Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT/BTC-BCN-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT/BTC-BCN-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT/BTC-BCN-TCHQ về việc thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử do Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT/BTC-BCN-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG NGHI P-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH-T NG C C H I NAM QUAN Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 176/1998/TTLT/BTC-BCN- Hà N i , ngày 25 tháng 12 năm 1998 TCHQ THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B TÀI CHÍNH - CÔNG NGHI P -T NG C C H I QUAN S 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM1998 HƯ NG D N TH C HI N CHÍNH SÁCH THU THEO T L N I Đ A HOÁ Đ I V I CÁC S N PH M, PH TÙNG THU C NGÀNH CƠ KHÍ - ĐI N - ĐI N T Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i các Công văn s 4830/KTTH ngày 24/9/1997, s 1440/CP-KTTH ngày 07/11/1998 c a Chính ph và s 2687/VPCP- KTTH ngày 15/7/1998 c a Văn phòng Chính ph v chính sách thu theo t l n i đ a hoá s n ph m; Liên B Tài chính - Công nghi p - T ng c c H i quan th ng nh t hư ng d n th c hi n như sau: 1- Đ i tưư ng áp d ng: Thu su t thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá đư c áp d ng cho các doanh nghi p Vi t Nam, các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài (sau đây g i t t là doanh nghi p) ho t đ ng trong các lĩnh v c sau: - S n xu t, l p ráp s n ph m hoàn ch nh thu c ngành cơ khí - đi n - đi n t (có thu su t thu nh p kh u t 30% tr lên). - S n xu t, l p ráp ph tùng c a các s n ph m hoàn ch nh nêu trên (có thu su t thu nh p kh u t 30% tr lên). 2- Các khái ni m: 2.1- N i đ a hoá: là quá trình s n xu t, l p ráp trong nư c đ thay th nh p kh u. 2.2- Chi ti t: là ph n t chưa qua nguyên công l p ráp (ho c là ph n t không th tháo ho c chia nh hơn n a). 2.3- C m chi ti t: là t p h p nhi u chi ti t đư c l p ghép v i nhau. 2.4- B ph n: là t p h p nhi u chi ti t, c m chi ti t đư c l p ghép v i nhau nh m th c hi n m t ch c năng nào đó c a s n ph m hoàn ch nh. 2.5- Ph tùng: là cách g i chung cho các chi ti t, c m chi ti t, b ph n nêu trên.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.6- Bán thành ph m: là chi ti t chưa hoàn thành các công đo n s n xu t theo thi t k . 2.7- S n ph m: là cách g i chung đ i v i máy móc, thi t b , d ng c , đ dùng, phương ti n v n t i.... 3- Các đi u ki n đ dư c áp d ng thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá: Đ đư c áp d ng thu su t thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá, các doanh nghi p ph i có các đi u ki n sau: 3.1- Có dây chuy n công ngh s n xu t, l p ráp (đ m b o đ đi u ki n k thu t, phù h p v i gi y phép đ u tư, s n xu t kinh doanh) đư c B Công nghi p ki m tra và xác nh n. 3.2- S n ph m, ph tùng s n xu t ra ph i có gi y ch ng nh n đăng ký ch t lư ng s n ph m do cơ quan tiêu chu n đo lư ng ch t lư ng c p. 3.3- Có đăng ký k ho ch n i đ a hoá s n xu t s n ph m 4- T l n i đ a hoá: T l n i đ a hoá đư c xác đ nh theo công th c sau: Z-II N = x 100% = ( 1 - ) x 100% ZZ * Trong đó: - N (%) : t l n i đ a hoá c a m t s n ph m ho c ph tùng. - Z : Giá tr nh p kh u (CIF) c a s n ph m ho c ph tùng nguyên chi c mà doanh nghi p s n xu t, l p ráp (đơn v tính: USD) - I: Giá tr nh p kh u (CIF) c a bán thành ph m, chi ti t, c m chi ti t, b ph n do doanh nghi p tr c ti p nh p kh u, u thác nh p kh u ho c mua l i hàng nh p kh u c a các doanh nghi p khác (đơn v tính: USD) * Đ i v i các s n ph m, ph tùng do các doanh nghi p Vi t Nam t thi t k s n xu t thì Z là giá bán theo hoá đơn c a s n ph m ho c ph tùng đó, tr đi các chi phí ngoài s n xu t như: chi phí qu ng cáo, khuy n m i, thư ng mua hàng, hoa h ng đ i lý,.... và các lo i thu gián thu ph i n p theo ch đ . * Đ i v i các s n ph m ho c ph tùng có N Ê 0 thì các bán thành ph m, chi ti t, c m chi ti t, b ph n nh p kh u đ s n xu t, l p ráp s n ph m ho c ph tùng đó ph i n p thu theo đúng m c thu su t quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u. 5- Thu su t thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.1- Bán thành ph m, chi ti t, c m chi ti t, b ph n nh p kh u đ s n xu t s n ph m ho c ph tùng đư c áp d ng thu su t thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá do B Tài chính quy đ nh. 5.2- Đ i v i nguyên v t li u nh p kh u đ s n xu t s n ph m ho c ph tùng, các đơn v đư c phép l a ch n đ áp d ng 1 trong 2 thu su t sau: - Thu su t thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá c a s n ph m, ph tùng. (Trong trư ng h p này toàn b nguyên v t li u ph i áp d ng m t m c thu su t chung theo t l n i đ a hoá c a s n ph m, ph tùng). - Thu su t thu nh p kh u cho t ng lo i nguyên v t li u theo đúng quy đ nh t i bi u thu nh p kh u. (Trong trư ng h p này toàn b nguyên v t li u nh p kh u đ u áp d ng theo đúng thu su t quy đ nh t i bi u thu nh p kh u đ i v i t ng lo i, k c trư ng h p nguyên v t li u có m c thu su t cao hơn m c thu su t theo t l n i đ a hoá). 6- Ch s ưu tiên: Trong trư ng h p các doanh nghi p s n xu t, l p ráp các s n ph m, ph tùng c n ưu tiên thì thu su t thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá đư c tính gi m như sau: Tk = Ts x (1- k) Trong đó : - Tk: thu su t thu nh p kh u ưu tiên - Ts: thu su t thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá th c t đ t đư c - k : là h s đi u ch nh (k Ê 0,5, có nghĩa là m c gi m thu không đư c vư t quá 50% so v i m c thu ph i n p). B Công nghi p là cơ quan xét duy t và công b các s n ph m, ph tùng ưu tiên và h s đi u ch nh. 7- T ch c th c hi n: 7.1- Đăng ký h sơ Các doanh nghi p s n xu t, l p ráp s n ph m, ph tùng ph i n p cho cơ quan H i quan (nơi làm th t c nh p kh u) h sơ đăng ký đ đư c hư ng thu su t thu nh p kh u theo t l n i đ a hoá trong năm, bao g m: - B n đăng ký t l n i đ a hoá th c hi n đ i v i t ng s n ph m, ph tùng và xác nh n c a B Công nghi p v vi c doanh nghi p có đ đi u ki n th c hi n n i đ a hoá s n ph m, ph tùng theo t l đã đăng ký. - Danh m c và đ nh m c v s lư ng các bán thành ph m, chi ti t, c m chi ti t, b ph n c u thành nên m t s n ph m ho c m t ph tùng. Trong đó phân ra danh m c các
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. bán thành ph m, chi ti t, c m chi ti t, b ph n nh p kh u cùng giá nh p (CIF) và danh m c các bán thành ph m, chi ti t, c m chi ti t, b ph n s n xu t trong nư c (đ i v i ph tùng mua c a các đơn v s n xu t, l p ráp trong nư c thì ph i ghi rõ tên đơn v cung c p). N u doanh nghi p nào đăng ký th c hi n thu su t thu nh p kh u nguyên v t li u theo t l n i đ a hoá thì ph i cung c p danh m c và đ nh m c v s lư ng các nguyên v t li u nh p kh u đ s n xu t s n ph m, ph tùng đó; Các gi y t trên ch đăng ký m t l n v i cơ quan H i quan và th c hi n trong 1 (m t) năm. 7.2- Theo dõi và quy t toán hàng nh p kh u: 7.2.1- Theo dõi hàng nh p kh u: khi nh p kh u doanh nghi p có trách nhi m kê khai đ y đ s lư ng t ng nguyên v t li u, bán thành ph m, chi ti t, c m chi ti t, b ph n và giá nh p kh u c a chúng, đ ng th i m s theo dõi hàng nh p kh u theo hư ng d n c a cơ quan H i quan. T ng c c H i quan hư ng d n H i quan đ a phương theo dõi hàng nh p kh u đ m b o thu n l i cho đơn v , tránh l i d ng nh p kh u cho s n xu t, l p ráp đ tr n thu nh p kh u. 7.2.2- Quy t toán hàng nh p kh u: ch m nh t đ n ngày 31 tháng 3 năm sau, các doanh nghi p ph i t ng h p báo cáo quy t toán v tình hình nh p kh u; s n xu t, l p ráp c a năm trư c; c th : - B ng tính toán t l n i đ a hoá th c t đ t đư c. - S lư ng nh p kh u, s đã s d ng vào s n xu t, l p ráp; s lư ng s n ph m, ph tùng s n xu t ra; s chuy n sang năm sau; s đã như ng bán ho c không s d ng vào m c đích s n xu t, l p ráp s n ph m, ph tùng. Các s li u trong báo cáo ph i có xác nh n c a cơ quan ki m toán và g i t i B Công nghi p; cơ quan H i quan, nơi đơn v làm th t c nh p kh u. Trên cơ s báo cáo c a doanh nghi p, cơ quan H i quan ti n hành quy t toán cho doanh nghi p. M i trư ng h p không ch p hành đúng quy đ nh, khi quy t toán phát hi n đ u b x lý truy thu thu nh p kh u theo đúng thu su t quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u và các quy đ nh hi n hành. Đ n h t ngày 31 tháng 3 năm sau, n u doanh nghi p chưa báo cáo quy t toán (mà không có lý do gi i trình) thì cơ quan H i quan t m th i không cho doanh nghi p đư c áp d ng thu su t theo t l n i đ a hoá quy đ nh t i Quy t đ nh này đ i v i các lô hàng ti p theo. 8- Nh ng quy đ nh khác: 8.1- Đ i v i nh ng s n ph m, ph tùng có thu su t thu nh p kh u dư i 30% (ba mươi ph n trăm) trong nư c đã s n xu t đư c nhưng chưa đ đi u ki n nâng thu su t lên m c t i thi u 30% (ba mươi ph n trăm) đ hư ng chính sách thu theo t l n i
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đ a hoá, B Công nghi p s xem xét t ng trư ng h p c th c n b o h , ph i h p v i B Tài chính đ x lý t ng trư ng h p. 8.2- Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/1999. Trong qua trình th c hi n có gì vư ng m c, đ ngh các đơn v k p th i ph n ánh đ Liên B nghiên c u x lý. Nguy n Ng c Túc Nguy n Xuân Chu n Ph m Văn Tr ng (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản