Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
83
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành thống kê do Bộ Nội vụ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT

  1. B N I V -B K HO CH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ U TƯ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 03/2009/TTLT-BNV-BKH& T Hà N i, ngày 24 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N CHUY N X P NG CH VÀ X P LƯƠNG I V I CÔNG CH C NGÀNH TH NG KÊ Căn c Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c; Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 116/2008/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Quy t nh s 03/2008/Q -BNV ngày 12 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B N i v ban hành ch c danh, mã s và tiêu chu n nghi p v các ng ch công ch c ngành th ng kê, B N i v và B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n chuy n x p ng ch và x p lương i v i công ch c ngành th ng kê như sau: i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n vi c chuy n x p ng ch và x p lương i v i công ch c vào các ng ch công ch c ngành th ng kê quy nh t i Quy t nh s 03/2008/Q -BNV ngày 12 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B N i v ban hành ch c danh, mã s và tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c ngành th ng kê (sau ây g i t t là Quy t nh s 03/2008/Q -BNV). i u 2. i tư ng áp d ng Công ch c ang làm công tác th ng kê thu c h th ng t ch c th ng kê nhà nư c, bao g m: 1. Công ch c làm công tác th ng kê trong h th ng t ch c th ng kê t p trung; 2. Công ch c chuyên trách làm công tác th ng kê t i các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; 3. Công ch c chuyên trách làm công tác th ng kê t i các S , ban, ngành thu c y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 3. Nguyên t c chuy n x p ng ch 1. Vi c chuy n x p ng ch ph i căn c vào ch c trách, v trí công tác và chuyên môn nghi p v ư c giao c a công ch c. 2. Công ch c ư c chuy n x p ng ch ph i b o m tiêu chuNn nghi p v c a ng ch công ch c ngành th ng kê theo quy nh t i Quy t nh s 03/2008/Q -BNV. 3. Khi chuy n x p ng ch t ng ch công ch c hi n gi sang ng ch công ch c ngành th ng kê không ư c k t h p nâng b c lương.
  2. i u 4. Cách chuy n x p ng ch t ng ch công ch c hi n gi sang ng ch công ch c ngành th ng kê 1. Chuy n x p vào ng ch Th ng kê viên cao c p (mã s ng ch 23.261) i v i công ch c chuyên trách th ng kê hi n gi ng ch chuyên viên cao c p và tương ương có các i u ki n và tiêu chuNn quy nh t i Quy t nh s 03/2008/Q -BNV. 2. Chuy n x p vào ng ch Th ng kê viên chính (mã s ng ch 23.262) i v i công ch c chuyên trách th ng kê hi n gi ng ch chuyên viên chính và tương ương có các i u ki n và tiêu chuNn quy nh t i Quy t nh s 03/2008/Q -BNV. 3. Chuy n x p vào ng ch Th ng kê viên (mã s ng ch 23.263) i v i công ch c chuyên trách th ng kê hi n gi ng ch chuyên viên và tương ương có các i u ki n và tiêu chuNn quy nh t i Quy t nh s 03/2008/Q -BNV. 4. Chuy n x p vào ng ch Th ng kê viên trình cao ng (mã s ng ch 23.264) i v i công ch c chuyên trách th ng kê hi n hư ng lương lo i A0, có trình cao ng, có các i u ki n và tiêu chuNn quy nh t i Quy t nh s 03/2008/Q -BNV. 5. Chuy n x p vào ng ch Th ng kê viên trung c p (mã s ng ch 23.265) i v i công ch c chuyên trách th ng kê hi n gi ng ch cán s và tương ương có các i u ki n và tiêu chuNn quy nh t i Quy t nh s 03/2008/Q -BNV. i u 5. Cách x p lương Vi c x p lương i v i công ch c ư c chuy n x p vào các ng ch công ch c ngành th ng kê theo quy nh t i i u 4 Thông tư này th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 2 m c II Thông tư s 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a B N i v hư ng d n x p lương khi nâng ng ch, chuy n ng ch, chuy n lo i công ch c, viên ch c. i u 6. T ch c th c hi n Căn c hư ng d n t i Thông tư này, vi c t ch c th c hi n như sau: 1. Ngư i ng u các ơn v tr c ti p qu n lý, s d ng công ch c trong h th ng t ch c th ng kê nhà nư c th c hi n vi c t ng h p, ki m tra, rà soát l i các v trí công tác c a công ch c làm công tác th ng kê thu c quy n, l p phương án chuy n x p vào các ng ch công ch c ngành th ng kê, trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. 2. B K ho ch và u tư phê duy t phương án chuy n x p ng ch i v i công ch c làm công tác th ng kê thu c h th ng t ch c th ng kê t p trung t các ng ch công ch c hi n gi sang các ng ch công ch c ngành th ng kê sau khi th ng nh t v i B N i v . 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t phương án chuy n x p ng ch i v i công ch c làm công tác th ng kê c a các ơn v t ch c th ng kê tr c thu c t các ng ch công ch c hi n gi sang các ng ch công ch c ngành th ng kê sau khi th ng nh t v i B N i v ; báo cáo danh sách công ch c ư c chuy n x p ng ch v B K ho ch và u tư t ng h p, qu n lý chung i v i i ngũ công ch c th ng kê toàn ngành. 4. Các B , ngành, a phương nêu t i kho n 2, kho n 3 i u này sau khi th c hi n vi c chuy n x p ng ch i v i công ch c th ng kê t các ng ch công ch c hi n gi sang các ng ch công ch c ngành th ng kê có báo cáo t ng h p g i B N i v theo dõi trư c ngày 31 tháng 12 năm 2009. i u 7. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành.
  3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các B , ngành, a phương ph n ánh v B N i v th ng nh t v i B K ho ch và u tư xem xét, gi i quy t. B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ B TRƯ NG B N IV Võ H ng Phúc Tr n Văn Tu n Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương các oàn th ; - Công báo; Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n ( B Tư pháp); - S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - B N i v : B trư ng, Th trư ng, V Pháp ch và các V , C c, t ch c thu c B ; - Trang thông tin i n t c a B N i v ; - Lưu VT (BNV; BKH& T).
Đồng bộ tài khoản