Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT-TCBĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
40
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT-TCBĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCBĐ-TCHQ về việc làm thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh do Tổng cục Bưu điện và Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT-TCBĐ-TCHQ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C BƯU ĐI N- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NG C C H I QUAN NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/1998/TTLT-TCBĐ- Hà N i , ngày 11 tháng 12 năm 1998 TCHQ THÔNG TƯ LIÊN T CH C A T NG C C BƯU ĐI N - T NG C C H I QUAN S 06/1998/TTLT- TCBĐ-TCHQ NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1998 V VI C LÀM TH T C H I QUAN Đ I V I BƯU PH M, BƯU KI N, V T PH M, HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U G I QUA D CH V BƯU CHÍNH VÀ CHUY N PHÁT NHANH Căn c Pháp l nh H i quan ngày 24-2-1990; Căn c Ngh đ nh s 109/1997/NĐ-CP ngày 12-11-1997 c a Chính ph v Bưu chính Vi n thông; T ng c c Bưu đi n và T ng c c H i quan th ng nh t qui đ nh trách nhi m, m i quan h công tác trong vi c làm th t c h i quan đ i v i bưu ph m, bưu ki n, v t ph m, hàng hoá xu t kh u, nh p kh u g i qua d ch v bưu chính và chuy n phát nhanh như sau: I. QUI Đ NH CHUNG 1. Đ i tư ng ch u s đi u ch nh c a Thông tư này là: - Ch hàng có bưu ph m, bưu ki n, v t ph m, hàng hoá xu t kh u, nh p kh u (dư i đây còn g i là ngư i g i khi xu t kh u hay ngư i nh n khi nh p kh u); Các doanh nghi p đư c phép kinh doanh các d ch v bưu ph m, bưu ki n, d ch v chuy n phát nhanh v t ph m, hàng hoá, và d ch v bưu chính u thác qu c t (dư i đây g i là doanh nghi p) - là đ i di n c a ch hàng; - Ngư i khác đư c ch hàng u quy n h p pháp. 2. Các đ i tư ng nêu trên khi xu t kh u, nh p kh u bưu ph m (tr thư), bưu ki n, v t ph m, hàng hoá đ u ph i: - Làm th t c h i quan; ch u s ki m tra, giám sát và qu n lý c a cơ quan H i quan; - N p đ thu và l phí; - Th c hi n đ y đ các th t c qui đ nh c a cơ quan qu n lý chuyên ngành theo qui đ nh c a pháp lu t.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. V t ph m, hàng hoá g i trong bưu ph m, bưu ki n ho c trong các ki n hàng xu t kh u, nh p kh u g i qua d ch v bưu chính và chuy n phát nhanh là v t ph m, hàng hoá không thu c Danh m c c m xu t, c m nh p c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, không thu c Danh m c c m nh p kh u c a nư c nh n và quy đ nh c m g i c a Đi u ư c qu c t mà Nhà nư c Vi t Nam đã tham gia ho c ký k t. Đ i v i v t ph m, hàng hoá thu c Danh m c c a cơ quan qu n lý chuyên ngành thì cơ quan H i quan hư ng d n các đ i tư ng nêu t i đi m 1 trên đây liên h và làm th t c v i cơ quan qu n lý chuyên ngành theo qui đ nh. Trư ng h p xác đ nh rõ không có n i dung vi ph m qui đ nh qu n lý chuyên ngành trong v t ph m, hàng hoá thì cơ quan H i quan ti n hành hoàn t t th t c. 4. Vi c mi n thu , thu thu và hoàn thu ; vi c thu l phí h i quan và các kho n thu khác ph i th c hi n theo qui đ nh hi n hành c a Nhà nư c, hư ng d n th c hi n c a B Tài chính và T ng c c H i quan. Cơ quan H i quan niêm y t công khai các qui đ nh nêu trên t i nh ng nơi làm th t c. Doanh nghi p thu c ngành Bưu đi n đư c hư ng thù lao khi thu h các lo i thu và l phí cho ngành H i quan t i nh ng nơi không có t ch c H i quan theo m c qui đ nh (1%) trên s thu và l phí đã thu h . Doanh nghi p s t i thu c ngành Bưu đi n có trách nhi m cu i m i năm t p h p s ti n thu , l phí đã thu h có xác nh n c a H i quan bưu đi n g i C c H i quan t nh, thành ph đ làm cơ s chuy n tr kho n thù lao đư c hư ng. T ng c c H i quan hàng năm d trù thêm ngu n kinh phí ngân sách Nhà nư c c p cho ngành H i quan đ bù s ti n thù lao do ngành Bưu đi n thu h thu , l phí (1%). C c H i quan t nh, thành ph có trách nhi m l p d toán năm v ngu n chi tr , hàng năm chuy n s ti n thù lao tr cho doanh nghi p s t i thu c ngành bưu đi n đ ng th i cu i m i năm t ng h p quy t toán v i T ng c c H i quan. 5. Trách nhi m c a T ng c c Bưu đi n: 5.1. T ng c c Bưu đi n căn c quy đ nh hi n hành và sau khi th ng nh t v i T ng c c H i quan ra Quy t đ nh thành l p Bưu c c Ngo i d ch, Bưu c c Ki m quan, Bưu c c C a kh u. 5.2. T ng c c Bưu đi n ch đ o các doanh nghi p b trí cho H i quan bưu đi n đ a đi m làm vi c, m t b ng ki m tra hàng hoá, nơi đ t máy ki m tra, kho t m gi hàng ch x lý phù h p v i đi u ki n hi n có; t o đi u ki n thu n l i cho H i quan Bưu đi n th c hi n yêu c u nghi p v qu n lý h i quan. 6. Trách nhi m c a T ng c c H i quan: 6.1. Căn c qui đ nh c a Chính ph v Đ a đi m ki m tra h i quan ngoài khu v c c a kh u, T ng c c H i quan ra quy t đ nh công nh n Đ a đi m ki m tra h i quan t i Đ i lý chuy n phát nhanh, bưu chính u thác và Công ty liên doanh. 6.2. T ng c c H i quan ch đ o C c H i quan các T nh, Thành ph b trí phương ti n k thu t nghi p v và cán b H i quan làm vi c t i các Bưu c c Ngoa d ch, Bưu c c Ki m quan, Bưu c c C a kh u, Đ a đi m Ki m tra h i quan đ b o đ m vi c làm th
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. t c h i quan đ i v i bưu ph m, bưu ki n, v t ph m, hàng hoá xu t kh u, nh p kh u đư c nhanh chóng, thu n l i. 7. Vi c ph i h p làm vi c gi a H i quan Bưu đi n và doanh nghi p s t i: 7.1. Th i gian làm vi c c a H i quan Bưu đi n là th i gian làm vi c theo gi hành chính. Trư ng h p do yêu c u v th i gian khai thác bưu ph m, bưu ki n, v t ph m, hàng hoá ngoài gi hành chính, Doanh nghi p s t i ph i báo và đăng ký trư c th i gian làm vi c ngoài gi v i H i quan Bưu đi n. Căn c yêu c u th c t , H i quan Bưu đi n có trách nhi m phân công nhân viên h i quan làm vi c ngoài gi theo th i gian đã đăng ký đ ph c v ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p và đ m b o yêu c u qu n lý. Doanh nghi p s t i có trách nhi m thanh toán chi phí làm vi c ngoài gi cho H i quan Bưu đi n phù h p v i Qui ch làm vi c gi a hai bên. 7.2. Căn c vào n i dung c a Thông tư này và đi u ki n th c t , H i quan Bưu đi n và doanh nghi p s t i xây d ng Qui ch làm vi c trong quan h công tác gi a hai bên, trong đó có v n đ th i gian làm vi c c a H i quan và trách nhi m thanh toán chi phí cho H i quan bưu đi n làm vi c ngoài gi hành chính qui đ nh t i đi m 7.1 trên. 7.3. C c H i quan T nh, Thành ph và C c qu n lý Bưu đi n khu v c có trách nhi m ki m tra, giám sát và hàng năm t ng k t rút kinh nghi m các n i dung trong công tác ph i k t h p làm vi c gi a H i quan và doanh nghi p s t i. 8. M t s t ng trong Thông tư này đư c hi u như sau: 8.1. Bưu c c Ngo i d ch là Bưu c c có trao đ i chuy n thư v i bưu chính nư c ngoài, đ ng th i cũng là nơi làm th t c h i quan đ i v i bưu ph m bưu ki n, v t ph m, hàng hoá xu t kh u, nh p kh u g i theo d ch v bưu chính. 8.2. Bưu c c Ki m quan là Bưu c c làm th t c h i quan đ i v i các bưu ph m, bưu ki n xu t kh u, nh p kh u g i theo d ch v bưu chính, đ ng th i t ch c vi c nh n g i và phát bưu ph m, bưu ki n xu t kh u, nh p kh u. 8.3. Bưu c c C a kh u là Bưu c c đư c đ t c a kh u biên gi i đ làm nhi m v giao nh n và trao đ i chuy n thư đư ng b gi a Vi t Nam v i nư c láng gi ng có chung biên gi i, đ ng th i làm th t c nh n g i và phát bưu ph m, bưu ki n xu t kh u, nh p kh u. 8.4. Đ a đi m Ki m tra h i quan là đ a đi m n m trong hay ngoài cơ s kinh doanh d ch v chuy n phát nhanh, d ch v bưu chính u thác qu c t đư c qui đ nh đ làm th t c h i qua đ i v i v t ph m, hàng hoá xu t kh u, nh p kh u g i qua doanh nghi p, đ i lý và công ty liên doanh th c hi n d ch v chuy n phát nhanh qu c t , các doanh nghi p làm d ch v u thác bưu chính qu c t . 8.5. D ch v bưu chính là d ch v nh n g i và chuy n phát bưu ph m, bưu ki n k c d ch v đ c bi t kèm bưu ph m bưu ki n theo các qui đ nh c a T ch c liên minh bưu chính Th gi i (UPU). 8.5.1. Bưu ph m bao g m thư, bưu thi p, gói nh , n ph m, h c ph m ngư i mù.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a. Thư là b n ch vi t ho c in mang n i dung thông tin gi a ngư i g i và ngư i nh n. Thư đư c b vào phong bì ho c gói đư c dán kín. Thư có kh i lư ng t i đa là 2 kg. Trong thư không đư c đ ng v t ph m, hàng hoá ho c ngo i t . Thư g i có dán tem bưu chính ho c có đóng d u c a máy in cư c thay tem là thư g i theo d ch v cơ b n. Thư g i qua d ch v chuy n phát nhanh đư c th hi n ký hi u "Thư" ho c "Letter". b. n ph m là các b n ch vi t, b n in trên gi y ho c trên v t li u thư ng dùng cho n loát và đư c in ho c sao ch p thành nhi u b n gi ng nhau. n ph m khi g i thư ng đ ng ho c n u gói kín m t góc v b c ph i đư c c t ra đ ch ng minh n i dung bên trong. n ph m có kh i lư ng t i đa là 5 kilogram. 8.5.2. EMS là d ch v bưu ph m chuy n phát nhanh có n đ nh th i gian chuy n phát và đư c cung c p theo qui đ nh c a UPU. 8.5.3. M t s d ch v đ c bi t s d ng kèm bưu ph m, bưu ki n như phát nhanh (EXPRESS), bưu ph m không đ a ch (chuy n phát n ph m, qu ng cáo),... 8.6. D ch v Chuy n phát nhanh (đư c vi t t t là CPN) là d ch v h p tác v i các Công ty chuy n phát nhanh qu c t đ nh n g i t i nơi giao d ch ho c t i nhà, chuy n và phát nhanh đ n đ a ch nh n các n ph m, tài li u, ch ng t , thư, v t ph m, hàng hoá, k c các ki n hàng n ng c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c (Door to Do or Services) theo th i gian đã đư c công b trư c. 8.7. D ch v Bưu chính u thác là d ch v mà ch hàng tho thu n và u quy n cho doanh nghi p kinh doanh d ch v bưu chính th c hi n m t ph n hay toàn b vi c ch p nh n, chuy n phát v t ph m, hàng hoá v i các yêu c u v đ a đi m, phương ti n v n chuy n, th i gian giao nh n và các yêu c u đ c bi t v t c đ chuy n phát. 8.8. H i quan bưu đi n là tên g i chung l c lư ng H i quan c p c a kh u th c hi n qu n lý Nhà nư c v h i quan t i các Bưu c c Ngo i d ch, Bưu c c Ki m quan và Bưu c c C a kh u và t i các Đ a đi m ki m tra h i quan. 8.9. Bưu ph m, bưu ki n, ki n hàng vô th a nh n là: - Nh ng bưu ph m, bưu ki n, ki n hàng nh p kh u đã hoàn thành th t c nh p kh u mà không phát đư c cho ngư i nh n và cũng không th hoàn l i đư c nư c g c vì m t đ a ch ho c do ngư i g i t ch i không nh n l i; - Nh ng bưu ph m, bưu ki n, ki n hàng xu t kh u b các nư c chuy n hoàn v Vi t Nam quá th i h n lưu gi qui đ nh mà không tr l i đư c cho ngư i g i ho c do ngư i g i t ch i nh n. II. D CH V BƯU CHÍNH (các d ch v nêu t i Đi m 8.5 ph n I) 1. Nh p kh u:
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.1. Th t c giao nh n, chuy n ti p: 1.1.1. H i quan c a kh u t i các c ng bi n, c ng sông, c ng hàng không, c a kh u đư ng b , ga xe l a liên v n qu c t (dư i đây g i chung là H i quan c a kh u) căn c vào phi u giao nh n chuy n thư máy bay (CN38), chuy n thư g i qua đư ng thu , b (CN37, CN41) có trách nhi m giám sát vi c giao nh n túi, gói bưu ph m, bưu ki n, container nguyên đai ki n t phương ti n v n chuy n gi a doanh nghi p kinh doanh d ch v bưu chính v i cơ quan v n t i. H i quan c a kh u nh p đ u tiên căn c vào th c t bưu ph m, bưu ki n đ l p và xác nh n vào 02 phi u chuy n ti p (theo m u do T ng c c H i quan ban hành); đ ng th i m s theo dõi, vào s theo th t t ng chuy n thư có ghi chép đ y đ tình hình, k t qu giám sát trư c khi chuy n ti p cho H i quan Bưu đi n đ làm th t c. Trư ng h p thi u các phi u CN37, CN38, CN41 nhân viên c a doanh nghi p căn c vào s túi, gói nh n th c t đ l p phi u giao nh n CN37, CN38 ho c CN41. Các phi u m i này đư c l p trư c s ch ng ki n và ph i có xác nh n c a H i quan c a kh u nh p đ u tiên và cơ quan v n t i. Phi u này cùng v i phi u chuy n ti p do H i quan c a kh u l p có giá tr cho chuy n ti p s túi, gói đó v Bưu c c Ngo i d ch đ làm th t c ti p, hay đ cơ quan H i quan th c hi n vi c ki m tra khi có vi ph m pháp lu t. 1.1.2. K t thúc th t c giao nh n v i ch phương ti n v n t i, tuỳ phương ti n v n chuy n, bao bì ch a túi, gói bưu ph m, bưu ki n mà H i quan c a nh p nh p dán niêm phong ho c c p chì đ chuy n ti p v Bưu c c Ngo i d ch. N u phương ti n v n chuy n không th niêm phong đư c ho c vì lý do an ninh thì H i quan c a kh u nh p ph i c ngư i đi áp t i. 1.1.3. Trư ng h p túi, gói bưu ph m, bưu ki n, container g i theo đư ng bi n, đư ng hàng không, đư ng b , đư ng xe l a qu c t mà ph i chuy n ti p đ n Bưu c c Ngo i d ch có đ a ch không cùng đ a phương v i c a kh u nh p đ u tiên thì H i quan c a kh u căn c CN37, CN38, CN41 đ l p phi u chuy n ti p ngay t i c a kh u giao cho cơ quan v n t i. 1.1.4. Trư ng h p túi, gói bưu ph m, bưu ki n khi giao nh n ho c đã nh p kho c ng nhưng b m t niêm phong g c ho c b th ng, rách, ư t, th a, thi u so v i phi u giao nh n thì H i quan c a kh u nh p có trách nhi m xác nh n vào biên b n đư c l p gi a bên giao (Cơ quan v n t i hay thương v c ng) và bên nh n (nhân viên c a doanh nghi p). H i quan th c hi n niêm phong cho chuy n v Bưu c c Ngo i d ch. Trư ng h p khi nh n container v i cơ quan v n t i, niêm phong nguyên v n, nhưng khi d hàng đ x p lên xe chuyên dùng c a doanh nghi p, mà phát hi n th a, thi u ho c túi gói b suy suy n thì nhân viên c a doanh nghi p l p biên b n v s túi, gói nh n th c t ho c s túi b suy suy n và H i quan c a kh u nh p giám sát, ký xác nh n vào biên b n đó. S túi gói suy suy n đư c H i quan niêm phong chuy n v Bưu c c Ngo i d ch. 1.2. Th t c h i quan t i Bưu c c Ngo i d ch:
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Căn c phi u chuy n ti p do H i quan c a kh u l p, H i quan bưu đi n ki m tra tình tr ng niêm phong trư c khi phá b nhãn niêm phong ho c c t c p chì c a H i quan c a kh u nh p trư c s ch ng ki n c a doanh nghi p. H i quan bưu đi n giám sát t khi túi, gói bưu ph m, bưu ki n đư c đ t phương ti n v n chuy n cho đ n khi doanh nghi p khai thác xong và xác nh n vào 01 phi u chuy n ti p chuy n tr H i quan c a kh u nh p đ theo dõi. Túi, gói bưu ph m, bưu ki n khi khai thác đư c phân thành b n lo i: a. Chuy n ti p t i nư c th ba (quá c nh); b. Chuy n ti p t i Bưu c c Ngo i d ch khác trong nư c; c. Chuy n ti p t i các Bưu c c Ki m quan, Bưu c c C a kh u; d. Bưu ph m, bưu ki n có đ a ch ngư i nh n t i nh ng t nh, thành ph không có Bưu c c Ki m quan đư c làm th t c h i quan ngay t i Bưu c c Ngo i d ch nh n bưu ph m, bưu ki n. H i quan bưu đi n liên t c giám sát các túi, gói bưu ph m, bưu ki n cho đ n khi làm xong th t c chuy n ti p t i nư c th ba, t i Bưu c c Ngo i d ch khác, Bưu c c Ki m quan, Bưu c c C a kh u và hoàn thành th t c h i quan cho các bưu ph m, bưu ki n có đ a ch nh n t i nh ng nơi không có H i quan bưu đi n. Đ i v i bưu ph m, bưu ki n là tài li u, sách báo, n ph m, băng đĩa có tr giá dư i m c mi n thu qui đ nh cho bưu ph m, bưu ki n thì sau khi đã hoàn t t th t c v i cơ quan qu n lý chuyên ngành ho c sau khi cơ quan H i quan đã xác đ nh rõ không có n i dung vi ph m quy đ nh qu n lý chuyên ngành thì doanh nghi p ch khai báo t ng s bưu ph m, bưu ki n trong m i ngày vào chung m t b t khai v i H i quan bưu đi n có kèm theo danh m c hàng c a t ng bưu ph m, bưu ki n. 1.3. Th t c h i quan trong trư ng h p doanh nghi p thay m t ngư i nh n: 1.3.1. Nh ng bưu ph m, bưu ki n có đ a ch nh n nh ng nơi không có H i quan Bưu đi n do Bưu c c Ngo i d ch, Bưu c c Ki m quan, Bưu c c C a kh u thay m t ngư i nh n đ làm th t c nh p kh u, ph i n p trư c cho H i quan s ti n thu và l phí mà ngư i nh n ph i n p theo qui đ nh, ph i th c hi n đ y đ các qui đ nh c a cơ quan qu n lý chuyên ngành. Sau khi hoàn thành th t c h i quan, các bưu ph m, bưu ki n đó do doanh nghi p qu n lý và t ch c chuy n phát đ n ngư i nh n. 1.3.2. Trư ng h p bưu ph m, bưu ki n không phát đư c cho ngư i nh n sau th i h n lưu gi theo qui đ nh thì sau khi đư c chuy n hoàn, doanh nghi p yêu c u H i quan Bưu đi n làm th t c ki m l i bưu ph m, bưu ki n. C c H i quan t nh, thành ph làm th t c tr l i cho doanh nghi p s ti n thu và l phí đã ng trư c trong th i h n s m nh t theo quy đ nh v hoàn thu c a B Tài chính, đ ng th i cu i m i năm t ng h p quy t toán v i T ng c c H i quan. 1.4. Th t c h i quan trong trư ng h p có m t ngư i nh n:
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nhân viên c a doanh nghi p cùng ngư i nh n xu t trình bưu ph m, bưu ki n đ H i quan ki m tra. Doanh nghi p ch làm th t c phát bưu ph m, bưu ki n sau khi đã hoàn thành th t c nh p kh u. Trư ng h p khi đang làm ho c đã hoàn thành th t c h i quan mà ngư i nh n t ch i nh n bưu ph m, bưu ki n đó thì H i quan chuy n tr l i doanh nghi p đ làm th t c hoàn tr nư c g c theo qui đ nh c a Th l bưu chính qu c t , tr v t ph m, hàng hoá vi ph m qui đ nh t i đi m 3 ph n I Thông tư này. 2. Xu t kh u: 2.1. Th t c h i quan đ i v i bưu ph m, bưu ki n chuy n đ n t các nơi không có H i quan Bưu đi n: Bưu ph m, bưu ki n chưa làm th t c h i quan t các đ a phương không có H i quan bưu đi n chuy n đ n thì doanh nghi p thay m t ngư i g i làm th t c h i quan v i H i quan bưu đi n. N u bưu ph m, bưu ki n ph i thu thu và l phí h i quan thì doanh nghi p s t i ng trư c đ n p cho H i quan và đư c hư ng thù lao theo qui đ nh t i đi m 4 ph n I Thông tư này. N u v t ph m, hàng hoá g i trong bưu ph m, bưu ki n không đ đi u ki n xu t kh u thì H i quan bưu đi n ghi rõ lý do. Doanh nghi p s t i làm th t c hoàn tr bưu c c g c đ tr l i ngư i g i. Trư ng h p v t ph m, hàng hoá vi ph m như qui đ nh t i Đi m 3 ph n I Thông tư này thì tuỳ m c đ s b x lý theo qui đ nh hi n hành. 2.2. Nh n g i t i nơi có H i quan Bưu đi n: 2.2.1. T i Bưu c c Ki m quan: ngư i g i làm th t c h i quan và doanh nghi p làm th t c nh n g i theo qui đ nh hi n hành. Bưu ph m bưu ki n sau khi hoàn thành th t c h i quan đư c chuy n đ n Bưu c c Ngo i d ch đ làm th t c đóng chuy n thư g i ra nư c ngoài. 2.2.2 T i Bưu c c Ngo i d ch, Bưu c c C a kh u: ngư i g i làm th t c h i quan và doanh nghi p làm th t c nh n g i theo qui đ nh hi n hành. Bưu ph m bưu ki n đã hoàn thành th t c h i quan t nơi khác chuy n đ n không ph i làm l i th t c h i quan mà ch ki m tra nhãn niêm phong, c p chì. Trư ng h p có nghi v n, H i quan có th làm th t c tái ki m trư c s ch ng ki n c a doanh nghi p. Bưu c c C a kh u ch làm th t c đóng chuy n thư đ i v i nh ng bưu ph m, bưu ki n c a đ a phương mình g i t nh giáp biên c a nư c láng gi ng theo b n tho thu n chi ti t gi a bưu đi n đ a phương c a hai nư c Bưu ph m, bưu ki n g i đi các nư c khác đư c chuy n v Bưu c c Ngo i d ch như nêu trên. Bưu ph m, bưu ki n sau khi hoàn thành th t c h i quan đư c đóng chuy n thư g i ra nư c ngoài theo Th l bưu chính qu c t , có s giám sát c a H i quan. Tuỳ theo phương ti n v n chuy n, H i quan th c hi n ch đ giám sát thích h p đ m b o túi gói bưu ph m, bưu ki n đó t i c a kh u như qui đ nh t i đi m 1.1.2 ph n II thông tư này.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bưu ph m, bưu ki n không phát đư c cho ngư i nh n ph i chuy n hoàn v Vi t Nam, H i quan Bưu đi n làm th t c ki m l i trư c khi phát hoàn ngư i g i. 2.2.3. T i C a kh u xu t: H i quan c a kh u t i c ng hàng không, c ng bi n, c ng sông, ga xe l a liên v n qu c t , c a kh u đư ng b căn c vào phi u giao nh n (CN38, CN37, CN41) và phi u chuy n ti p do H i quan Bưu đi n l p đ nhanh chóng làm th t c xu t và giám sát túi gói bưu ph m, bưu ki n đó cho đ n khi th c xu t. H i quan c a kh u xu t có trách nhi m xác nh n n i dung th c xu t trên phi u chuy n ti p đ g i cho H i quan Bưu đi n. III. V T PH M, HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U THU C D CH V CHUY N PHÁT NHANH VÀ BƯU CHÍNH U THÁC 1. H i quan c a kh u t i các c ng hàng không, c ng bi n, c ng sông, ga xe l a liên v n qu c t , c a kh u đư ng b và H i quan bưu đi n ph i b o đ m làm th t c xu t kh u, nh p kh u nhanh chóng đ i v i v t ph m, hàng hoá g i d ch v chuy n phát nhanh, bưu chính u thác. 2. Các doanh nghi p đư c phép kinh doanh d ch v chuy n phát nhanh và bưu chính u thác đư c thay m t ch hàng làm th t c h i quan và ph i ch u trách nhi m th c hi n đ y đ các nghĩa v v thu và l phí, và th t c liên quan đ n các qui đ nh c a cơ quan qu n lý chuyên ngành đ i v i vi c xu t kh u, nh p kh u v t ph m hàng hoá, theo qui đ nh hi n hành. 3. Nh p kh u 3.1. V t ph m, hàng hoá nh p kh u thu c d ch v chuy n phát nhanh, bưu chính u thác ph i ch u s ki m tra, giám sát c a H i quan c a kh u đ u tiên ngay t khi th c hi n vi c giao nh n t phương ti n v n t i theo trình t nêu t i đi m 1.1. ph n II Thông tư này. 3.2. Các ki n hàng n ng, c ng k nh đư c H i quan c a kh u làm th t c t i c a kh u nh p đ u tiên ho c H i quan bưu đi n làm th t c t i đ a đi m ngoài khu v c c a kh u đư c qui đ nh. 3.3. Đ i v i hàng có thu : ngư i nh n, doanh nghi p đư c phép kinh doanh d ch v chuy n phát nhanh và bưu chính u thác qu c t hay ngư i đ i di n h p pháp khác c a ngư i nh n tr c ti p đ n nh n ph i thay m t ngư i nh n th c hi n đ y đ ch đ khai báo h i quan trên b t khai h i quan và n p đ thu trư c khi nh n hàng theo qui đ nh hi n hành. 3.4. Đ i v i v t ph m không có thu : doanh nghi p thay m t ngư i nh n khai báo t ng s theo t ng chuy n vào b t khai h i quan. H i quan xác nh n t ng s trên b t khai. V t ph m, hàng hoá đã hoàn thành th t c h i quan không đư c đ chung v i v t ph m, hàng hoá chưa làm ho c chưa hoàn thành th t c h i quan.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.5. Nh ng lô hàng thu c d ch v chuy n phát nhanh, bưu chính u thác đư c phép chuy n ti p t c a kh u nh p đ u tiên (c ng bi n, c ng sông, c ng hàng không, ga xe l a liên v n qu c t , c a kh u đư ng b ) đ n Đi đi m ki m tra h i quan ngoài c a kh u đư c quy đ nh thì H i quan c a kh u nh p đ u tiên không ki m tra các lô hàng đó và căn c h sơ v lô hàng l p phi u chuy n ti p giao kèm lô hàng cho cơ quan v n t i ho c cho doanh nghi p và có trách nhi m th c hi n giám sát h i quan như dán niêm phong, c p ch hay áp t i. 3.6. Đ i v i v t ph m, hàng hoá chưa làm th t c h i quan ho c chưa hoàn thành th t c h i quan như t m gi ch gi y phép c a cơ quan qu n lý chuyên ngành, t m gi ch x lý ho c vi ph m pháp lu t ph i th c hi n ch đ niêm phong h i quan và đư c t m g i vào kho c a doanh nghi p do H i quan qu n lý. 4. Xu t kh u: 4.1. V t ph m, hàng hoá khi xu t kh u ph i ch u s ki m tra, giám sát và làm đ y đ th t c h i quan ngay t khi doanh nghi p thay m t ngư i g i ho c ngư i g i tr c ti p làm th t c xu t t i Đ a đi m ki m tra h i quan cho đ n khi hàng th c xu t t i c a kh u cu i cùng. Đ i v i hàng n ng, c ng k nh, doanh nghi p thay m t ngư i g i ho c ngư i g i tr c ti p làm th t c xu t kh u v i H i quan c a kh u như đ i v i hàng xu t kh u thông thư ng khác. 4.2. Vi c làm th t c h i quan đ i v i v t ph m, hàng hoá đư c phân thành hai lo i: 4.2.1. Đ i v i tài li u, sách báo, n ph m sau khi hoàn thành th t c v i cơ quan qu n lý chuyên ngành thì doanh nghi p ch khai báo t ng s trên b t khai hàng hoá xu t kh u. H i quan ký xác nh n trên b t khai. 4.2.2. Đ i v i v t ph m, hàng hoá doanh nghi p thay m t ngư i g i ho c ngư i g i tr c ti p đ n g i ph i th c hi n đ y đ ch đ khai báo h i quan trên t ng b t khai trư c khi xu t. 5. Túi ngo i giao 5.1. Túi ngo i giao đư c mi n khai báo, mi n ki m tra h i quan. 5.2. Túi ngo i giao ch đư c ch p nh n khi mang d u hi u bên ngoài d nh n th y, đư c miên phong k p chì ngo i giao theo các Đi u ư c qu c t và Đi u 8 Pháp l nh v quy n ưu đãi mi n tr dành cho cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và cơ quan đ i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam. 5.3. Ngư i đi g i ho c nh n túi ngo i giao ph i là giao thông viên ngo i giao, ho c là ngư i đư c các cơ quan ngo i giao, cơ quan lãnh s và các T ch c Qu c t u quy n h p pháp b ng gi y u quy n. Nhân viên đư c u quy n ph i có th dán nh đ nh n di n và không hư ng b t kỳ ưu đãi gì như dành cho giao thông viên ngo i giao. 5.4. Trư ng h p có căn c kh ng đ nh n i dung bên trong c a túi ngo i giao b l m d ng vào m c đích trái pháp lu t Vi t Nam và Đi u ư c qu c t v quan h ngo i
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. giao mà Nhà nư c Vi t Nam ký k t ho c tham gia thì cơ quan H i quan không cho phép túi ngo i giao qua biên gi i. 6. Ch đ kho hàng 6.1. Doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát nhanh, bưu chính u thác ph i có các kho đ lưu gi riêng bi t các lo i v t ph m, hàng hoá sau đây: - V t ph m, hàng hoá xu t kh u, nh p kh u chưa làm th t c h i quan; - V t ph m, hàng hoá chưa hoàn thành th t c h i quan như t m gi ch gi y phép c a cơ quan qu n lý chuyên ngành, t m gi ch x lý vì có vi ph m; - V t ph m, hàng hoá đã hoàn thành th t c h i quan nhưng chưa th c xu t, th c nh p. 6.2. Khi h t gi làm vi c, nhân viên h i quan giám sát th c hi n ch đ niêm phong kho theo qui đ nh. Nhân viên qu n lý kho c a doanh nghi p ch u trách nhi m khoá kho. Vi c đóng, m kho hàng đư c th c hi n trư c s ch ng ki n c a nhân viên H i quan giám sát kho. Trư ng h p c n thi t, H i quan bưu đi n có quy n ki m tra đ t xu t kho hàng có s ch ng ki n c a doanh nghi p. IV. X LÝ VI PH M VÀ M T S TRƯ NG H P Đ C BI T 1. Nguyên t c chung: Trư ng h p H i quan phát hi n có hành vi vi ph m pháp lu t đ i v i v t ph m, hàng hoá đ ng trong bưu ph m, bưu ki n g i qua d ch v bưu chính; v t ph m, hàng hoá g i qua d ch v chuy n phát nhanh, d ch v bưu chính u thác thì tuỳ tính ch t m c đ c a hành vi vi ph m mà có th x lý v vi ph m hành chính trong lĩnh v c H i quan ho c x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c Bưu chính vi n thông ho c chuy n sang cơ quan có ch c năng đ x lý hình s . 2. L p biên b n 2.1. Cơ quan H i quan ti n hành l p biên b n đ i v i hành vi vi ph m nêu t i đi m 1 trên đây theo qui đ nh t i Quy t đ nh s 318/1997/QĐ-TCHQ ngày 16/12/1997. Biên b n l p có s ch ng ki n c a doanh nghi p. Đ i v i ngư i g i ngoài nư c, n u v t ph m, hàng hoá trong bưu ph m, bưu ki n hay ki n hàng CPN theo qui đ nh b t ch thu thì H i quan giao biên b n thu gi cho doanh nghi p. Doanh nghi p có trách nhi m thông báo cho bưu c c g c ho c ngư i g i bi t. 2.2. Đ i v i bưu ph m, bưu ki n mà doanh nghi p thay m t ch hàng làm th t c h i quan thì H i quan bưu đi n l p biên b n vi ph m theo qui đ nh. Doanh nghi p ký vào biên b n và có trách nhi m th c hi n các nghĩa v trong Quy t đ nh x ph t c a H i quan. 3. X lý đ i v i ngo i t : 3.1. Trư ng h p có ngo i t trong bưu ph m, bưu ki n khi nh p kh u có giá tr dư i m c mi n thu qui đ nh cho bưu ph m, bưu ki n thì doanh nghi p l p biên b n nghi p v tách s ti n đó ra kh i bưu ph m, bưu ki n; qui đ i ra ti n Vi t Nam theo t giá
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ngân hàng Nhà nư c công b và m i ngư i nh n đ n đ phát ho c l p thư chuy n ti n có cư c đ chuy n cho ngư i nh n (n u ngư i nh n xa). Bưu ph m, bưu ki n v n đư c chuy n phát bình thư ng kèm biên b n nghi p v . 3.2. Trư ng h p có ngo i t trong bưu ph m, bưu ki n nh p kh u có giá tr trên m c mi n thu qui đ nh cho bưu ph m, bưu ki n dù có khai báo hay không khai báo h i quan thì cơ quan H i quan l p biên b n và x lý theo qui đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và phù h p v i Đi u ư c qu c t c a Liên minh Bưu chính th gi i (UPU). 4. X lý các trư ng h p vô th a nh n: 4.1. Bưu ph m, bưu ki n nh p kh u không phát đư c cho ngư i nh n, doanh nghi p làm th t c chuy n hoàn v nư c g c theo qui đ nh c a UPU sau khi đã làm th t c ki m l i v i cơ quan H i quan. 4.2. Bưu ph m, bưu ki n xu t kh u không phát đư c cho ngư i nh n ph i chuy n hoàn v Vi t Nam và ph i làm th t c ki m l i trư c khi phát hoàn ngư i g i. 4.3. Vi c x lý bưu ph m, bưu ki n, ki n hàng vô th a nh n đư c m t H i đ ng x lý theo qui đ nh t i Thông tư liên t ch gi a B Tài chính và Bưu đi n s 227/TT-TC-BĐ ngày 31-8-1992 "Hư ng d n vi c x lý bưu ph m, bưu ki n vô th a nh n". H i quan Bưu đi n là m t thành viên c a H i đ ng x lý bưu ph m (tr thư), bưu ki n nh p kh u đó. 5. Đ i v i nh ng bưu ph m, bưu ki n nh p kh u mà ngư i g i nư c ngoài có yêu c u s a đ i ho c thay đ i h tên đ a ch ngư i nh n ho c yêu c u chuy n ti p đ n đ a ch khác trong nư c, căn c vào phi u yêu c u c a ngư i g i (CN17), Bưu đi n chuy n ti p đ n đ a ch m i sau khi đã làm th t c chuy n ti p v i H i quan Bưu đi n. V. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th Thông tư s 06/TTHQ-BĐ ngày 20-6-1995 gi a T ng c c Bưu đi n và T ng c c H i quan. Các văn b n hư ng d n trư c đây trái v i Thông tư này đ u bãi b . 2. T ng c c H i quan và T ng c c Bưu đi n cùng ph i h p gi i quy t nh ng vư ng m c phát sinh t các đơn v cơ s trong quá trình th c hi n Thông tư này. Mai Liêm Tr c Phan Văn Dĩnh (Đã ký) (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản