Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
170
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao ban hành để hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG

 1. B TƯ PHÁP - B NGO I GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 11/2008/TTLT-BTP-BNG Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N QUY NNH C A NGHN NNH S 158/2005/N -CP NGÀY 27/12/2005 C A CHÍNH PH V ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H TNCH T I CÁC CƠ QUAN I DI N NGO I GIAO, CƠ QUAN LÃNH S C A VI T NAM NƯ C NGOÀI Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh nh s 15/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao; Căn c Ngh nh s 158/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v ăng ký và qu n lý h t ch; B Tư pháp và B Ngo i giao th ng nh t hư ng d n thi hành m t s quy nh c a Ngh nh s 158/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v ăng ký và qu n lý h t ch t i các Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh a) Thông tư liên t ch này hư ng d n th c hi n i u 80 c a Ngh nh s 158/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v ăng ký và qu n lý h t ch (sau ây g i là Ngh nh s 158/2005/N -CP) t i các Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài (sau ây g i chung là Cơ quan i di n Vi t Nam), bao g m: - ăng ký khai sinh cho tr em sinh ra nư c ngoài và có qu c t ch Vi t Nam theo quy nh c a Lu t qu c t ch Vi t Nam; - ăng ký k t hôn gi a hai bên nam n là công dân Vi t Nam t m trú nư c ngoài; - ăng ký khai t cho công dân Vi t Nam ch t nư c ngoài; - ăng ký vi c nh n nuôi con nuôi gi a ngư i nh n nuôi là công dân Vi t Nam t m trú nư c ngoài v i tr em ư c nh n làm con nuôi là công dân Vi t Nam t m trú nư c ngoài; - ăng ký vi c giám h gi a công dân Vi t Nam v i nhau cư trú nư c ngoài, ho c gi a công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài v i ngư i nư c ngoài; - ăng ký vi c nh n cha, m , con gi a ngư i nh n và ngư i ư c nh n là công dân Vi t Nam t m trú nư c ngoài; - ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch, i u ch nh h t ch cho công dân Vi t Nam ã ăng ký t i Cơ quan i di n Vi t Nam ho c ã ăng ký t i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài và ã ghi chú vào s h t ch t i Cơ quan i di n Vi t Nam;
 2. - Th c hi n vi c ghi vào s các thay i h t ch khác c a công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài, bao g m: xác nh cha, m , con; thay i qu c t ch; ly hôn; h y vi c k t hôn trái pháp lu t; ch m d t vi c nuôi con nuôi; - ăng ký khai sinh, khai t quá h n cho công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài; - ăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi cho công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài, mà nh ng vi c h t ch ó trư c ây ã ư c ăng ký t i Cơ quan i di n Vi t Nam; - Th c hi n ghi vào s các vi c: khai sinh; k t hôn; nh n cha, m , con; nuôi con nuôi c a công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài ã ăng ký t i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài; - C p l i b n chính Gi y khai sinh; c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch cho công dân Vi t Nam ã ăng ký h t ch t i Cơ quan i di n Vi t Nam, mà s ăng ký các s ki n h t ch ó ang lưu t i Cơ quan i di n Vi t Nam; - C p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân cho công dân Vi t Nam trong th i gian cư trú nư c ngoài. b) Nh ng vi c h t ch sau ây ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Hôn nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài (sau ây g i là Ngh nh s 68/2002/N -CP) và Ngh nh s 69/2006/N -CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 68/2002/N -CP: - ăng ký k t hôn gi a công dân Vi t Nam v i nhau mà m t bên ho c c hai bên nh cư nư c ngoài; ho c ăng ký vi c k t hôn gi a công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài v i ngư i nư c ngoài; - ăng ký vi c nh n cha, m , con gi a công dân Vi t Nam v i nhau mà m t bên ho c c hai bên nh cư nư c ngoài; ho c ăng ký vi c nh n cha, m , con gi a công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài v i ngư i nư c ngoài; - ăng ký vi c nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nam v i nhau mà m t bên ho c c hai bên nh cư nư c ngoài; ho c ăng ký vi c nuôi con nuôi gi a ngư i nư c ngoài thư ng trú t i nư c ti p nh n xin nh n tr em Vi t Nam cư trú t i nư c ó làm con nuôi. 2. Xác nh thNm quy n ăng ký h t ch a) i v i nh ng nư c mà Vi t Nam ã t Cơ quan i di n, thì vi c ăng ký h t ch theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch này ư c th c hi n t i Cơ quan i di n Vi t Nam khu v c lãnh s mà ương s cư trú. b) i v i nh ng nư c chưa có quan h ngo i giao v i Vi t Nam ho c Vi t Nam chưa t Cơ quan i di n, thì vi c ăng ký h t ch theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch này ư c th c hi n t i m t trong các cơ quan sau ây: - Cơ quan i di n Vi t Nam g n nh t; - Cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c kiêm nhi m; - Cơ quan khác ư c B Ngo i giao y quy n th c hi n ch c năng lãnh s . 3. Gi i thích t ng Trong Thông tư liên t ch này, các khái ni m dư i ây ư c hi u như sau:
 3. a) “Công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài” là nh ng công dân Vi t Nam thư ng trú ho c t m trú nư c ngoài. b) “Công dân Vi t Nam thư ng trú nư c ngoài” là ngư i ang có qu c t ch Vi t Nam cư trú, làm ăn, sinh s ng nư c ngoài và ư c nư c s t i c p gi y t cho phép cư trú có th i h n nư c ngoài. c) “Công dân Vi t Nam t m trú nư c ngoài” là nh ng ngư i ang có qu c t ch Vi t Nam công tác, h c t p, lao ng có th i h n nư c ngoài và ư c nư c s t i c p gi y t cho phép t m trú có th i h n nư c ngoài. 4. Các gi y t cá nhân n p khi ăng ký h t ch Khi ăng ký h t ch t i Cơ quan i di n Vi t Nam, ương s ph i n p b n ch p các gi y t sau ây ch ng minh v nhân thân và nơi cư trú: - H chi u ho c các gi y t có giá tr thay th H chi u (như H chi u thuy n viên; Gi y thông hành biên gi i; Gi y thông hành nh p, xu t c nh; Gi y thông hành h i hương; Gi y thông hành); trư ng h p không có H chi u ho c gi y t thay th H chi u, thì có th xu t trình gi y t khác có giá tr ch ng minh v nhân thân (như Gi y ch ng minh nhân dân, s h khNu, gi y xác nh n ăng ký công dân, th c tri m i nh t...). - Gi y t ch ng minh v tình tr ng cư trú c a ngư i ó t i nư c s t i. Khi n p b n ch p các gi y t nêu trên, ương s ph i xu t trình b n chính i chi u. 5. S d ng bi u m u h t ch Khi ăng ký các s ki n h t ch theo hư ng d n t i M c II Thông tư liên t ch này, Cơ quan i di n Vi t Nam s d ng các bi u m u h t ch ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2007/Q -BTP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a B trư ng B Tư pháp v vi c ban hành s ăng ký h t ch, bi u m u h t ch s d ng t i Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam t i nư c ngoài (sau ây goi là Quy t nh s 04/2007/Q -BTP). II. ĂNG KÝ H TNCH 1. ăng ký khai sinh a) Cơ quan i di n Vi t Nam nư c mà tr em sinh ra ho c nư c mà cha, m c a tr em là công dân Vi t Nam cư trú, th c hi n vi c ăng ký khai sinh. Cơ quan i di n Vi t Nam ch ăng ký khai sinh cho tr em n u cha m nh t trí l a ch n qu c t ch Vi t Nam cho tr em ó theo quy nh c a Lu t Qu c t ch Vi t Nam. b) Trình t , th t c ăng ký khai sinh cho tr em ư c th c hi n tương t như quy nh t i i u 15 Ngh nh s 158/2005/N -CP. c) Trong trư ng h p ăng ký khai sinh cho tr em có cha ho c m là công dân Vi t Nam, còn ngư i kia là ngư i nư c ngoài, thì vi c xác nh qu c t ch cho tr em ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Qu c t ch Vi t Nam. d) Xác nh h và quê quán Khi ăng ký khai sinh, h và quê quán c a con ư c xác nh theo h và quê quán c a ngư i cha ho c h và quê quán c a ngư i m theo t p quán ho c theo th a thu n c a cha, m .
 4. Trong trư ng h p ăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú, n u không có quy t nh công nh n vi c nh n cha cho con, thì h và quê quán c a con ư c xác nh theo h và quê quán c a ngư i m . ) Ghi v nơi sinh Trư ng h p tr em ư c sinh ra nư c ngoài, m c nơi sinh ư c ghi theo tên thành ph , tên nư c, nơi tr em ó ư c sinh ra (Ví d : Luân ôn, Liên hi p vương qu c Anh và B c Ai-len; Bec-lin, C ng hòa liên bang c). e) Trong trư ng h p ăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú mà vào th i i m ăng ký khai sinh có ngư i nh n là cha c a tr , thì Cơ quan i di n Vi t Nam k t h p gi i quy t vi c nh n con và ăng ký khai sinh. Trư ng h p ngư i nh n con là ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, thì vi c ăng ký nh n con ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 68/2002/N -CP; n u ngư i nh n con là công dân Vi t Nam t m trú nư c ngoài, thì vi c ăng ký nh n con ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 158/2005/N -CP và Thông tư liên t ch này. Khi k t h p gi i quy t vi c nh n con và ăng ký khai sinh, Th trư ng Cơ quan i di n Vi t Nam v n ph i c p cho ương s Quy t nh công nh n vi c nh n con. 2. ăng ký k t hôn a) Cơ quan i di n Vi t Nam nư c mà m t trong hai bên nam n ho c c hai bên nam n là công dân Vi t Nam t m trú, th c hi n vi c ăng ký k t hôn. b) Khi ăng ký k t hôn, hai bên nam n ph i n p T khai ăng ký k t hôn (theo m u quy nh) và xác nh n v tình tr ng hôn nhân ho c cam oan v tình tr ng hôn nhân theo hư ng d n t i các i m c, d, kho n này. c) Trong trư ng h p m t trong hai bên nam n t m trú trên lãnh th nư c khác, thì khi ăng ký k t hôn, Cơ quan i di n Vi t Nam nơi ti p nh n h sơ ăng ký k t hôn có trách nhi m liên h v i Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ương s t m trú t i th i i m ăng ký k t hôn xác minh v tình tr ng hôn nhân c a ương s trong th i gian t m trú trên lãnh th nư c ó. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ti p nh n yêu c u xác minh ph i có văn b n tr l i, n i dung văn b n ph i ghi rõ v tình tr ng hôn nhân c a ương s trong th i gian t m trú nư c ó. (Ví d : Anh Nguy n Văn A, hi n ang t m trú t i... CHLB c, trong th i gian t m trú t i... CHLB c t ngày... n ngày... không ăng ký k t hôn v i ai t i i s quán Vi t Nam t i CHLB c); i v i ngư i ã có v /ch ng nhưng ã ly hôn ho c ngư i kia ã ch t thì cũng ph i ghi rõ i u ó. (Ví d : Anh Nguy n Văn A, hi n ang t m trú t i... CHLB c, trong th i gian t m trú t i... CHLB c t ngày... n ngày... ã ăng ký k t hôn t i.., nhưng ã ly hôn theo B n án/Quy t nh ly hôn s ... ngày... tháng ... năm.... c a ...). Sau 5 ngày làm vi c, k t ngày g i yêu c u xác minh, n u Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ti p nh n h sơ ăng ký k t hôn không nh n ư c văn b n tr l i c a Cơ quan i di n Vi t Nam v tình tr ng hôn nhân c a ương s , thì yêu c u ương s n p b n cam oan v tình tr ng hôn nhân theo hư ng d n t i i m kho n này. d) Trong trư ng h p trư c khi xu t c nh, m t trong hai bên ho c c hai bên nam n ã tu i k t hôn theo quy nh c a Lu t Hôn nhân và gia ình Vi t Nam, thì khi ăng ký k t hôn ngư i ó ph i n p thêm Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân do y ban nhân dân c p xã, nơi ngư i ó cư trú cu i cùng trư c khi xu t c nh c p. Trư ng h p bên nam, bên n ch ng minh ư c trư c khi xu t c nh ra nư c ngoài chưa tu i k t hôn ho c ã tu i k t hôn và ã ăng ký k t hôn, nhưng sau khi ra nư c ngoài ã ly hôn ho c ngư i v , ngư i ch ng kia ã ch t, thì không c n ph i có Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân theo hư ng d n t i i m này.
 5. ) i v i nh ng ngư i ã qua nhi u nơi cư trú khác nhau (k c trong nư c hay nư c ngoài), thì khi ăng ký k t hôn, ngoài vi c xác nh n tình tr ng hôn nhân theo hư ng d n t i i m c, d kho n này, ương s ph i n p thêm b n cam oan v tình tr ng hôn nhân c a mình trong th i gian cư trú các nơi ó và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung ã cam oan. N i dung cam oan ph i th hi n rõ v tình tr ng hôn nhân. (Ví d : Tôi tên là Nguy n Văn A, hi n ang t m trú t i ... cam oan trong th i gian cư trú t i... t ngày.... n ngày... không ăng ký k t hôn v i ai. Tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung cam oan c a mình); i v i nh ng ngư i ã ăng ký k t hôn, nhưng ã ly hôn hay ngư i kia ã ch t thì cũng ph i ghi rõ i u ó. (Ví d : Tôi tên là Nguy n Văn A, hi n ang t m trú t i... cam oan trong th i gian cư trú t i... t ngày.... n ngày... ã ăng ký k t hôn, nhưng ã ly hôn theo B n án/Quy t nh ly hôn s ... ngày... tháng... năm.... c a..., hi n t i chưa ăng ký k t hôn v i ai. Tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung cam oan c a mình). e) Th i h n gi i quy t vi c ăng ký k t hôn và t ch c ăng ký k t hôn ư c th c hi n tương t như quy nh t i Kho n 2 và Kho n 3 i u 18 Ngh nh s 158/2005/N -CP. g) Trong trư ng h p hai bên nam n t m trú t i hai nư c khác nhau, thì sau khi ã ăng ký, Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ã ăng ký k t hôn ph i thông báo b ng văn b n cho Cơ quan i di n Vi t Nam liên quan bi t. 3. ăng ký khai t a) Cơ quan i di n Vi t Nam nư c mà công dân Vi t Nam ã ch t, th c hi n vi c ăng ký khai t . b) Ngư i i khai t ph i n p Gi y báo t ho c gi y t xác nh n v vi c ch t do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p. c) Trong trư ng h p công dân Vi t Nam cư trú a bàn nư c khác, thì Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ã ăng ký khai t ph i thông báo b ng văn b n cho Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi công dân Vi t Nam cư trú cu i cùng trư c khi ch t bi t. d) Trình t th c hi n vi c ăng ký khai t ư c th c hi n tương t như quy nh t i Kho n 2 i u 21 Ngh nh s 158/2005/N -CP. 4. ăng ký vi c nh n nuôi con nuôi a) Cơ quan i di n Vi t Nam nư c mà ngư i nh n nuôi con nuôi ho c nư c mà tr em ư c nh n làm con nuôi là công dân Vi t Nam t m trú, th c hi n ăng ký vi c nh n nuôi con nuôi. b) Trong trư ng h p vi c nuôi con nuôi ăng ký t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c mà tr em ư c nh n làm con nuôi t m trú, không ph i nơi t m trú c a ngư i nh n nuôi con nuôi, thì ph i có xác nh n c a Cơ quan i di n Vi t Nam nư c mà ngư i nh n nuôi con nuôi t m trú v vi c ngư i ó có i u ki n nuôi con nuôi theo quy nh c a Lu t Hôn nhân và gia ình. c) Trình t , th t c ăng ký vi c nh n nuôi con nuôi ư c th c hi n tương t như quy nh t i i u 26 và i u 27 Ngh nh s 158/2005/N -CP. d) Trong trư ng h p gi a cha, m và cha, m nuôi có s th a thu n v vi c thay i ph n khai v cha, m t cha, m sang cha, m nuôi trong Gi y khai sinh và S ăng ký khai sinh c a con nuôi, thì Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ã ăng ký vi c nuôi con nuôi ăng ký khai sinh l i cho con nuôi theo quy nh t i Kho n 2 i u 28 Ngh nh s 158/2005/N -CP. ) Trong trư ng h p vi c ăng ký khai sinh c a con nuôi trư c ây th c hi n t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c khác, thì Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ã ăng ký khai sinh l i cho con nuôi thông báo cho Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ã ăng ký khai sinh cho con nuôi cơ quan này ghi chú vi c ăng ký khai sinh l i; trư ng h p S ăng ký khai sinh ã chuy n lưu 01 quy n t i B Ngo i giao, thì
 6. Cơ quan i di n Vi t Nam ph i thông báo cho B Ngo i giao B Ngo i giao (C c Lãnh s ) ghi chú vi c ăng ký khai sinh l i vào S ăng ký khai sinh lưu t i B Ngo i giao. e) Trong trư ng h p vi c ăng ký khai sinh c a con nuôi trư c ây ư c th c hi n trong nư c, thì Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ã ăng ký khai sinh l i cho con nuôi thông báo cho B Ngo i giao B Ngo i giao (C c Lãnh s ) thông báo cho S Tư pháp, mà trong a h t ó ương s ã ăng ký khai sinh S Tư pháp ch o ghi chú vi c ã ăng ký khai sinh l i nư c ngoài; trư ng h p vi c khai sinh trư c ây ư c ăng ký t i S Tư pháp, thì S Tư pháp th c hi n vi c ghi chú. 5. ăng ký vi c giám h a) Cơ quan i di n Vi t Nam nư c mà ngư i giám h và ngư i ư c giám h là công dân Vi t Nam cư trú, th c hi n ăng ký vi c giám h . Trình t , th t c ăng ký vi c giám h ư c th c hi n tương t như quy nh t i i u 30 Ngh nh s 158/2005/N -CP. b) Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ã ăng ký vi c giám h th c hi n ăng ký ch m d t, thay i vi c giám h . Trình t , th t c ăng ký ch m d t, thay i vi c giám h ư c th c hi n tương t như quy nh t i Kho n 2, Kho n 3 và Kho n 4 i u 31 Ngh nh s 158/2005/N -CP. 6. ăng ký vi c nh n cha, m , con a) Cơ quan i di n Vi t Nam nư c mà ngư i nh n ho c ngư i ư c nh n là cha, m , con là công dân Vi t Nam t m trú, th c hi n ăng ký vi c nh n cha, m , con. b) Trình t , th t c ăng ký vi c nh n cha, m , con ư c th c hi n tương t như quy nh t i i u 34 Ngh nh s 158/2005/N -CP. c) Sau khi ăng ký vi c nh n cha, m , con, Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ã ăng ký vi c nh n cha, m , con ghi b sung ph n khai v cha, m trong b n chính Gi y khai sinh và S ăng ký khai sinh c a ngư i con, n u ph n khai v cha, m trư c ây tr ng. Trư ng h p S ăng ký khai sinh ã chuy n lưu m t quy n t i B Ngo i giao, thì Cơ quan i di n Vi t Nam ph i thông báo cho B Ngo i giao B Ngo i giao (C c Lãnh s ) ghi b sung vi c nh n cha, m , con vào S ăng ký khai sinh lưu t i B Ngo i giao. d) Trong trư ng h p vi c ăng ký khai sinh c a ngư i con trư c ây ư c th c hi n trong nư c, thì Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ã ăng ký vi c nh n cha, m , con thông báo cho B Ngo i giao B Ngo i giao (C c Lãnh s ) thông báo cho S Tư pháp, mà trong a h t ó ương s ã ăng ký khai sinh S Tư pháp ch o ghi b sung vi c nh n cha, m , con trong S ăng ký khai sinh; trư ng h p vi c khai sinh trư c ây ư c ăng ký t i S Tư pháp, thì S Tư pháp th c hi n vi c ghi b sung. ) Trong trư ng h p vi c ăng ký khai sinh c a ngư i con trư c ây th c hi n t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c khác, thì Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ã ăng ký vi c nh n cha, m , con thông báo cho Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ương s ã ăng ký khai sinh cơ quan này ghi b sung vi c nh n cha, m , con trong S ăng ký khai sinh; trư ng h p S ăng ký khai sinh ã chuy n lưu 01 quy n t i B Ngo i giao, thì Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ã nh n thông báo ph i thông báo ti p cho B Ngo i giao B Ngo i giao (C c Lãnh s ) ghi b sung vi c nh n cha, m , con vào S ăng ký khai sinh lưu t i B Ngo i giao. e) Trong trư ng h p ph n khai v cha, m trong S ăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh c a ngư i con ã ghi tên ngư i khác, không ph i là cha, m , thì ương s ph i làm th t c c i chính theo quy nh t i M c 7 Chương II c a Ngh nh s 158/2005/N -CP và hư ng d n t i Kho n 7 M c II c a Thông tư liên t ch này.
 7. g) Trong trư ng h p ngư i nh n và ngư i ư c nh n là cha, m , con t m trú t i hai nư c khác nhau, thì sau khi ã ăng ký, Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ã ăng ký vi c nh n cha, m , con ph i thông báo b ng văn b n cho Cơ quan i di n Vi t Nam liên quan bi t. 7. Thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch, i u ch nh h t ch a) Cơ quan i di n Vi t Nam nư c mà công dân Vi t Nam ã ăng ký h t ch trư c ây th c hi n ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch, i u ch nh h t ch. b) Ph m vi thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch, i u ch nh h t ch ư c th c hi n theo quy nh t i i u 36 Ngh nh s 158/2005/N -CP. c) Trình t , th t c ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch ư c th c hi n tương t như quy nh t i i u 38 Ngh nh s 158/2005/N -CP. d) Vi c i u ch nh nh ng n i dung trong s h t ch và các gi y t h t ch khác, không ph i S ăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh ư c th c hi n tương t như quy nh t i i u 39 Ngh nh s 158/2005/N -CP. ) i v i trư ng h p công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài, ã ăng ký h t ch t i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài, ã ghi chú vào s h t ch t i Cơ quan i di n Vi t Nam mà có yêu c u thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch, i u ch nh h t ch, thì cũng ư c th c hi n t i Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ã ghi chú vào s các vi c h t ch nêu trên. e) Trong trư ng h p s h t ch ã chuy n lưu 01 quy n t i B Ngo i giao, thì sau khi ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b sung h t ch, i u ch nh h t ch, Cơ quan i di n Vi t Nam thông báo cho B Ngo i giao v nh ng n i dung thay i B Ngo i giao (C c Lãnh s ) ghi chú ti p vào s h t ch lưu t i B Ngo i giao. 8. Ghi vào s h t ch các thay i h t ch khác a) Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ã ăng ký các s ki n h t ch c a công dân Vi t Nam, th c hi n vi c ghi vào s các thay i h t ch có liên quan, bao g m: xác nh cha, m , con; thay i qu c t ch; ly hôn; h y vi c k t hôn trái pháp lu t; ch m d t nuôi con nuôi. Vi c ti p nh n các thông tin liên quan n thay i h t ch khác có th do các cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam ho c cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài chuy n giao ho c do ương s xu t trình. b) Cách ghi vào s h t ch các thay i h t ch khác ư c th c hi n tương t như quy nh t i i u 42 Ngh nh s 158/2005/N -CP. c) Trong trư ng h p s h t ch ã chuy n lưu m t quy n t i B Ngo i giao, thì sau khi th c hi n vi c ghi vào s các thay i h t ch khác, Cơ quan i di n Vi t Nam thông báo nh ng n i dung thay i cho B Ngo i giao B Ngo i giao (C c Lãnh s ) ghi ti p vào s h t ch lưu t i B Ngo i giao. 9. ăng ký khai sinh, khai t quá h n a) Vi c ăng ký khai sinh quá h n t i Cơ quan i di n Vi t Nam ch ư c th c hi n khi công dân Vi t Nam ã sinh ra nư c ngoài mà chưa ư c ăng ký khai sinh (k c t i Cơ quan i di n Vi t Nam và t i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài). ThNm quy n ăng ký khai sinh quá h n ư c th c hi n theo hư ng d n t i i m a Kho n 1 M c II Thông tư liên t ch này. Trư ng h p ngư i ã thành niên ăng ký khai sinh quá h n cho mình, thì có th ăng ký t i Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi cư trú c a cha m , ho c t i Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ngư i ó cư trú.
 8. b) Vi c ăng ký khai t quá h n t i Cơ quan i di n Vi t Nam ch ư c th c hi n khi công dân Vi t Nam ã ch t nư c ngoài mà chưa ư c ăng ký khai t (k c t i Cơ quan i di n Vi t Nam và t i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài). ThNm quy n, th t c ăng ký khai t quá h n ư c th c hi n theo hư ng d n t i i m a Kho n 3 M c II Thông tư liên t ch này. c) Trình t ăng ký khai sinh, khai t quá h n ư c th c hi n tương t như quy nh t i i u 45 Ngh nh s 158/2005/N -CP. 10. ăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi a) Vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi c a công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài ư c ăng ký l i trong trư ng h p các vi c h t ch ó trư c ây ã ư c ăng ký t i Cơ quan i di n Vi t Nam, nhưng s h t ch và b n chính gi y t h t ch ã b m t ho c hư h ng, không s d ng ư c. b) Cơ quan i di n Vi t Nam nư c mà công dân Vi t Nam ã ăng ký vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi trư c ây, th c hi n vi c ăng ký l i. Trư ng h p ương s xu t trình ư c b n sao gi y t h t ch do Cơ quan i di n Vi t Nam c p h p l trư c ây, thì ư c ăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c mà ương s hi n ang cư trú. c) Trình t , th t c ăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi ư c th c hi n tương t như quy nh t i i u 48 Ngh nh s 158/2005/N -CP. III. GHI VÀO S H TNCH CÁC VI C H TNCH Ã ĂNG KÝ T I CƠ QUAN CÓ TH M QUY N C A NƯ C NGOÀI 1. Công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài, ã ăng ký khai sinh; k t hôn; nh n cha, m , con; nuôi con nuôi t i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài, mà có yêu c u c p các gi y t h t ch theo bi u m u c a Vi t Nam, thì ph i làm th t c ghi vào s các vi c h t ch ó t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c mà ương s cư trú. 2. Th t c và cách ghi vào s h t ch ư c th c hi n tương t như quy nh t i i u 56 và i u 57 Ngh nh s 158/2005/N -CP. 3. Sau khi th c hi n vi c ghi vào s h t ch, Cơ quan i di n Vi t Nam c p cho ương s b n chính Gi y khai sinh; Gi y ch ng nh n k t hôn; Quy t nh công nh n vi c nh n cha, m , con; Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi theo t ng lo i vi c h t ch ã ghi chú. S ã ghi các s ki n h t ch là căn c c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch sau này. Khi c p các gi y t h t ch nêu trên, các Cơ quan i di n Vi t Nam s d ng m u b n chính gi y t h t ch theo ph l c I ban hành kèm theo Thông tư liên t ch này. 4. Trong trư ng h p ương s có yêu c u b sung các n i dung còn thi u so v i bi u m u h t ch c a Vi t Nam, thì Cơ quan i di n Vi t Nam gi i quy t vi c b sung n i dung ó trong s h t ch; b n chính và b n sao gi y t h t ch ư c c p theo n i dung ã ư c ghi b sung trong s h t ch. Trong trư ng h p ương s có yêu c u b sung qu c t ch c a tr em trong Gi y khai sinh và S ăng ký khai sinh c a Vi t Nam, do Gi y khai sinh ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p không ghi v qu c t ch ho c không có ph n ghi v qu c t ch, thì vi c xác nh qu c t ch cho tr em ghi b sung ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Qu c t ch Vi t Nam. IV. C P B N SAO GI Y T H TNCH T S H TNCH, C P L I B N CHÍNH GI Y KHAI SINH
 9. 1. C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch a) Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi lưu tr s h t ch th c hi n c p b n sao các gi y t h t ch t s h t ch. Trư ng h p s h t ch ã chuy n lưu 01 quy n t i B Ngo i giao, thì B Ngo i giao (C c Lãnh s ) cũng có thNm quy n c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch khi ương s có yêu c u. b) Nguyên t c ghi b n sao gi y t h t ch t s h t ch ư c th c hi n theo quy nh t i i u 61 Ngh nh s 158/2005/N -CP. 2. C p l i b n chính Gi y khai sinh a) Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi lưu tr S ăng ký khai sinh th c hi n vi c c p l i b n chính Gi y khai sinh. Trư ng h p S ăng ký khai sinh ã chuy n lưu 01 quy n t i B Ngo i giao, thì B Ngo i giao (C c Lãnh s ) cũng có thNm quy n c p l i b n chính Gi y khai sinh khi ương s có yêu c u. b) Trình t , th t c c p l i b n chính Gi y khai sinh ư c th c hi n tương t như quy nh t i i u 63 Ngh nh s 158/2005/N -CP. 3. S d ng bi u m u h t ch Khi c p l i b n chính Gi y khai sinh và c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch theo hư ng d n t i M c này, Cơ quan i di n Vi t Nam s d ng các bi u m u h t ch ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2007/Q -BTP. Trư ng h p B Ngo i giao (C c Lãnh s ) c p l i b n chính Gi y khai sinh và c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch, thì s d ng m u b n chính Gi y khai sinh và b n sao gi y t h t ch theo ph l c II ban hành kèm theo Thông tư liên t ch này. V. C P GI Y XÁC NH N TÌNH TR NG HÔN NHÂN 1. Cơ quan i di n Vi t Nam nư c mà công dân Vi t Nam cư trú, th c hi n vi c c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân cho ngư i ó trong th i gian cư trú nư c s t i, n u ương s có yêu c u. 2. Th t c c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân ư c th c hi n theo quy nh t i i u 67 Ngh nh s 158/2005/N -CP. 3. N i dung xác nh n tình tr ng hôn nhân trong Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân ư c th c hi n theo hư ng d n t i i m c Kho n 2 M c II Thông tư liên t ch này. VI. GHI CHÉP S H TNCH, BI U M U H TNCH, S A CH A SAI SÓT TRONG N I DUNG S H TNCH 1. Ghi chép s h t ch, bi u m u h t ch Nguyên t c ghi chép s h t ch, bi u m u h t ch ư c th c hi n theo quy nh t i i u 68 Ngh nh s 158/2005/N -CP. 2. S a ch a sai sót trong s h t ch do ghi chép a) S h t ch là tài li u g c, các thông tin ghi trong s h t ch ph i b o m tuy t i chính xác. Trong trư ng h p n i dung c a b n chính gi y t h t ch úng, nhưng n i dung trong s h t ch sai, thì ph i s a ch a n i dung sai sót ó trong s h t ch cho phù h p v i b n chính gi y t h t ch. b) Vi c s a ch a sai sót do ghi chép trong s h t ch, bi u m u h t ch ư c th c hi n tương t như quy nh t i i u 69 Ngh nh s 158/2005/N -CP. VII. LƯU TR S H TNCH, GI Y T H TNCH; CH BÁO CÁO TH NG KÊ H TNCH
 10. 1. Lưu tr s h t ch, khóa s h t ch M i lo i vi c h t ch ph i ư c ăng ký vào 02 quy n s ( ăng ký kép). 01 quy n lưu t i Cơ quan i di n Vi t Nam, nơi ăng ký h t ch; 01 quy n chuy n lưu t i B Ngo i giao (C c Lãnh s ). i v i s c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân, thì ch c n l p m t quy n và lưu t i Cơ quan i di n Vi t Nam. Vi c khóa s h t ch ư c th c hi n tương t như quy nh t i i u 71 Ngh nh s 158/2005/N -CP. 2. Lưu tr gi y t h t ch Vi c lưu tr gi y t h t ch ư c th c hi n theo quy nh t i i u 72 Ngh nh s 158/2005/N -CP. 3. Th i h n g i báo cáo h t ch và s li u th ng kê h t ch Các Cơ quan i di n Vi t Nam có trách nhi m g i báo cáo v tình hình qu n lý, ăng ký h t ch t i các Cơ quan i di n Vi t Nam và s li u th ng kê h t ch cho B Ngo i giao; báo cáo 6 tháng u năm ph i g i trư c ngày 31 tháng 7 hàng năm; báo cáo 01 năm ph i g i trư c ngày 31 tháng 01 c a năm sau. Sau khi nh n ư c báo cáo c a các Cơ quan i di n Vi t Nam, B Ngo i giao t ng h p và g i cho B Tư pháp; báo cáo 6 tháng u năm g i trư c ngày 31 tháng 8 hàng năm; báo cáo 01 năm g i trư c ngày 01 tháng 3 c a năm sau. VIII. VIÊN CH C NGO I GIAO, LÃNH S LÀM CÔNG TÁC H TNCH T I CÁC CƠ QUAN I DI N VI T NAM 1. T i m i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài ph i có viên ch c ngo i giao, lãnh s chuyên trách th c hi n công tác h t ch. Viên ch c ngo i giao, lãnh s ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a các gi y t h t ch khi c p cho công dân Vi t Nam nư c ngoài. 2. Viên ch c ngo i giao, lãnh s làm công tác h t ch t i các Cơ quan i di n Vi t Nam ph i ư c b i dư ng v nghi p v h t ch. B Ngo i giao có trách nhi m ph i h p v i B Tư pháp t ch c b i dư ng v nghi p v h t ch cho các viên ch c ngo i giao, lãnh s trư c khi m nh n công tác h t ch t i các Cơ quan i di n Vi t Nam. 3. Viên ch c ngo i giao, lãnh s không ư c làm nh ng vi c sau ây: a) C a quy n, hách d ch, sách nhi u, gây khó khăn, phi n hà cho các cá nhân khi ăng ký h t ch; b) Nh n h i l ; c) Thu l phí h t ch cao hơn m c quy nh ho c t ý t ra các kho n thu khi ăng ký h t ch; d) T t ra nh ng th t c, gi y t trái v i quy nh c a Ngh nh s 158/2005/N -CP và hư ng d n c a Thông tư liên t ch này khi ăng ký h t ch; ) Làm sai l ch các n i dung ã ư c ăng ký trong s h t ch, bi u m u h t ch; e) C ý c p các gi y t h t ch có n i dung không chính xác. 4. Khi ăng ký h t ch, viên ch c ngo i giao, lãnh s ph i s d ng các lo i s h t ch và bi u m u h t ch theo quy nh c a B Tư pháp và hư ng d n t i Thông tư liên t ch này. IX. T CH C TH C HI N
 11. 1. Thông tư liên t ch này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 3 năm 2009. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c phát sinh nh ng vi c m i, Cơ quan i di n Vi t Nam có văn b n g i v B Ngo i giao, B Ngo i giao ph i h p v i B Tư pháp k p th i hư ng d n./. KT. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. B TRƯ NG B TƯ PHÁP TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Thanh Sơn Hoàng Th Liên Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; - Website Chính ph ; - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các Cơ quan Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài; - C c Ki m tra văn b n BQPPL (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tư pháp và B Ngo i giao; - Công báo; - C ng thông tin i n t B Tư pháp, B Ngo i giao; - Lưu: B Tư pháp (VT, V HCTP), B Ngo i giao (VT, C c Lãnh s ). PH L C I CÁC B N CHÍNH GI Y T H TNCH DO CƠ QUAN I DI N VI T NAM DÙNG C PL I CHO CÔNG DÂN VI T NAM SAU KHI Ã GHI CHÚ VÀO S H TNCH CÁC VI C H TNCH Ã ĂNG KÝ T I CƠ QUAN CÓ TH M QUY N C A NƯ C NGOÀI (Kèm theo Thông tư liên t ch s 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B Tư pháp và B Ngo i giao) S Tên bi u m u Ký hi u TT 01 Gi y khai sinh (B n chính) M u BTP-NG/HT-2008-KS.GC.I 02 Gi y ch ng nh n k t hôn (B n chính) M u BTP-NG/HT-2008-KH.GC.I 03 Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi (B n chính) M u BTP-NG/HT-2008-CN.GC.I 04 Quy t nh công nh n vi c nh n cha, m , con (B n chính) M u BTP-NG/HT-2008-CMC.GC.I PH L C II
 12. B N CHÍNH GI Y KHAI SINH VÀ B N SAO GI Y T H TNCH T S H TNCH DO B NGO I GIAO (C C LÃNH S ) DÙNG C P CHO CÔNG DÂN VI T NAM KHI CÓ YÊU C U C P L I B N CHÍNH GI Y KHAI SINH HO C B N SAO GI Y T H TNCH T S H TNCH LƯU T I B NGO I GIAO (Kèm theo Thông tư liên t ch s 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B Tư pháp và B Ngo i giao) S Tên bi u m u Ký hi u TT 01 Gi y khai sinh (B n sao) M u BTP-NG/HT-2008-KS.1.a.II 02 Gi y khai sinh (B n chính - c p l i) M u BTP-NG/HT-2008-KS.2.II 03 Gi y ch ng nh n k t hôn (B n sao) M u BTP-NG/HT-2008-KH.1.a.II 04 Gi y ch ng nh n k t hôn (B n sao - ăng ký l i) M u BTP-NG/HT-2008-KH.2.a.II 05 Gi y ch ng t (B n sao) M u BTP-NG/HT-2008-KT.1.a.II 06 Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi (B n sao) M u BTP-NG/HT-2008-CN.2.a.II 07 Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi (B n sao - M u BTP-NG/HT-2008-CN.3.a.II ăng ký l i) 08 Quy t nh công nh n vi c giám h (B n sao) M u BTP-NG/HT-2008-GH.2.a.II 09 Quy t nh công nh n ch m d t vi c giám h (B n M u BTP-NG/HT-2008-GH.4.a.II sao) 10 Quy t nh công nh n vi c nh n cha, m , con (B n M u BTP-NG/HT-2008-CMC.4.a.II sao) 11 Quy t nh thay i, c i chính h t ch, xác nh l i M u BTP-NG/HT-2008-T CC.2.a.II dân t c, xác nh l i gi i tính (B n sao)
Đồng bộ tài khoản