Thông tư liên tịch số 819/2004/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 819/2004/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 819/2004/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn do Liên bộ Uỷ ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 819/2004/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT

  1. U BAN DÂN T C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA B K HO CH VÀ U TƯ VI T NAM B TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc B XÂY D NG ******** B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN ****** S : 819/2004/TTLT-UBDT-KH T-TC- Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2004 XD-NNPTNT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 134/2004/Q -TTG NGÀY 20/7/2004 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M T S CHÍNH SÁCH H TR T S N XU T, T , NHÀ VÀ NƯ C SINH HO T CHO H NG BÀO DÂN T C THI U S NGHÈO, I S NG KHÓ KHĂN. Căn c Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20/7/2004 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i là Quy t nh s 134/TTg) v m t s chính sách h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn và ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Văn b n s 1401/CP-NN ngày 28/9/2004 v vi c t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh s 134/TTg, liên B : y ban Dân t c, K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n Quy t nh như sau : I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Chính sách h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn m b o nguyên t c h tr tr c ti p cho h gia ình. H ư c th hư ng t chính sách trên ph i tr c ti p qu n lý, s d ng các kho n ư c h tr nh m n nh s n xu t, i s ng, xóa ói gi m nghèo, nâng cao dân trí, gi gìn và phát huy b n s c văn hóa c a các dân t c thi u s . Trư ng h p c bi t, không còn nhu c u s d ng thì ph i chuy n như ng quy n s d ng t s n xu t, t , nhà thông qua chính quy n a phương giao l i cho h ng bào dân t c thi u s nghèo khác. 2. Vi c bình xét h ng bào dân t c thi u s nghèo chưa có ho c chưa ts n xu t, t và có khó khăn v nhà , nư c sinh ho t ph i ư c ti n hành t cơ s thôn, b n, m b o, công khai, dân ch thông qua các t ch c oàn th , ư c y ban nhân dân xã xem xét, trình y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là y ban nhân dân huy n) ki m tra, t ng h p trình y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân t nh) quy t nh. 3. M c h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn, sinh s ng b ng ngh nông, lâm nghi p th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 134/TTg là m c t i thi u. Tùy theo kh năng c a t ng a phương, y ban nhân dân t nh có th quy t nh m c cao hơn. Trư ng h p m c h tr theo các quy t nh trư c ây c a Th tư ng Chính ph cao hơn so v i m c h tr t i Quy t nh s 134/TTg thì v n ti p t c th c hi n theo m c h tr trư c ây.
  2. Trư ng h p các a phương quá khó khăn v qu t, không có i u ki n gi i quy t h tr t s n xu t cho h theo Quy t nh s 134/TTg thì Ch t ch y ban nhân dân t nh ch ng gi i quy t theo hư ng l p các d án ưa dân i kinh t m i ho c các d án gi i quy t vi c làm cho ng bào. 4. Chính sách h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo ư c th c hi n b ng các ngu n v n sau : - Ngân sách trung ương m b o các kho n chi theo nh m c h tr quy nh t i Quy t nh s 134/TTg. - Ngân sách a phương b trí không dư i 20% nh m c h tr t ngân sách Trung ương. - Ngu n v n h tr h p pháp do a phương huy ng t các doanh nghi p, các t ch c xã h i, c ng ng… Các kho n chi phí qu n lý, o c, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h do ngân sách a phương m b o, m c chi c th do y ban nhân dân t nh quy nh và không ư c trích vào m c h tr cho các h . II. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1. i tư ng h tr a) i v i h gia ình H ng bào dân t c thi u s ư c th hư ng chính sách quy nh t i Thông tư này ph i m b o các i u ki n sau ây : - Là h nghèo quy nh t i Quy t nh s 1143/2000/Q -BL TBXH ngày 01/11/2000 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c i u ch nh chuNn h nghèo giai o n 2001 – 2005, sinh s ng b ng ngh nông lâm nghi p, nhưng chưa có ho c chưa t s n xu t, t , có khó khăn v nhà , nư c sinh ho t. - Là nh ng h dân t c thi u s (k c h ch có v ho c ch ng là ngư i dân t c thi u s ) ã nh cư a phương, h di dân t do ư c ưa vào quy ho ch, k ho ch nh cư c a a phương, h di dân t do nay tr v quê cũ trư c th i i m Quy t nh s 134/TTg có hi u l c thi hành, ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là y ban nhân dân xã) xác nh n. - Trư ng h p nh ng h ng bào dân t c thi u s t i ch ã ư c h tr v ts n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t theo các quy nh trư c ây, nhưng n nay v n là h nghèo chưa t s n xu t, t và có khó khăn v nhà , nư c sinh ho t thì v n ư c hư ng chính sách h tr theo Quy t nh s 134/TTg. b) i v i c ng ng thôn, b n. Thôn, b n là t ch c ư c quy nh theo Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06/12/2002 c a B N i v ban hành quy ch ho t ng c a thôn, t dân ph và có t 20% h dân t c thi u s tr lên ang sinh s ng và có khó khăn v nư c sinh ho t. 2. Ph m vi áp d ng Chính sách h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo, sinh s ng b ng ngh nông lâm nghi p th c hi n trong ph m vi c nư c (riêng vi c h tr t s n xu t và t iv ih ng bào dân t c Khmer nghèo các t nh ng b ng sông C u long, s có chính sách riêng). III. NH NG QUY NNH C TH
  3. 1. V nhà : a) H có khó khăn v nhà ư c ưa vào di n th hư ng chính sách h tr là h quy nh t i i m a kho n 1 M c II c a Thông tư này và ph i có m t trong các i u ki n sau ây : - Chưa có nhà ho c ang nh , thuê nhà (không ph i s h u c a Nhà nư c). - Nhà quá t m b và ã hư h ng, d t nát. b) M c h tr Ngân sách trung ương h tr 5 tri u ng/ h . Ngân sách a phương h tr không dư i 1 tri u ng/ h và kinh phí h tr t óng góp c a các doanh nghi p, các t ch c chính tr xã h i, c ng ng và cá nhân. N u nhu c u làm nhà c a h l n hơn m c h tr thì h gia ình ph i t m b o ph n chênh l ch. i v i các a phương có r ng, có k ho ch khai thác g r ng t nhiên hàng năm thì ưu tiên c p g làm nhà cho ng bào, i v i các t nh có r ng t nhiên nhưng không có k ho ch m c a r ng khai thác g hàng năm thì l p k ho ch và phương án gi i quy t báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Chính ph xem xét quy t nh. nh m c và cách th c h tr g làm nhà cho h do y ban nhân dân t nh quy t nh trên cơ s hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Chi phí khai thác và v n chuy n g n thôn, b n (n u có) do ngân sách a phương m b o. c) Quy nh th c hi n - Vi c xây d ng nhà ư c h tr t chính sách ph i phù h p v i quy ho ch dân cư c a a phương. Trư ng h p h gia ình thu c di n ư c h tr nhưng n m trong khu v c c m xây d ng, khu v c có nguy cơ l t, lũ quét, hành lang b o v công trình giao thông, th y l i, ê i u, năng lư ng, khu di tích l ch s - văn hóa và khu v c b o v các công trình khác theo quy nh c a pháp lu t thì vi c h tr v nhà ph i th c hi n ng th i v i vi c di chuy n sang khu v c khác. - y ban nhân dân t nh ch o các cơ quan có ch c năng gi i thi u, hư ng d n cho dân v m u, ki u sáng nhà phù h p v i phong t c t p quán c a t ng dân t c, phù h p v i kh năng kinh phí và m b o i u ki n v sinh môi trư ng… dân l a ch n quy t nh. Vi c xây d ng nhà ph i m b o nguyên t c : h t làm, Nhà nư c h tr , c ng ng giúp . - Nh ng h thu c di n ư c hư ng chính sách theo quy nh t i Quy t nh s 134/TTg ng b ng sông C u Long và Tây Nguyên ã vay mua nhà tr ch m theo Quy t nh s 105/2002/Q -TTg ngày 02/8/2002 v chính sách cho các h dân vùng ng p lũ mua nhà tr ch m n n nhà và nhà trong các c m, tuy n dân cư các t nh ng b ng sông C u Long và Quy t nh s 154/2002/Q -TTg ngày 12/11/2002 c a Th tư ng Chính ph v chính sách cho các h ng bào dân t c thi u s t i ch và h dân thu c di n chính sách Tây Nguyên mua nhà tr ch m thì v n ư c h tr theo quy nh t i Quy t nh s 134/TTg và theo hư ng d n c a Thông tư này. Kinh phí ư c ngân sách nhà nư c h tr theo Quy t nh s 134/TTg là m t ngu n hoàn tr s ti n ã vay tr ch m làm nhà trư c ây. Vi c hoàn tr v n vay th c hi n theo hư ng d n c a B Tài Chính. 2. V nư c sinh ho t
  4. a) H có khó khăn v nư c sinh ho t ư c ưa vào di n th hư ng chính sách h tr là h quy nh t i i m a kho n 1 M c II c a Thông tư này và ph i có m t trong các i u ki n sau : - N m trong khu v c ã có h th ng c p nư c sinh ho t nhưng ngu n không n nh, không có kh năng xây d ng các b ch a nư c d phòng. - N m trong khu v c không có ngu n nư c t ch y ph i khai thác ngu n nư c ng m, nư c mưa nhưng không có kh năng làm b ch a, ào gi ng. b) Thôn, b n có khó khăn v nư c sinh ho t ư c hư ng th chính sách h tr là thôn, b n quy nh t i i m b kho n 1 M c II c a Thông tư này, có kh năng khai thác ngu n nư c ph c v sinh ho t nhưng chưa ư c u tư và g p khó khăn trong vi c xây d ng công trình c p nư c. c) Quy nh th c hi n - i v i các h ng bào dân t c có khó khăn v ngu n nư c sinh ho t thì ngân sách trung ương h tr m i h 0,5 t n xi măng (xi măng m b o mác t i thi u 300 kg/cm2) t i thôn, b n làm b ch a nư c ho c h tr 300.000 ng/h ào gi ng ho c t o ngu n nư c khác, i v i các h không t làm ư c b ho c lu ch a nư c, căn c kh năng ngu n v n, a phương t ch c c p lu, stéc ch a nư c b ng nh a, thép ho c xi măng c p cho ng bào t i thôn, b n. - i v i công trình c p nư c sinh ho t t p trung, y ban nhân dân t nh t ch c ch o th c hi n như i v i xây d ng công trình h t ng c a Chương trình 135, v n h tr theo quy nh t i Quy t nh s 134/TTg và l ng ghép v i các chương trình m c tiêu khác. 3. t s n xu t và t a) H chưa có ho c chưa t ư c ưa vào di n th hư ng chính sách h tr là h quy nh t i i m a kho n 1 M c II c a Thông tư này và ph i có m t trong các i u ki n sau ây : - Chưa có t . - H ã có t nhưng di n tích dư i m c quy nh c a Quy t nh s 134/TTg ho c dư i m c quy nh c a a phương ( i v i thành ph , th xã, th tr n), căn c qu t c a t ng a phương và i u ki n c th , y ban nhân dân t nh xem xét gi i quy t. b) H chưa có ho c chưa t s n xu t ư c ưa vào di n th hư ng chính sách h tr là h quy nh t i i m a kho n 1 M c II c a Thông tư này và ph i có m t trong các i u ki n sau ây : - Chưa có t s n xu t. - ã có t s n xu t nhưng chưa m c quy nh theo Quy t nh s 134/TTg (dư i 0,15 ha t ru ng lúa nư c 2 v ho c dư i 0,25 ha t ru ng lúa 1 v ho c dư i 0,5 ha ru ng nương, r y) ho c m c quy nh cao hơn các a phương mà Th tư ng Chính ph ã có văn b n quy nh trư c ây. Vi c gi i quy t cho nh ng h ã có t s n xu t nhưng chưa di n tích theo quy nh trên, căn c i u ki n c th , y ban nhân dân t nh quy t nh. c) Qu t s n xu t và t làm nhà g m các lo i t theo quy nh t i i u 3 Quy t nh s 134/TTg. d) M c h tr
  5. t khai hoang, t nông lâm trư ng giao cho h s n xu t, t nh n chuy n như ng l i c a h có nhi u t, t khai hoang t p trung giao l i cho h gia ình ư c ngân sách trung ương h tr bình quân m c 5 tri u ng/ha. Tùy i u ki n c a t ng a phương có th h tr m c cao hơn. IV. QU N LÝ, C P PHÁT, THANH TOÁN NGU N V N H TR 1. L p án và phân b d toán y ban nhân dân t nh căn c k t qu bình xét các h c a các huy n, t ng h p, phê duy t án và l p d toán nhu c u kinh phí th c hi n chương trình g i B K ho ch và u tư, B Tài chính và y ban Dân t c t ng h p trình Chính ph , trình Qu c h i quy t nh b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương th c hi n các chính sách quy nh t i Quy t nh s 134/TTg. Căn c s b sung có m c tiêu ư c Qu c h i, Th tư ng Chính ph h tr hàng năm và ngu n ngân sách a phương và các ngu n huy ng khác, y ban nhân dân t nh l p phương án phân b chi ti t cho t ng huy n trình H i ng nhân dân quy t nh. Căn c ngh quy t c a H i ng nhân dân t nh, y ban nhân dân t nh giao d toán cho các huy n chi ti t theo t ng chính sách, y ban nhân dân huy n quy t nh phân b và thông báo cho t ng xã chi ti t cho t ng chính sách và t ng h dân ư c hư ng theo danh sách ã ư c c p có thNm quy n quy t nh. y ban nhân dân xã thông báo n t ng h dân v chính sách ư c hư ng, m c h tr … theo danh sách ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. C p phát, thanh toán kinh phí h tr Căn c d toán ư c Th tư ng Chính ph giao cho t ng t nh hàng quý B Tài chính th c hi n b sung có m c tiêu cho ngân sách a phương theo ti n th c hi n. i v i t nh, trên cơ s d toán ã ư c y ban nhân dân t nh giao cho các huy n, S Tài chính làm th t c b sung có m c tiêu cho ngân sách huy n. Phòng Tài chính huy n ph i h p v i Kho b c nhà nư c th c hi n qu n lý và c p phát theo các m c tiêu cho các i tư ng th hư ng theo ti n th c hi n. Vi c c p phát thanh toán cho t ng chính sách, t ng i tư ng ư c th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. 3. H ch toán k toán và quy t toán S kinh phí ngân sách nhà nư c h tr th c hi n các chính sách h tr h ng bào dân c thi u s nghèo, i s ng khó khăn theo Quy t nh s 134/TTg ư c h ch toán, quy t toán theo hư ng d n c a B Tài chính. V. T CH C TH C HI N 1. y ban Dân t c là cơ quan thư ng tr c ch trì ph i h p các B , ngành : K ho ch u tư, Tài chính, xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giúp Th tư ng Chính ph t ng h p, theo dõi, ôn c, ki m tra, báo cáo tình hình th c hi n theo quy nh. 2. Các B , ngành có liên quan căn c vào nhi m v ư c phân công t i Quy t nh s 134/TTg và Văn b n s 1401/CP-NN ngày 28/9/2004 c a Th tư ng Chính ph , ph i h p v i y ban Dân t c tri n khai th c hi n nh ng n i dung có liên quan. 3. y ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương - Ch u trách nhi m tr c ti p và toàn di n trong vi c ch o, t ch c th c hi n chính sách. Công b công khai các tiêu chuNn, i tư ng ư c th hư ng chính sách. T
  6. ch c i u tra, l p và phê duy t án gi i quy t t , t s n xu t, nhà , nư c sinh ho t cho ng bào dân t c thi u s nghèo trên a bàn t nh g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, y ban Dân t c t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. - Trong án ph i th hi n rõ ư c các ngu n v n h tr t ngân sách trung ương, ngân sách a phương, v n huy ng và th i gian hoàn thành. - Căn c i u ki n c th , y ban nhân dân t nh c ng c , tăng cư ng Ban ch o Chương trình 135 các c p th c hi n Quy t nh s 134/TTg ho c thành l p m i Ban ch o th c hi n Quy t nh s 134/TTg n u th y c n thi t, cơ quan thư ng tr c Ban Ch o là Cơ quan làm công tác dân t c t nh, thành ph . - Th c hi n y ch báo cáo nh kỳ 3 tháng 1 l n, k t thúc năm có báo cáo sơ k t ánh giá v y ban Dân t c và các B , ngành có liên quan; - Căn c Thông tư này y ban nhân dân t nh c th hóa và hư ng d n cho phù h p v i c i m và i u ki n c a a phương th c hi n có hi u qu chính sách. VI. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B K HO CH VÀ U TƯ B XÂY D NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Huỳnh Th Nhân Trương Văn oan T ng Văn Nga KT. B TRƯ NG, CH NHI M Y KT. B TRƯ NG BAN DÂN T C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N PHÓ CH NHI M NÔNG THÔN TH TRƯ NG Hoàng Công Dung H a c Nh
Đồng bộ tài khoản