Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
93
lượt xem
20
download

Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an do Bộ Công an - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC

  1. B CÔNG AN – B KHOA H C VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CÔNG NGH - B TÀI CHÍNH c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 169/2007/N -CP NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2007 C A CHÍNH PH V HUY NG TI M L C KHOA H C VÀ CÔNG NGH PH C V CÔNG TÁC CÔNG AN Căn c Ngh nh s 169/2007/N -CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph v huy ng ti m l c khoa h c và công ngh ph c v công tác công an (sau ây vi t g n là Ngh nh s 169/2007/N - CP); sau khi có s th ng nh t c a B K ho ch và u tư (t i công văn s 5795/BKH-QPAN ngày 11 tháng 8 năm 2008); B Công an, B Khoa h c và Công ngh , B Tài chính th ng nh t hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n th c hi n vi c xây d ng, i u ch nh k ho ch huy ng; quy t nh huy ng; trình t , th t c chuy n giao, hoàn l i i tư ng huy ng; kinh phí b o m k ho ch huy ng; ch , chính sách i v i t ch c, cá nhân ư c huy ng; trách nhi m c a các b , ngành, a phương, cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan trong huy ng ti m l c khoa h c và công ngh ph c v công tác công an. 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, công dân Vi t Nam; cá nhân, t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t ang ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. Trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. 3. Ti m l c khoa h c và công ngh ph c v công tác công an a) Ti m l c khoa h c và công ngh ph c v công tác công an: là kh năng v khoa h c và công ngh có th huy ng gi i quy t nh ng nhi m v trư c m t và lâu dài c a Công an nhân dân b o v an ninh qu c gia và gi gìn tr t t , an toàn xã h i, bao g m: t ch c khoa h c và công ngh ; t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t t i Vi t Nam; công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài ang sinh s ng t i Vi t Nam ho t ng khoa h c và công ngh ; tài chính b o m cho ho t ng khoa h c công ngh ; cơ s v t ch t, k thu t b o m cho ho t ng khoa h c công ngh ; thông tin khoa h c và công ngh ; thành t u khoa h c và công ngh ; h th ng thông tin truy n thông. b) T ch c khoa h c và công ngh : t ch c nghiên c u khoa h c, t ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ; các trư ng i h c, h c vi n, trư ng cao ng; t ch c d ch v khoa h c và công ngh ; các t ch c khoa h c và công ngh trong doanh nghi p Nhà nư c; doanh nghi p khoa h c và công ngh thu c Nhà nư c và không thu c Nhà nư c. c) Công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài ang sinh s ng t i Vi t Nam ho t ng khoa h c và công ngh : là nh ng ngư i tr c ti p ho c gián ti p tham gia vào các ho t ng khoa h c và công ngh , vào quá trình t o ra s n phNm khoa h c và công ngh .
  2. d) Cơ s v t ch t, k thu t b o m cho ho t ng khoa h c và công ngh : bao g m toàn b cơ s h t ng k thu t nhà xư ng, trang thi t b máy móc, nguyên v t li u, ph li u, phòng thí nghi m, thư vi n khoa h c, ph n m m và cơ s d li u v khoa h c và công ngh ph c v cho nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh . ) Thông tin khoa h c và công ngh : là các d li u, s li u, d ki n, tin t c, tri th c khoa h c và công ngh (bao g m khoa h c t nhiên, khoa h c công ngh , khoa h c xã h i và nhân văn). II. XÂY D NG, I U CH NH K HO CH HUY NG 1. Xây d ng k ho ch huy ng 5 năm, hàng năm a) Căn c chi n lư c b o v an ninh qu c gia, gi gìn tr t t , an toàn xã h i; chi n lư c, k ho ch, chương trình phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c; ch th , k ho ch công tác hàng năm c a B Công an; nhu c u tăng cư ng ti m l c khoa h c và công ngh Công an nhân dân, B Công an xây d ng k ho ch huy ng ti m l c khoa h c và công ngh ph c v công tác công an 5 năm, hàng năm g i B Khoa h c và Công ngh , B K ho ch và u tư, B Tài chính trư c ngày 15/7 hàng năm và năm u tiên c a k ho ch 5 năm t ng h p trình Th tư ng Chính ph phê duy t. b) N i dung k ho ch huy ng bao g m các n i dung sau: - M c tiêu và nhi m v khoa h c và công ngh c n huy ng; - i tư ng huy ng; - Phương th c huy ng; - Kinh phí và i u ki n b o m cho k ho ch huy ng; - ThNm quy n quy t nh huy ng; - Trách nhi m t ch c th c hi n k ho ch huy ng; - Th i gian và ti n huy ng; - K t qu huy ng; - Th i gian, a i m, phương th c bàn giao k t qu huy ng. c) B Công an trao i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân ư c huy ng b ng văn b n trong quá trình xây d ng k ho ch huy ng. 2. Xây d ng k ho ch huy ng trong trư ng h p t xu t a) Các trư ng h p t xu t: - Tình hu ng ph c t p v an ninh, tr t t , an toàn xã h i (chưa n m c ban b tình tr ng khNn c p) c n thi t ph i huy ng h n ch và kh c ph c h u qu ; - Thiên tai, h a ho n, d ch b nh nguy hi m (chưa n m c ban b tình tr ng khNn c p) do Th tư ng Chính ph giao cho B Công an x lý. b) Khi có trư ng h p t xu t, B Công an l p k ho ch huy ng theo quy nh t i kho n 4 i u 12 c a Ngh nh s 169/2007/N -CP, báo cáo Th tư ng Chính ph phê duy t và thông báo t i các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan, t ch c khác có liên quan.
  3. 3. i u ch nh, b sung k ho ch huy ng a) Nh ng trư ng h p i u ch nh, b sung: - i tư ng huy ng không còn phù h p v i k ho ch huy ng; - i u ch nh d toán kinh phí chi cho các nhi m v trong k ho ch ã ư c phê duy t; - M c tiêu và nhi m v trong k ho ch huy ng ã ư c phê duy t ph i thay i so v i k ho ch; - Phát sinh yêu c u c a công tác công an c n ph i huy ng; b) ThNm quy n i u ch nh, b sung: Căn c vào t ng trư ng h p c th , B Công an i u ch nh, b sung k ho ch huy ng, báo cáo Th tư ng Chính ph phê duy t và thông báo t i các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan, t ch c khác có liên quan. Vi c i u ch nh, b sung k ho ch 5 năm ư c th c hi n ngay trong k ho ch hàng năm. III. QUY T NNH HUY NG 1. Th m quy n quy t nh huy ng a) B trư ng B Công an quy t nh huy ng theo k ho ch ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. b) T ng c c trư ng các t ng c c thu c B Công an quy t nh huy ng theo y quy n c a B trư ng B Công an. c) Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh huy ng i v i các i tư ng huy ng trên a bàn theo y quy n c a B trư ng B Công an. d) M u Quy t nh huy ng do B trư ng B Công an quy nh. 2. i u ch nh th i h n trong quy t nh huy ng a) i u ch nh th i h n trong quy t nh huy ng là trư ng h p kéo dài ho c rút ng n th i gian huy ng. b) Ngư i có thNm quy n huy ng quy nh t i kho n 1 M c III c a Thông tư này ban hành quy t nh i u ch nh th i h n huy ng và thông báo n t ch c, cá nhân ư c huy ng v vi c i u ch nh th i h n huy ng trư c 1/3 th i gian k t thúc th i h n huy ng. c) M u Quy t nh i u ch nh th i h n huy ng do B trư ng B Công an quy nh. IV. TRÌNH T , TH T C CHUY N GIAO, HOÀN L I I TƯ NG HUY NG 1. Trình t , th t c chuy n giao i tư ng huy ng a) Trong th i h n mư i (10) ngày k t ngày ban hành quy t nh huy ng, cơ quan có thNm quy n quy t nh huy ng ph i g i quy t nh huy ng t i t ch c, cá nhân ư c huy ng. b) T ch c, cá nhân ư c huy ng có trách nhi m th c hi n Quy t nh huy ng. c) Vi c chuy n giao i tư ng huy ng có s ch ng ki n c a i di n h p pháp c a t ch c, cá nhân ư c huy ng.
  4. d) M u Biên b n chuy n giao i tư ng huy ng do B trư ng B Công an quy nh. 2. Trình t , th t c hoàn l i i tư ng huy ng a) Trong th i h n mư i lăm (15) ngày k t ngày k t thúc huy ng, cơ quan có thNm quy n quy t nh huy ng có trách nhi m hoàn l i i tư ng huy ng cho t ch c, cá nhân ư c huy ng. b) Vi c hoàn l i i tư ng huy ng ph i có s ch ng ki n c a i di n h p pháp c a t ch c, cá nhân ư c huy ng. c) M u Biên b n hoàn l i i tư ng huy ng do B trư ng B Công an quy nh. V. KINH PHÍ TH C HI N K HO CH HUY NG 1. Ngu n kinh phí a) D toán ngân sách nhà nư c giao cho B Công an, g m: - Chi s nghi p khoa h c và công ngh ; - Chi an ninh thư ng xuyên. b) Các ngu n kinh phí khác theo quy nh c a pháp lu t g m: - Các qu h p pháp theo quy nh c a Chính ph ; - Tài tr , óng góp t nguy n h p pháp, không vì m c ích l i nhu n c a các t ch c h p pháp, cá nhân trong và ngoài nư c. - Các ngu n kinh phí khác c a B Công an. Trong trư ng h p t xu t c n huy ng kinh phí t các qu phát tri n khoa h c và công ngh ; cơ quan ra quy t nh huy ng có trách nhi m t ng h p s kinh phí ã huy ng vào d toán ngân sách c a mình cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy t nh hoàn tr s kinh phí ã huy ng cho các qu t ngu n ngân sách nhà nư c. 2. N i dung chi a) Mua, nh n chuy n giao công ngh và k t qu , thành t u nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh . b) Trưng mua công ngh , k t qu , thành t u nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh . c) Tr ti n lương, ti n công, ph c p, làm thêm gi , ngày ngh , ngày l , ch chính sách khi có thi t h i v thân th và các ch ưu ãi khác do cơ quan công an huy ng chi tr cho cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh ư c huy ng quy nh t i i u 23 c a Ngh nh s 169/2007/N -CP và văn b n hư ng d n. d) Chi tr n bù cơ s v t ch t k thu t ư c huy ng (n u có). ) Các chi phí khác có liên quan n công tác huy ng. 3. L p, ch p hành và quy t toán kinh phí
  5. Vi c l p, ch p hành và quy t toán kinh phí th c hi n huy ng ti m l c khoa h c và công ngh ph c v công tác công an ư c th c hi n theo Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành. VI. CH , CHÍNH SÁCH IV IT CH C, CÁ NHÂN Ư C HUY NG 1. i v i t ch c ư c huy ng Trong th i gian ư c huy ng ph c v công tác công an, cơ quan, t ch c ư c huy ng ư c hư ng các ch , chính sách sau: a) ư c áp d ng chính sách thu theo quy nh hi n hành i v i qu c phòng – an ninh; b) ư c áp d ng chính sách tín d ng, chính sách ưu ãi i v i vi c xây d ng cơ s v t ch t, k thu t theo quy nh hi n hành c a nhà nư c; c) ư c c ngư i c a t ch c mình tham gia các khóa ào t o, t p hu n ph c v cho nhi m v huy ng do B Công an t ch c. Kinh phí ào t o, t p hu n do B Công an chi tr ; d) nh kỳ hàng năm ho c t xu t, n u có công trình khoa h c và công ngh có giá tr khoa h c cao, ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v khoa h c và công ngh thu c B Công an xét, ngh c p có thNm quy n khen thư ng theo Lu t Thi ua khen thư ng và các văn b n hư ng d n thi hành. 2. i v i cá nhân ư c huy ng Trong th i gian ư c huy ng ph c v công tác công an, cá nhân ư c huy ng ư c hư ng các ch , chính sách sau: a) ư c áp d ng các ch , chính sách quy nh t i i u 23 c a Ngh nh s 169/2007/N -CP và văn b n hư ng d n thi hành; b) ư c ăng ký xét và ngh t ng các gi i thư ng v khoa h c và công ngh c a B Công an và Nhà nư c i v i các công trình nghiên c u khoa h c và gi i pháp công ngh có giá tr theo quy nh như cá nhân thu c B Công an; ư c tính thành tính xét phong ch c danh khoa h c và ào t o theo quy nh pháp lu t hi n hành. VI. TRÁCH NHI M TH C HI N HUY NG 1. B Công an: a) Ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh , B K ho ch và u tư, B Tài chính và các b , ngành, a phương, các t ch c, cá nhân liên quan l p k ho ch huy ng, t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm, 5 năm c a B Công an, g i B K ho ch và u tư, B Tài chính trình c p có thNm quy n phê duy t; l p bi u m u chi ti t v k ho ch huy ng th ng nh t cho các b , ngành và a phương th c hi n. b) Ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh , B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng k ho ch ki m tra và t ch c th c hi n ki m tra nh kỳ 6 tháng, 1 năm ho c t xu t ôn c các cơ quan, ơn v th c hi n nhi m v huy ng; t ng h p ánh giá tình hình th c hi n nhi m v huy ng c a các cơ quan ch qu n, báo cáo Th tư ng Chính ph . c) Ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n k ho ch huy ng ti m l c khoa h c và công ngh ph c v công tác công an. 2. B Tài chính, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Công an t ng h p d toán ngân sách trình c p có thNm quy n phê duy t.
  6. 3. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i B Công an, B Tài chính, B K ho ch và u tư thNm nh k ho ch huy ng ti m l c khoa h c và công ngh trong k ho ch chung v khoa h c và công ngh 5 năm, hàng năm trình c p có thNm quy n phê duy t; ph i h p v i B Công an ch o th c hi n k ho ch huy ng ti m l c khoa h c và công ngh ph c v công tác công an. 4. Các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Báo cáo ti m l c khoa h c và công ngh c a các ơn v thu c quy n theo n i dung, yêu c u c a B Công an ph c v xây d ng k ho ch huy ng. b) Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n và giao nhi m v , ch tiêu c th c n huy ng cho các ơn v thu c quy n. c) nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph (qua B Công an) v tình hình th c hi n k ho ch huy ng. Trư ng h p không m b o ti n huy ng theo k ho ch ã ư c phê duy t ph i báo cáo Th tư ng Chính ph (qua B Công an), gi i trình nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c. 5. Các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m th c hi n theo k ho ch huy ng c a cơ quan có thNm quy n. VIII. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh v B Công an, B Khoa h c và Công ngh , B Tài chính có hư ng d n k p th i. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B KHOA H C VÀ CÔNG NGH B CÔNG AN TH TRƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Công Nghi p Tr n Qu c Th ng ng Văn Hi u Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang b ; UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp ( ki m tra); - Website Chính ph ; - Website các b : B CA; B KH&CN, B TC; - Công báo; - Lưu: VP (B CA, B KH&CN, B TC)
Đồng bộ tài khoản