intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
92
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC về việc hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH-B VĂN HOÁ- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG TIN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B VĂN HÓA THÔNG TIN - B TÀI CHÍNH S 21/2003/TTLT-BVHTT- BTC NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2003 HƯ NG D N VI C CHI TR CH NHU N BÚT, TRÍCH L P VÀ S D NG QU NHU N BÚT IV IM TS LO I HÌNH TÁC PH M QUY NNH T I NGHN NNH S 61/2002/N -CP NGÀY 11/6/2002 C A CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 61/2002/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v ch nhu n bút (sau ây g i là Ngh nh s 61/2002/N -CP); Liên t ch B Văn hóa - Thông tin - B Tài chính hư ng d n chi tr ch nhu n bút, trích l p và s d ng Qu nhu n bút i v i m t s lo i hình tác ph m quy nh t i Ngh nh s 61/2002/N -CP ngày 11/6/2002 c a Chính ph như sau: A. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Các t ch c, cá nhân khi s d ng tác phNm dư i hình th c xu t b n phNm; s n xu t băng âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình, phim và chương trình phát thanh, truy n hình; ngh thu t bi u di n, tác phNm báo chí và tác phNm t o hình, m thu t ng d ng, tác phNm nhi p nh ph i ký h p ng s d ng tác phNm v i tác gi ho c ch s h u tác phNm, ho c thông qua t ch c i di n h p pháp ư c tác gi ho c ch s h u tác phNm y quy n (sau ây g i là i di n) theo m u h p ng ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Tác phNm s d ng ư c Nhà nư c t hàng, tài tr ho c ư c tài tr dư i b t kỳ hình th c nào, tác gi ho c ch s h u tác phNm cũng ư c hư ng nhu n bút, thù lao và l i ích v t ch t khác phù h p v i t ng hình th c s d ng tác phNm. 3. Tuỳ i u ki n c th và c thù c a t ng lo i hình tác phNm, bên s d ng tác phNm và tác gi ho c ch s h u tác phNm tho thu n m c nhu n bút c th b ng h p ng s d ng tác phNm theo quy nh c a pháp lu t. 4. Hư ng d n, ki m tra và gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo v ch nhu n bút th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. B. NH NG QUY NNH C TH : I. NHU N BÚT CHO TÁC PH M SÂN KH U VÀ CÁC LO I HÌNH NGH THU T BI U DI N KHÁC:
 2. 1. Nhu n bút cho tác phNm sân kh u và các lo i hình ngh thu t bi u di n khác th c hi n theo quy nh t i i u 15 và i u 16 Ngh nh s 61/2002/N -CP. Khi s d ng b n nh c, bài hát ã công b ph bi n, nhu n bút tr cho tác gi ho c ch s h u tác phNm th c hi n theo i u 16 Ngh nh s 61/2002/N -CP ho c kho n 3 m c A Thông tư này. 2. X p lo i tác phNm: Căn c n i dung, ch t lư ng tác phNm H i ng ngh thu t thu c bên s d ng tác phNm ti n hành ánh giá, phân lo i b ng văn b n làm căn c tr nhu n bút cho tác gi ho c ch s h u tác phNm theo các b c sau: B c I - Tác phNm có ch t lư ng x p lo i trung bình; B c II - Tác phNm có ch t lư ng x p lo i trung bình khá; B c III - Tác phNm có ch t lư ng x p lo i khá; B c IV - Tác phNm có ch t lư ng x p lo i xu t s c. 3. Các i tư ng quy nh t i kho n 4 i u 13 Ngh nh s 61/2002/N -CP hư ng thù lao theo h p ng tho thu n v i bên s d ng tác phNm. Ti n thù lao tính trong t ng chi phí xây d ng chương trình. 4. Vi c s d ng tác phNm ã công b ph bi n bi u di n ph c v nhi m v chính tr ; ph c v ng bào vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn; bi u di n ph c v b i, nhân dân biên gi i, h i o; bi u di n giao lưu Qu c t không nh m m c ích kinh doanh, không bán vé thu ti n; không nh n h p ng bi u di n ho c tài tr dư i b t kỳ hình th c nào thì không ph i tr nhu n bút. Nh ng ho t ng nêu trên ph i có Quy t nh c a B Văn hoá - Thông tin i v i các ơn v ngh thu t Trung ương và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương i v i các ơn v ngh thu t a phương. II. NHU N BÚT CHO TÁC PH M I N NH, VI IÔ (VIDEO): 1. Nhu n bút cho tác phNm i n nh, vi iô theo khung nhu n bút quy nh t i i u 20 và i u 21 Ngh nh s 61/2002/N -CP. Ti n thù lao tr cho các i tư ng quy nh t i kho n 4 i u 19 Ngh nh 61/2002/N -CP ư c tính tr c ti p vào t ng chi phí s n xu t phim. 2. X p lo i k ch b n phim: 2.1. Căn c vào n i dung, ch t lư ng c a k ch b n, H i ng duy t k ch b n theo phân c p c a B Văn hóa - Thông tin ti n hành ánh giá, phân lo i b ng văn b n làm căn c tr nhu n bút cho tác gi như sau: B c I - K ch b n có ch t lư ng x p lo i trung bình;
 3. B c II - K ch b n có ch t lư ng x p lo i khá; B c III - K ch b n có ch t lư ng x p lo i xu t s c. Vi c x p lo i k ch b n th c hi n theo quy nh c a B Văn hóa - Thông tin. 2.2. i v i k ch b n phim ư c xây d ng t ngu n ngân sách nhà nư c và các ngu n v n khác: trên cơ s ánh giá b ng văn b n c a H i ng duy t k ch b n, bên s d ng tác phNm quy t nh m c tr nhu n bút, nhưng ph n nhu n bút t ngân sách nhà nư c không vư t quá Qu nhu n bút cho phép, ph n nhu n bút t ngu n v n khác do các bên tho thu n. 2.3. i v i k ch b n phim không s d ng ngu n ngân sách nhà nư c: vi c quy t nh m c tr nhu n bút trên cơ s ánh giá c a H i ng ngh thu t thu c bên s d ng tác phNm. 3. X p lo i tác phNm i n nh: 3.1. Căn c vào n i dung, ch t lư ng ngh thu t, k thu t c a tác phNm i n nh, H i ng duy t phim theo phân c p c a B Văn hóa - Thông tin, sau khi duy t và cho phép ph bi n, ti n hành ánh giá, phân lo i ch t lư ng b ng văn b n làm cơ s tr nhu n bút cho các ch c danh còn l i quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4 i u 20 Ngh nh s 61/2002/N -CP: B c I - Tác phNm có ch t lư ng x p lo i trung bình; B c II - Tác phNm có ch t lư ng x p lo i khá; B c III - Tác phNm có ch t lư ng x p lo i xu t s c. Vi c x p lo i ch t lư ng tác phNm i n nh th c hi n theo quy nh c a B Văn hóa - Thông tin. 3.2. i v i tác phNm i n nh s d ng ngân sách nhà nư c và các ngu n v n khác: trên cơ s ánh giá b ng văn b n c a H i ng duy t phim, bên s d ng tác phNm quy t nh m c tr nhu n bút, nhưng ph n nhu n bút t ngu n ngân sách nhà nư c không vư t quá Qu nhu n bút cho phép, ph n nhu n bút t ngu n v n khác do các bên tho thu n. 3.3. i v i tác phNm i n nh không s d ng ngân sách nhà nư c: bên s d ng tác phNm áp d ng m c tr nhu n bút theo quy nh hi n hành ho c theo h p ng tho thu n. 4. Khi tác phNm ư c chuy n th t tác phNm văn h c, t k ch b n sân kh u ho c t lo i hình ngh thu t bi u di n khác sang k ch b n i n nh, thì tác gi chuy n th và tác gi c a tác phNm g c ph i có s th a thu n b ng văn b n. Tác gi tác phNm g c hư ng nhu n bút b ng 30-40% nhu n bút biên k ch c a tác phNm cùng th lo i, b c; Tác gi chuy n th hư ng ph n còn l i c a nhu n bút biên k ch theo quy nh t i kho n 1 i u 21 Ngh nh s 61/2002/N -CP.
 4. 5. i v i tác phNm i n nh dành cho thi u nhi, dân t c thi u s : các H i ng ph i ánh giá b ng văn b n làm căn c tr thêm ph n nhu n bút khuy n khích cho tác gi . M c nhu n bút khuy n khích i v i tác phNm dành cho thi u nhi, dân t c thi u s ư c tính thêm 5% nhu n bút c a tác phNm i n nh ó. Tác phNm v a có n i dung v thi u nhi v a có n i dung v dân t c thi u s cũng ch ư c hư ng t l khuy n khích t i a b ng 5%. 6. T b n phim nh a th 11, các tác gi ư c hư ng thêm nhu n bút khuy n khích b ng 8% t ng doanh thu bán phim. Nhu n bút khuy n khích ư c tính c th m t trong 2 cách sau: Cách 1: Nhu n bút khuy n khích (NBKK) ư c tính theo công th c sau: NBKK = Giá bán bình quân 1 b n phim x (n - 10) x 8%. Trong ó: - NBKK là t ng s nhu n bút khuy n khích t b n phim th 11; - n là s b n phim th c t tiêu th (n ³ 11); - Giá bán bình quân m t b n phim là giá bán quy nh t i h p ng tho thu n gi a ch s h u tác phNm và bên s d ng tác phNm ho c giá bán ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n duy t i v i t ng th lo i phim. Cách 2: Nhu n bút khuy n khích (NBKK) ư c tính theo công th c sau: n NBKK = DTi x 8% i=11 Trong ó: - NBKK là t ng s nhu n bút khuy n khích t b n phim th 11; - n là s b n phim th c t tiêu th (n ³ 11); - DTi là doanh thu bán b n phim th i (i ³ 11). 7. Tác phNm i n nh có chi phí s n xu t cao so v i chi phí s n xu t bình quân/năm ư c cơ quan có thNm quy n duy t do các yêu c u c bi t c a thi t b , v t li u mà không ph i do sáng t o ngh thu t, m c nhu n bút ư c tính b ng công th c sau (nhưng m c nhu n bút cao nh t không vư t quá 2 l n nhu n bút c a phim có t ng chi phí s n xu t bình quân/năm cùng th lo i):
 5. Công th c tính: n NB = T x ( NB i) x (1+h/10) i=1 Trong ó: - NB: là nhu n bút c a tác phNm i n nh có chi phí s n xu t cao - T: là chi phí s n xu t tác phNm i n nh bình quân/năm ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t (chưa có nhu n bút) = Chi phí s n xu t phim th c t (cao) Chi phí s n xu t phim bình quân/năm h - (1 + h/10): Nh n giá tr 2 khi h l n hơn 10. n - NB i: là t ng h s nhu n bút (t 1 n n) c a các tác gi theo quy i=1 nh trong khung nhu n bút. III. NHU N BÚT CHO TÁC PH M BÁO CHÍ (BÁO IN, BÁO I N T ): 1. Nhu n bút cho tác phNm báo chí th c hi n theo quy nh t i i u 24 Ngh nh s 61/2002/N - CP. 2. Nh ng quy nh khác: 2.1. Tin ng n, tin ăng l i c a báo chí, thông t n ã công b , ngư i vi t tin ng n, ngư i cung c p, tuy n ch n tin ăng l i ư c T ng biên t p quy t nh m c tr thù lao. 2.2. Tác phNm báo chí xu t s c, có giá tr cao ho c tác phNm ư c th c hi n trong nh ng i u ki n c bi t như thiên tai, chi n tranh, th c hi n vùng sâu, vùng xa, m c tr nhu n bút do T ng biên t p quy t nh theo quy nh trong khung nhu n bút cho t ng th lo i và nhu n bút khuy n khích quy nh t i kho n 5 i u 25 Ngh nh s 61/2002/N -CP. 2.3. Tác phNm báo chí ăng l i c a báo chí khác ho c ã ư c công b các cu c h i th o, h i ngh ư c tr nhu n bút th p hơn tác phNm s d ng l n u. M c nhu n bút do T ng biên t p quy t nh nhưng không dư i 50% nhu n bút c a th lo i tương ng mà cơ quan báo chí ang áp d ng.
 6. 2.4. i v i th lo i bài ph ng v n, n u ngư i tr l i ph ng v n không ưa ra yêu c u v t l nhu n bút gi a ngư i tr l i ph ng v n và ngư i ph ng v n thì T ng biên t p quy t nh t l nhu n bút cho ngư i tr l i ph ng v n. IV. NHU N BÚT CHO TÁC PH M PHÁT THANH, TRUY N HÌNH (BÁO NÓI, BÁO HÌNH): 1. Nhu n bút tr cho tác gi ho c ch s h u tác phNm th c hi n theo quy nh t i i u 28, 29 Ngh nh s 61/2002/N -CP. 2. i v i ơn v th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu, vi c tr nhu n bút th c hi n theo h p ng tho thu n. V. NHU N BÚT CHO TÁC PH M T O HÌNH (M THU T), M THU T NG D NG VÀ NHI P NH: 1. Nhu n bút cho tác phNm t o hình (m thu t), m thu t ng d ng và nhi p nh s d ng ngu n ngân sách nhà nư c là chi phí sáng tác m u tr cho tác gi ho c ch s h u tác phNm. Tùy theo ch t lư ng ngh thu t, giá tr và giá tr s d ng c a tác phNm, m c chi phí sáng tác m u do bên s d ng tác phNm th a thu n v i tác gi ho c ch s h u tác phNm thông qua h p ng s d ng tác phNm theo t l ph n trăm (%) so v i giá tr tác phNm ư c quy nh t i các bi u sau: Bi u 1: Nhu n bút i v i tác phNm có giá tr n 10 tri u ng ư ơn v tính: tri u ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Giá tr Dư i Trên Trên Trên Trên Trên Trên Trên Trên Trên tác phNm 1 2 3 4 5 6 7 n 8 9 1 n n n n n n 8 n n tri u 2 3 4 5 6 7 9 10 Nhu n 50% 48% 46% 44% 42% 40% 38% 35,5% 33% 30% bút Bi u 2: Nhu n bút i v i tác phNm có giá tr trên 10 tri u n 100 tri u ng ơn v tính: tri u ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Giá tr Trên Trên Trên Trên Trên Trên Trên Trên Trên tác 10 20 30 40 50 60 70 80 90 phNm n n n n n n n 80 n n 20 30 40 50 60 70 90 100 Nhu n 29% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21%
 7. bút Bi u 3: Nhu n bút i v i tác phNm có giá tr trên 100 tri u n1t ng ơn v tính: tri u ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Giá tr Trên Trên Trên Trên Trên Trên Trên Trên Trên tác 100 200 300 400 500 600 700 800 900 phNm n n n n n n n n n 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 Nhu n 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% bút 2. i v i tư ng ài, tranh hoành tráng nhu n bút tr cho sáng tác m u phác th o và tác phNm ư c tính theo t l ph n trăm (%) quy nh t i bi u sau: ơn v tính: tri u ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Giá tr T Trên Trên Trên Trên Trên Trên Trên Trên Trên 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 tác n n n n phNm tr 2.000 3.000 4.000 5.000 n n n n n xu ng 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 Nhu n 10% 8,5% 7,3% 6,8% 6,2% 5,9% 5,6% 5,3% 5% 4,7% bút i v i tác phNm có giá tr trên 10.000 tri u ng, nhu n bút ư c tính b ng m c nhu n bút c a tác phNm có giá tr 10.000 tri u ng và c ng thêm 1% cho m i 1.000 tri u ng ti p theo và tính theo công th c sau: NB = Nb + (n x 1%) Trong ó: - NB là nhu n bút c a tác phNm có giá tr trên 10.000 tri u ng. - Nb là nhu n bút c a tác phNm có giá tr 10.000 tri u ng (tính theo c t 10, i m 2, m c V). - n là s ti n 1.000 tri u ng ti p theo sau c a 10.000 tri u ng u tiên. 3. Tác phNm t o hình (m thu t), tư ng ài, tranh hoành tráng ư c phiên b n, sao chép, chuy n ch t li u, nhu n bút tr cho tác gi ho c ch s h u tác phNm tính b ng
 8. 30% chi phí sáng tác m u, phác th o theo giá tr c a tác phNm phiên b n m i và ch ư c tính n b n th 3. Vi c ánh s th t là b t bu c i v i tác phNm phiên b n, sao chép, chuy n ch t li u ư c hư ng nhu n bút. VI. NHU N BÚT I V I TÁC PH M THU C V NHÀ NƯ C VÀ TÁC PH M H T TH I H N HƯ NG QUY N TÁC GI : 1. Tác phNm thu c v Nhà nư c bao g m: - Tác phNm không có ngư i th a k , ngư i th a k t ch i nh n di s n ho c không ư c quy n hư ng di s n quy nh t i i m b, kho n 1 i u 764, i u 765 B lu t Dân s và kho n 2 i u 13 Ngh nh s 76/N -CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s quy nh v quy n tác gi trong B Lu t dân s ; - Tác phNm không rõ tác gi ho c tác phNm khuy t danh quy nh t i kho n 5 i u 766 c a B lu t Dân s . T ch c, cá nhân khi s d ng các tác phNm nói trên ph i th c hi n các quy nh sau ây: - Xin phép và ký h p ng v i C c B n quy n tác gi v vi c s d ng tác phNm; - tên th t ho c bút danh c a tác gi (n u có) trên tác phNm, úng tên tác phNm, m b o s toàn v n n i dung tác phNm. - Tr nhu n bút (ho c thù lao) cho C c B n quy n tác gi theo h p ng s d ng tác phNm, nhưng không vư t quá khung nhu n bút c a t ng th lo i. Ph n nhu n bút này ư c giao cho C c B n quy n tác gi qu n lý và s d ng theo t l như sau: + Trích 20% s ti n nhu n bút thu ư c b sung ngân sách hàng năm chi phí cho vi c t ch c thu, ph c v công tác tuyên truy n giáo d c pháp lu t v quy n tác gi c a C c B n quy n tác gi ; + N p ngân sách nhà nư c 80% s nhu n bút còn l i. 2. i v i tác phNm h t th i h n hư ng quy n tác gi : các t ch c, cá nhân khi s d ng tác phNm không ph i tr nhu n bút. VII. TRÍCH L P, QU N LÝ VÀ S D NG QU NHU N BÚT: 1. L p Qu nhu n bút: 1.1. i v i tác phNm sân kh u và các lo i hình ngh thu t bi u di n khác: Bên s d ng tác phNm sân kh u và các lo i hình ngh thu t bi u di n khác trích l p qu nhu n bút theo m t trong hai cách sau:
 9. Cách 1: Qu nhu n bút ư c trích l p theo khung nhu n bút quy nh t i i u 15 Ngh nh s 61/2002/N -CP + 10% t l nhu n bút ó: Bên s d ng tác phNm căn c th lo i, quy mô tác phNm sân kh u và các lo i hình ngh thu t bi u di n khác l p Qu nhu n bút cho phù h p theo công th c sau: nn QNB = ( NB i) x TL min + 10% ( NB i) x TL min i=1i=1 Trong ó: - QNB là Qu nhu n bút. - NB i là nhu n bút b c cao nh t theo t ng th lo i (quy nh t i i u 15 Ngh nh s 61/2002/N -CP). n - ( NB i) là t ng nhu n bút b c cao nh t tr cho các ch c danh i = 1 (t 1 n n) theo các th lo i quy nh trong khung nhu n bút. - TLmin là ti n lương t i thi u Nhà nư c quy nh i v i công ch c, viên ch c khu v c hành chính s nghi p. n - 10% ( NB i) X TL min là chi phí thêm tr ti n thù lao và l i ích i = 1 v t ch t khác (n u có). Ví d : Qu nhu n bút cho tác phNm quy nh t i kho n 1 i u 15 c a Ngh nh s 61/2002/N -CP v i th lo i v dài 105 - 150 ư c tính như sau: QNB = (NB o di n max + NBbiên k ch max + NBbiên o múa + NB nh c s + NB ho s ) x TL min + 10%(NB o di n max + NBbiên k ch max + NBbiên o múa + NB nh c s + NB ho s ) x TL min = [81 + 123,8 + (25% x 81) + (60% x 81) + (60% x 81)] x 290.000 + 10% [81 + 123,8 + (25% x 81) + (60% x 81) + (60% x 81)] x290.000 = (81 + 123,8 + 20,25 + 48,6 + 48,6) x 290.000 + 10%(81 + 123,8 +20,25 + 48,6 + 48,6) x 290.000
 10. = 322,25 x 290.000 + 10% (322,25 x 290.000 ) = 93.452.500 + 9.345.250 = 102.797.750 Cách 2: Qu nhu n bút ư c l p t t ng doanh thu bu i bi u di n theo các t l quy nh t i các kho n 1, 2, 3 i u 16 Ngh nh s 61/2002/N -CP và tính theo công th c sau: QNB = T l % x DTi Trong ó: - QNB là Qu nhu n bút. - DTi là t ng doanh thu bu i bi u di n (do bán vé ho c t h p ng d ch v bi u di n ngh thu t). - T l % là t l ư c xác nh cho t ng th lo i bi u di n ngh thu t. 1.2. i v i tác phNm i n nh: Cơ quan s d ng tác phNm i n nh trích l p Qu nhu n bút theo t l ph n trăm (%) c a b c cao nh t khung nhu n bút quy nh t i i u 20 Ngh nh s 61/2002/N -CP theo t ng th lo i c ng thêm 30% c a t l ó, nhân v i giá bán ho c t ng chi phí giá thành s n xu t tác phNm i n nh bình quân/năm ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. Công th c tính như sau: nn QNB = [( NB i) + 30% ( NB i )] x T i=1i=1 Trong ó: - QNB là Qu nhu n bút. - NBi : t l ph n trăm (%) c a b c cao nh t khung nhu n bút quy nh t i i u 20 Ngh nh 61/2002/N - CP. n - NB i : là t ng t l ph n trăm (%) c a b c cao nh t (t 1 n n) i = 1 c a các ch c danh theo quy nh trong khung nhu n bút. - T: là giá bán ho c t ng chi phí giá thành s n xu t tác phNm i n nh bình quân/năm ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t (chưa tính nhu n bút). Ví d : Qu nhu n bút i v i phim truy n nh a ( i m 1 i u 20 Ngh nh s 61/2002/N -CP) trong năm ư c tính theo các y u t sau:
 11. + T l ph n trăm (%) c a b c cao nh t khung nhu n bút (NBi) c a: o di n 2,75%, Biên k ch 2,75%, Quay phim 1,50%, Ngư i d ng phim 0,50%, Nh c sĩ 0,90%, Ho sĩ 1,00%. + T ng t l ph n trăm (%) c a b c cao nh t (b c III) c a 6 ch c danh theo quy nh trong khung nhu n bút là 9,4% (2,75% + 2,75% + 1,50% + 0,50% + 0,90% + 1,00%). + Chi phí giá thành s n xu t phim truy n nh a bình quân/năm (T) ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t (chưa có nhu n bút) b ng 250.000.000 ng. Theo ó: Qu nhu n bút QNB = (9,4% + (30% x 9,4%)) x 250.000.000 ng = (9,4% + 2,82%) x 250.000.000 ng = 12,22% x 250.000.000 ng = 30.550.000 ng. Trư ng h p giá bán phim cao hơn chi phí s n xu t phim ư c duy t thì bên s d ng tác phNm ư c căn c vào giá bán trích l p Qu nhu n bút tr cho các tác gi . 1.3. Qu nhu n bút i v i báo chí (báo in, báo i n t ): i v i cơ quan báo chí t cân i ư c kinh phí và có lãi do ho t ng báo chí, n u m c trích t l ph n trăm (%) t doanh thu cho Qu nhu n bút theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 26 Ngh nh s 61/2002/N -CP không tr nhu n bút theo quy nh thì ơn v ư c b sung thêm t các ngu n thu khác c a ơn v và theo quy t nh c a cơ quan ch qu n. 1.4. Qu nhu n bút i v i phát thanh, truy n hình: Th c hi n theo i u 30 Ngh nh s 61/2002/N -CP. 2. S d ng và qu n lý Qu nhu n bút: 2.1. S d ng Qu nhu n bút: Qu nhu n bút ư c trích l p theo m c t i a, nhưng th c t tr nhu n bút cho tác gi ho c ch s h u tác phNm ph i căn c vào vi c ánh giá và x p lo i tác phNm theo nh ng tiêu chí ã quy nh. Ph n còn l i c a Qu nhu n bút tr thù lao, l i ích v t ch t, t ch c cho các ho t ng khuy n khích sáng t o như: u tư sáng tác, khen thư ng nh ng tác phNm ư c gi i cao trong các cu c thi (trong nư c ho c qu c t ) và không chi vào nh ng m c ích khác. 2.2. Qu n lý Qu nhu n bút: Vi c l p d toán, qu n lý và quy t toán Qu nhu n bút th c hi n theo quy nh hi n hành.
 12. Qu nhu n bút cu i năm ơn v chi không h t ư c chuy n sang năm sau. C. T CH C TH C HI N Thông tư có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Ph n kinh phí phát sinh thêm năm 2003 (n u có) khi v n d ng nh m c quy nh t i Thông tư này các cơ quan, ơn v và t ch c t s p x p trong d toán ư c cơ quan có thNm quy n giao u năm. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ngh các B qu n lý ngành, lĩnh v c, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v Liên B Văn hóa Thông tin - Tài chính xem xét, gi i quy t. Nguy n Công Nghi p Tr n Chi n Th ng ( ã ký) ( ã ký) PH L C S 1 M UH P NG S D NG TÁC PH M (Trong lĩnh v c Bi u di n) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG S D NG TÁC PH M Hôm nay, ngày...... tháng....... năm............................................................... T i:................................................................................................................ Ông (bà):....................................................................................................... Là:................................................................................................................. (Tác gi ng th i là ch s h u tác phNm; ch s h u tác phNm; ngư i th a k quy n tác gi ho c ngư i ư c u quy n h p pháp) (Sau ây ư c g i là Bên A) a ch :.......................................................................................................... i n tho i:..................................... Fax:........................................................ Và m t bên là Ông (bà).................................................................................
 13. Ch c v :......................................................................................................... (Giám c; Phó Giám c...) i di n cho bên s d ng tác phNm............................................................... (Sau ây ư c g i là Bên B) a ch :............................................................................................................ i n tho i :....................................................Fax:........................................... Hai bên cùng tho thu n và ký h p ng v i các i u kho n như sau: i u 1: Bên A ng ý chuy n tác phNm thu c quy n s h u c a mình cho Bên B bi u di n t i............................................................................................. Tên tác phNm: ............................................................................................... (N u là tác phNm d ch, biên so n, c i biên, chuy n th thì ph i nêu rõ tên tác gi và tên tác phNm g c; n u t 2 tác phNm tr lên có th l p thành danh m c kèm theo H p ng) H và tên tác gi :.......................................................................................... Ch s h u quy n tác gi :.............................................................................. S Gi y Ch ng nh n ăng ký quy n tác gi (n u có)......... c p ngày............ i u 2: Bên A có trách nhi m chuy n giao tác phNm cho Bên B trư c ngày..... tháng..... năm........ t i a i m............................. N u có s tranh ch p quy n tác gi c a tác phNm, Bên A chuy n giao tác phNm không úng th i h n thì Bên A ph i ch u trách nhi m b i thư ng toàn b thi t ã gây ra cho Bên B, Bên B có th ch m d t h p ng. i u 3: Trong th i gian th c hi n h p ng, Bên A không ư c chuy n giao tác phNm cho bên th ba bi u di n ( i v i các trư ng h p bi u di n tu ng, chèo, c i lương, k ch, múa r i...) tr trư ng h p hai Bên có tho thu n khác. i u 4: Bên B ph i tôn tr ng hình th c s d ng theo quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi . M i trư ng h p s a ch a tác phNm ho c mu n s d ng tác phNm khác v i tho thu n v hình th c s d ng tác phNm quy nh t i i u 1, ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a Bên A. Hai bên có nghĩa v ph i h p v i nhau trong quá trình th c hi n h p ng. i u 5: Bên B ph i thanh toán ti n s d ng tác phNm cho Bên A theo phương th c sau: ...................................................................................................................
 14. ................................................................................................................... ................................................................................................................... (M c tr , thanh toán 1 l n hay nhi u l n; th i gian thanh toán; a i m thanh toán....) Bên B ph i m i Bên A xem trư c khi bi u di n trư c công chúng, tr trư ng h p hai Bên có tho thu n khác. i u 6: T t c nh ng tranh ch p xNy ra trong quá trình th c hi n h p ng ho c liên quan n n i dung h p ng ư c gi i quy t thông qua tho thu n tr c ti p gi a hai bên. N u tho thu n không t k t qu , m t trong hai bên có th ưa ra Toà án Nhân dân....................................................................................... i u 7: Nh ng s a ch a ho c b sung liên quan nh p ng ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a c hai bên m i có giá tr . i u 8: H p ng này có hi u l c k t ngày ký và có giá tr n h t ngày.... i u 9: H p ng này ư c l p thành 02 b n có giá tr như nhau, m i bên gi 01 b n. (Ghi chú: Tuỳ theo t ng trư ng h p, hai bên v n d ng và có th tho thu n thêm ho c b t n i dung c a H p ng nhưng không ư c trái v i các quy nh c a pháp lu t) Bên A Bên B Ký tên Ký tên (Ghi rõ h tên và ký) (Ghi rõ h tên và ký) PH L C S 2 M UH P NG S D NG TÁC PH M (Trong lĩnh v c Xu t b n) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG S D NG TÁC PH M Hôm nay, ngày..... tháng...... năm.............................................................. T i:............................................................................................................. Ông (bà ):................................................................................................... Là: .............................................................................................................
 15. (Tác gi ng th i là ch s h u tác phNm; ch s h u tác phNm; ngư i th a k quy n tác gi ho c ngư i ư c u quy n h p pháp) (Sau ây ư c g i là Bên A) a ch :....................................................................................................... i n tho i:........................................... Fax:............................................... Và m t bên là Ông (bà).............................................................................. Ch c v :...................................................................................................... (Giám c; Phó Giám c...) i di n cho Nhà Xu t b n......................................................................... (Sau ây ư c g i là Bên B) a ch :........................................................................................................ i n tho i :.......................................... Fax:................................................ Hai bên cùng tho thu n và ký h p ng v i các i u kho n như sau: i u 1: Bên A ng ý chuy n tác phNm thu c quy n s h u c a mình cho Bên B xu t b n và phát hành t i....................................................................... B ng ti ng................................................................................................... Tên tác phNm: ............................................................................................. (N u là tác phNm d ch, biên so n, c i biên, chuy n th thì ph i nêu rõ tên tác gi và tên tác phNm g c) S trang b n th o:............................ kh gi y............................................. H và tên tác gi :......................................................................................... Ch s h u quy n tác gi :............................................................................ S Gi y Ch ng nh n ăng ký quy n tác gi (n u có)...... c p ngày......... S lư ng in................................. b n. i u 2: Bên A có trách nhi m chuy n giao tác phNm cho Bên B trư c ngày...... tháng..... năm........ t i a i m...........................................
 16. N u có s tranh ch p quy n tác gi c a tác phNm, Bên A chuy n giao tác phNm không úng th i h n thì Bên A ph i ch u trách nhi m b i thư ng toàn b thi t ã gây ra cho Bên B, Bên B có th ch m d t h p ng. i u 3: Trong th i gian th c hi n h p ng, Bên A không ư c chuy n giao tác phNm cho bên th ba, tr trư ng h p hai Bên có tho thu n khác. i u 4: Bên B ph i tôn tr ng hình th c s d ng theo quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi . M i trư ng h p s a ch a tác phNm ho c mu n s d ng tác phNm khác v i tho thu n v hình th c s d ng tác phNm quy nh t i i u 1, ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a Bên A. Hai bên có nghĩa v ph i h p v i nhau trong quá trình th c hi n h p ng. i u 5: Bên B ph i thanh toán ti n s d ng tác phNm cho Bên A theo phương th c sau: ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... (M c tr , thanh toán 1 l n hay nhi u l n; th i gian thanh toán; a i m thanh toán....) Bên B t ng Bên A........... b n sách vào th i i m thanh toán ti n s d ng tác phNm, tr trư ng h p hai Bên có tho thu n khác. i u 6: Nh ng s a ch a ho c b sung liên quan nh p ng ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a c hai bên m i có giá tr . i u 7: Trong quá trình th c hi n h p ng, n u Bên A yêu c u thì Bên B ph i cung c p các ch ng t có liên quan n s lư ng sách in Bên A ki m tra. N u Bên B in thêm ngoài h p ng thì ngoài vi c ph i tr thêm ti n s d ng tác phNm tương ng v i s lư ng in thêm, còn ph i b i thư ng......... (%).................... ph n trăm t ng giá tr thành ti n c a s lư ng sách in thêm c ng v i s ti n chi phí h p lý cho quá trình ki m tra. N u sau khi ki m tra, không phát hi n ra Bên B có in thêm s lư ng, chi phí cho quá trình ki m tra do Bên A ch u. i u 8: T t c nh ng tranh ch p xNy ra trong quá trình th c hi n h p ng ho c liên quan n n i dung h p ng ư c gi i quy t thông qua tho thu n tr c ti p gi a hai bên. N u tho thu n không t k t qu , m t trong hai bên có th ưa ra Toà án Nhân dân................................................................................................ i u 9: H p ng này có hi u l c k t ngày ký và có giá tr n h t ngày............ i u 10: H p ng này ư c l p thành 02 b n có giá tr như nhau, m i bên gi 01 b n.
 17. (Ghi chú: Tuỳ theo t ng trư ng h p, hai bên v n d ng và có th tho thu n thêm ho c b t n i dung c a H p ng nhưng không ư c trái v i các quy nh c a pháp lu t) Bên A Bên B Ký tên Ký tên (Ghi rõ h tên và ký) (Ghi rõ h tên và ký) PH L C S 3 M UH P NG S D NG TÁC PH M (Trong lĩnh v c s n xu t băng âm thanh, ĩa âm thanh,băng hình, ĩa hình, phim và chương trình phát thanh, truy n hình) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG S D NG TÁC PH M Hôm nay, ngày.... tháng..... năm.................................................................. T i:............................................................................................................... Ông (bà):...................................................................................................... Là:................................................................................................................ (Tác gi ng th i là ch s h u tác phNm; ch s h u tác phNm; ngư i th a k quy n tác gi ho c ngư i ư c u quy n h p pháp) (Sau ây ư c g i là Bên A) a ch :........................................................................................................ i n tho i:.................................... Fax:....................................................... Và m t bên là Ông (bà)............................................................................... Ch c v :....................................................................................................... (Giám c; Phó Giám c...) i di n cho bên s d ng tác phNm.............................................................
 18. (Sau ây ư c g i là Bên B ) a ch :........................................................................................................ i n tho i:..................................... Fax:...................................................... Hai bên cùng tho thu n và ký h p ng v i các i u kho n như sau: i u 1: Bên A ng ý chuy n tác phNm thu c quy n s h u c a mình cho Bên B s n xu t (Chương trình băng âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình, phim, chương trình phát thanh truy n hình) Phát hành t i........................................ Tên tác phNm:................................................................................................... (N u là tác phNm d ch, biên so n, c i biên, chuy n th thì ph i nêu rõ tên tác gi và tên tác phNm g c; n u t 2 tác phNm tr lên có th l p thành danh m c kèm theo H p ng) H và tên tác gi :.............................................................................................. Ch s h u quy n tác gi :................................................................................. S Gi y Ch ng nh n ăng ký quy n tác gi (n u có)........ c p ngày............. S lư ng s n xu t................................b n. i u 2: Bên A có trách nhi m chuy n giao tác phNm cho Bên B trư c ngày... tháng... năm.... t i a i m........................................................... N u có s tranh ch p quy n tác gi c a tác phNm, Bên A chuy n giao tác phNm không úng th i h n thì Bên A ph i ch u trách nhi m b i thư ng toàn b thi t ã gây ra cho Bên B, Bên B có th ch m d t h p ng. i u 3: Trong th i gian th c hi n h p ng, Bên A không ư c chuy n giao tác phNm cho bên th ba, tr trư ng h p hai Bên có tho thu n khác. i u 4: Bên B ph i th c hi n các quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi . M i trư ng h p s a ch a tác phNm ho c mu n s d ng tác phNm khác v i tho thu n v hình th c s d ng tác phNm quy nh t i i u 1, ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a Bên A. Hai bên có nghĩa v ph i h p v i nhau trong quá trình th c hi n h p ng. i u 5: Bên B ph i thanh toán ti n s d ng tác phNm cho Bên A theo phương th c sau: ..................................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................................................................................................
 19. (M c tr , thanh toán 1 l n hay nhi u l n; th i gian thanh toán; a i m thanh toán....) Trong vòng.................... ngày, sau khi tác phNm ư c s n xu t, Bên B ph i thanh toán ti n cho Bên A và t ng cho Bên A......................................(ho c m i Bên A xem), tr trư ng h p hai Bên có tho thu n khác. i u 6: Nh ng s a ch a ho c b sung liên quan nh p ng ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a c hai bên m i có giá tr . i u 7: Trong quá trình th c hi n h p ng, n u Bên A yêu c u thì Bên B ph i cung c p các ch ng t có liên quan n s lư ng in Bên A ki m tra. N u Bên B s n xu t thêm ngoài h p ng thì ngoài vi c ph i tr thêm ti n s d ng tác phNm tương ng v i s lư ng s n xu t thêm, còn ph i b i thư ng..............(%)................ ph n trăm t ng giá tr thành ti n c a s lư ng s n xu t thêm thêm c ng v i s ti n chi phí h p lý cho quá trình ki m tra. N u sau khi ki m tra, không phát hi n ra Bên B có s n xu t thêm s lư ng, chi phí cho quá trình ki m tra do Bên A ch u. i u 8: T t c nh ng tranh ch p xNy ra trong quá trình th c hi n h p ng ho c liên quan n n i dung h p ng ư c gi i quy t thông qua tho thu n tr c ti p gi a hai bên. N u tho thu n không t k t qu , m t trong hai bên có th ưa ra Toà án Nhân dân......................................................................................................... i u 9: H p ng này có hi u l c k t ngày ký và có giá tr nh t ngày..................... i u 10: H p ng này ư c l p thành 02 b n có giá tr như nhau, m i bên gi 01 b n. (Ghi chú: Tuỳ theo t ng trư ng h p, hai bên v n d ng và có th tho thu n thêm ho c b t n i dung c a H p ng nhưng không ư c trái v i các quy nh c a pháp lu t) Bên A Bên B (Ghi rõ h tên và ký) (Ghi rõ h tên và ký) PH L C S 4: M UH P NG S D NG TÁC PH M ( i v i tác ph m t o hình, m thu t ng d ng, tác ph m nhi p nh) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG S D NG TÁC PH M
 20. Hôm nay, ngày . tháng . năm T i: .. Ông (bà) : (Tác gi ng th i là ch s h u tác phNm; ch s h u tác phNm; ngư i th a k quy n tác gi ho c ngư i ư c u quy n h p pháp) (Sau ây ư c g i là Bên A) a ch : ........ i n tho i: .. Fax: ..... Và m t bên là ông (bà) ............ Ch c v : (Giám c, Phó Giám c, ) i di n cho Bên s d ng tác phNm: (Sau ây ư c g i là Bên B) a ch : i n tho i: .. Fax: ............ Hai bên cùng tho thu n và ký k t H p ng v i các i u ki n như sau: i u 1: Bên A ng ý chuy n tác phNm thu c quy n s h u c a mình cho Bên B s d ng dư i hình th c: ... (xây d ng tư ng ài, trưng bày tri n lãm ) T i a i m: ............... Tên tác phNm: .. H và tên tác gi : ..... Ch s h u tác phNm: . S Gi y ch ng nh n ăng ký b n quy n tác gi (n u có) .. c p ngày . i u 2: Bên A có trách nhi m chuy n giao tác phNm cho Bên B trư c ngày tháng năm . t i a i m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2