Thông tư liên tịch số 233/2003/TTLT-BQP-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 233/2003/TTLT-BQP-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 233/2003/TTLT-BQP-BTC về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa BQP và BTC về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCNVN do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 233/2003/TTLT-BQP-BTC

  1. B QU C PHÒNG-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 233/2003/TTLT-BQP-BTC Hà N i , ngày 16 tháng 9 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B QU C PHÒNG - B TÀI CHÍNH S 233/2003/TTLT-BQP-BTC NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C HƯ NG D N PH I H P TH C HI N QU N LÝ NHÀ NƯ C GI A B QU C PHÒNG V I B TÀI CHÍNH V HO T NG C A L C LƯ NG C NH SÁT BI N VÀ VI C PH I H P HO T NG GI A L C LƯ NG C NH SÁT BI N V I L C LƯ NG H I QUAN TRÊN CÁC VÙNG BI N VÀ TH M L C NA C A NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Th c hi n Quy ch ph i h p th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t ng c a L c lư ng C nh sát bi n và vi c ph i h p ho t ng gi a các l c lư ng trên các vùng bi n và th m l c a c a nư c CHXHCN Vi t Nam ban hành kèm theo Ngh nh s 41/2001/N -CP ngày 24 tháng 7 năm 2001 c a Chính ph , B Qu c phòng và B Tài chính th ng nh t hư ng d n m t s i m như sau: I. PH I H P TH C HI N QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG C A L C LƯ NG C NH SÁT BI N 1. Trách nhi m c a B Qu c phòng trong vi c ph i h p v i B Tài chính (hư ng d n Kho n 3, i u 8 c a Quy ch ) 1.1. Ph i h p nghiên c u, xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t v h i quan có liên quan n ho t ng c a L c lư ng C nh sát bi n. 1.2. Ch o L c lư ng C nh sát bi n ph i h p v i L c lư ng H i quan thu c B Tài chính tu n tra, ki m tra, ki m soát, phát hi n, ngăn ch n và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan mà CHXHCN Vi t Nam ký k t ho c tham gia trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam v phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t v h i quan. 1.3. Ph i h p trong ho t ng h p tác qu c t v phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i ư ng bi n. 1.4. Ph i h p trong công tác giáo d c, tuyên truy n chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan mà CHXHCN Vi t Nam ký k t ho c tham gia trong lĩnh v c xu t khNu, nh p khNu; ch ng buôn l u, v n chuy n trái
  2. phép hàng hoá qua biên gi i cho các t ch c, cá nhân ho t ng h p pháp trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam. 2. Trách nhi m c a B Tài chính trong vi c ph i h p v i B Qu c phòng (hư ng d n i u 12, i u 17 c a Quy ch ) 2.1. Kho n 1, i u 12 ư c hư ng d n như sau: Nghiên c u, xây d ng trình c p có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t v h i quan có liên quan n ho t ng c a L c lư ng C nh sát bi n. 2.2. Kho n 1, i u 17 ư c hư ng d n như sau: Cung c p cho L c lư ng C nh sát bi n nh ng lo i m u gi y t do B Tài chính phát hành và qu n lý có liên quan n công tác h i quan. 2.3. Kho n 2, i u 17 ư c hư ng d n như sau: 2.3.1. Giúp ào t o, b i dư ng nghi p v h i quan cho cán b , chi n sĩ L c lư ng C nh sát bi n. 2.3.2. Hư ng d n, h tr L c lư ng C nh sát bi n v th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, quá c nh; ch ki m tra, giám sát, ki m soát h i quan và xác nh các hành vi vi ph m trong lĩnh v c hàng h i làm cơ s x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2.4. Kho n 3, i u 17 ư c hư ng d n như sau: Ph i h p trong công tác giáo d c, tuyên truy n pháp lu t liên quan n L c lư ng C nh sát bi n v lĩnh v c h i quan cho các t ch c, cá nhân ho t ng h p pháp trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam. II. PH I H P HO T NG GI A L C LƯ NG C NH SÁT BI N V I L C LƯ NG H I QUAN 1. Trách nhi m c a L c lư ng C nh sát bi n trong ph i h p ho t ng v i L c lư ng H i quan (hư ng d n Kho n 1, i u 25 c a Quy ch ) 1.1. Cung c p cho L c lư ng H i quan (C c i u tra ch ng buôn l u, C c Ki m tra sau thông quan, các C c H i quan t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) các thông tin có liên quan n hành vi vi ph m pháp lu t c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài như: buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i; tàu, thuy n và phương ti n xu t c nh, nh p c nh, quá c nh trái phép và các hành vi khác vi ph m pháp lu t v h i quan x y ra trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam. 1.2. Tri n khai k p th i l c lư ng, phương ti n h tr khi có yêu c u c a L c lư ng H i quan nh m phát hi n, ngăn ch n và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v h i quan trên bi n.
  3. 1.3. Ph i h p v i L c lư ng H i quan ki m tra, ki m soát, phát hi n, ngăn ch n và x lý vi ph m hành chính v lĩnh v c H i quan theo quy nh c a pháp lu t. 1.4. Bàn giao i tư ng, h sơ, phương ti n và tang v t nh ng v vi ph m pháp lu t c a t ch c, cá nhân b L c lư ng C nh sát bi n b t gi thu c thNm quy n x lý c a L c lư ng H i quan. 1.5. Ti p nh n i tư ng, h sơ, phương ti n và tang v t nh ng v vi ph m pháp lu t do L c lư ng H i quan chuy n giao thu c thNm quy n x lý c a L c lư ng c nh sát bi n. 1.6. C c C nh sát bi n ch o các Vùng C nh sát bi n ph i h p hi p ng c th i v i các ơn v nghi p v thu c C c i u tra ch ng buôn l u c a T ng c c H i quan, các C c H i quan t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Chi c c H i quan c a khNu, i Ki m soát h i quan và các ơn v tương ương th c hi n nhi m v v lĩnh v c h i quan và b trí l c lư ng khi H i quan có yêu c u kh c ph c s c v tàu thuy n, phương ti n và các tình th c p thi t khác. 2. Trách nhi m c a l c lư ng H i quan trong ph i h p ho t ng v i L c lư ng C nh sát bi n (hư ng d n kho n 2 i u 25 c a Quy ch ) 2.1. C c i u tra ch ng buôn l u thông báo cho C c C nh sát bi n các thông tin v tình hình buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i như: i tư ng, tuy n hành trình, c i m nh n d ng c a các tàu, thuy n và phương ti n; th i gian, to sang m n, b c d , gi i t a hàng hoá và các th o n c a i tư ng vi ph m pháp lu t v h i quan trên bi n. 2.2. T ng c c H i quan ch o các ơn v thu c quy n ph i h p v i L c lư ng C nh sát bi n ti n hành ki m tra, ki m soát, phát hi n, ngăn ch n và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v h i quan theo quy nh c a pháp lu t. 2.3. Tàu, thuy n và phương ti n c a l c lư ng H i quan tham gia ho t ng ph i h p có trách nhi m th c hi n vi c huy ng c a l c lư ng c nh sát bi n trong tình th c p thi t ph i u i b t ngư i và phương ti n vi ph m pháp lu t, c p c u ngư i b n n, ng phó v i s c môi trư ng nghiêm tr ng x y ra trên các vùng bi n Vi t Nam. 2.4. Ti p nh n i tư ng, h sơ, phương ti n và tang v t nh ng v vi ph m pháp lu t v H i quan do l c lư ng C nh sát bi n chuy n giao thu c thNm quy n x lý. 2.5. Bàn giao h sơ, i tư ng, phương ti n và tang v t nh ng v vi ph m pháp lu t c a t ch c, cá nhân b l c lư ng h i quan b t gi thu c thNm quy n x lý c a l c lư ng c nh sát bi n. 2.6. T ng c c H i quan ch o C c H i quan t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Chi c c H i quan c a khNu, i ki m soát H i quan và ơn v tương ương ph i h p, hi p ng c th v i vùng c nh sát bi n th c hi n nhi m v v lĩnh v c h i quan. III. T CH C TH C HI N
  4. 1. Giao cho C c c nh sát bi n, C c i u tra ch ng buôn l u ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B Qu c phòng, B Tài chính tri n khai, t ch c th c hi n Thông tư liên t ch này và có trách nhi m ch o, hư ng d n các ơn v thu c quy n ph i h p, hi p ng c th duy trì pháp lu t v lĩnh v c ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i và các hành vi khác vi ph m pháp lu t v h i quan trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n nh kỳ 6 tháng, 1 năm, C c c nh sát bi n và C c i u tra ch ng buôn l u trao i, rút kinh nghi m và th ng nh t gi i quy t các v n vư ng m c, n u không th ng nh t gi i quy t ư c thì k p th i ph n ánh v B Qu c phòng và B Tài chính xem xét, gi i quy t. Nguy n Văn ư c Trương Chí Trung ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản