Thông tư liên tịch số 24/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 24/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 24/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí, hỗ trợ quản lý dự án tín dụng xoá đói giảm nghèo Việt - Đức do Bộ lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 13/1998/TTLT-LĐTBXH-TC ngày 20/10/1998 về hướng dẫn quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí, hỗ trợ quản lý dự án tín dụng xoá đói giảm nghèo Việt - Đức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 24/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  1. BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI NAM CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 24/2000/TTLT-BLĐTBXH- Hà Nội , ngày 02 tháng 10 năm 2000 BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 24/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 2 THÁNG 10 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH SỐ 13/1998/TTLT-LĐTBXH-TC N GÀY 20/10/1998 VỀ HƯỚN G DẪN QUẢN LÝ, PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤN G KIN H PHÍ, HỖ TRỢ QUẢN LÝ DỰ ÁN TÍN DỤN G XÓA ĐÓI GIẢM N GHÈO VIỆT - ĐỨC Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 05/8/1997 của Chính phủ về việc thực hiện quy chế sử dụng nguồn hỗ trợ chính thức (ODA); Căn cứ Nghị định 87/CP ngày 19/12/1996 và Nghị định 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước; Tiếp theo Thông tư Liên tịch số 13/1998/TTLT-LĐTBXH-TC ngày 20/10/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí hỗ trợ quản lý dự án xóa đói giảm nghèo Việt - Đức. Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của dự án xóa đói giảm nghèo Việt - Đức, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư Liên tịch số 13/1998/TTLT- LĐTBXH-TC như sau: 1. Sửa đổi mục 2, Phần I như sau: "2. N gân hàng N ông nghiệp và Phát triển N ông thôn Việt N am có trách nhiệm trích đủ 1,8% trong số lãi suất 9%/năm mà N gân hàng N ông nghiệp và Phát triển N ông thôn Việt N am được hưởng từ việc cho vay 12 triệu DEM và phần bổ sung từ quỹ thu lãi hàng năm vào quỹ quay vòng của dự án xóa đói giảm nghèo (được gọi chung là quỹ quay vòng xóa đói giảm nghèo) của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ - và kịp chuyển đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc vùng dự án theo tỷ lệ quy định tại điểm 1 mục A phần II". 2. Sửa đổi điểm 2 mục A, Phần II như sau: "2. Căn cứ tỷ lệ phân bổ quy định tại điểm 1 mục A phần II, 6 tháng 1 lần N gân hàng N ông nghiệp và Phát triển N ông thôn Việt N am trích đủ 1,8% số tiền thu được từ 9% lãi suất cho vay của dự án quỹ quay vòng xóa đói giảm nghèo và chuyển: 20% về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 80% cho các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc vùng dự án; Đồng thời báo cáo đến các cơ quan tài chính đồng cấp để làm thủ tục ghi thu, ghi chi N gân sách N hà nước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ tỷ lệ phân bổ của từng cấp quản lý dự án tại điểm 1 mục A phần II, cấp cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
  2. 3. Sửa đổi, bổ sung điểm 3.a, Mục A, Phần II như sau: "3.a. Ở địa phương (Bao gồm tỉnh, huyện, xã) nguồn kinh phí 1,8% trích từ lãi suất 9%/năm của N gân hàng N ông nghiệp và Phát triển N ông thôn Việt N am được sử dụng cho các nội dung sau: - Chi hỗ trợ về văn phòng phNm, in ấn tài liệu tập huấn nghiệp vụ quản lý dự án, xét duyệt thNm định dự án; tài liệu hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất cho các hộ vay vốn dự án. - Sơ, tổng kết công tác cho vay của dự án trên địa bàn theo định kỳ. - Chi cho công tác tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng... - Chi cho công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả dự án, bồi dưỡng viết báo cáo thực hiện dự án theo định kỳ. - Hỗ trợ mua sắm các thiết bị văn phòng phục vụ dự án. - Hỗ trợ cho một cán bộ của xã theo dõi dự án. 4. Thông tư bổ sung, sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết. Đàm Hữu Đắc (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản