Thông tư liên tịch số 114/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 114/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 114/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý nguồn kinh phí đối với công tác tổ chức đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 114/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL

  1. B TÀI CHÍNH - B VĂN HOÁ, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TH THAO VÀ DU LNCH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 114/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CH CHI TIÊU VÀ QU N LÝ NGU N KINH PHÍ I V I CÔNG TÁC T CH C I H I TH THAO CHÂU Á TRONG NHÀ L N TH 3 (AIGAMES III) Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành lu t Ngân sách Nhà nư c. Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 3/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Th c hi n Quy t nh s 489/Q -TTg ngày 2/5/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án t ch c i h i Th thao châu Á trong nhà l n th 3 t i Vi t Nam; Th c hi n Quy t nh s 486/Q -TTg ngày 2/5/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Qu c gia chu n b i h i Th thao châu Á trong nhà l n th 3 t i Vi t Nam; Căn c thông l các kỳ i h i th thao châu Á trong nhà và nh ng quy nh c a các Liên oàn Th thao Qu c t ; Liên t ch B Tài chính - B Văn hoá, Th thao và Du l ch hư ng d n ch chi tiêu và qu n lý ngu n kinh phí i v i công tác t ch c i h i th thao châu Á trong nhà l n th 3 t ch c t i Vi t Nam (AI Games III ) như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. AI Games III ư c t ch c theo nghi th c l h i Văn hoá - Th thao Qu c t , k t h p v i truy n th ng văn hoá Vi t Nam, b o m hi u qu chuyên môn, th hi n tinh th n oàn k t, hi u bi t l n nhau gi a các nư c trong châu l c. 2. i tư ng th c hi n Thông tư này là các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân s d ng kinh phí t ch c th c hi n AI Games III. 3. Kinh phí t ch c AI Games III bao g m ngu n kinh phí do ngân sách nhà nư c c p và các ngu n kinh phí h p pháp khác. 4. S d ng và qu n lý kinh phí, tài s n ph c v AI Games III theo Lu t ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n v qu n lý tài chính, tài s n hi n hành c a Nhà nư c. II . QUY NNH C TH 1. Ngu n kinh phí: Kinh phí t ch c AI Games III bao g m: - Ngân sách nhà nư c (g m ngân sách trung ương và ngân sách a phương) - Các kho n óng góp, ng h , tài tr c a các t ch c, doanh nghi p, cá nhân trong và ngoài nư c. - Thu l phí ăn c a các oàn v n ng viên nư c ngoài theo thông l Qu c t 50USD/ngư i/ngày. - Thu ti n bán vé vào xem các ho t ng thi u, bi u di n, khai m c, b m c, b n quy n, bi u trưng, bi u tư ng AI Games III.
  2. - Thu ti n qu ng cáo. - Các kho n thu h p pháp khác. 2. N i dung chi: 2.1 N i dung chi do ngân sách trung ương m b o: a/ Chi cho công tác chuNn b : - Chi tuyên truy n c ng, qu ng cáo (in panô, áp phích, phù hi u, quay phim, ch p nh, băng c , khNu hi u, in n tài li u khác) và tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng (phát thanh, truy n hình, báo chí...). - Thuê cáp quang truy n hình, n i m ng. - Chi mua s m ho c thuê trang thi t b , a i m ph c v AI Games III theo yêu c u các Ti u ban - Thuê ư ng truy n d n ph c v trung tâm báo chí, trang ph c, o c , mua thu c và v t tư y t , an ninh, văn phòng phNm. - Chi ph c v l khai m c, b m c, chi cho o di n, dàn d ng, k ch b n, b i dư ng t p luy n cho kh i nghi th c, di u hành, ng di n, ca múa nh c, trang trí... - Chi in vé, làm th cho các thành viên tham d AI Games III. - Chi in gi y m i, làm huy chương, k ni m chương, huy hi u AI Games III, huy hi u Olympic Vi t Nam và các v t phNm, k ni m khác. - Chi cho công tác công ngh thông tin - Chi cho các h i ngh , h i th o, h p báo c a Ban t ch c. - Chi t p hu n tr ng tài, hư ng d n viên, tình nguy n viên... - Chi b i dư ng t p luy n th c hi n các phương án c a l c lư ng an ninh, phòng cháy ch a cháy, y t ... - Chi cho ho t ng c a Ban Ch o, Ban T ch c và các Ti u ban. - Chi các kho n theo h p ng ký k t gi a Vi t Nam và H i ng Olympic châu Á và theo thông l qu c t . - Chi khác. b/ Chi cho ho t ng AI Games III: - Chi l khai m c, b m c, t ng k t AI Games III. - Chi t ch c thi u, bi u di n các môn th thao. - Chi ti n ăn, , i l i, b i dư ng làm nhi m v cho các khách m i qu c t , tr ng tài, giám sát, hu n luy n viên, v n ng viên, Ban Ch o, Ban T ch c và các Ti u ban. - Thuê phương ti n v n chuy n
  3. - Chi phí cho vi c l y m u, ki m tra doping. - Chi h tr ti n i n tho i cho các thành viên Ban Ch o, Ban T ch c và các Trư ng ti u ban chuyên môn. - Chi khen thư ng. - Chi công tác b o v , an ninh, tr t t , v sinh, y t , ph c v . - Chi khác. 3- M c chi: 3.1- i v i khách m i và các oàn v n ng viên: - Chi ăn, , i l i và làm vi c i v i khách m i là ngư i nư c ngoài theo quy nh t i Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11/06/2007 c a B Tài chính "v ch chi tiêu ti p khách nư c ngoài và Thông tư s 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 v s a i, b sung Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 c a B Tài chính. - i v i các oàn v n ng viên nư c ngoài chi ti n ăn, , theo h p ng v i ơn v cung c p d ch v , nhưng t i a không quá 50 USD/ngư i/ngày. - Các i th thao Vi t Nam t i khách s n ư c thanh toán ti n ăn, theo h p ng th c t , nhưng t i a không quá 800.000 ng/ngư i/ngày; n u t i các Trung tâm hu n luy n Th thao ư c thanh toán m c ti n ăn 300.000 ng/ngư i/ngày. 3.2- i v i cán b và nhân viên ph c v AI Games III: Các cán b và nhân viên ph c v khi làm nhi m v (bao g m c ngày l và ngày ch nh t) ư c hư ng theo các m c sau: - Ban Ch o, Trư ng, Phó Ban T ch c: 250.000 ng/ngày/ngư i. - Thành viên Ban t ch c, Trư ng, Phó các ti u ban: 200.000 /ngày/ ngư i. - Thành viên các ti u ban, Ban t ch c các môn thi u: 150.000 ng/ngày/ngư i. - Nhân viên ph c v : 100.000 ng/ngày/ngư i. - Chi h tr cư c i n tho i di ng ph c v i h i (cho c t i h i): Các thành viên Ban Ch o, Ban T ch c và các Trư ng Ti u ban chuyên môn: 300.000 ng/ngư i. - i tư ng tham gia ng di n, di u hành, x p ch : + T p luy n: 20.000 ng/bu i/ngư i + T ng duy t: 35.000 ng/bu i/ngư i. + Chính th c: 50.000 ng/bu i/ngư i. - Giáo viên hư ng d n: + T p luy n: 40.000 ng/bu i/ngư i.
  4. + T ng duy t: 60.000 ng/bu i/ngư i. + Chính th c: 80.000 ng/bu i/ngư i. - i tư ng tham gia bi u di n văn ngh ư c thanh toán theo h p ng ký k t gi a Ban t ch c v i các oàn ngh thu t. - B i dư ng làm nhi m v cho tình nguy n viên: 100.000 ng/ngày/ngư i. S ngày ư c hư ng ti n thù lao c a các thành viên Ban ch o, Ban T ch c, Ti u ban và nhân viên ph c v là s ngày th c t làm vi c trong th i gian chính th c t ch c AI Games III. Trư ng h p do công vi c ph i tri n khai s m ho c k t thúc mu n s ư c Ban T ch c xem xét, quy t nh và ư c h- ư ng thù lao theo m c quy nh trên, nhưng th i gian kéo dài t i a không quá 5 ngày. Trư ng h p m t ngư i làm nhi u nhi m v khác nhau trong m t ngày, ch ư c hư ng m t m c thù lao cao nh t. Nh ng cán b viên ch c nhà nư c ã ư c hư ng kho n b i dư ng này thì không ư c thanh toán ti n ph c p lưu trú công tác phí nhưng ư c thanh toán ti n tàu xe và thuê ch ng theo quy nh t i Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính Quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan hành chính và ơn v s nghi p công l p, Thông tư s 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 v s a i, b sung Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 c a B Tài chính. Riêng cán b Ban t ch c và các Ti u ban, tr ng tài là ngư i a phương nơi t ch c AI Games III không ngh t i cơ s lưu trú do Ban t ch c b trí thì không ư c thanh toán ti n ng , n u t túc ph- ương ti n i l i c a cá nhân ư c thanh toán theo m c khoán là 20.000 ng/ngày/ ngư i. - Chi các cu c h p c a Ban Ch o, Ban T ch c: 70.000 ng/cu c h p/ngư i, h p c a các ti u ban: 50.000 ng/cu c h p/ngư i. - Chi t p hu n tr ng tài: 50.000 ng/ngày/ngư i; t p hu n c a các Ti u ban: 30.000 ng/ngày/ngư i. - Chi in vé, gi y m i, làm huy chương, làm k ni m chương theo h p ng kinh t và d toán ư c duy t 3.3- i v i tr ng tài, ban t ch c thi u t ng môn: - Ti n tàu xe i l i c a tr ng tài là ngư i các a phương ư c Ban T ch c m i làm nhi m v t i các a i m thi u ư c thanh toán theo quy nh t i Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính Quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan hành chính và ơn v s nghi p công l p, Thông tư s 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 v s a i, b sung Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 c a B Tài chính. - M c thù lao th c hi n nhi m v các môn (tr môn Bóng á) ư c tính như sau: STT i tư ng ư c hư ng M c thù lao ( ng/ngày) 1 T ng tr ng tài, Trư ng ban giám sát 900.000 2 T trư ng tr ng tài, tr ng tài chính, trư ng ban thư ký 600.000 3 Các tr ng tài khác, thành viên ban giám sát, Thư ký 500.000 4 Nhân viên ph c v 100.000
  5. - i v i các quan ch c, giám sát, tr ng tài ngư i nư c ngoài: ư c hư ng ch theo quy nh c a các Liên oàn, Hi p h i th thao qu c t . - i v i tr ng tài, ban t ch c thi u môn bóng á: STT i tư ng ư c hư ng M c thù lao ( ng/ngày) Ngư i Vi t Nam Ngư i Nư c ngoài 1 Giám sát tr n u, giám sát tr ng tài, tr ng tài, các tr lý tr ng tài, 1.700.000 1.700.000 tr ng tài th 4, i u ph i viên. 2 Trư ng, phó Ban t ch c 700.000 1.700.000 3 Các u viên Ban t ch c 500.000 1.700.000 4 Nhân viên ph c v 100.000 3.4- M c khen thư ng cho v n ng viên Vi t Nam t huy chương t i AI Games III : Th c hi n theo Quy t nh s 234/2006/Q -TTg ngày 18/10/2006 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch iv i hu n luy n viên, v n ng viên th thao. 3.5- Các m c chi khác: - Chi d ch tài li u và thuê phiên d ch theo quy nh t i Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11/06/2007 c a B Tài chính v ch chi tiêu ti p khách nư c ngoài; - Các kho n chi phát sinh theo th c t chưa ư c quy nh t i Thông tư này ph i ư c Trư ng Ban Ch o ho c Trư ng Ban T ch c phê duy t; ng th i ph i m b o y các văn b n pháp lý, h sơ u th u, h p ng, hoá ơn, ch ng t chi tiêu h p pháp, h p l . - i v i thành viên Ban Ch o, Ban T ch c, các Ti u ban, hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài, di n viên, nh c công, nhân viên ph c v trong th i gian t ch c AI Games III là cán b công ch c, viên ch c, h p ng dài h n ang hư ng lương, h c sinh, sinh viên ang hư ng h c b ng, sinh ho t phí trong th i gian ph c v AI Games III v n ư c hư ng nguyên lương, h c b ng, sinh ho t phí do ơn v qu n lý các i tư ng này chi tr . 4- L p d toán, c p phát và quy t toán kinh phí: 4.1- L p d toán: - i v i kinh phí t ch c AI Games III: Căn c vào n i dung công vi c và các m c thu, chi ư c quy nh t i i m 1, 2, 3, ph n II nêu trên, các Ti u ban xây d ng d toán chi ti t g i Ban T ch c AI Games III. Ban T ch c AI Games III ph i h p v i B Văn hoá, Th thao và Du l ch xây d ng d toán thu, chi i v i công tác t ch c i h i AI Games III (trong ó có d toán chi t ngu n ngân sách nhà nư c) g i B Tài chính t ng h p trình các c p có thNm quy n phê duy t. 4.2- Phân b d toán : Căn c vào d toán chi ngân sách nhà nư c cho công tác t ch c AI Games III ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, B Tài chính th c hi n thông báo kinh phí cho các B và các a phương có liên quan theo quy nh hi n hành. 4.3- H ch toán, quy t toán các kho n thu chi c a AI Games III:
  6. Kinh phí c a AI Games III ư c h ch toán vào lo i 550- kho n 562 (chi s nghi p Th d c th thao) theo các m c tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c. K t thúc AI Games III, các B , a phương có trách nhi m quy t toán kinh phí t ch c AI Games III v i B Tài chính theo quy nh hi n hành, ng g i Ban T ch c AI Games III. III . I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và áp d ng i v i AI Games III t ch c t i Vi t Nam năm 2009. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v liên B : B Tài chính, B Văn hoá, Th thao và Du l ch nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAOVÀ DU LNCH B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG THƯ NG TR C TH TRƯ NG Nguy n Danh Thái Ph m S Danh Nơi nh n: - Ban Bí thư TW; - TTCP, các PTTCP; - VPQH, VP Ch t ch nư c, VPCP; - VPTƯ và các Ban c a ng; - TANDTC, Vi n KSNDTC; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S TC, S VHTT&DL, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - Các Liên oàn, Hi p h i th thao qu c gia; - C c ki m tra VB- B Tư pháp; - Ki m toán nhà nư c; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website BTC, B VH,TT&DL; - Lưu: VT B Tài chính, VT B VH, TT&DL.
Đồng bộ tài khoản