Thông tư liên tịch số 102/2003/TTLT-BTC-BVHTT về việc hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá đến năm 2005 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 102/2003/TTLT-BTC-BVHTT về việc hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá đến năm 2005 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 102/2003/ttlt-btc-bvhtt về việc hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá đến năm 2005 do bộ tài chính - bộ lao động, thương binh và xã hội ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 102/2003/TTLT-BTC-BVHTT về việc hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá đến năm 2005 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  1. B TÀI CHÍNH-B VĂN HOÁ- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG TIN c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 102/2003/TTLT-BTC-BVHTT Hà N i , ngày 30 tháng 10 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B TÀI CHÍNH - B VĂN HÓA THÔNG TIN S 102/2003/TTLT/BTC-BVHTT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯ NG D N N I DUNG, M C CHI VÀ QU N LÝ KINH PHÍ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA V VĂN HOÁ N NĂM 2005 Căn c Quy t nh s 71/2001/Q -TTg ngày 04/05/2001 c a Th tư ng Chính ph "V các Chương trình m c tiêu qu c gia giai o n 2001-2005"; Căn c Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19/03/2002 c a Th tư ng Chính ph "V qu n lý, i u hành các Chương trình m c tiêu qu c gia"; Căn c Quy t nh s 19/2003/Q -TTg ngày 28/01/2003 c a Th tư ng Chính ph "V vi c phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hoá n năm 2005"; Căn c Quy t nh s 31/2003/Q -TTg ngày 26 tháng 02 năm 2003 c a Th tưưưư ng Chính ph v vi c b sung d án Xây d ng m t s làng, b n, buôn văn hoá vùng có hoàn c nh c bi t vào Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hoá giai o n 2001 - 2005; Căn c Quy t nh s 124/2003/Q -TTg ngày 17/7/2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án B o t n, phát tri n văn hoá các dân t c thi u s Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 170/2003/Q -TTg ngày 14/8/2003 c a Th tư ng Chính ph v Chính sách ưu ãi hư ng th văn hoá; Căn c Thông tưưưư liên t ch B K ho ch & u tưưưư và B Tài chính s 01/2003/TTLT/BKH-BTC ngày 06/01/2003 Hư ng d n th c hi n Quy t nh s 42/2002/Q /TTg ngày 19/3/2002 c a Th tưưư ng Chính ph v qu n lý và i u hành các Chưưưương trình m c tiêu qu c gia; Liên B Tài chính - B Văn hoá - Thông tin hưưưư ng d n m t s n i dung, m c chi và qu n lý kinh phí i v i các D án thu c Chưưưương trình m c tiêu qu c gia v văn hoá n năm 2005 nhưưưư sau: A- NH NG QUY NH CHUNG 1- i tưưưư ng th c hi n Thông tưưưư này là các ơn v s d ng kinh phí c a Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hoá. 2- Kinh phí th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hoá ư c cân i trong d toán chi ngân sách Trung ương, ư c s d ng theo úng các n i dung ho t ng c a chương trình.
  2. Vi c c p phát, qu n lý, thanh quy t toán kinh phí Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hoá th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t. Các B , ngành và các a phương có trách nhi m ph i h p v i cơ quan tài chính các c p qu n lý ch t ch kinh phí c a Chương trình, ki m tra các kho n chi tiêu theo úng m c tiêu, n i dung, ch quy nh. 3- Ngoài kinh phí do ngân sách Trung ương c p cho các B , ngành và các a phương; Các c p chính quy n a phương, Th trư ng các cơ quan, ơn v c n huy ng thêm các ngu n kinh phí khác như: óng góp t nguy n c a cá nhân, các t ch c kinh t - xã h i trong và ngoài nư c (b ng ti n, hi n v t, công lao ng...), b sung t ngân sách a phương và kinh phí c a các B , ngành th c hi n các D án thu c Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hoá. Vi c qu n lý, s d ng các ngu n kinh phí huy ng thêm th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư này và các ch qu n lý tài chính hi n hành. B- NH NG QUY NH C TH I- N I DUNG VÀ M C CHI CHUNG C A CÁC D ÁN 1- T ch c biên so n và d ch tài li u chuyên môn nghi p v c a t ng D án, m c chi c th nhưưư sau: - Biên so n tài li u chuyên môn nghi p v ư c nghi m thu. M c chi t i a không quá 50.000 ng/trang tiêu chu n 300 t ; - D ch và hi u ính tài li u t ti ng Vi t sang ti ng nưưưư c ngoài. M c chi t i a không quá 40.000 ng/ trang tiêu chu n 300 t . - D ch và hi u ính tài li u t ti ng nưưưư c ngoài và ti ng các dân t c thi u s c a Vi t Nam sang ti ng Vi t. M c chi t i a không quá 35.000 ng/trang tiêu chu n 300 t . 2- ào t o, t p hu n chuyên môn nghi p v trong nư c. M c chi áp d ng theo Thông tư s 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 c a B Tài chính v hư ng d n qu n lý, s d ng kinh phí ào t o b i dư ng cán b công ch c nhà nư c; 3- ào t o, h p tác, trao i kinh nghi m nưưưư c ngoài do Ban Ch nhi m Chưưưương trình quy t nh. M c chi theo các qui nh hi n hành i v i cán b ư c c i công tác nư c ngoài; 4- i u tra, sưưưưu t m theo các n i dung chuyên môn c a t ng d án ã ư c c p có th m quy n phê duy t, n i dung và m c chi áp d ng theo quy nh t i Thông tưưưư s 114/2000/TT- BTC ngày 27/11/2000 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý kinh phí các cu c i u tra thu c ngu n v n s nghi p t ngân sách Nhà nưưưư c; 5- Chi v n i ng trong nưưưư c i v i các d án vay v n ODA, vi n tr nư c ngoài (n u có) ã ưưưư c quy nh trong Hi p nh gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph các nưưưư c ho c t ch c qu c t theo quy nh hi n hành;
  3. 6- Các kho n chi khác liên quan n Chương trình m c tiêu qu c gia v văn hoá. II- N I DUNG VÀ M T S M C CHI CH Y U: 1- D án Ch ng xu ng c p và tôn t o các di tích l ch s , cách m ng và kháng chi n: 1.1- Chi l p d án, thi t k , kh o c , trùng tu, b o qu n, tôn t o... các di tích l ch s , cách m ng và kháng chi n theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Quy ch u th u và các văn b n hư ng d n hi n hành; 1.2- Chi mua s m trang thi t b ph c v nghiên c u, b o qu n di tích theo quy t nh c a c p có th m quy n phê duy t theo quy nh hi n hành v mua s m tài s n; M c chi cho các n i dung 1.1; 1.2 do B trư ng B Văn hoá-Thông tin quy t nh ( i v i ph n nhi m v do các ơn v tr c thu c B Văn hoá- Thông tin th c hi n) ho c U ban nhân dân c p t nh quy t nh ( i v i ph n nhi m v do các ơn v tr c thu c a phương th c hi n) căn c vào các ch , tiêu chu n, nh m c tài chính hi n hành và phù h p v i tình hình th c t . 1.3- Chi b o qu n di tích b ng hoá ch t theo quy t nh phê duy t c a B trưưưư ng B Văn hoá-Thông tin. M c chi do B trưưưư ng B Văn hoá- Thông tin quy t nh cho t ng ti u d án. 2- D án sưu t m, b o t n các giá tr văn hoá phi v t th tiêu bi u và xây d ng ngân hàng d li u v văn hoá phi v t th : 2.1- Chi h tr i u tra, th ng kê, h th ng hoá, l p b n di s n văn hoá phi v t th c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ưưương; Chi h tr i u tra, sưưưưu t m toàn di n, ghi chép, lưu gi dưưưư i các n ph m băng, ĩa (c hình và ti ng), tài li u vi t, in sách, trang ph c, o c các di s n văn hoá phi v t th tiêu bi u c am ts a phương và dân t c ít ngưưư i. M c h tr chung cho m i t nh, thành ph tr c thu c Trung ưương t i a là 50 tri u ng, s còn l i do ngân sách c a a phương b trí. i v i các t nh mi n núi có khó khăn ho c các t nh có nhi u di s n văn hoá phi v t th , m c h tr c th do B trư ng B Văn hoá - Thông tin quy t nh nhưng không quá 100 tri u ng/t nh. 2.2- Chi xây d ng cương, b i c nh, trang ph c, o c , k ch b n, o di n, hoá trang, thù lao, nhu n bút, tr công ngưưư i cung c p thông tin, chuyên gia ho c ngh nhân tưưư v n nh m nghiên c u ph c d ng và ph bi n m t s lo i hình sinh ho t văn hoá- ngh thu t truy n th ng. 2.3- Chi tr công lao ng ngưưư i nh p s li u, xây d ng thưưưư m c lưu tr các giá tr văn hoá phi v t th ã sưưưưu t m ưưưư c, chi mua s m trang thi t b b o qu n kho ngân hàng d li u.
  4. 2.4- Chi tuyên truy n các giá tr văn hoá phi v t th trên các phưưưương ti n thông tin i chúng ( ài phát thanh, ài truy n hình, báo chí) và in sách, các n ph m là băng, ĩa hình, chi tr thuê bao và cưưư c phí hàng tháng ph bi n trên m ng Internet văn hoá phi v t th Vi t Nam. M c chi cho các n i dung 2.2, 2.3, 2.4 do B trư ng B Văn hoá- Thông tin quy t nh ( i v i ph n nhi m v do các ơn v tr c thu c B Văn hoá - Thông tin th c hi n) ho c U ban nhân dân c p t nh quy t nh ( i v i ph n nhi m v do các ơn v tr c thu c a phương th c hi n) căn c vào các ch , tiêu chu n, nh m c tài chính hi n hành và phù h p v i tình hình th c t . 3- D án i u tra, b o t n m t s làng, b n, buôn, phum, sóc (sau ây g i chung là làng) tiêu bi u và l h i truy n th ng c s c c a dân t c ít ngư i: 3.1- Chi i u tra và l p h sơ m t s làng tiêu bi u c a dân t c ít ngưưưư i hi n còn gi ưưưư c nhi u c trưưưng văn hoá c truy n. Chi tuy n ch n l p d án và th c hi n thí i m b o t n 2 - 3 làng c bi t tiêu bi u theo quy t nh phê duy t c a c p có th m quy n; 3.2- Chi h tr t ch c l h i truy n th ng c s c c a m t s dân t c ít ngư i theo m c 50-100 tri u ng/m t l h i/năm; m c h tr c th cho t ng l h i do B trư ng B Văn hoá - Thông tin quy t nh; s còn l i do ngân sách a phương b trí và huy ng t các ngu n khác; M c chi cho các n i dung 3.1, 3.2 do B trư ng B Văn hoá - Thông tin quy t nh ( i v i ph n nhi m v do các ơn v tr c thu c B Văn hoá - Thông tin th c hi n) ho c U ban nhân dân c p t nh quy t nh ( i v i ph n nhi m v do các ơn v tr c thu c a phương th c hi n) căn c vào các ch , tiêu chu n, nh m c tài chính hi n hành và phù h p v i tình hình th c t . 4- Xây d ng các thi t ch văn hoá thông tin cơ s , xây d ng mô hình ho t ng văn hoá thông tin làng, xã: 4.1- Chi h tr m t l n (cho c giai o n 2001-2005) mua trang thi t b ph c v cho ho t ng c a nhà văn hoá, làng văn hoá, i thông tin lưưưưu ng (thi t b âm thanh, ánh sáng, nh c c , ti vi, giá sách, thi t b ch ng cháy, ch ng m m c...). M c h tr không quá: 60 tri u ng cho m t nhà văn hoá t nh; 30 tri u ng cho m t nhà văn hoá và m t i thông tin lưưưưu ng huy n; 15 tri u ng cho m t nhà văn hoá xã; 10 tri u ng cho m t làng t tiêu chu n văn hoá c p t nh 3 năm li n; 15 tri u ng cho m t xã c bi t khó khăn; 100 tri u ng cho m t kho thư vi n t nh; 4.2- Chi h tr m t l n không quá100 tri u ng (cho c giai o n 2001-2005) xây d ng nhà văn hoá xã. 4.3- Chi mua xe ô tô chuyên d ng ho c m t thuy n văn hoá cho các i thông tin lưu ng huy n mi n núi c bi t khó khăn theo giá u th u ho c ch nh th u theo quy nh hi n hành v qu n lý và mua s m tài s n b ng kinh phí ngân sách nhà nư c; 4.4- Chi h tr ban u không quá 200 tri u ng/1c m/1 c a kh u biên gi i cho xây d ng c m thông tin c ng t i các c a kh u biên gi i qu c gia g m chi xây d ng t i ch c m c ng
  5. mang bi u trưng văn hoá Vi t Nam và c trưng văn hoá c a t nh có c a kh u biên gi i; chi mua pa nô, tranh c ng ph c v cho thông tin theo chuyên t i c m c ng.... M c chi do B trư ng B Văn hoá- Thông tin quy t nh ( i v i ph n nhi m v do các ơn v tr c thu c B Văn hoá - Thông tin th c hi n) ho c U ban nhân dân c p t nh quy t nh ( i v i ph n nhi m v do các ơn v tr c thu c a phương th c hi n) căn c vào các ch , tiêu chu n, nh m c tài chính hi n hành và phù h p v i tình hình th c t . Các n i dung chi 4.1, 4.2, 4.3 nêu trên ưu tiên trư c h t cho vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng mi n núi, vùng ng bào dân t c nh m thu h p kho ng cách v hư ng th văn hoá gi a các vùng. 5- D án y m nh phong trào xây d ng làng, xã, phưưưư ng văn hoá: 5.1- Chi nghiên c u tiêu chu n xây d ng, nh biên cán b , x p h ng i v i t ng lo i ơn v cơ s nhưưưư nhà văn hoá, thưưưư vi n, c m văn hoá, làng văn hoá và chi nghiên c u n i dung, phương pháp ho t ng các c p, t ng lo i ơn v cơ s ...; 5.2- Chi xây d ng ch khen thưư ng gia ình, làng, xã, phưưưư ng t tiêu chu n văn hoá; 5.3- Chi nghiên c u xây d ng cơ ch chính sách i v i cán b làm công tác văn hoá thông tin vùng cao, vùng sâu, vùng xa. M c chi do B trư ng B Văn hoá- Thông tin quy t nh ( i v i ph n nhi m v do các ơn v tr c thu c B Văn hoá - Thông tin th c hi n) ho c U ban nhân dân c p t nh quy t nh ( i v i ph n nhi m v do các ơn v tr c thu c a phương th c hi n) căn c vào các ch , tiêu chu n, nh m c tài chính hi n hành và phù h p v i tình hình th c t . 6- D án c p s n ph m văn hoá thông tin cho cơ s : 6.1- Chi h tr mua các s n ph m văn hoá thông tin bao g m sách, băng, ĩa có chương trình cho các xã c bi t khó khăn, các trưưư ng dân t c n i trú theo quy t nh phê duy t c a B trư ng B Văn hoá -Thông tin hàng năm; 6.2- Chi h tr mua sách cho thưưưư vi n các huy n vùng cao, vùng sâu, vùng xa theo s lưưư ng và ch ng lo i do B trưưưư ng B Văn hoá Thông tin quy t nh hàng năm; chi h tr xây d ng thí i m t sách lưưưu ng cho thưưưư vi n t nh, thành ph luân chuy n v thưưưư vi n cơ s . M c chi thanh toán theo giá bán tr chi t kh u theo quy nh hi n hành và giá t hàng ã ư c cơ quan qu n lý giá th m nh. 7- D án ph i h p v i B tư l nh biên phòng tăng cư ng ho t ng văn hoá thông tin tuy n biên gi i và h i o:
  6. 7.1- Chi h tr mua trang thi t b âm thanh, ánh sáng, nh c c ... cho các n Biên phòng. M c h tr m t l n (cho c giai o n 2001 - 2005) không quá 30 tri u ng/01 n biên phòng. 7.2- Chi h tr mua các s n ph m văn hoá thông tin và t ch c liên hoan văn hoá thông tin cho các n Biên phòng. M c chi thanh toán do B Qu c phòng quy t nh căn c vào các ch , tiêu chu n, nh m c tài chính hi n hành và phù h p v i tình hình th c t . 8- D án hi n i hoá khâu s n xu t phim: Chi h tr mua trang b phưưưương ti n, k thu t hi n i, ng b : nhưưưư máy quay phim, thi t b thu thanh, thi t b in tráng phim...cho m t s Hãng phim l n c a Trung ưưưương, m b o s n xu t ưưưư c phim âm thanh l p th theo quy t nh phê duy t c a B trưưưư ng B Văn hoá- Thông tin. M c chi theo giá trúng th u ho c ch nh th u theo quy nh hi n hành v qu n lý và mua s m tài s n b ng kinh phí ngân sách nhà nư c. 9- D án trang b phương ti n k thu t hi n i cho khâu ph bi n phim: 9.1- Chi h tr ban u không quá 500 tri u ng/r p trang b máy chi u phim nh a âm thanh l p th cho m t s r p chi u phim l n có kh năng t o doanh thu cao, s kinh phí còn thi u do ngân sách c a a phưưưương b trí ho c l y t ngu n c a ơn v ưưưư c c p máy. 9.2- Chi h tr b sung máy chi u phim thích h p cho các i chi u bóng lưu ng ho t ng vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o v i m c không quá: 90 tri u ng mua m t máy chi u phim 35 mm ho c 54 tri u ng mua m t máy video 100 inch. 10- D án ào t o, nâng cao trình s d ng trang thi t b hi n i trong s n xu t và ph bi n phim: 10.1- Chi ào t o ng n h n cán b chuyên môn k thu t s d ng trang thi t b hi n i trong s n xu t và lưưưưu tr phim nưưưư c ngoài. 10.2- Chi thuê chuyên gia nưưưư c ngoài gi ng d y, nâng cao trình cho công nhân k thu t s d ng trang thi t b hi n i c a ngành i n nh. M c chi theo quy nh hi n hành c a Nhà nưưư c ho c theo h p ng tho thu n do B trư ng B Văn hoá -Thông tin phê duy t. 11- D án trang thi t b m t s phưưưương ti n chuyên d ng hi n i b o qu n lưưưưu tr phim t i Vi n Phim Vi t Nam: Chi mua thi t b hi n i b o qu n phim, mua máy chuy n i phim nh a sang phim video lưu tr ...
