Thông tư liên tịch số 42/2003/TTLT-BGDĐT-BTC

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
95
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch số 42/2003/TTLT-BGDĐT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 42/2003/TTLT-BGDĐT-BTC về một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường ĐH, CĐ, môn chính trị trong các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn một số chính sách thực hiện Quyết định số 494/QĐ-TTg về "Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 42/2003/TTLT-BGDĐT-BTC

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 42/2003/TTLT-BGD T-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 8 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B GIÁO D C VÀ ÀO T O - B TÀI CHÍNH S 42/2003/TTLT/BGD T-BTC NGÀY 29 THÁNG 08 NĂM 2003 HƯ NG D N M T S CHÍNH SÁCH TH C HI N QUY T NH S 494/Q -TTG NGÀY 24/6/2002 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V "M T S BI N PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ NG VÀ HI U QU GI NG D Y, H C T P CÁC MÔN KHOA H C MÁC- LÊNIN, TƯ TƯ NG H CHÍ MINH TRONG CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG, MÔN CHÍNH TR TRONG CÁC TRƯ NG TRUNG H C CHUYÊN NGHI P VÀ D Y NGH " Căn c i u 30, 31, 36, 37 c a Lu t Giáo d c; Căn c Quy t nh s 494/Q -TTg ngày 24/6/2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án "M t s bi n pháp nâng cao ch t lư ng và hi u qu gi ng d y, h c t p các b môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh trong các trư ng i h c, cao ng, môn Chính tr trong các trư ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh ". Liên B Giáo d c và ào t o - B Tài chính hư ng d n m t s chính sách th c hi n Quy t nh s 494/Q -TTg ngày 24/6/2002 c a Th tư ng Chính ph như sau: 1. V chương trình, giáo trình các b môn khoa h c Mác - Lê nin, tư tư ng H Chí Minh, môn h c Chính tr : 1.1. B giáo trình qu c gia các b môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh ư c s d ng làm giáo trình gi ng d y và h c t p trong các trư ng, l p ào t o c nhân các chuyên ngành khoa h c Mác - Lê nin, tư tư ng H Chí Minh. 1.2. Căn c b giáo trình qu c gia các b môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh, B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng biên so n các chương trình, giáo trình phù h p v i m c tiêu, yêu c u, n i dung chương trình, phương pháp và t ch c ào t o các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh : a. Xây d ng và ban hành chương trình ào t o th ng nh t (th i lư ng, yêu c u chuyên môn, tiêu chí ánh giá ch t lư ng gi ng d y và h c t p, quy ch thi c ...); nh m c gi gi ng; giáo trình các b môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh dùng cho các trư ng i h c, cao ng; chương trình, giáo trình môn h c Chính tr dùng cho các trư ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh .
  2. b. Biên so n chương trình, giáo trình ph c v ào t o sau i h c (cao h c và nghiên c u sinh) không thu c các chuyên ngành khoa h c Mác - Lê nin, tư tư ng H Chí Minh. c. Biên so n tài li u hư ng d n gi ng d y h c t p. d. Biên so n tài li u tham kh o b sung, quán tri t ư ng l i chính sách c a ng, Nhà nư c g n v i th c ti n phát tri n và xây d ng t nư c trong t ng th i kỳ trên cơ s Văn ki n i h i ng toàn qu c, Ngh quy t H i ngh Ban ch p hành Trung ương ng các khoá, văn b n chính sách c a ng, Nhà nư c, các tác ph m kinh i n v h c thuy t Mác-Lênin và tư tư ng H Chí Minh trong và ngoài nư c... 1.3. Căn c b giáo trình qu c gia các b môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh, B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng biên so n ho c hư ng n các trư ng biên so n: a. Chương trình, giáo trình ph c v công tác chu n hoá, hoàn ch nh trình cho i tư ng ã t t nghi p cao c p, trung c p lý lu n chính tr ; b túc, b i dư ng ki n th c cho gi ng viên, giáo viên ang d y m t môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh, môn h c chính tr d y môn th hai; ào t o b ng c nhân th hai; ào t o sau i h c. b. H th ng ngân hàng câu h i và áp án thi h c ph n, thi h c sinh gi i, thi t t nghi p các môn khoa h c Mác - Lênin, Tư tư ng H Chí Minh cho các kh i ngành ào t o các trư ng i h c, cao ng, môn Chính tr các trư ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh . 2. B Giáo d c và ào t o xây d ng, ban hành danh m c và trang b tài li u, giáo trình, tài li u tham kh o kinh i n, t sách dùng chung, sách báo, t p chí... cho giáo viên, gi ng viên; h c sinh, sinh viên; các khoa, b môn khoa h c chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tư ng H Chí Minh và khoa, b môn Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh các trư ng i h c, cao ng không có các chuyên ngành này, các b môn chính tr các trư ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh . Các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh th c hi n k ho ch tăng cư ng cơ s v t ch t, trang thi t b , dùng d y h c cho các khoa, t b môn khoa h c Mác - Lênin, Tư tư ng H Chí Minh, môn h c Chính tr theo úng quy ho ch, k ho ch c a ơn v và hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o. 3. Công tác ch o, qu n lý gi ng d y; ào t o, b i dư ng gi ng viên, giáo viên các b môn khoa h c Mác - Lênin, Tư tư ng H Chí Minh và môn h c Chính tr : B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng: 3.1. i m i phương pháp, nâng cao ch t lư ng, hi u qu gi ng d y và h c t p các môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh cho các kh i ngành ào t o các trư ng i h c, cao ng, môn Chính tr các trư ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh . 3.2. Xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n công tác b i dư ng, chu n hoá, ào t o i ngũ gi ng viên, giáo viên các môn khoa h c Mác - Lênin, Tư tư ng H Chí Minh cho các kh i ngành
  3. ào t o các trư ng i h c, cao ng, môn Chính tr các trư ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh áp ng yêu c u ch t lư ng, s lư ng. 3.3. Trên cơ s quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c, cao ng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và h th ng các trư ng trung h c chuyên nghi p, d y ngh trong c nư c, B Giáo d c và ào t o ph i h p v i các B , ngành có trư ng, các a phương hư ng d n các trư ng i h c, cao ng c ng c hoàn thi n, thành l p m i các khoa ho c b môn Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh; các trư ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh thành l p t b môn Chính tr theo úng quy nh t i Quy t nh s 494/Q -TTg ngày 24/6/2002 c a Th tư ng Chính ph . 3.4. Hư ng d n nh biên h c sinh, sinh viên/1 p trong các gi gi ng lý thuy t, xênima và các ho t ng ngo i khoá khác ph c v tr c ti p cho nhi m v gi ng d y và h c t p; quy nh biên ch , nh biên giáo viên gi ng viên. 4. V ch tài chính: 4.1. Chi biên so n chương trình, giáo trình, tài li u tham kh o: a. M c chi biên so n chương trình, giáo trình các môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh cho các kh i ngành ào t o các trư ng i h c, cao ng (các lo i giáo trình nêu t i i m 1.2.a, 1.2.b, 1.3.a), môn Chính tr các trư ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh áp d ng theo các quy nh t i Thông tư s 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 c a B Tài chính "Hư ng d n n i dung, m c chi xây d ng chương trình khung cho các ngành ào t o i h c, cao ng trung h c chuyên nghi p và biên so n chương trình, giáo trình môn h c": So n th o các tài li u d n, các d th o văn b n th o lu n và k t lu n c a các h i ng xây d ng chương trình khung ngành ào t o i h c, cao ng: 50.000 ng/trang. - D ch và hi u ính các tài li u t ti ng nư c ngoài ra ti ng Vi t không quá 35.000 ng/trang 300 t . - i v i các môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh cho các kh i ngành ào t o các trư ng i h c, cao ng: * Xây d ng chương trình khung, chương trình môn h c: + Biên so n chương trình: 55.000 ng/1 ti t. + S a ch a, biên t p t ng th : 30.000 ng/1 ti t. + c ph n bi n, nh n xét: 25.000 ng/1 ti t. * Biên so n giáo trình: + Vi t giáo trình: 50.000 ng/1 trang.
  4. + S a ch a, biên t p t ng th : 25.000 ng/1 trang. + c ph n bi n, nh n xét: 20.000 ng/1 trang. - i v i môn Chính tr trong các trư ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh : * Xây d ng chương trình khung, chương trình môn h c: + Biên so n chương trình: 50.000 ng/1 ti t. + S a ch a, biên t p t ng th : 25.000 ng/1 ti t. + c ph n bi n, nh n xét: 20.000 ng/1 ti t. * Biên so n giáo trình: + Vi t giáo trình: 35.000 ng/1 trang. + S a ch a, biên t p t ng th : 20.000 ng/1 trang. + c ph n bi n, nh n xét: 10.000 ng/1 trang. b. M c chi biên so n h th ng ngân hàng câu h i và áp án thi h c ph n, thi h c sinh gi i, thi t t nghi p (nêu t i i m l.3.b) ư c quy i và áp ng như m c chi cho vi c vi t giáo trình các môn khoa h c Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh cho các kh i ngành ào t o các trư ng i h c, cao ng. B Giáo d c và ào t o quy nh chi ti t vi c quy i này. c. M c chi cho vi c biên so n tài li u hư ng d n gi ng d y, h c t p (nêu t i i m 1.2.c); tài li u tham kh o b sung, quán tri t ư ng l i chính sách c a ng, Nhà nư c (nêu t i i m 1.2.d), áp d ng b ng 50% so v i m c chi biên so n giáo trình các môn khoa h c Mác - Lê nin, Tư tư ng H Chí Minh cho các kh i ngành ào t o các trư ng i h c, cao ng: + Vi t tài li u: 25.000 ng/1 trang. + S a ch a, biên t p t ng th : 15.000 ng/1 trang. + c ph n bi n, nh n xét: 10.000 ng/1 trang. Các m c chi nêu trên ư c tính cho s n ph m cu i cùng ã ư c nghi m thu ưa vào s d ng. 4.2. M c chi cho công tác i u tra, kh o sát các i tư ng gi ng d y h c t p các vùng, mi n trong c nư c làm cơ s xây d ng các phương án i m i phương pháp gi ng d y, h c t p v n d ng theo quy nh t i Thông tư s 114/2000/TT-BTC ngày 27/11/2000 c a B Tài chính "Hư ng d n qu n lý kinh phí chi cho các cu c i u tra thu c ngu n v n s nghi p t ngân sách Nhà nư c".
  5. 4.3. Giám c, hi u trư ng các i h c, trư ng i h c, cao ng, trư ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh căn c n i dung, tính ch t công vi c, k ho ch ào t o, kh năng kinh phí c a ơn v và các ch chi tiêu tài chính hi n hành quy t nh m c chi: - Sáng tác, xây d ng trang thi t b dùng ph c v gi ng d y h c t p như thi t k t p b n v , mô hình, bi u , băng hình, băng ti ng, ĩa CD... ư c B Giáo d c và ào t o nghi m thu, nhân r ng di n s d ng. - Nghiên c u tài v i m i phương pháp gi ng d y, h c t p các b môn khoa h c Mác- Lênin, Tư tư ng H Chí Minh và môn Chính tr . - Chi h tr lưu trú, h tr ti n tàu xe cho h c viên, sinh viên, h c sinh trong th i gian i th c t p, nghiên c u th c t theo yêu c u m i môn h c. 4.4. Ngân sách nhà nư c c p h tr kinh phí cho các i h c, trư ng i h c, cao ng th c hi n mi n h c phí cho i tư ng h c viên, sinh viên các chuyên ngành Mác - Lê nin, Tư tư ng h Chí Minh có cam k t th c hi n h p ng ào t o. Vi c c p bù h c phí cho i tư ng này th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 66/1998/TT'LT/BGD& T-BTC ngày l6/12/1998 c a liên B Giáo d c và ào t o - B Tài chính hư ng d n th c hi n mi n thu h c phí i v i h c sinh, sinh viên ngành sư ph m và h tr ngân sách cho các trư ng sư ph m. 4.5. nh m c ào t o cho sinh viên h c chuyên ngành các môn khoa h c Mác - Lênin, Tư tư ng H Chí Minh các trư ng i h c, cao ng; ào t o b ng c nhân th hai theo a ch s d ng; ào t o sau i h c và nghiên c u sinh các môn chuyên ngành này tính theo nh m c tương ng c a các trư ng i h c sư ph m. Nh ng ngư i không th c hi n cam k t ho c h p ng ào t o ph i hoàn tr kinh phí c a th i gian ào l o. 4.6. Áp d ng m c chi quy nh t i Thông tư s 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 c a B Tài chính "Hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c" cho: - Các l p b túc, b i dư ng ki n th c cho gi ng viên, giáo viên ang d y môn khoa h c Mác - Lê nin, tư tư ng H Chí Minh, môn h c chính tr d y môn th hai thu c chuyên ngành này. - Các l p b i dư ng, chu n hoá, ào t o ng n h n hàng n m cho i ngũ gi ng viên, giáo viên các môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh cho các kh i ngành ào t o các trư ng i h c, cao ng, môn chính tr các trư ng trung h c chuyên nghi p. 4.7. M c chi ngân sách nhà nư c cho nhi m v ào t o b c i h c, sau i h c và nghiên c u sinh, th c t p sinh nư c ngoài i v i các môn khoa h c chuyên ngành Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh (áp d ng theo qui nh t i Thông tư liên l ch s 88/2001/TTLT-BTC-BGD& T- BNG c a Liên B Tài chính - B Giáo d c và ào t o - B Ngo i giao hư ng d n qu n lý và c p phát ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c dành cho án " ào t o cán b khoa h c, k thu t t i các cơ s ào t o nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c".
  6. 4.8. M c chi cho cán b qu n lý, ch o; gi ng viên gi ng d y các b môn khoa h c Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh, giáo viên chính tr i nghiên c u th c t : - trong nư c: th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 94/1998/TT-BTC ngày 30/06/1998 c a B Tài chính "Quy nh ch công rác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác trong nư c". - nư c ngoài: th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 c a B Tài chính "Quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài" và Thông tư s 108/1999/TT-BTC ngày 4/9/1999 c a B Tài chính hư ng d n, b sung m t s i m c a Thông tư s 45/1999/TT-BTC. 4.9. Ngoài các ch , quy n l i khác như c a gi ng viên i h c, cao ng, giáo viên trung h c chuyên nghi p và d y ngh ang ư c hư ng, gi ng viên các b môn khoa h c Mác - Lênin, Tư tư ng H Chí Minh, giáo viên chính tr còn ư c hư ng thêm ch ph c p gi gi ng tính theo ti n lương ng ch, b c c ng v i ph c p ch c v (n u có) và tr theo s gi th c t gi ng d y (t i a không vư t quá s gi chu n qui nh c a ch c danh ngư i ư c hư ng). M c ph c p và cách tính như sau: a. M c 25% áp d ng i v i gi gi ng c a gi ng viên gi ng cho các l p ào t o b c cao ng, i h c và sau i h c. b. M c 15% áp ng i v i gi gi ng c a giáo viên chính tr gi ng cho các l p ào t o b c trung h c chuyên nghi p và d y ngh . c. Ph c p ư c tính theo công th c sau: ML x (HL + PC) x 10 (tháng) PG = x P% x GT GC PG: S ti n ph c p gi gi ng c năm h c c a gi ng viên ML: m c lương t i thi u HL: H s lương theo ng ch b c c a gi ng viên PC: H s ph c p ch c v (n u có) GC: S gi chu n quy nh c a ch c danh ngư i ư c hư ng (theo quy nh hi n hành). P%: M c ph c p gi gi ng (25% i v i gi ng viên i h c, cao ng, l5% i v i giáo viên chính tr trung h c chuyên nghi p và d y ngh ).
  7. GT (Ê GC): s gi th c t gi ng d y trong năm h c. i v i cán b qu n lý n u d y kiêm ch c ch ư c tính ph c p này trong s gi ư c giao và gi ng theo quy nh. Gi ng viên Mác - Lê nin, tư tư ng H Chí Minh, giáo viên chính tr thu c i tư ng cơ h u c a các trư ng ngoài công l p cũng ư c hư ng m c ph c p trên do kinh phí c a trư ng chi tr . 4.10. Ngu n kinh phí th c hi n: a. Ngân sách nhà nư c theo phân c p qu n lý ngân sách hi n hành m b o kinh phí th c hi n nhi m v gi ng d y, h c t p các môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh, môn Chính tr cho B Giáo d c và ào t o; các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh công l p. Kinh phí th c hi n nhi m v ào t o gi ng viên, giáo viên các môn h c này nư c ngoài ư c b trí trong t ng ngu n kinh phí th c hi n án " ào t o cán b khoa h c, k thu t t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c" ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 322/Q -TTg ngày 19/4/2000. Vi c qu n lý, l p d toán, ch p hành, quy t toán kinh phí th c hi n nhi m v này th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. Riêng năm 2003, ngân sách nhà nư c c p b sung kinh phí cho B Giáo d c và ào t o, các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh th c hi n. b. H ào t o theo phương th c không chính quy trong các trư ng công l p; các trư ng ngoài công l p s d ng kinh phí c a ơn v th c hi n nhi m v gi ng d y, h c t p các môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh và môn chính tr . 5. T ch c th c hi n: 5.1. i tư ng i u ch nh c a Thông tư là t t c các i h c, trư ng i h c, h c vi n, các trư ng cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh thu c h th ng giáo d c qu c dân. 5.2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Các ch , chính sách i v i các i tư ng quy nh t i Quy t nh s 494/Q -TTg ngày 24/6/2002 c a Th tư ng Chính ph ư c tính t th i i m có hi u l c thi hành c a Quy t nh. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v Liên B xem xét, gi i quy t. ng Huỳnh Mai Nguy n Công Nghi p ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản