Thông tư liên tịch số 121/2007/TTLT-BQP-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
217
lượt xem
33
download

Thông tư liên tịch số 121/2007/TTLT-BQP-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 121/2007/TTLT-BQP-BGDĐT về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục va Đào tạo ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 121/2007/TTLT-BQP-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T O c l p - T do - H nh phúc B QU C PHÒNG ******** ****** S : 121/2007/TTLT-BQP- Hà N i, ngày 07 tháng 08 năm 2007 BGD T THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 38/2007/N -CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2007 C A CHÍNH PH V VI C T M HOÃN G I NH P NGŨ VÀ MI N G I NH P NGŨ TH I BÌNH I V I CÔNG DÂN NAM TRONG TU I G I NH P NGŨ hư ng d n th c hi n Ngh nh s 38/2007/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v vi c t m hoãn g i nh p ngũ và mi n g i nh p ngũ th i bình i v i công dân nam trong tu i g i nh p ngũ Thi hành Ngh nh s 38/2007/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v vi c t m hoãn g i nh p ngũ và mi n g i nh p ngũ th i bình i v i công dân nam trong tu i g i nh p ngũ (sau ây g i t t là Ngh nh s 38/2007/N -CP); B Qu c phòng - B Giáo d c và ào t o th ng nh t hư ng d n th c hi n vi c t m hoãn g i nh p ngũ và mi n g i nh p ngũ trong th i bình như sau: I. PH M VI VÀ I TƯ NG ÁP D NG Thông tư này hư ng d n vi c t m hoãn g i nh p ngũ và mi n g i nh p ngũ trong th i bình i v i công dân nam trong tu i g i nh p ngũ t mư i tám tu i n h t hai mươi lăm tu i có anh, ch ho c em ru t là h sĩ quan, binh sĩ ang ph c v t i ngũ và công dân nam là h c sinh, sinh viên; trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n t m hoãn g i nh p ngũ và mi n g i nh p ngũ. Công dân nam ư c hoãn g i nh p ngũ và mi n g i nh p ngũ n u tình nguy n thì có th ư c tuy n ch n, g i nh p ngũ. II. I TƯ NG T M HOÃN G I NH P NGŨ 1. Nh ng công dân nam sau ây ư c t m hoãn g i nh p ngũ trong th i bình: a) Có anh, ch ho c em ru t là h sĩ quan, binh sĩ ang ph c v t i ngũ theo quy nh c a Lu t nghĩa v quân s hi n hành ho c ang h c t p t i các trư ng quân i và các trư ng ngoài quân i theo k ho ch c a B Qu c phòng. b) H c sinh, sinh viên ang h c t p t i các trư ng thu c h th ng giáo d c qu c dân theo quy nh t i kho n 1 i u 48 c a Lu t giáo d c năm 2005 theo hình th c giáo d c chính quy, bao g m:
  2. - Trư ng trung h c ph thông, trư ng ph thông dân t c n i trú, trư ng ph thông dân t c bán trú, trư ng chuyên, trư ng năng khi u, d b i h c; - Trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng cao ng ngh , trư ng trung h c ngh ; - Trư ng cao ng, i h c. c) H c sinh, sinh viên ang h c t i các nhà trư ng c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c phép u tư trên lãnh o Vi t Nam ho c h c sinh, sinh viên ư c i du h c t i các trư ng nư c ngoài có th i gian ào t o mư i hai tháng tr lên. d) H c sinh, sinh viên nêu t i i m b và i m c kho n 1 m c II Thông tư này ch ư c t m hoãn g i nh p ngũ trong m t khóa ào t o t p trung u tiên, n u ti p t c h c t p các khóa khác thì không ư c t m hoãn g i nh p ngũ. ) Hàng năm, nh ng công dân thu c di n t m hoãn g i nh p ngũ quy nh t i kho n 1 m c II Thông tư này ph i ư c ki m tra, n u không còn lý do t m hoãn thì ư c g i nh p ngũ. 2. Nh ng h c sinh, sinh viên sau ây không thu c di n ư c t m hoãn g i nh p ngũ trong th i bình: a) Theo h c các lo i hình ào t o khác ngoài quy nh t i i m b kho n 1 m c II Thông tư này; b) ang h c nhưng do vi ph m k lu t ã b u i h c, bu c thôi h c; c) T b h c ho c ng ng h c t p m t th i gian liên t c t 12 tháng tr lên; d) H t th i h n h c t p t i trư ng m t khóa h c; ) Ch ghi danh, óng h c phí nhưng th c t không h c t i trư ng. III. I TƯ NG MI N G I NH P NGŨ Nh ng công dân sau ây ư c mi n g i nh p ngũ trong th i bình: 1. Con li t sĩ, con c a thương binh h ng 1, con c a b nh binh h ng 1. 2. M t ngư i anh trai ho c em trai c a li t sĩ. 3. M t con trai c a thương binh h ng 2. 4. Cán b , viên ch c, công ch c, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguy n, trí th c tr tình nguy n làm vi c trong các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ang cư trú t i a phương ho c ngư i a phương khác ư c i u ng n làm vi c vùng sâu, vùng xa, biên gi i, vùng c bi t khó khăn có ph c p khu v c h s 0,5 tr lên, h i o có ph c p khu v c h s 0,3 tr lên ã ph c v t hai mươi b n tháng tr lên.
  3. IV. TRÁCH NHI M C A CÁ NHÂN, T CH C V VI C T M HOÃN G I NH P NGŨ TRONG TH I BÌNH 1. Trách nhi m c a công dân: Công dân nam trong tu i g i nh p ngũ khi n trư ng nh p h c ph i mang theo gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s do Ban ch huy quân s huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) nơi cư trú c p n p cho nhà trư ng. 2. Trách nhi m c a Giám c các i h c, h c vi n, Hi u trư ng các trư ng: a) Ki m tra, ti p nh n và bàn giao y gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s c a h c sinh, sinh viên cho Ban ch huy quân s c p huy n nơi nhà trư ng t tr s . Th i gian bàn giao trong th i h n m t tháng k t khi nhà trư ng khai gi ng; b) Thông báo k p th i cho Ban ch huy quân s c p huy n nơi h c sinh, sinh viên cư trú và nơi nhà trư ng t tr s nh ng công dân nam h t th i h n h c t p t i trư ng i v i h ào t o chính quy t p trung, b u i h c, bu c thôi h c, t b h c ho c ng ng h c t p liên t c quá mư i hai tháng ưa ra kh i danh sách nh ng công dân thu c di n t m hoãn g i nh p ngũ; c) Thông báo cho Ban ch huy quân s c p huy n nơi nhà trư ng t tr s : danh sách h c sinh, sinh viên ra trư ng trư c hai tháng b sung vào gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s và chuy n giao v Ban ch huy quân s c p huy n nơi h c sinh, sinh viên cư trú ho c làm vi c sau khi ra trư ng; d) Trong th i h n mư i ngày u tháng m t hàng năm, báo cáo v i Ban ch huy quân s c p huy n nơi nhà trư ng t tr s danh sách công dân nam trong di n ăng ký nghĩa v quân s mà chưa ư c ăng ký l n u; ) Tháng tư hàng năm, ti n hành ăng ký nghĩa v quân s cho nh ng công dân nam trong tu i s n sàng nh p ngũ g m: cán b , công ch c, viên ch c và h c sinh, sinh viên h ào t o chính quy t p trung c a trư ng v i Ban ch huy quân s c p huy n nơi nhà trư ng t tr s ; e) Trong th i h n mư i ngày, k t ngày cán b , công ch c, viên ch c và h c sinh, sinh viên c a nhà trư ng ư c c i công tác, h c t p nư c ngoài có th i h n t mư i hai tháng tr lên, c i di n n Ban ch huy quân s c p huy n nơi nhà trư ng t tr s ăng ký v ng m t dài h n cho công dân s n sàng nh p ngũ; n u th i h n t ba tháng n dư i m t năm thì ăng ký t m v ng. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày công dân ó v l i nhà trư ng thì c i di n n Ban ch huy quân s c p huy n nơi nhà trư ng t tr s ăng ký l i. 3. Trách nhi m c a Ban ch huy quân s c p huy n nơi công dân cư trú trư c lúc n trư ng nh p h c: a) C p gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s cho công dân nam ã trúng tuy n vào các trư ng nhà trư ng ti p nh n và chuy n giao công tác qu n lý, ăng ký nghĩa v quân s cho Ban ch huy quân s c p huy n nơi nhà trư ng t tr s ;
  4. b) Ti p nh n, qu n lý, ăng ký nghĩa v quân s cho công dân nam sau khi ã h c xong t i các trư ng v l i nơi cư trú (k c s h c sinh, sinh viên b u i h c, bu c thôi h c, t b h c ho c ng ng h c t p quá th i gian quy nh); 4. Trách nhi m c a Ban ch huy quân s c p huy n nơi nhà trư ng t tr s ; a) Ti p nh n, qu n lý, ăng ký b sung vào gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s c a công dân nam trong th i gian h c t p t i các trư ng thu c a bàn qu n lý; b) Chuy n giao gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s c a công dân nam ã t t nghi p v Ban ch huy quân s c p huy n nơi công dân cư trú ho c nơi n làm vi c sau khi ra trư ng; c) Thông báo, chuy n giao gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s c a h c sinh, sinh viên h t th i h n h c t p t i trư ng i v i h ào t o chính quy t p trung, b u i h c, bu c thôi h c, t b h c ho c ng ng h c t p quá th i gian quy nh v Ban ch huy quân s c p huy n nơi các i tư ng trên cư trú; d) ăng ký, qu n lý gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s c a công dân s n sàng nh p ngũ ư c c i công tác, h c t p nư c ngoài; ) Th c hi n t t ch ăng ký hàng năm cho công dân nam trong tu i g i nh p ngũ t i các trư ng theo quy nh t i Ngh nh s 83/2001/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v ăng ký nghĩa v quân s . 5. Trách nhi m c a Ban ch huy quân s c p huy n nơi h c sinh, sinh viên n làm vi c sau khi ra trư ng: Ki m tra, ti p nh n, qu n lý gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s c a công dân nam là h c sinh, sinh viên n a phương cư trú, làm vi c. N u công dân có a ch thư ng xuyên cư trú khác nơi làm vi c thì Ban ch huy quân s c p huy n nơi công dân cư trú ki m tra, ti p nh n, qu n lý gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s c a công dân. V. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 1144/TTLB-QP-GD T ngày 15 tháng 6 năm 1995 c a B Qu c phòng - B Giáo d c và ào t o quy nh vi c t m hoãn và mi n g i nh p ngũ trong th i bình i v i h c sinh, sinh viên và i v i thanh niên xung phong, cán b , công nhân viên ch c nhà nư c làm vi c khu v c có nhi u khó khăn. 2. Các cơ quan ch c năng c a B Qu c phòng, B Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m ch o t ch c th c hi n Thông tư này theo úng quy nh. Các quân khu, B ch huy quân s các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo dõi ch o, hư ng d n Ban ch huy quân s c p huy n ph i h p ch t ch v i các nhà trư ng trong quá trình t ch c th c hi n.
  5. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh v B Qu c phòng, B Giáo d c và ào t o xem xét gi i quy t./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O B QU C PHÒNG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Bành Ti n Long Thư ng tư ng Nguy n Kh c Nghiên (Công báo s 634+635 ngày 2/9/2007)
Đồng bộ tài khoản