  7. M c chi thanh toán theo giá trúng th u theo quy nh hi n hành v qu n lý và mua s m tài s n b ng kinh phí ngân sách nhà nư c. 12- D án Xây d ng m t s làng, b n, buôn văn hoá vùng có hoàn c nh c bi t: 12.1- Chi h tr u tư xây d ng t i m văn hoá c ng ng t i 48 làng theo Quy t nh s 1471/Q -BVHTT ngày 12/5/2003 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin v vi c phê duy t D án "Xây d ng m t s làng, b n, buôn văn hoá vùng có hoàn c nh c bi t" và th c hi n theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, Quy ch u th u và các văn b n hư ng d n hi n hành. M c h tr c th cho m i làng do B trư ng B Văn hoá - Thông tin quy t nh, nhưng t i a không quá 500 tri u ng/m t làng (chi b ng ngu n v n u tưưưư phát tri n); 12.2- Chi h tr m t l n (cho c giai o n 2001-2005) mua các s n ph m văn hoá thông tin c p cho 48 làng g m: sách, băng, ĩa (c hình và ti ng), b trang trí khánh ti t ( nh Bác H , c ng, c T qu c) không quá 15 tri u/làng. M c chi do B trư ng B Văn hoá- Thông tin quy t nh ( i v i ph n nhi m v do các ơn v tr c thu c B Văn hoá - Thông tin th c hi n) ho c U ban nhân dân c p t nh quy t nh ( i v i ph n nhi m v do các ơn v tr c thu c a phương th c hi n) căn c vào các ch , tiêu chu n, nh m c tài chính hi n hành và phù h p v i tình hình th c t . 12.3- Chi h tr không quá 10 tri u ng/làng/năm t ch c các ho t ng văn hoá thông tin t i 48 làng (nêu trên). M c chi thanh toán cho t ng ho t ng do U ban nhân dân c p t nh quy t nh. III- CÔNG TÁC QU N LÝ TÀI CHÍNH Vi c qu n lý, l p d toán, c p phát, quy t toán kinh phí th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia văn hoá n năm 2005 th c hi n theo quy trình, n i dung, th i gian, bi u m u theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, văn b n hư ng d n Lu t và các quy nh hi n hành. Riêng trư ng h p c p b ng hi n v t (t ngu n ngân sách trung ương) cho các a phương, B Văn hoá - Thông tin có trách nhi m thông báo n U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương bi t v s lư ng, ơn giá t ng lo i hi n v t m i l n c p, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương phân ph i, theo dõi và qu n lý. Khi D án k t thúc, vi c bàn giao tài s n c a B Văn hoá - Thông tin cho các a phương ph i th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m hư ng d n các ơn v theo dõi, qu n lý và s d ng úng m c ích, có hi u qu s hi n v t ư c c p. Hàng năm, B Văn hoá - Thông tin có trách nhi m t ng h p, quy t toán giá tr hi n v t ã c p cho các a phương cùng v i quy t toán ngân sách chi chương trình m c tiêu c a B , kèm theo báo cáo t ng h p s lư ng t ng lo i hi n v t ã c p trong năm cho t ng a phương. Các a phương ư c c p hi n v t t B Văn hoá - Thông tin không ph i quy t toán giá tr hi n v t ư c
  8. c p vào ngân sách a phương, nhưng ph i t ch c m s sách theo dõi, ki m tra, giám sát ch t ch vi c xu t, s d ng, t n kho tài s n ư c c p. C- I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Nh ng quy nh trưưư c ây trái v i n i dung quy nh t i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vưưưư ng m c, ngh ph n ánh v Liên B nghiên c u s a i cho phù h p. Nguy n Công Nghi p Vy Tr ng Toán ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản