Thông tư liên tịch số 09/TTLB về việc hướng dẫn thủ tục xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán vượt vốn được duyệt theo Quyết định 92-TTg ngày 7/3/94 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 09/TTLB về việc hướng dẫn thủ tục xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán vượt vốn được duyệt theo Quyết định 92-TTg ngày 7/3/94 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 09/TTLB về việc hướng dẫn thủ tục xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán vượt vốn được duyệt theo Quyết định 92-TTg ngày 7/3/94 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 09/TTLB về việc hướng dẫn thủ tục xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán vượt vốn được duyệt theo Quyết định 92-TTg ngày 7/3/94 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ban hành

  1. B TÀI CHÍNH-B XÂY C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM D NG-U BAN K HO CH c l p - T do - H nh phúc NHÀ NƯ C ******** ******** S : 09/TTLB Hà N i, ngày 10 tháng 6 năm 1994 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A U BAN K HO CH NHÀ NƯ C - B XÂY D NG - B TÀI CHÍNH S 09/TTLB NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 1994 HƯ NG D N TH T C XÉT DUY T L I LU N CH NG KINH T K THU T, THI T K K THU T VÀ T NG D TOÁN VƯ T V N Ư C DUY T THEO QUY T NNH 92TTG NGÀY 7/3/94 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Th c hi n Quy t nh 92 TTg ngày 7/3/94 c a Th tư ng Chính ph v "Tăng cư ng qu n lý, ch ng lãng phí, th t thoát và tiêu c c trong u tư xà xây d ng" ; liên B U ban k ho ch Nhà nư c, B xây d ng , B tài chính hư ng d n th t c xét duy t l i lu n ch ng kinh t k thu t và thi t k k thu t - t ng d toán các công trình xây d ng vư t t ng m c u tư và t ng d toán ã ư c phê duy t như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG: 1. i tư ng ph i xét duy t l i theo Thông tư này bao g m các công trình sau: 1.1 Chưa có lu n ch ng kinh t k thu t (sau ây vi t t t là LCKTKT) ho c báo cáo kinh t k thu t (sau ây vi t t t là báo cáo KTKT) ư c duy t ho c duy t chưa úng v i các qui nh trong i u l qu n lý xây d ng cơ b n ban hành kèm theo Ngh nh 385 H BT ngày 7/11/1990 thì ph i trình duy t LCKTKT ng th i v i thi t k k thu t - t ng d toán (sau ây vi t t t là TKKT - TDT) úng th th c hi n hành. 1.2 ã có LCKTKT ư c duy t úng qui nh nhưng chưa có TKKT - TDT ư c duy t thì ph i l p trình và trình duy t TKKT - TDT. T ng d toán ư c duy t ph i m b o không ư c vư t quá 10% t ng m c u tư trong LCKTKT ư c duy t ban u. 1.3 ã có LCKTKT, TKKT -TDT ư c duy t úng qui nh nhưng kh i lư ng th c hi n n h t năm 1993 c ng v i kh i lư ng b trí trong k ho ch 1994 vư t quá 10% t ng m c u tư ư c duy t thì ph i trình duy t i u ch nh l i c LCKTKT và TDT. 2. T ng m c v n u tư và t ng d toán c a t t c các công trình ã ư c phê duy t trư c ây cũng như m c v n xin i u ch nh ngh xét duy t l i xác nh như sau: V n ã chi t ngày kh i công n h t năm 1993 c ng v i giá tr kh i lư ng th c hi n t năm 1994 tính theo m t b ng giá năm 1994.
  2. 3. H n ng ch công trình theo qui nh t m th i t i ph l c c a Thông tư 01 TTLB ngày 29/3/91 c a liên B U ban K ho ch Nhà nư c - B xây d ng - B Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n thi hành " i u l qu n lý xây d ng cơ b n" ban hành kèm theo Ngh nh 385 H BT, ngày 7/11/90 áp d ng vào m t b ng giá 1994 v i h s trư t giá b ng 2 (hai l n). H s trư t giá này ch áp d ng trong vi c nh h n ng ch làm căn c phân c p xét duy t LCKTKT, không dùng thanh quy t toán. II. TH TH C TRÌNH DUY T: Vi c xét duy t l i LCKTKT và TKKT -TDT ph i tuân th qui nh phân c p trong " i u l qu n lý XDCB" ban hành kèm theo Ngh nh 385 H BT. Sau khi i u ch nh theo các nguyên t c chung trên ây LCKTKT và TKKT -TDT các công trình ư c xét duy t l i như sau: 1. i v i công trình quan tr ng, Ch t ch H i ng B trư ng ho c Th tư ng Chính ph ã phê duy t LCKTKT thì h sơ trình duy t l i LCKTKT g i n U ban K ho ch Nhà nư c, B Xây d ng, B Tài Chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. H i ng thNm tra Nhà nư c xem xét và trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. i v i m t s công trình c bi t quan tr ng Ch t ch H i ng B trư ng ho c Th tư ng Chính ph ã phê duy t c LCKTKT và TKKT - TDT thì h sơ trình duy t l i LCKTKT cũng như TKKT - TDT u g i n Thư ng tr c H i ng thNm tra Nhà nư c xem xét và trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. i v i công trình trên h n ng ch h sơ trình duy t l i LCKTKT kèm theo văn b n thNm tra và ngh c a ch qu n u tư g i n UB K ho ch Nhà nư c và B Xây d ng tho thu n trư c khi ch qu n u tư xét duy t l i. H sơ xét duy t l i TKKT - TDT c a nh ng công trình này do ch qu n u tư xét duy t, không ư c phân c p cho các cơ quan c p dư i c a ch qu n u tư. 4. i v i công trình dư i h n ng ch ch qu n u tư xét duy t l i c LCKTKT và TKKT - TDT và báo cáo danh m c v i UB K ho ch Nhà nư c và B Tài chính. III. H SƠ TRÌNH DUY T L I: 1. LCKTKT và t ng m c v n u tư: Văn b n c a ch u tư (ho c ch qu n u tư) xin trình duy t l i ho c xin tho thu n l i LCKTKT. Trong ó ghi rõ qui mô và công su t (có thay i hay gi nguyên) t ng m c xin duy t (sau khi qui i) và ph n v n cho kh i lư ng còn l i phân theo cơ c u (xây l p, thi t b , ki n thi t cơ b n khác) - B n gi i trình các nguyên nhân vư t t ng m c u tư. Thuy t minh tóm t t các nguyên nhân làm tăng m c v n u tư (thay i m c tiêu; công su t, qui mô công trình; thay i phương pháp công ngh và thi t b , thay i a i m, thay i giá...) kèm theo các bi u so sách I - 1,2.
  3. - B n LCKTKT g c ã ư c duy t (kèm theo các văn b n sao quy t nh phê duy t, văn b n tho thu n...) - Văn b n xác nh n c a cơ quan c p phát ho c cho vay v n ã th c hi n theo kh i lư ng hoàn thành t ng năm. 2. Thi t k k thu t và t ng d toán: - T trình c a ch u tư xin phê duy t ho c phê duy t l i TKKT - TDT (n u là công trình c bi t quan tr ng thì văn b n này là c a ch qu n u tư). Thuy t minh gi i trình nguyên nhân vư t v n bao g m các nguyên nhân vư t t ng m c u tư trong LCKTKT ã i u ch nh và các nguyên nhân khác (do thay i thi t k k t c u, ki n trúc, n n móng, thay i thi t b công ngh , thay i trang thi t b n i th t, do các i u ki n b t kh kháng trong thi công như lũ l t, bão, ng t; do ch quan v thi t k thi công gây ra ...) ư c th hi n trong các bi u II - 1,2,3,4,5,6. - B n LCKTKT ã i u ch nh và quy t nh phê duy t l i, (n u công trình không ph i i u ch nh t ng m c thì là LCKTKT cũ). - TKKT kèm TDT ã i u ch nh xin trình duy t l i. IV. T CH C TH C HI N 1. T t c các công trình chuy n ti p chưa th c hi n úng th t c xét duy t LCKTKT, TKKT - TDT ho c có m c vư t t ng m c u tư quá 10% u ph i th c hi n xét duy t l i xong theo hư ng d n c a Thông tư này ch m nh t n ngày 30/6/1994 làm căn c gi i quy t v n u tư năm 1994. 2. Các trư ng h p c bi t c p bách chưa k p hoàn thành th t c theo quy nh c a Quy t nh 92 TTg ch u tư báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. Tr n ình Khi n Nguy n Sinh Hùng Khúc Văn Thành ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản