Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV về việc chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 77/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề dự trữ quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV

  1. B TÀI CHÍNH - B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 69/2008/TTLT-BTC-BNV Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 77/2008/Q -TTG NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CH PH C P ƯU ÃI THEO NGH D TR QU C GIA Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Căn c Quy t nh s 77/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia; B Tài chính và B N i v hư ng d n th c hi n ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia như sau: I. PH M VI VÀ I TƯ NG ÁP D NG: 1. Ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia quy nh t i thông tư này ư c áp d ng i v i cán b , công ch c tr c ti p làm nhi m v d tr qu c gia t i các kho, t ng kho d tr qu c gia và văn phòng d tr qu c gia khu v c thu c B Tài chính (C c D tr qu c gia) và các B , ngành ư c phân công qu n lý hàng d tr qu c gia, g m: a) Công ch c ã ư c x p lương theo ng ch chuyên ngành D tr qu c gia, g m: k thu t viên b o qu n (mã ng ch 19.221); k thu t viên b o qu n trung c p (mã ng ch 19.222); th kho b o qu n (mã ng ch 19.223); nhân viên b o v kho d tr (mã ng ch 19.224). b) Cán b , công ch c không x p lương theo các ng ch chuyên ngành D tr qu c gia tr c ti p làm nhi m v d tr qu c gia. 2. Ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia quy nh t i thông tư này không áp d ng i v i l c lư ng vũ trang. II. NGUYÊN T C ÁP D NG 1. i tư ng ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia quy nh t i kho n 1 m c I thông tư này là nh ng ngư i ư c c p có thNm quy n quy t nh b nhi m vào các ng ch chuyên ngành D tr qu c gia ho c quy t nh tuy n d ng và b trí tr c ti p làm nhi m v d tr qu c gia t i các kho, t ng kho d tr qu c gia, văn phòng d tr qu c gia khu v c thu c các B , ngành ư c phân công qu n lý d tr qu c gia.
  2. 2. Cán b , công ch c x p lương ng ch nào thì ư c hư ng ph c p ưu ãi quy nh i v i ng ch ó. 3. i tư ng nêu t i kho n 1 m c I thông tư này không ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia trong các trư ng h p sau: a) Ngh hưu, thôi vi c, ngh vi c ho c thuyên chuy n công tác sang cơ quan, ơn v khác không thu c ph m vi và i tư ng áp d ng quy nh t i thông tư này; b) Th i gian i công tác, làm vi c, h c t p nư c ngoài hư ng 40% ti n lương theo quy nh t i kho n 4 i u 8 Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; c) Th i gian i h c t p trung trong nư c t ba tháng liên t c tr lên; d) Th i gian ngh vi c riêng không hư ng lương t m t tháng liên t c tr lên; ) Th i gian ngh m au, thai s n vư t quá th i h n theo quy nh c a Lu t B o hi m xã h i; e) Th i gian b ình ch công tác; g) Các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. III. M C PH C P ƯU ÃI VÀ CÁCH TÍNH 1. M c ph c p ưu ãi a) Công ch c các ng ch chuyên ngành D tr qu c gia, mã ng ch 19.221, 19.222, 19.223 và 19.224 ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh b ng 25% m c lương ng ch, b c hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có). b) Công ch c không x p lương theo các ng ch chuyên ngành D tr qu c gia tr c ti p làm nhi m v d tr qu c gia t i các kho, t ng kho d tr qu c gia, văn phòng d tr qu c gia khu v c ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh b ng 15% m c lương ng ch, b c hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có). 2. Cách tính: H s lương ng ch, b c hi n M c ti n ph T l % ph M c hư ng c ng v i h s ph c p c p ưu ãi c p ưu ãi lương = ch c v và % (quy theo h s ) x x theo ngh d theo ngh t i thi u ph c p thâm niên vư t khung tr qu c gia ư c hư ng chung (n u có)
  3. Ví d 1: Ông Nguy n Văn A th kho b o qu n c a T ng kho M thu c D tr qu c gia khu v c H hi n ang hư ng lương ng ch th kho b o qu n (mã ng ch 19.223), b c 12, h s 4,06 và ph c p thâm niên vư t khung 5%. Ông Nguy n Văn A ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia cùng kỳ lương hàng tháng là: [4,06 + (4,06 x 5%)] x 25% x 540.000 = 575.505 ng Ví d 2: Ông Ph m Văn B trư ng phòng K thu t b o qu n thu c D tr qu c gia khu v c H hi n ang hư ng lương ng ch chuyên viên chính (mã ng ch 01.002), b c 2, h s 4,74 và ph c p ch c v h s 0,5. Ông Ph m Văn B ư c hư ng ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia cùng kỳ lương hàng tháng là: (4,74 + 0,5) x 15% x 540.000 = 424.440 ng IV. NGU N KINH PHÍ CHI TR 1. Kinh phí th c hi n ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia ư c s d ng t ngu n kinh phí do ngân sách Nhà nư c c p theo quy nh. 2. Chi tr ph c p theo ngh d tr qu c gia a) Ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia ư c tính tr cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng tính óng, hư ng ch b o hi m xã h i. b) Cán b , công ch c ư c hư ng ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia thu c biên ch tr lương c a ơn v nào thì ơn v ó chi tr ph c p ưu ãi. V. HI U L C THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia ư c tính hư ng t ngày 6 tháng 7 năm 2008 (là ngày Quy t nh s 77/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia có hi u l c thi hành). 3. Bãi b ch ph c p trách nhi m i v i cán b , công ch c làm vi c t i các t ng kho d tr theo Công văn s 480/TCCP-TL ngày 28 tháng 9 năm 1998 c a Ban T ch c - Cán b Chính ph (nay là B N i v ). Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các t ch c, ơn v có liên quan ph n ánh v B Tài chính, B N i v nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B N IV KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH
  4. TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Duy Thăng Nguy n Công Nghi p Noi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương các oàn th ; - C c Ki m tra các văn b n (B Tư pháp); - Công báo; Website Chính ph , Website BTC; - Lưu:VT, BTC, BNV. V T CH C CÁN B S : ………/TCCB-TH TRÌNH B V VI C HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 77/2008/Q -TTG NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CH PH C P ƯU ÃI THEO NGH D TR QU C GIA Ngày 10 tháng 6 năm 2008, Th tư ng Chính ph ã ban hành Quy t nh s 77/2008/Q -TTg v ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia. V TCCB ã cùng C c D tr qu c gia d th o Thông tư hư ng d n th c hi n Quy t nh s 77/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia và xin ý ki n c a B N i v ; v cơ b n V TCCB th ng nh t v i ý ki n tham gia c a B N i v và ti p thu ý ki n tham gia ã hoàn ch nh d th o, ng th i so n th o công văn c a B Tài chính g i B N i v ngh cùng ký ban hành Thông tư liên t ch (V Pháp ch ã có ý ki n tham gia). Trình B duy t-ký trư c Thông tư liên t ch B Tài chính-B N i v hư ng d n th c hi n Quy t nh s 77/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia và Công văn g i B N i v ngh ký ban hành Thông tư liên t ch./.
  5. Ngày tháng 7 năm 2008 Kèm theo t trình: V T CH C CÁN B - D th o TT Liên t ch c a BTC-BNV hư ng d n Q s 77/2008/Q -TTg v ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia; - D th o CV c a BTC g i BNV th ng nh t và ký ban hành TT. Nguy n Văn Hi p V T CH C CÁN B S : ………/TCCB-TH TRÌNH B V VI C KÝ THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 77/2008/Q -TTG NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CH PH C P ƯU ÃI THEO NGH D TR QU C GIA Ngày 09 tháng 7 năm 2008, V TCCB ã có T trình B s 1252/TCCB-TH v d th o Thông tư hư ng d n th c hi n Quy t nh s 77/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia; theo ó, Th trư ng Ph m S Danh ã ng ý và ã có Công văn s 8381/BTC- TCCB g i B N i v v vi c ký ban hành Thông tư trên. n nay, B N i v ã nh n ư c công văn và d th o Thông tư, vi c ký văn b n ã ư c B N i v th ng nh t B Tài chính ký trư c, B N i v ký sau; tuy nhiên, B Tài chính (Th trư ng Ph m S Danh ) chưa ký Thông tư, do ó B N i v chưa ký ư c. V TCCB trình B xem xét và ký trư c Thông tư hư ng d n th c hi n Quy t nh s 77/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia. Trình B xem xét quy t nh./. Ngày tháng 7 năm 2008 Kèm theo t trình: V T CH C CÁN B - D th o TT Liên t ch c a BTC-BNV hư ng d n Q s 77/2008/Q -TTg v ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia; - CV c a BTC g i BNV th ng nh t và ký ban hành TT. Nguy n Văn Hi p
  6. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : /BTC-TCCB Hà N i, ngày tháng 7 năm 2008 V/v ký ban hành Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n Q s 77/2008/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia Kính g i: B N i v Ngày 10 tháng 6 năm 2008, Th tư ng Chính ph ã ban hành Quy t nh s 77/2008/Q -TTg v ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia, B Tài chính ã d th o Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n Quy t nh này và ã g i xin ý ki n B N i v . Căn c ý ki n tham gia c a B N i v v d th o Thông tư liên t ch B Tài chính-B N i v hư ng d n th c hi n Quy t nh s 77/2008/Q -TTg ngày 10/6/2008 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p ưu ãi theo ngh d tr qu c gia, B Tài chính ã ch nh s a, hoàn ch nh d th o Thông tư và ký trư c. ngh Quý B xem xét và cùng ký ban hành Thông tư liên t ch. B Tài chính xin trân tr ng c m ơn s h p tác c a Quý B ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Lưu VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản