Thông tư liên tịch số 19/2009/TTLT-BTC-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
71
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch số 19/2009/TTLT-BTC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 19/2009/TTLT-BTC-BNV về việc hướng dẫn chế độ thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu do Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 19/2009/TTLT-BTC-BNV

  1. B TÀI CHÍNH- B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 19/2009/TTLT-BTC-BNV Hà N i, ngày 02 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CH THU N P THU THU NH P CÁ NHÂN IV I NGƯ I LÀM VI C TRONG T CH C CƠ Y U. Căn c Lu t Thu Thu nh p cá nhân s 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Căn c Ngh nh s 100/2008/N -CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân; Căn c Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu ; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; phù h p v i tính ch t cơ m t c bi t c a ngành cơ y u, liên B Tài chính và B N i v hư ng d n vi c thu n p thu thu nh p cá nhân i v i ngư i làm vi c trong t ch c cơ y u có thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công theo quy nh c a Lu t Thu thu nh p cá nhân như sau: I. PH M VI ÁP D NG 1. Thông tư này hư ng d n vi c thu và n p thu thu nh p cá nhân i v i ngư i làm vi c trong t ch c cơ y u, g m: các i tư ng hư ng lương trong các cơ quan, ơn v , công ty qu c phòng – an ninh thu c Ban Cơ y u Chính ph và ngư i làm công tác cơ y u không ph i là quân nhân, công an nhân dân ang công tác t i các B , ngành và các a phương có thu nh p t ti n lương, ti n công và các kho n thu nh p có tính ch t ti n lương, ti n công dư i các hình th c b ng ti n ho c không b ng ti n, nh n ư c t các cơ quan ơn v , công ty qu c phòng – an ninh thu c Ban Cơ y u Chính ph ; các B , ngành và các a phương (sau ây g i t t là ơn v tr thu nh p). Ngư i làm vi c trong t ch c cơ y u có các kho n thu nh p ch u thu khác (ngoài thu nh p t ti n lương, ti n công) thì kê khai n p thu theo hư ng d n t i Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân và hư ng d n thi hành Ngh nh s 100/2008/N - CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân (sau ây g i t t là Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính). 2. Ngư i làm vi c trong t ch c cơ y u B Qu c phòng th c hi n theo hư ng d n c a liên B Tài chính – B Qu c phòng; ngư i làm vi c trong t ch c cơ y u B Công an th c hi n theo hư ng d n c a liên B Tài chính – B Công an.
  2. II. THU NH P CHNU THU T TI N LƯƠNG, TI N CÔNG 1. Thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công là các kho n thu nh p mà i tư ng hư ng lương nh n ư c t ơn v chi tr thu nh p dư i các hình th c b ng ti n ho c không b ng ti n bao g m: 1.1 Ti n lương, ti n công và các kho n có tính ch t ti n lương, ti n công ghi trong h p ng lao ng ho c ghi trong quy t nh tuy n d ng, quy t nh nâng lương, nâng b c, thăng quân hàm. 1.2 Các kho n ph c p, tr c p k c sinh ho t phí mà i tư ng hư ng lương nh n ư c, tr m t s kho n ph c p, tr c p theo quy nh t i i m 2 dư i ây. 1.3 Các kho n ti n thù lao, ti n thư ng và các kho n l i ích khác b ng ti n ho c không b ng ti n bao g m: a) Ti n tham gia các tài khoa h c, k thu t; ti n tham gia các d án, án; ti n nhu n bút do vi t sách, báo, d ch tài li u; ti n tham gia các ho t ng gi ng d y, bi u di n văn ngh , th d c, th thao, các d ch v qu ng cáo; b) Các kho n thư ng b ng ti n ho c không b ng ti n, tr m t s kho n thư ng sau ây: - Ti n thư ng kèm theo các danh hi u ư c Nhà nư c phong t ng bao g m c ti n thư ng kèm theo các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v thi ua khen thư ng, c th : + Ti n thư ng kèm theo các danh hi u thi ua g m: Chi n sĩ thi ua toàn qu c; Chi n sĩ thi ua c p B , ngành, oàn th Trung ương, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Chi n sĩ thi ua cơ s , Lao ng tiên ti n, Chi n s tiên ti n; + Ti n thư ng kèm theo các hình th c khen thư ng g m: Huân chương, Huy chương các lo i; + Ti n thư ng kèm theo các danh hi u vinh d nhà nư c như danh hi u Bà m Vi t Nam anh hùng, danh hi u Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, danh hi u Anh hùng, danh hi u Nhà giáo, Th y thu c, Ngh s Nhân dân... + Ti n thư ng kèm theo gi i thư ng H Chí Minh, gi i thư ng Nhà nư c; + Ti n thư ng kèm theo K ni m chương, Huy hi u; + Ti n thư ng kèm theo B ng khen, Gi y khen; ThNm quy n ra quy t nh khen thư ng, m c ti n thư ng kèm theo các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng nêu trên ph i phù h p v i quy nh c a Lu t Thi ua khen thư ng. - Ti n thư ng kèm theo các gi i thư ng qu c gia, gi i thư ng qu c t ư c Nhà nư c Vi t Nam th a nh n;
  3. - Ti n thư ng v c i ti n k thu t, sáng ch , phát minh ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n công nh n; - Ti n thư ng v phát hi n, khai báo hành vi vi ph m pháp lu t v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n. c) Các kho n l i ích khác mà i tư ng hư ng lương nh n ư c t ơn v chi tr thu nh p. 2. Các kho n ph c p, tr c p không tính vào thu nh p ch u thu bao g m: 2.1.Tr c p, ph c p ưu ãi hàng tháng và tr c p m t l n, bao g m: a) Ph c p, tr c p cho thương binh, b nh binh, thân nhân li t s ; ph c p, tr c p cho cán b ho t ng cách m ng; ph c p, tr c p cho anh hùng l c lư ng vũ trang, anh hùng lao ng và các i tư ng ư c hư ng ph c p, tr c p theo Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng; b) Tr c p khó khăn t xu t; tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; c) Tr c p m t l n khi sinh con, nh n con nuôi; d) Tr c p do suy gi m kh năng lao ng; ) Tr c p hưu trí m t l n; ti n tu t hàng tháng; e) Các kho n tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm, tr c p th t nghi p; g) Tr c p gi i quy t t n n xã h i theo quy nh c a pháp lu t; h) Tr c p ph c viên; tr c p xu t ngũ; tr c p t o vi c làm; tr c p m t l n khi s quan, quân nhân chuyên nghi p thôi ph c v t i ngũ; tr c p m t l n khi ngư i làm công tác cơ y u thôi làm vi c trong t ch c cơ y u; i) Các kho n tr c p khác do B o hi m xã h i chi tr . 2.2. Ph c p c h i, nguy hi m i v i nh ng ngành, ngh ho c công vi c nơi làm vi c có y u t c h i, nguy hi m. 2.3. Ph c p thu hút i v i vùng kinh t m i, cơ s kinh t và o xa t li n có i u ki n sinh ho t c bi t khó khăn. 2.4. Ph c p khu v c theo quy nh c a pháp lu t i v i ngư i làm vi c vùng xa xôi, h o lánh và khí h u x u. 2.5. Ph c p qu c phòng, an ninh, bao g m: a) Ph c p thâm niên ngh cơ y u;
  4. b) Ph c p ph c v qu c phòng, an ninh i v i ngư i làm công tác khác trong t ch c cơ y u; c) Ph c p trách nhi m công vi c b o v cơ m t m t mã; d) Ph c p trách nhi m công vi c cơ y u khác; ) Các kho n ph c p c thù an ninh, quân s khác trong ngành cơ y u (n u có). 3. Gi m thu : Trư ng h p i tư ng n p thu g p khó khăn do thiên tai, h a ho n, tai n n, b nh hi m nghèo nh hư ng n kh năng n p thu thì ư c xét gi m thu tương ng v i m c thi t h i nhưng không vư t quá s thu ph i n p. Vi c xác nh s thu ư c gi m, h sơ, th t c xét gi m thu th c hi n theo quy nh t i i m 1,2, M c IV Ph n A Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính. Th trư ng các ơn v , giám c công ty qu c phòng – an ninh thu c Ban Cơ y u Chính ph xem xét, ra quy t nh gi m thu và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. III. ĂNG KÝ THU , KH U TR THU , KHAI THU , N P THU , QUY T TOÁN THU Vi c ăng ký thu , kh u tr thu , kê khai thu , n p thu và quy t toán thu thu nh p cá nhân i v i ngư i làm vi c trong t ch c cơ y u áp d ng i v i t ng trư ng h p c th như sau: 1. i v i ngư i làm công tác cơ y u không ph i là quân nhân, công an nhân dân ang công tác t i các B , ngành và các a phương th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 84/2008/TT – BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính. Các kho n ph c p, tr c p không tính vào thu nh p ch u thu th c hi n theo quy nh t i i m 2, M c II c a Thông tư này. 2. i v i các i tư ng hư ng lương trong các cơ quan, ơn v , công ty qu c phòng – an ninh thu c Ban Cơ y u Chính ph : 2.1 ăng ký thu : i tư ng hư ng lương trong các cơ quan, ơn v , công ty qu c phòng – an ninh thu c Ban Cơ y u Chính ph t m th i chưa ph i ăng ký thu . 2.2 Kh u tr thu : a) Các ơn v chi tr thu nh p có trách nhi m kh u tr thu thu nh p cá nhân và n p v Ban Cơ y u Chính ph . Vi c kh u tr thu i v i thu nh p t ti n lương, ti n công ư c th c hi n hàng tháng. Căn c vào thu nh p ch u thu t ti n lương ti n công và các kho n có tính ch t ti n lương, ti n công th c tr cho i tư ng hư ng lương; ơn v chi tr thu nh p th c hi n tính s t m gi m tr gia c nh cho i tư ng hư ng lương, ngư i ph thu c theo ăng ký c a t ng ngư i. Trên cơ s thu nh p còn l i và bi u thu lu ti n t ng
  5. ph n quy nh t i Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính, ơn v chi tr thu nh p tính thu , kh u tr thu và gi l i s thu ã kh u tr n p v Ban Cơ y u Chính ph . Trư ng h p ơn v chi tr thu nh p phát sinh vi c chi tr thu nh p cho các cá nhân bên ngoài ơn v mình thì ph i có nghĩa v kh u tr thu t i ngu n theo hư ng d n t i Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính, c th như sau: Khi tr ti n công, ti n thù lao, ti n chi khác cho cá nhân th c hi n các d ch v mà không ký h p ng lao ng như ti n nhu n bút; ti n d ch sách; ti n gi ng d y; ti n tham gia các Hi p h i, H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban qu n lý; ti n th c hi n các d ch v khoa h c k thu t; d ch v văn hoá; th d c th thao; các d ch v tư v n thi t k xây d ng, d ch v pháp lý có t ng m c tr thu nh p t 500.000 ng/l n tr lên thì ph i kh u tr thu trư c khi tr cho cá nhân theo các m c sau: - Kh u tr 10% trên thu nh p áp d ng i v i các cá nhân ã có mã s thu , các cá nhân làm vi c trong t ch c cơ y u, các cá nhân thu c B Qu c phòng và B Công an. - Kh u tr 20% trên thu nh p áp d ng i v i các cá nhân không có mã s thu . b) u năm, ch m nh t là ngày 30 tháng 01, t ng i tư ng hư ng lương kê khai, ăng ký s ngư i ph thu c ư c tính gi m tr gia c nh và n p t khai ăng ký cho ơn v tr c ti p qu n lý và chi tr thu nh p ơn v chi tr thu nh p làm căn c tính t m gi m tr ngư i ph thu c. Trong năm có s thay i v ngư i ph thu c thì ph i khai báo l i. Trư ng h p i tư ng hư ng lương có chung ngư i ph thu c v i i tư ng n p thu khác như v ho c ch ng, anh, ch , em ru t... thì ph i tho thu n khai ngư i ph thu c theo nguyên t c m i ngư i ph thu c ch ư c tính gi m tr m t l n vào m t i tư ng n p thu trong năm tính thu ; n u i tư ng hư ng lương và các i tư ng n p thu khác có chung ngư i ph thu c ph i nuôi dư ng u khai gi m tr gia c nh thì s b x ph t vi ph m theo quy nh c a Lu t Qu n lý thu . i tư ng hư ng lương ch ph i n p t khai ăng ký ngư i ph thu c, có xác nh n c a cơ quan t ch c cán b mà không ph i n p h sơ ch ng minh ngư i ph thu c, ng th i ch u trách nhi m v tính trung th c khi kê khai gi m tr . 2.3 N p thu . - Hàng tháng, ơn v chi tr thu nh p ph i n p s thu ã kh u tr v Ban Cơ y u Chính ph . - Hàng quý, ch m nh t ngày 30 c a tháng u quý ti p theo, Ban Cơ y u Chính ph chuy n s thu thu nh p cá nhân c a các ơn v ã n p vào ngân sách Nhà nư c. - H t năm, ch m nh t là ngày 30 tháng 5 c a năm ti p theo, trên cơ s quy t toán c a các ơn v chi tr thu nh p, Ban Cơ y u Chính ph có trách nhi m xác nh t ng s thu thu nh p cá nhân ph i n p, s ã n p và n p h t s còn ph i n p vào Ngân sách nhà nư c.
  6. 2.4 Quy t toán thu : - Các i tư ng hư ng lương không ph i l p h sơ quy t toán thu . - Các ơn v chi tr thu nh p, th c hi n quy t toán thu thay cho t ng cá nhân và báo cáo quy t toán chung v i quy t toán ngân sách hàng năm g i Ban Cơ y u Chính ph . - Trư ng h p khi quy t toán thu thu nh p cá nhân i v i t ng trư ng h p c th , có cá nhân s thu ã kh u tr trong năm l n hơn s thu ph i n p thì ơn v chi tr th c hi n t bù tr vào t ng s thu ph i kh u tr chung c a c ơn v . N u bù tr không h t thì tr ti p vào s thu phát sinh c a cá nhân ó vào tháng ti p theo. Trư ng h p i tư ng n p thu mu n hoàn l i s thu n p th a thì ph i làm ơn ngh hoàn thu g i cho ơn v chi tr thu nh p làm căn c hoàn thu , ơn v chi tr l y s thu thu nh p cá nhân kh u tr trong tháng hoàn tr , s còn l i n p v Ban Cơ y u Chính ph . - Ban Cơ y u Chính ph t ng h p quy t toán thu thu nh p cá nhân c a toàn Ban và báo cáo quy t toán chung v i quy t toán ngân sách hàng năm g i B N i v . IV. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và áp d ng i v i vi c thu và n p thu thu nh p cá nhân t ti n lương, ti n công i v i ngư i làm vi c trong t ch c Cơ y u k t ngày 01/01/2009. V K ho ch Tài chính - B N i v hư ng d n h th ng m u bi u báo cáo kê khai thu , quy t toán thu ; hư ng d n, ki m tra vi c kê khai, n p thu và quy t toán thu thu nh p cá nhân th c hi n theo Thông tư này và Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các ơn v ph n nh k p th i v B Tài chính và B N i v nghiên c u, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B N I V KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Duy Thăng Hoàng Anh Tu n Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c, VPQH ; - H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
  7. - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND, S TC, C c thu các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Các ơn v thu c B ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT B Tài chính, B N i v .
Đồng bộ tài khoản