ tài khoản