Thông tư liên tịch số 08/1998/BTC-BTP-BNG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 08/1998/BTC-BTP-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 08/1998/BTC-BTP-BNG về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 08/1998/BTC-BTP-BNG

  1. 08/1998/BTC-BTP-BNG,Thông tư liên t ch 08,B Ngo i giao,B Tài chính,B Tư pháp,M c thu,N p,Qu n lý s d ng,Nh p qu c t ch,Tr l i qu c t ch,Thôi qu c t ch,L phí,Gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam,Gi y ch ng nh n có qu c t ch,Quy n dân s ,Thong tu lien tich 08,Bo Ngoai giao,Bo Tai chinh,Bo Tu phap,Muc thu,Nop,Quan ly su dung,Nhap quoc tich,Tro lai quoc tich,Thoi quoc tich,Le phi,Giay xac nhan mat quoc tich Viet Nam,Giay chung nhan co quoc tich,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản