Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
94
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

 1. B LAO Đ NG-THƯƠNG BINH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM XÃ H I - B TÀI CHÍNH - B K Đ c l p – T do – H nh phúc HO CH VÀ Đ U TƯ -------- ----- S : 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC- Hà N i, ngày 29 tháng 7 năm 2008 BKHĐT THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N M T S ĐI U C A QUY T Đ NH S 71/2005/QĐ-TTG NGÀY 05/04/2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CƠ CH QU N LÝ, ĐI U HÀNH V N CHO VAY C A QU QU C GIA V VI C LÀM VÀ QUY T Đ NH S 15/2008/QĐ-TTG NGÀY 23/1/2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A QUY T Đ NH S 71/2005/QĐ-TTG. Căn c Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý, đi u hành v n cho vay c a Qu qu c gia v vi c làm và Quy t đ nh s 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/1/2008 c a Th tư ng Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy t đ nh s 71/2005/QĐ- TTg (sau đây g i chung là Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg đã s a đ i, b sung), B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư hư ng d n th c hi n như sau: I. Đ I TƯ NG ĐƯ C VAY V N Đ i tư ng đư c vay v n th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 5 Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg đã s a đ i, b sung. II. XÂY D NG D ÁN, L P H SƠ VAY V N Xây d ng d án và l p h sơ vay v n theo kho n 1 Đi u 9 Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg đã s a đ i, b sung, th c hi n như sau: 1. Xây d ng d án: Các đ i tư ng có nhu c u vay v n ph i xây d ng d án, trình bày rõ m c tiêu, n i dung, hi u qu kinh t c a d án và cam k t s d ng v n đúng m c đích, thu hút đ s lao đ ng vào làm vi c, theo quy đ nh sau: - Đ i v i các đ i tư ng nêu t i kho n 1 Đi u 5 Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg đã s a đ i, b sung: ch cơ s s n xu t kinh doanh là ch d án ph i xây d ng d án theo m u s 1a ban hành kèm theo Thông tư này. - Đ i v i các đ i tư ng nêu t i kho n 2 Đi u 5 Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg đã s a đ i, b sung: ch d án xây d ng d án theo m u s 1b ban hành kèm theo Thông tư này, c th : + Đ i v i các h gia đình cùng tham gia m t d án (d án nhóm h gia đình): ngư i vay v n ph i làm đơn tham gia d án theo m u s 02 ban hành kèm theo Thông tư này g i ch d án (là ngư i đ i di n nhóm h gia đình ho c đ i di n chính quy n ho c đ i di n cơ quan th c hi n Chương trình); + Đ i v i h gia đình t xây d ng d án thì ngư i vay v n làm ch d án. 2. L p h sơ vay v n: H sơ vay v n đư c l p 03 b , c th : a) Đ i v i các đ i tư ng nêu t i kho n 1 Đi u 5 Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg đã s a đ i, b sung, h sơ vay v n bao g m: - D án có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi th c hi n d án v đ a đi m ho t đ ng s n xu t kinh doanh, d ch v c a đ i tư ng hi n đang ho t đ ng trên đ a bàn. - Đ i v i các đ i tư ng có m c vay trên 30 tri u đ ng ph i có tài s n b o đ m ti n vay theo quy đ nh. Ngoài ra, tùy theo t ng trư ng h p c th , c n có m t trong các gi y t sau: - B n sao H p đ ng h p tác s n xu t, kinh doanh có ch ng th c c a y ban nhân dân c p xã (đ i v i T h p tác); - B n sao Gi y t ch ng minh có đ tiêu chí xác đ nh trang tr i theo quy đ nh t i m c III Thông tư liên t ch s 69/2000/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - T ng c c Th ng kê “Hư ng d n tiêu chí đ xác đ nh kinh t trang tr i” (đ i v i Ch trang tr i); 1
 2. - B n sao Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c gi y phép hành ngh (đ i v i H kinh doanh cá th ; H p tác xã; Doanh nghi p nh và v a ho t đ ng theo Lu t doanh nghi p; Cơ s s n xu t kinh doanh c a ngư i tàn t t); - B n sao Quy t đ nh thành l p (đ i v i Trung tâm giáo d c lao đ ng - xã h i); b) Đ i v i các đ i tư ng nêu t i kho n 2 Đi u 5 Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg đã s a đ i, b sung, h sơ vay v n bao g m: - D án có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi th c hi n d án v đ a đi m ho t đ ng s n xu t kinh doanh, d ch v c a đ i tư ng hi n đang ho t đ ng trên đ a bàn. - Đơn tham gia d án c a t ng h gia đình có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã v vi c cư trú h p pháp c a ngư i vay hi n đang cư trú trên đ a bàn. III. TH M Đ NH VÀ PHÊ DUY T D ÁN Th m đ nh và phê duy t d án theo kho n 2, kho n 3 Đi u 9 Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg đã s a đ i, b sung, th c hi n như sau: 1. Th m quy n th m đ nh d án: Ngân hàng Chính sách xã h i đ a phương ch u trách nhi m t ch c th m đ nh, b o đ m các ch tiêu t o vi c làm m i và b o t n v n, trình cơ quan có th m quy n phê duy t d án theo quy đ nh t i kho n 2, m c III c a Thông tư này. Ngân hàng Chính sách xã h i hư ng d n vi c phân c p cho Ngân hàng Chính sách xã h i c p dư i th m đ nh d án và vi c y thác cho các cơ quan, t ch c th c hi n Chương trình đ a phương t ch c th m đ nh d án (theo quy đ nh t i Đi u 5, Ngh đ nh s 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 c a Chính ph v tín d ng đ i v i ngư i nghèo và các đ i tư ng chính sách khác). 2. Th m quy n phê duy t d án: a) Đ i v i các d án có m c v n vay đ n 100 tri u đ ng: Ngân hàng Chính sách xã h i đ a phương trình Ch t ch U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh phê duy t (đ i v i các d án thu c ngu n v n do đ a phương qu n lý), trình Th trư ng cơ quan th c hi n Chương trình t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t (đ i v i các d án thu c ngu n v n do t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i qu n lý). b) Đ i v i các d án có m c vay trên 100 tri u đ ng đ n 500 tri u đ ng: Ngân hàng Chính sách xã h i đ a phương trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t (đ i v i các d án thu c ngu n v n do đ a phương qu n lý), trình Th trư ng cơ quan Trung ương th c hi n Chương trình phê duy t (đ i v i d án thu c ngu n v n do t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i qu n lý). Tùy theo tình hình th c t đ a phương và c a các cơ quan th c hi n Chương trình, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng cơ quan Trung ương th c hi n Chương trình có th phân c p cho c p dư i phê duy t d án đ i v i m c vay trên 100 tri u đ ng đ n 500 tri u đ ng. c) Đ i v i các d án vay v n do B Qu c phòng qu n lý, tùy theo tình hình c th do B trư ng B Qu c phòng hư ng d n vi c phân c p cho c p dư i phê duy t d án. 3. Ti p nh n h sơ, th m đ nh và phê duy t d án: a) Ti p nh n và th m đ nh d án: - Ngân hàng Chính sách xã h i đ a phương có trách nhi m hư ng d n ngư i vay v n xây d ng d án, ti p nh n h sơ vay v n; ho c ph i h p v i các cơ quan th c hi n chương trình đ a phương (đ i v i các đ i tư ng vay v n y thác cho các cơ quan, t ch c th c hi n chương trình đ a phương th c hi n) hư ng d n ngư i vay v n xây d ng d án và ghi gi y biên nh n trao cho ch d án (ho c ngư i đư c y quy n). Gi y biên nh n ghi rõ: ngày, tháng, năm nh n h sơ; nh ng văn b n có trong h sơ và th i h n tr l i. - Ngân hàng Chính sách xã h i đ a phương ho c các cơ quan, tæ chøc th c hi n Chương trình đ a phương nh n u thác có trách nhi m th m đ nh d án (theo m u s 3a, 3b c a Thông tư này). - Ngân hàng Chính sách xã h i đ a phương trình cơ quan có th m quy n phê duy t d án. Trong th i h n 15 ngày (tính theo ngày làm vi c) k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ theo quy đ nh t i kho n 2, M c II Thông tư này, Ngân hàng chính sách xã h i đ a phương có trách nhi m t ch c th m đ nh h sơ d án và trình cơ quan có th m quy n phê duy t d án. 2
 3. Trong th i h n nêu trên, n u chưa trình cơ quan có th m quy n phê duy t d án thì Ngân hàng Chính sách xã h i ph i ch u trách nhi m và nêu rõ lý do. b) Phê duy t d án: - Trong th i h n 15 ngày (tính theo ngày làm vi c) k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ trình duy t, cơ quan có th m quy n ph i phê duy t d án, n u không ra quy t đ nh phê duy t d án thì cơ quan có th m quy n có trách nhi m tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do đ Ngân hàng chính sách xã h i thông báo cho đ i tư ng. - Quy t đ nh phê duy t các d án c a Ch t ch y ban nhân dân các c p ho c Th trư ng Cơ quan th c hi n Chương trình các c p kèm theo bi u t ng h p d án như m u s 04 ban hành kèm theo Thông tư này (kèm h sơ vay v n đã qua th m đ nh) đư c g i 01 b cho ch d án đ th c hi n; 01 b t i cơ quan Ngân hàng Chính sách xã h i nơi ti p nh n và th m đ nh d án; 01 b g i S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i (đ i v i d án thu c ngu n v n do đ a phương qu n lý) ho c Cơ quan Trung ương th c hi n Chương trình (đ i v i d án thu c ngu n v n do Cơ quan Trung ương th c hi n Chương trình qu n lý) đ theo dõi, t ng h p. IV. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a các cơ quan: a) Các cơ quan Trung ương th c hi n Chương trình : - L p k ho ch cho vay và gi i quy t vi c làm hàng năm và 5 năm t ngu n v n b sung m i và v n thu h i; giao k ho ch cho vay và gi i quy t vi c làm cho c p dư i; t ch c qu n lý, đi u chuyÓn ngu n v n gi a các đ a phương trong ph m vi ngu n v n đư c giao qu n lý khi c n thi t; quy t đ nh phê duy t và phân c p phê duy t d án theo đúng quy đ nh. - Ch đ o c p dư i th c hi n đúng cơ ch , chính sách cho vay t Qu ; ki m tra, đánh giá tình hình và k t qu th c hi n cho vay v n, giám sát ch tiêu t o vi c làm m i c a các d án, t ng h p báo cáo đ nh kỳ quý, 6 tháng và năm v B Lao đ ng- Thương binh và Xã h i theo m u s 5a, 5b kèm theo Thông tư này. b) Ngân hàng Chính sách xã h i: - Ch đ o Ngân hàng chính sách xã h i đ a phương ch trì hư ng d n ngư i vay v n xây d ng d án, l p h sơ vay v n, th m đ nh d án và trình c p có th m quy n phê duy t d án, gi i ngân v n vay và thu h i n . - Giám sát quá trình s d ng v n vay c a ngư i vay, t ng h p báo cáo đ nh kỳ tháng, quý, 6 tháng và hàng năm v tình hình s d ng v n cho cơ quan Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, cơ quan th c hi n chương trình cùng c p và B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i theo m u s 06, 07, 08 và 09 ban hành kèm theo Thông tư này. c) S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i: - Ch trì, ph i h p v i S K ho ch và Đ u tư, S Tài chính l p k ho ch cho vay và gi i quy t vi c làm hàng năm và 5 năm t ngu n v n b sung m i và v n thu h i c a t nh, thành ph , trình y ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t đ nh, giao k ho ch cho vay và gi i quy t vi c làm cho các cơ quan th c hi n; ch đ o cơ quan Lao đ ng c p huy n th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư này. - Ki m tra, giám sát, đánh giá ch tiêu t o vi c làm m i và các ho t đ ng cho vay v n c a Qu ; trình y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh đi u chuyÓn ngu n v n gi a các đ a bàn thu c t nh, trong ph m vi ngu n v n đư c giao qu n lý c a t nh khi c n thi t. - T ng h p k t qu cho vay c a Qu , báo cáo đ nh kỳ quý, 6 tháng, năm v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i theo m u s 5a, 5b ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Hi u l c thi hành: Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo và thay th Thông tư Liên t ch s 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 9/12/2005 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính - B K ho ch và Đ u tư Hư ng d n m t s đi u c a Quy t đ nh s 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch qu n lý, đi u hành v n cho vay c a Qu qu c gia v vi c làm. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh k p th i v liên B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính - B K ho ch và Đ u tư đ nghiên c u gi i quy t./. 3
 4. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ B TÀI CHÍNH B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH TH TRƯ NG TH TRƯ NG VÀ XÃ H I TH TRƯ NG Nguy n Bích Đ t Ph m S Danh Nguy n Thanh Hoà Nơi nh n: - Ban bí thư TW Đ ng, Th tư ng Chính ph , các PTTCP; - Văn phòng TW Đ ng và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; H i đ ng dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Chính Ph ; Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Cơ quan TW c a các đoàn th ; - C c Ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; - S Lao đ ng- Thương binh và Xã h i, S Tài chính, - S KHĐT các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph , B LĐTBXH, TC, KHĐT; - Các đơn v thu c B LĐTBXH, TC, KHĐT; - Lưu VT: B LĐTBXH, TC, KHĐT. M US 1A D ÁN VAY V N QU CHO VAY GI I QUY T VI C LÀM (Áp d ng cho cơ s s n xu t kinh doanh) Tên d án:..................................................................................................... H và tên ch d án: ……………………………………………………............ Đ a ch liên h : .............................................................................................. Đ a đi m th c hi n d án: ............................................................................ I. B I C NH - Đ c đi m tình hình cơ s s n xu t kinh doanh: .......................................... - B i c nh kinh t - xã h i :.............................................................................. - Kh năng phát tri n cơ s s n xu t kinh doanh trong d án:....................... ......................................................................................................................... II. M C TIÊU D ÁN 1. Đ u tư phát tri n, m r ng s n xu t kinh doanh, tăng s n ph m, doanh thu, l i nhu n. 2. Gi i quy t vi c làm cho lao đ ng: - T o thêm ch làm vi c m i, thu hút thêm lao đ ng vào làm vi c. - Đ m b o vi c làm, n đ nh ch làm vi c cho ngư i lao đ ng. - Đ m b o thu nh p góp ph n n đ nh cu c s ng cho ngư i lao đ ng. III. N I DUNG D ÁN 1. Ch th d án: ............................................................................................ - Tên g i cơ s s n xu t, kinh doanh: ............................................................. 4
 5. - Ch c năng: ................................................................................................... - Tên ngư i đ ng đ u: .................................................................................... - Đ a ch tr s s n xu t: ................................................................................. - V n ho t đ ng: ..................................................................................... đ ng - S hi u tài kho n ti n g i: ........................................................................... 2. M t b ng s n xu t, kinh doanh (hi n tr ng, di n tích): - Văn phòng (đ a ch , m2): ............................................................................. - Nhà xư ng, kho bãi (đ a ch , m2): ............................................................... 3. Ngu n v n ho t đ ng (quy ra ti n): ........................................................... - T ng s : Trong đó: - V n t có.............đ ng - V n vay:..............đ ng Chia ra: - V n c đ nh: ....... đ ng - V n lưu đ ng ......đ ng 4. Năng l c s n xu t: - Xư ng s n xu t (s lư ng, di n tích, tình tr ng ho t đ ng): - Trang thi t b , máy móc (s lư ng, giá tr , tình tr ng ho t đ ng): - T ch c, b máy (s lư ng phòng ban, s lư ng lao đ ng): 5. K t qu s n xu t kinh doanh (2 năm g n nh t): - S n ph m (s lư ng, kh i lư ng t ng lo i s n ph m): ................................ - Doanh thu: ..................................................................... (đ ng) - Thu : .................................(đ ng). L i nhu n :.................................(đ ng) - Ti n lương bình quân c a công nhân:.........................................(đ ng/tháng) 6. Nhu c u m r ng s n xu t kinh doanh, phát tri n doanh nghi p: a) M r ng, c i t o nhà xư ng: - Di n tích m r ng, c i t o:..................................................................... - Chi phí m r ng, c i t o:........................................................................ b) Đ u tư trang thi t b : - Máy móc, thi t b (ch ng lo i, s lư ng, giá tr ): ........................................ - Phương ti n (ch ng lo i, s lư ng, giá tr ): ................................................. c) Đ u tư v n lưu đ ng: V t tư, nguyên, nhiên li u (ch ng lo i, s lư ng, giá tr ): ........................... d) Nhu c u s d ng lao đ ng: - Lao đ ng hi n có: ............................................................ngư i - Lao đ ng tăng thêm: ................................................................ngư i Trong đó: + Lao đ ng n : .................................................................ngư i + Lao đ ng là ngư i tàn t t: ............................................. ngư i + Lao đ ng là ngư i dân t c: ........................................... ngư i + Lao đ ng b thu h i đ t do chuy n đ i m c đích s d ng đ t nông nghi p:……………. ngư i 7. S v n xin vay t Qu Qu c gia v vi c làm: 5
 6. - T ng s v n xin vay: .................................... đ ng (% so v i t ng s v n th c hi n d án). - M c đích s d ng v n vay: .......................................................................... - Th i h n vay: ..................... tháng. Lãi su t:...................................% tháng 8. Tài s n th ch p: (ghi c th tài s n và giá tr ) IV. HI U QU KINH T C A D ÁN 1. Đ i v i doanh nghi p: - Tăng năng l c s n xu t (máy móc, thi t b ): ................................... - Tăng s n ph m, doanh thu (s lư ng, giá tr ): ................................... - Tăng l i nhu n: ...................... đ ng. Tăng s thu ph i n p ngân sách nhà nư c ........... đ ng. 2. Đ i v i ngư i lao đ ng: - Thu hút và đ m b o n đ nh vi c làm cho: ................................... lao đ ng - Ti n công:...................................................................................đ ng/tháng V. PH N CAM K T C A CH D ÁN Tôi xin cam k t: - Thu hút lao đ ng: .................................................. (ngư i) - S d ng v n đúng m c đích đã nêu trong d án. - Đ m b o th i h n hoàn tr v n. - Th c hi n đ y đ , đúng ch đ : th i gian làm vi c và ngh ngơi, b o h lao đ ng, b o hi m đ i v i ngư i lao đ ng và nghĩa v đ i v i Nhà nư c. Xác nh n c a UBND xã, phư ng, th tr n. ...... Ngày ....... tháng ........ năm ....... Ch d án (Ký tên, đóng d u) M US 1B D ÁN VAY V N QU CHO VAY GI I QUY T VI C LÀM (Áp d ng cho d án h và nhóm h gia đình) Tên d án:................................................................................................... H và tên ch d án: .................................................................................. Ch c v : ..................................................................................................... Đ a ch thư ng trú: ..................................................................................... Đ a đi m th c hi n d án: ......................................................................... I. M C TIÊU D ÁN 1. Phát tri n kinh t h gia đình, tăng s n ph m, doanh thu, l i nhu n. 2. Gi i quy t vi c làm cho lao đ ng: - T o thêm ch làm vi c m i, thu hút thêm lao đ ng vào làm vi c. - Đ m b o vi c làm, n đ nh thu nh p cho ngư i lao đ ng. II. N I DUNG D ÁN 1. Ngành ngh chính tham gia d án: - Tr ng tr t (s lư ng h tham gia): .............................................................. 6
 7. - Chăn nuôi (s lư ng h tham gia): .............................................................. - Ti u, th công nghi p, ch bi n (s lư ng h tham gia): ............................. 2. T ng s h tham gia d án (Bi u t ng h p kèm theo): - T ng s lao đ ng các h tham gia d án: ....................................... (ngư i) - S lao đ ng đư c t o vi c làm m i: ................................................(ngư i) Trong đó: + Lao đ ng n :........... ngư i; Lao đ ng là ngư i tàn t t:...........ngư i + Lao đ ng là ngư i dân t c:...... ngư i; Lao đ ng b thu h i đ t do chuy n đ i m c đích s d ng đ t: ................. ngư i. 3. T ng s v n th c hi n d án: - Ngu n v n hi n có:..............(đ ng), trong đó: V n b ng ti n:......... (đ ng) 4. T ng s v n xin vay t Qu cho vay gi i quy t vi c làm:.............đ ng 5. Th i h n vay v n: ............ tháng. Lãi su t vay: ........................%/tháng 6. M c đích s d ng ti n vay: ........................................................................ 7. Th i gian th c hi n d án:…………………………….............................. III. CAM K T C A CH D ÁN Tôi cam k t qu n lý và có trách nhi m đôn đ c các thành viên vay v n s d ng đúng m c đích và hoàn tr v n và lãi đúng th i h n cho nhà nư c. Xác nh n c a UBND xã, phư ng, th tr n ...... Ngày ....... tháng ...... năm ..... Ch d án (Ký và ghi rõ h tên) T NH,TP....................HUY N,QU N,TX............. Xã, Phư ng, Th tr n............................................... BI U T NG H P DANH SÁCH H GIA ĐÌNH THAM GIA D ÁN VAY V N GI I QUY T VI C LÀM (Kèm theo d án c a ch d án:................ Đ a ch :..................) STT H và tên ch Đa S lao S v n S v n M c Th i S lao h ch đ ng hi n có xin vay đích s h n vay đ ng hi n có d ng v n thu hút (Tri u (Tri u trong h v n đ ng) đ ng) (tháng) (Ngư i) (Ngư i) 1 2 3 ... ... T ng c ng x x 7
 8. Ch d án (Ký và ghi rõ h tên) M US 2 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------- ĐƠN THAM GIA D ÁN VAY V N GI I QUY T VI C LÀM Kính g i: Ông/Bà............................................................................ Ch d án nhóm h ........................................................... Tên tôi là:..................................................... Năm sinh:.................................. S CMND:............................C p ngày:..................t i:................................... Trú t i:............................................................................................................. H kh u thư ng trú:........................................................................................ Ngh nghi p chính:......................................................................................... Có tư li u s n xu t: - Đ t ru ng: .................m2; vư n:................. m2; chu ng tr i:................ m2 - V t nuôi (s lư ng gia súc, gia c m):.................. con, giá tr :..........(đ ng); - Cây tr ng (s lư ng cây): ....................................cây, giá tr :.......... (đ ng); - Công c s n xu t (ghi c th , s lư ng): ..............cái, giá tr :.......... (đ ng); - Lao đ ng trong h (ngư i):..................................................................... - Ti n m t (đ ng): ...................................................................................... T ng s v n hi n có: ............................................... (đ ng) Nay tôi có nhu c u tham gia d án vay v n gi i quy t vi c làm đ vay v n đ u tư s n xu t (ghi c th m c đích s d ng v n vay):......................................... S v n c n vay (đ ng): ........................Lãi su t vay: ....................... %/tháng Th i h n vay: ...............tháng, đ t o vi c làm m i cho: ................. lao đ ng Trong đó: + Lao đ ng n :............ ngư i; Lao đ ng là ngư i tàn t t:.....................ngư i + Lao đ ng là ngư i dân t c:...... ngư i; Lao đ ng b thu h i đ t do chuy n đ i m c đích s d ng đ t: ................. ngư i. Tôi làm đơn này kính đ ngh Ông/Bà......................... cho tôi đư c tham gia d án vay v n cho Qu cho vay gi i quy t vi c làm, n u đư c vay v n tôi b o đ m s d ng v n vay đúng m c đích đư c duy t và cam k t hoàn tr v n và lãi đúng th i h n. N u sai tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t. Xác nh n c a UBND xã, phư ng, th tr n. ...... Ngày ....... tháng ..... năm 200..... Ngư i làm đơn (Ký và ghi rõ h tên) M US 3A 8
 9. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------- ........ ngày......... tháng........ năm 200....... PHI U TH M Đ NH D ÁN (Áp d ng cho d án c a cơ s s n xu t kinh doanh) 1. Tên d án: ................................................................................................... 2. Tên ch d án: ............................................................................................ CMND s : ................ do....................... c p ngày /...../............................... 3. Ch c v : ..................................................................................................... 4. Đ a ch liên h : .......................................................................................... 5. Đ a đi m th c hi n d án: ........................................................................ A. THÀNH PH N THAM GIA TH M Đ NH 1. Ông (bà): ............................ Ch c v : ................. Đ i di n: ...................... 2. Ông (bà): ............................ Ch c v : ................. Đ i di n: ...................... 3. Ông (bà): ............................ Ch c v : ................. Đ i di n: ...................... B. N I DUNG TH M Đ NH I. TÌNH HÌNH DOANH NGHI P: 1. L ch s phát tri n c a cơ s s n xu t kinh doanh: - Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh/Ch ng ch hành ngh /Quy t đ nh thành l p s : ...... do ..................... c p ngày......./........./........................... - Ngành ngh s n xu t, kinh doanh theo Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c Quy t đ nh thành l p: ........................................................................ - Ngành ngh s n xu t kinh doanh hi n t i: ................................................... 2. Đánh giá v đi u ki n s n xu t kinh doanh: ............................................... - Văn phòng: ................................................................................................... - Đi u ki n v máy móc thi t b : .................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... - Nhà xư ng, kho bãi ho c đ t s n xu t: ........................................................ ......................................................................................................................... II. ĐÁNH GIÁ N I DUNG D ÁN: 1. Nhu c u v n c a d án: - T ng nhu c u v n: ....................................................................................... - V n hi n có: ....................... đ ng. Trong đó: V n t có .....................đ ng - V n đ ngh vay t Qu Qu c gia v vi c làm: ...................................đ ng - M c đích s d ng v n vay: .......................................................................... ......................................................................................................................... 2. M c tiêu gi i quy t vi c làm: 9
 10. - S lao đ ng hi n t i: ...................................................................ngư i - Kh năng thu hút lao đ ng m i: ...................................................ngư i 3. D ki n k t qu s n xu t kinh doanh c a d án Đơn v : tri u đ ng Ch tiêu Trư c d án Sau d án 1. T ng doanh thu 2. Giá g c doanh thu 3. Chi phí nhân công 4. Các chi phí khác 5. Chi phí sinh ho t (trư ng h p kinh doanh cá th ) 6. Chi n p thu 7. Chênh l ch thu chi (1-2-3-4-5-6): 4. Tài s n th ch p: - Tài s n d ki n s th ch p, c m c b o đ m cho kho n ti n vay: .............. - Giá tr tài s n th ch p: ................................................................................ - Gi y ch ng nh n pháp lý v tài s n th ch p, c m c : ................................ .................................................................................................................. 5. K t lu n (tính kh thi c a d án, ti m năng s n xu t, hi u qu kinh t , kh năng hoàn tr n và thu hút vi c làm, đi u ki n v h sơ pháp lý đ m b o ti n vay):.... ............................................................................................................................................. C. N I DUNG Đ NGH CHO VAY Căn c d án xin vay và k t qu ki m tra, th m đ nh; chúng tôi th ng nh t đ ngh c p có th m quy n duy t cho vay v i n i dung c th như sau: 1. T ng s ti n đ ngh cho vay: .........................................................đ ng B ng ch : ............................................................................................... 2. Th i h n cho vay .............. tháng; lãi su t ti n vay: .....................%/tháng 3. T o vi c làm n đ nh cho .............................................. lao đ ng t i cơ s 4. Thu hút thêm .................................. lao đ ng m i vào làm vi c. Trong đó: + Lao đ ng n :........... ngư i; Lao đ ng là ngư i tàn t t:.............ngư i + Lao đ ng là ngư i dân t c:...... ngư i; Lao đ ng b thu h i đ t do chuy n đ i m c đích s d ng đ t: ................. ngư i. 5. M c đích s d ng ti n vay: ...................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ch d án Đ i di n cơ quan tham gia th m đ nh (Ký, ghi rõ h và tên) (Ký, ghi rõ h và tên) M US 3B C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------- 10
 11. ........ ngày......... tháng........ năm 200....... PHI U TH M Đ NH D ÁN (Áp d ng cho d án h và nhóm h gia đình) 1. Tên d án: ............................................................................................ 2. Tên ch d án: ……………………………………………………….. 3. Ch c v : ................................................................................................ 4. Đ a ch liên h : ...................................................................................... 5. Đ i tư ng qu n lý d án: ....................................................................... A. THÀNH PH N THAM GIA TH M Đ NH 1. Ông (bà): ............................ Ch c v : ................. Đ i di n: ...................... 2. Ông (bà): ............................ Ch c v : ................. Đ i di n: ...................... 3. Ông (bà): ............................ Ch c v : ................. Đ i di n: ...................... B. N I DUNG TH M Đ NH 1. Đánh giá th c tr ng các h tham gia d án: a. Th c tr ng s n xu t kinh doanh c a các h (s h gia đình tham gia, nghành ngh s n xu t, tình tr ng tư li u s n xu t, ngu n v n hi n có c a các h ): ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... b. Th c tr ng lao đ ng trong các h tham gia d án (s ngư i trong h , tình tr ng vi c làm, thu nh p) ...................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 2. M c tiêu c a d án: a. Kh năng phát tri n kinh t c a các h , ngành ngh l a ch n, nhu c u và m c đích vay v n c a các h ................................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... b. M c tiêu t o vi c làm cho ngư i lao đ ng (s lao đ ng đư c gi i quy t vi c làm và kh năng thu nh p c a các h trong d án): ........................................ ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 3. Ngu n tr n c a d án: a. Hi u qu c a d án, tăng thu nh p, tăng tích lũy đ tr n vay................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... b. Tr n t các ngu n khác ........................................................................... ........................................................................................................................ 4. K t lu n: (tính kh thi c a d án, hi u qu và kh năng hoàn tr v n): ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 11
 12. ......................................................................................................................... C. N I DUNG Đ NGH CHO VAY Căn c d án xin vay và k t qu ki m tra, th m đ nh; chúng tôi th ng nh t đ ngh c p có th m quy n duy t cho vay v i n i dung c th như sau: 1. M c đ ngh cho vay: t ng s ti n: ....................................................đ ng 2. S h đ ngh cho vay (danh sách kèm theo): ................. .....................h 3. Th i h n cho vay ....... tháng; lãi su t ti n vay: ............................%/tháng 4. S lao đ ng đư c thu hút: ........................... ........ngư i. Trong đó: + Lao đ ng n :........... ngư i; Lao đ ng là ngư i tàn t t:.............ngư i + Lao đ ng là ngư i dân t c:...... ngư i; Lao đ ng b thu h i đ t do chuy n đ i m c đích s d ng đ t: ................. ngư i. 5. M c đích s d ng ti n vay: ........................................................................ ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Ch d án Đ i di n cơ quan tham gia th m đ nh (Ký, ghi rõ h và tên) (Ký, ghi rõ h và tên) 12
 13. 18 M US 4 CƠ QUAN, ĐƠN V :................................................... .................................................................................... BI U T NG H P CÁC D ÁN VAY V N QU CHO VAY GI I QUY T VI C LÀM (Kèm theo Quy t đ nh s .... ngày .... tháng ...... năm 200 .... c a ................................) S Tên d án Ch Đa Tóm t t V n th c hi n d án S lao đ ng tham gia d án (ngư i) T d án đi m n i T ng Trong đó vay c a Qu cho vay gi i Hi n có S lao đ ng thu hút thêm T th c dung s quy t vi c làm hi n d án (ngư i) (Tri u S ti n % so Th i Lãi su t T ng N Tàn Dân B thu đ ng) (Tri u v i h n vay s t t t c h iđ t đ ng) t ng s vay (%) (tháng) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6x 9 10 11 12 13 14 15 16 100 A T NGU N V N M I T ng c ng 1 D án... 2 D án... 3 D án... .. B T NGU N V N THU H I T ng c ng 1 D án... 2 D án... 3 D án... .. T ng s x x x x x 18
 14. 19 .......................... ngày…. Tháng…… năm 200 NGU I L P BI U CƠ QUAN, ĐƠN V (Ký tên, đóng d u) M US 5A CƠ QUAN, ĐƠN V :........................................................................... ............................................................................................................ BI U T NG H P TÌNH HÌNH CHO VAY V N QU CHO VAY GI I QUY T VI C LÀM Đ N KỲ BÁO CÁO (Tính đ n ngày ....... tháng ....... năm............) ST Lo i hình T ng s V nm i V n thu h i T d án S d S ti n S LĐ D án cơ s SXKD D án H , nhóm h gia D án cơ s SXKD D án H , nhóm h gia đình án thu hút đình (Tr.đ) (d (Ngư i) S S S LĐ S S ti n S LĐ S S S LĐ S d S ti n S LĐ thu án) d ti n thu hút d thu hút d ti n thu hút án hút (Tr.đ) (Tr.đ) án (Ngư i) án (Ngư i) án (Ngư i) (Ngư i) (Tr.đ) (Tr.đ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I Nông, lâm, ngư nghi p 1 Tr ng tr t 2 Chăn nuôi 3 Th y s n ... II Công nghi p, xây d ng 1 Ti u th công nghi p 19
 15. 20 2 Ch bi n 3 S n xu t công nghi p ... III Thương m i, D ch v Kinh doanh D ch v ... T ng c ng ........................ Ngày....... tháng......... năm 200.......... NGƯ I L P BI U S LAO Đ NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I T NH, THÀNH PH (HO C CƠ QUAN TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH) M US 5B CƠ QUAN, ĐƠN V :............................................................................ ............................................................................................................. BI U T NG H P TÌNH HÌNH CHO VAY V N QU CHO VAY GI I QUY T VI C LÀM Đ N KỲ BÁO CÁO (Tính đ n ngày .... tháng ...... năm ...........................) STT Tên d án T ng s d V n th c hi n d án (Tr.đ) S lao đ ng tham gia d án (ngư i) án T ng s Trong đó vay Qu vi c làm Hi n S lao đ ng thu hút thêm có (Tri u S ti n % so v i t ng Th i h n Lãi su t T ng N Tàn Dân t c B thu h i đ ng) s vay vay s t t đ t (Tri u đ ng) (tháng) (%) 20
 16. 21 1 2 3 4 5 6=5/4x100 7 8 9 10 11 12 13 14 I Nông, lâm, ngư nghi p 1 Tr ng tr t 2 Chăn nuôi 3 Th y s n ... II Công nghi p, xây d ng 1 Ti u th công nghi p 2 Ch bi n 3 S n xu t công nghi p ... III Thương m i, d ch v Kinh doanh D ch v .... T ng c ng x x x .......................... ngày tháng năm 200 NGU I L P BI U CƠ QUAN, ĐƠN V Ký tên, đóng d u M US 6 NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I T NG H P CHO VAY - THU N - DƯ N V N VAY T QU CHO VAY GI I QUY T VI C LÀM (T ng h p chung theo đ a phương và Cơ quan TW th c hi n Chương trình) Tháng........ Quý........ Năm.......... 21
 17. 22 STT T nh, thành ph H n Dư n S v n S v n X lý Dư n cu i kỳ V n T l v nt n S LĐ và Cơ quan TW m c đ u kỳ cho thu n xóa n t n đ ng thu hút T ng s Trong Quá h n T l th c hi n cho vay đ ng (Tri u (Tri u (Tri u h n n quá (%) (Ngư i) Chương trình vay (Tri u (Tri u đ ng) (Tri u đ ng) đ ng) (Tri u h n (Tri u đ ng) đ ng) (Tri u đ ng) đ ng) đ ng) (%) đ ng) A B 1 2 3 4=2+3-5- 5 6=7+8 7 8 9=8/6 10=1-6 11=10/1x100 12 6 T ng s I D án đ a phương (t t c các t nh, tp) II D án Trung ương 1 T ng LĐLĐVN 2 TW Đoàn TN 3 H i LH Ph n 4 H i Nông dân 5 H i Ngư i mù 6 H i C u CB 7 LMHTX 8 B Qu c phòng .... .......................... ngày tháng năm 200 NGU I L P BI U TH TRƯ NG ĐƠN V Ký tên, đóng d u 22
 18. 18 M US 7 NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I T NG H P CHO VAY - THU N - DƯ N V N VAY T QU CHO VAY GI I QUY T VI C LÀM (T ng h p theo ngu n v n phân b cho đ a phương) Tháng........ Quý........ Năm.......... STT T nh, thành H n Dư n S v n S v n thu X lý Dư n cu i kỳ V n T l v nt n S LĐ ph m c đ u kỳ cho n xóa n t n đ ng thu hút T ng s Trong Quá T l n cho vay vay đ ng (Tri u (Tri u (Tri u h n h n quá h n (%) (Ngư i) (Tri u (Tri u (Tri u đ ng) (Tri u đ ng) đ ng) (Tri u đ ng) (Tri u (%) đ ng) đ ng) đ ng) đ ng) đ ng) A B 1 2 3 4=2+3-5-6 5 6=7+8 7 8 9=8/6x10 10=1-6 11=10/1x100 12 0 T ng s .......................... ngày tháng năm 200 NGU I L P BI U TH TRƯ NG ĐƠN V Ký tên, đóng d u 18
 19. 19 M US 8 NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I T NG H P CHO VAY - THU N - DƯ N V N VAY T QU CHO VAY GI I QUY T VI C LÀM (Cơ quan th c hi n Chương trình: chi ti t theo t nh, thành ph ) Tháng........ Quý........ Năm.......... STT T nh, thành H n Dư n S v n S v n X lý Dư n cu i kỳ V nt n T l v n S LĐ ph m c đ u kỳ cho thu n xóa n đ ng t n đ ng thu hút T ng s Trong Quá h n T l n cho vay vay (Tri u (Tri u (Tri u h n quá h n (Tri u (%) (Ngư i) (Tri u (Tri u (Tri u đ ng) (Tri u đ ng) đ ng) đ ng) đ ng) (Tri u đ ng) (%) đ ng) đ ng) đ ng) A B 1 2 3 4=2+3-5- 5 6=7+8 7 8 9=8/6x10 10=1-6 11=10/1x1 12 6 0 00 T ng s .......................... ngày tháng năm 200 NGU I L P BI U TH TRƯ NG ĐƠN V Ký tên, đóng d u 19
 20. 20 M US 9 NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I T NG H P CHO VAY - THU N - DƯ N V N VAY T QU CHO VAY GI I QUY T VI C LÀM (T ng h p theo đ a bàn t nh, thành ph ) Tháng........ Quý........ Năm.......... STT T nh, thành H n Dư n S v n S v n X lý Dư n cu i kỳ V nt n T l v nt n S LĐ thu hút ph m c đ u kỳ cho thu n xóa n đ ng đ ng T ng s Trong Quá h n T l n (Ngư i) cho vay vay (Tri u (Tri u (Tri u h n quá h n (Tri u (%) (Tri u (Tri u (Tri u đ ng) (Tri u đ ng) đ ng) (Tri u đ ng) đ ng) đ ng) (%) đ ng) đ ng) đ ng) A B 1 2 3 4=2+3-5- 5 6=7+8 7 8 9=8/6 10=1-6 11=10/1x100 12 6 T ng s .......................... ngày tháng năm 200 NGU I L P BI U TH TRƯ NG ĐƠN V Ký tên, đóng d u 20
Đồng bộ tài khoản