Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
63
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP

  1. B TÀI CHÍNH – B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc -------- S : 68/2008/TTLT-BTC-BTP Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ THI HÀNH ÁN Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Pháp l nh Thi hành án dân s ngày 14 tháng 01 năm 2004; Căn c Ngh nh s 173/2004/N -CP ngày 30/9/2004 c a Chính ph quy nh v th t c, cư ng ch và x ph t vi ph m hành chính trong thi hành án dân s ; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 và Ngh nh s 24/2006/N - CP ngày 06/3/2006 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; B Tài chính và B Tư pháp hư ng d n v ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí thi hành án, như sau: I. PH M VI ÁP D NG 1. Ngư i ư c thi hành án có ơn yêu c u thi hành án ph i n p phí thi hành án i v i kho n thi hành án có giá ng ch tính trên giá tr tài s n ho c s ti n mà ngư i ó th c nh n theo hư ng d n t i Thông tư này. 2. Không thu phí thi hành án i v i trư ng h p sau ây: a) Ti n ư c thi hành án là các kho n: - Ti n c p dư ng; - Ti n b i thư ng thi t h i tính m ng, s c kho , danh d , nhân phNm; - Ti n lương, ti n công lao ng; - Ti n tr c p m t vi c làm, tr c p thôi vi c; ti n b o hi m xã h i; ti n b i thư ng thi t h i vì b sa th i, ch m d t h p ng lao ng; b) Trư ng h p ngư i yêu c u thi hành án có ơn yêu c u thi hành án v i t ng s ti n ho c giá tr tài s n dư i 1.000.000 (M t tri u ng). c) Các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t, bao g m: - Ngư i ư c thi hành án nh n hi n v t ch có ý nghĩa tinh th n, g n v i nhân thân ngư i nh n, không có kh năng trao i và không tính ư c giá tr v t ch t;
  2. - Ti n ư c thi hành án là kho n kinh phí th c hi n chương trình chính sách xã h i c a Nhà nư c, như: xoá ói, gi m nghèo, h tr vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, c bi t khó khăn, các kho n kinh phí tr c ti p ph c v vi c chăm sóc s c kho , giáo d c c a nhân dân mà không vì m c ích kinh doanh, các chương trình kinh t - xã h i tr ng i m c a Nhà nư c; - Vi c chi tr cho các ch n th c hi n theo Lu t Phá s n ngày 15/6/2004; - Các trư ng h p Toà án xác nh không có giá ng ch và không thu án phí có giá ng ch khi xét x . II. M C THU, VI C THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ THI HÀNH ÁN DÂN S 1. M c thu M c thu phí thi hành án ư c tính b ng 2,5% (Hai phNy năm ph n trăm) trên s ti n ho c giá tr tài s n th c nh n nhưng t i a không vư t quá 100 tri u ng/ 01 ơn yêu c u thi hành án. 2. Vi c thu, n p, qu n lý và s d ng phí thi hành án a) Cơ quan thi hành án nơi t ch c thi hành v vi c là cơ quan thu phí thi hành án (dư i ây g i là cơ quan thu phí). Th trư ng cơ quan thi hành án ra quy t nh thu phí thi hành án. i v i v vi c ph i thu phí thi hành án nhi u l n thì m i l n thu phí th trư ng cơ quan thi hành án ra m t quy t nh thu phí thi hành án. b) Khi n p ơn yêu c u thi hành án, ngư i ư c thi hành án có ơn yêu c u thi hành án chưa ph i n p phí thi hành án. Cơ quan thu phí ch ư c thu phí thi hành án khi chi tr ti n ho c tài s n ư c thi hành án cho ngư i ư c thi hành án, c th như sau: b.1) Trư ng h p chi tr ti n: Khi chi tr , cơ quan thu phí ư c trích l i s ti n phí thi hành án mà ngư i ư c thi hành án ph i n p vào s ti n mà ngư i thi hành án th c nh n. b.2) Trư ng h p giao tài s n: Trong th i h n không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c trư c ngày d ki n giao tr tài s n, cơ quan thu phí có trách nhi m ra thông báo thu phí thi hành án mà ngư i ư c thi hành án ph i n p theo hư ng d n t i Thông tư này. - N u quy t nh c a Toà án không tuyên giá tr tài s n ho c có tuyên nhưng không còn phù h p (thay i quá 20%) so v i giá th trư ng t i th i i m thu phí thì cơ quan thu phí l p H i ng nh giá tài s n xác nh phí thi hành án ph i n p c a ngư i ư c thi hành án. Chi phí nh giá do cơ quan thi hành án chi tr t ngu n phí thi hành án ư c l i. - N u giao tài s n mà ngư i ư c thi hành án chưa n p phí thi hành án, cơ quan thu phí có th kê biên, phong to tài s n ư c thi hành án và n nh th i h n không quá 15 (mư i lăm) ngày k t ngày giao tr tài s n ngư i ư c thi hành án n p phí thi hành án. Quá th i h n trên, ngư i ư c thi hành án không n p phí thi hành án thì cơ quan thu phí có quy n áp d ng bi n pháp cư ng ch thi hành án, bao g m c vi c
  3. bán u giá tài s n ã giao cho ngư i ư c thi hành án b o m thu h i ti n phí thi hành án. Chi phí nh giá, bán u giá tài s n do ngư i ư c thi hành án chi tr . Vi c nh giá, nh giá l i tài s n và bán u giá tài s n thu h i ti n phí thi hành án ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v nh giá, bán u giá tài s n thi hành án. b.3) Khi thu phí, cơ quan thu phí ph i l p và c p biên lai thu cho i tư ng n p phí theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v phát hành, qu n lý, s d ng n ch thu . c) i v i các v vi c chia tài s n chung, chia th a k ; chia tài s n trong ly hôn; v vi c mà các bên v a có quy n, v a có nghĩa v i v i tài s n ư c thi hành án (ch c n m t trong các bên có ơn yêu c u thi hành án), ngư i nh n tài s n ph i n p phí thi hành án tương ng v i giá tr tài s n th c nh n tính trên t ng s ti n phí thi hành án ph i n p c a các bên. Thí d 1: Có 3 ngư i ư c chia th a k m t tài s n có giá tr 1 t ng. Ngư i th nh t ư c nh n 20% giá tr tài s n. Ngư i th hai ư c nh n 30% giá tr tài s n. Ngư i th ba ư c nh n 50% giá tr tài s n. S phí thi hành án ph i n p c a t ng ngư i theo quy nh trên ư c xác nh như sau: - Xác nh t ng s phí thi hành án ph i n p: 2,5% x 1 t ng = 25 tri u ng. - Xác nh s phí thi hành án ph i n p c a t ng ngư i: + Ngư i th nh t ph i n p = 20% x 25 tri u ng = 5 tri u ng. + Ngư i th hai ph i n p = 30% x 25 tri u ng = 7,5 tri u ng. + Ngư i th ba ph i n p = 50% x 25 tri u ng = 12,5 tri u ng. Thí d 2: Toà x ly hôn gi a ông A và bà B, trong ph n chia tài s n ly hôn, bà B ư c nh n nhà tr giá là 500 tri u ng và ph i thanh toán cho ông A 200 tri u ng. Trong trư ng h p này, s phí thi hành án mà các bên ph i n p ư c tính trên giá tr tài s n th c nh n c a t ng ngư i, c th như sau: S phí thi hành án ông A ph i n p là: 2,5% x 200 tri u ng = 5 tri u ng; S phí thi hành án bà B ph i n p là: 2,5% x (500 - 200) tri u ng = 7,5 tri u ng. d) i v i nh ng v vi c ngư i ư c thi hành án ã có ơn yêu c u thi hành án nhưng sau ó các bên ương s t nguy n thi hành án thì th c hi n như sau: - N u ngư i ư c thi hành án không có ơn rút ơn yêu c u thi hành án hai bên t nguy n thi hành án và cơ quan thi hành án ã có quy t nh cư ng ch thi hành án, thì cơ quan thu phí v n thu phí thi hành án theo quy nh t i Thông tư này. - N u ngư i ư c thi hành án có ơn rút ơn yêu c u thi hành án thì th c hi n như sau:
  4. + N u ngư i ư c thi hành án có văn b n t b quy n và l i ích mà h ư c hư ng theo quy nh t i kho n 3 i u 28 c a Pháp l nh Thi hành án dân s ho c có ơn rút ơn yêu c u thi hành án trư c khi có quy t nh cư ng ch thi hành án, thì cơ quan thu phí không thu phí thi hành án; + N u ngư i ư c thi hành án không t b quy n và l i ích mà h ư c hư ng theo quy nh t i kho n 3 i u 28 c a Pháp l nh Thi hành án dân s và vi c rút ơn th c hi n sau khi có quy t nh cư ng ch thi hành án, thì ngư i ư c thi hành án ph i n p 1/3 (m t ph n ba) s phí thi hành án ph i n p như c a trư ng h p không rút ơn; + N u ngư i ư c thi hành án không t b quy n và l i ích mà h ư c hư ng theo quy nh t i kho n 3 i u 28 c a Pháp l nh Thi hành án dân s và vi c rút ơn th c hi n sau khi cơ quan thi hành án ã th c hi n xong vi c cư ng ch , ã thu ư c ti n, tài s n chi tr ho c giao tr cho ngư i ư c thi hành án, thì cơ quan thu phí v n thu phí thi hành án theo quy nh t i Thông tư này. ) i v i nh ng v vi c mà theo b n án, quy t nh c a Toà án, ngư i ư c thi hành án ư c thi hành s ti n ho c tài s n có giá tr t trên 1.000.000 ng tr lên nhưng ngư i ư c thi hành án có yêu c u thi hành án khác v i s ti n ho c giá tr tài s n ư c thi hành án thì th c hi n như sau: - Trư ng h p ngư i ư c thi hành án ch yêu c u thi hành án v i s ti n ho c tài s n có giá tr t 1.000.000 ng tr xu ng và có văn b n t b ph n ti n, giá tr tài s n còn l i thì không ph i n p phí thi hành án. - Trư ng h p ngư i ư c thi hành án yêu c u thành nhi u l n v i t ng s ti n ho c giá tr tài s n yêu c u có giá tr t trên 1.000.000 ng thì s phí thi hành án ư c tính trên t ng s ti n ho c giá tr tài s n ư c nh n. S phí thi hành án ph i n p c a t ng l n ư c thi hành án ư c xác nh tương ng v i s ti n ho c giá tr tài s n th c nh n t ng l n, tương t như cách tính phí thi hành án ph i n p trong trư ng h p chia tài s n chung, chia th a k , chia tài s n trong ly hôn quy nh t i i m c, m c này. e) Trư ng h p cơ quan thi hành án ã thi hành ư c ti n, tài s n, nhưng ph i chi tr cho ngư i ư c thi hành án thành nhi u l n theo quy nh c a pháp lu t thì s phí thi hành án ph i n p ư c tính trên t ng s ti n, giá tr tài s n th c nh n. S phí thi hành án ph i n p c a t ng l n ư c thi hành án ư c xác nh tương ng v i s ti n ho c giá tr tài s n th c nh n t ng l n, tương t như cách tính phí thi hành án ph i n p trong trư ng h p chia tài s n chung, chia th a k , chia tài s n trong ly hôn quy nh t i i m c, m c này. g) Trư ng h p có s nh m l n v s phí thi hành án ph i n p, thì phí thi hành án ư c tính toán l i theo quy nh và ngư i ư c thi hành án ph i n p thêm n u s phí thi hành án ã n p th p hơn s phí thi hành án ư c xác nh l i ho c ngư i thi hành án ư c tr l i ph n còn th a n u s phí thi hành án ã n p cao hơn s phí thi hành án ư c xác nh l i. Cơ quan thu phí có trách nhi m thu b sung kho n phí mà ngư i ư c thi hành án n p còn thi u ho c làm th t c hoàn tr kho n phí thi hành án mà ngư i ư c thi hành án n p th a. N u ngư i ư c thi hành án không t nguy n n p kho n phí thi hành án
  5. còn thi u, thì cơ quan thi hành án có quy n áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành án thu b sung kho n phí thi hành án còn thi u. h) Trư ng h p u thác thi hành án liên quan n thu phí thi hành án, cơ quan u thác thi hành án ph i u thác c nh ng n i dung v n p phí thi hành án, trong ó ghi rõ s phí thi hành ã n p, s phí thi hành án còn ph i thu (n u có). Cơ quan nh n u thác ph i căn c vào s phí thi hành án mà ngư i ư c thi hành án ã n p trư c ây ti p t c thu phí thi hành án và ư c qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c theo quy nh và hư ng d n t i Thông tư này. i) Phí thi hành án là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, ư c qu n lý, s d ng như sau: i.1) Cơ quan thu phí ư c trích 70% (b y mươi ph n trăm) s ti n phí thu ư c trang tr i chi phí h tr cho vi c thi hành án và thu phí. Vi c s d ng c th như sau: - Cơ quan thu phí ư c s d ng 50% (năm mươi ph n trăm) s ti n phí thu ư c chi theo các n i dung sau: + Chi tr các kho n ti n thù lao, ti n công, các kho n ph c p, các kho n óng góp theo ch hi n hành cho nh ng ngư i tham gia vào ho t ng thi hành án (tr chi phí ti n lương cho cán b , công ch c ã hư ng lương t ngân sách nhà nư c theo ch quy nh); + Chi b i dư ng cho các cán b c a các ngành, các c p trong vi c ph i h p thi hành án, m c chi do Th trư ng cơ quan thi hành án dân s xem xét, quy t nh nhưng ph i ư c quy nh trong Quy ch chi tiêu n i b c a cơ quan thi hành án dân s theo quy nh hi n hành v xây d ng quy ch chi tiêu n i b i v i cơ quan nhà nư c th c hi n ch t ch quy nh t i Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph , các văn b n hư ng d n hi n hành và quy nh t i Thông tư này; + Chi phí tr c ti p ph c v cho vi c thi hành án và thu phí như: văn phòng phNm, v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, công tác phí, công v phí theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành; + Chi s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n, máy móc, thi t b ph c v tr c ti p cho công tác thi hành án và thu phí; + Chi mua s m v t tư, nguyên li u, h i ngh t ng k t, sơ k t, t p hu n, ch o nghi p v và các kho n chi khác liên quan tr c ti p n vi c thi hành án và thu phí; + Chi mua s m, s a ch a thư ng xuyên và s a ch a l n tài s n c nh ph c v công tác thi hành án và thu phí; + Chi khen thư ng, phúc l i cho cán b , công ch c cơ quan thi hành án và thu phí theo nguyên t c bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c và b ng 2 (hai) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn ho c b ng năm trư c.
  6. - Cơ quan thu phí ư c m tài kho n “t m gi ti n phí” t i Kho b c nhà nư c nơi thu theo dõi, qu n lý ti n phí thi hành án. Căn c vào tình hình thu phí (s ti n phí thu ư c nhi u hay ít, nơi thu phí xa hay g n Kho b c nhà nư c...) mà nh kỳ hàng ngày ho c hàng tu n, cơ quan thu phí ph i g i s ti n phí thi hành án ã thu ư c trong kỳ vào tài kho n t m gi ti n phí và ph i t ch c h ch toán riêng kho n thu này theo ch k toán ơn v hành chính s nghi p. - Cơ quan thu phí có trách nhi m n p 20% (hai mươi ph n trăm) s ti n phí thu ư c vào tài kho n c a C c Thi hành án dân s thu c B Tư pháp (ho c C c Thi hành án thu c B Qu c phòng i v i cơ quan thu phí là cơ quan thi hành án quân khu và tương ương) t i Kho b c nhà nư c cùng th i gian v i vi c n p ti n phí thu ư c vào tài kho n t m gi ti n phí C c Thi hành án dân s thu c B Tư pháp (ho c C c Thi hành án thu c B Qu c phòng) i u hoà cho các cơ quan thu phí nh ng nơi ti n phí thu ư c không b o m kinh phí ho t ng theo nh ng n i dung chi quy nh t i i m i.1 kho n này. Cơ quan th c hi n vi c i u hoà ti n phí thi hành án ư c phép chi qu n lý i u hoà ti n phí thi hành án (như chi văn phòng phNm, s sách k toán, theo dõi, t ng h p s li u phân b ti n phí, thông tin liên l c, ki m tra, báo cáo... có liên quan tr c ti p n vi c qu n lý i u hoà ti n phí thi hành án); chi khen thư ng, phúc l i cho cán b , công ch c theo nguyên t c bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 2 (hai) tháng lương; nhưng s chi hàng năm không vư t quá 5% (năm ph n trăm) tính trên t ng s ti n phí thi hành án do các ơn v n p v . - Hàng năm, cơ quan thu phí ph i quy t toán thu chi theo th c t . Sau khi quy t toán úng ch , s ti n phí chưa chi trong năm ư c phép chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. i.2) Cơ quan thu phí có trách nhi m kê khai, n p và quy t toán s ti n phí còn l i (30%) vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n tương ng, m c 044, ti u m c 14 c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. k) Trư ng h p ngư i ư c thi hành án không n p phí thi hành án thì s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. III. MI N, GI M PHÍ THI HÀNH ÁN Ngư i ư c thi hành án ư c mi n, gi m phí thi hành án như sau: 1. Gi m 50% phí thi hành án i v i ngư i ư c thi hành án là ngư i có khó khăn v kinh t . Ngư i có khó khăn v kinh t ư c gi m phí thi hành án là ngư i thu c chuNn nghèo theo quy nh t i Quy t nh s 170/2005/Q -TTg ngày 08/7/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành chuNn nghèo áp d ng cho giai o n 2006 – 2010. 2. Mi n phí thi hành án i v i các i tư ng ư c quy nh t i i u 2 Pháp l nh Ưu ãi ngư i có công v i Cách m ng ngày 29/6/2006 và các văn b n hư ng d n thi hành. 3. Mi n phí thi hành án i v i ngư i ư c thi hành án là ngư i thu c di n neo ơn, tàn t t, m au kéo dài. 4. ư c mi n, gi m phí thi hành án, ương s ph i làm ơn ngh ư c mi n ho c gi m phí thi hành án theo m u 1 ban hành kèm theo Thông tư này (kèm theo các
  7. tài li u có liên quan n u có) có xác nh n c a m t trong nh ng cơ quan, ơn v là U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, cơ quan, t ch c nơi ngư i ó cư trú, sinh s ng, làm vi c ho c có xác nh n c a b nh vi n, cơ quan y t c p huy n tr lên ( i v i trư ng h p m au kéo dài). ơn ngh ư c mi n ho c gi m phí thi hành án (kèm theo các tài li u có liên quan n u có) ư c n p cho cơ quan thu phí. Th trư ng cơ quan thu phí nơi nh n ơn xem xét, ra quy t nh vi c mi n ho c gi m phí thi hành án theo quy nh t i Thông tư này. 5. Trư ng h p ngư i làm ơn không ư c mi n ho c gi m phí thi hành án thì cơ quan thu phí ph i có thông báo cho ương s bi t và nêu rõ lý do v vi c không ư c mi n ho c gi m phí thi hành án. Th i gian xem xét vi c mi n ho c gi m phí thi hành án không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ơn ngh ư c mi n ho c gi m phí thi hành án. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Thông tư này thay th Thông tư liên t ch s 43/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 19/5/2006 c a B Tài chính và B Tư pháp hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí thi hành án. 2. Các v n khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, công khai ch thu phí, quy t toán phí không c p t i Thông tư này ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. 3. Vi c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo v phí thi hành án ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thi hành án dân s và pháp lu t v phí, l phí hi n hành. 4. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính và B Tư pháp xem xét, hư ng d n b sung./. KT. B TRƯ NG B TƯ PHÁP KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG inh Trung T ng Hoàng Anh Tu n Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c;
  8. - Vi n ki m sát nhân dân T i cao; - Toà án nhân dân T i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan trung ương c a các oàn th ; - U ban nhân dân, S Tài chính, S Tư pháp, C c Thu , Kho b c nhà nư c, Thi hành án dân s các t nh, thành ph Tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Website Chính ph ; - Các ơn v thu c B Tư pháp và B Tài chính; - Website B Tài chính; - Lưu: B Tư pháp (VT, C c THA), B Tài chính {VT, V CST (CST3)}. M u 1. ơn ngh ư c mi n ho c gi m phí thi hành án C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc –––––––––––––– ƠN NGHN Ư C MI N HO C GI M PHÍ THI HÀNH ÁN Kính g i: (Tên cơ quan thi hành án nh n ơn yêu c u thi hành án) Tôi là: Sinh ngày tháng năm Nguyên quán: Nơi KNK thư ng trú: Nơi cư trú: ơn v công tác: S CMND: c p ngày tháng năm T i: ngh cơ quan thi hành án gi i quy t mi n, gi m phí thi hành án theo Thông tư liên t ch s 68/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 21/7/2008 hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí thi hành án, như sau: 1. S phí thi hành án ph i n p: S ti n vi t b ng ch : 2. S phí thi hành án ngh mi n ho c gi m:
  9. S ti n vi t b ng ch : 3. S phí thi hành án còn ph i n p: S ti n vi t b ng ch : 4. Lý do ngh mi n ho c gi m phí thi hành án: 5. Các tài li u liên quan ngh ư c mi n ho c gi m phí thi hành án g m có: a) b) c) Tôi xin cam oan nh ng i u ghi trên ây là úng s th t, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t./. Xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, ..........., ngày ..... tháng ..... năm th tr n, cơ quan, t ch c nơi ngư i làm ơn ........ cư trú, sinh s ng, làm vi c ho c xác nh n c a Ngư i làm ơn b nh vi n, cơ quan y t (ký và ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản