intTypePromotion=1

Thông tư quy định về việc nhập khẩu giấy năm 1997

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
121
lượt xem
8
download

Thông tư quy định về việc nhập khẩu giấy năm 1997

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư quy định về việc nhập khẩu giấy năm 1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư quy định về việc nhập khẩu giấy năm 1997

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t liªn tÞch c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  é  C « n g  n g hi Ö p m ­ B sè 06 T T L T/T M­C N  n g µ y 02  th¸ng 7 n¨ m  1997 q u y  ® Þ n h  v Ò  viÖc n h Ë p  k h È u  giÊy n¨ m  1997 C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  28/TTg  sè  ngµy  13/01/1997 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  chÝnh  vÒ  s¸ch m Æt     hµng  ®iÒu  vµ  hµnh xuÊt nhËp    khÈu  n¨m  1997;V¨n    b¶n  674  sè  BKH/TMDV   ngµy 31/01/1997 cña  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu   h¹n  vµ  t vÒ  møc nhËp  khÈu  n¨m  1997, Bé Th¬ng    Bé  m¹ivµ  C«ng  nghiÖp  híng dÉn    viÖc  nhËp  khÈu  Æt   m hµng  giÊy n¨m    1997  sau: nh  I. u y  ® Þ n h  v Ò  n h Ë p  k h È u:  Q 1.Kh«ng    nhËp  khÈu    i c¸clo¹ giÊy sau      ®©y  trong níc®∙  do      s¶n xuÊt®ñ:   1.1.GiÊy      inb¸o. 1.2.C¸c  i   lo¹ giÊy dïng    ®Ó viÕt,in,kÓ   c¸c lo¹      c¶    i giÊy  tªn th cã    ¬ng    m¹i offset  , woodfree,photocopy vµ      ¬ng        c¸ctªnth m¹ikh¸c cã    ®Þnh îng tõ 50g/m2  l     ®Õn  80g/m2. 1.3.GiÊy    bao  bao  b×  gåm:  b×a  c¸c lo¹ cartonph¼ng  c¸c chØ    vµ    i     cã    tiªu kü  thuËtchñ    yÕu  sau: nh  ­§é    chÞu  bôc  (Burststrength):   kgf/cm2        3  tõ trëxuèng ­§é    chÞu  nÐn  (Ringcrush):   kgftrëxuèng      14      tõ ­ChiÒu      dµi®øt  däc,ngang    b×nh  qu©n: tõ3.600m        trëxuèng (Tensi   lebreakinglength)   2. C¸c  i   lo¹ giÊy s¶n    xuÊt trong níccha        ®¸p  øng  nhu  cÇu, nhËp      bæ sung  kho¶ng 20.000  tÊn: C¸c  i lo¹ giÊy cã      tr¸ngphñ    Æt,    bÒ m qua      c¸n l¸ng(giÊycouchÐ).   Bé Th¬ng    m¹i giao chØ     tiªucho    c¸c doanh  nghiÖp  giÊy  cã  phÐp kinh  doanh  XNK   ngµnh hµng      phïhîp nhËp  khÈu  theo h¹n møc  trªn.     nªu  Trong  êng  cÇn  tr hîp  thiÕtc¸c Bé,      ngµnh    sÏ xem  xÐt    bæ sung h¹n møc  nh»m   c©n    ®èi cung  cÇu. 3. C¸c  i   lo¹ giÊy kh¸c c¸c doanh      nghiÖp  giÊy  cã  phÐp kinh doanh xuÊt  nhËp khÈu ngµnh  hµng  îcnhËp  ®   khÈu theo nhu cÇu  s¶n xuÊtkinh doanh      vµ  lµm      thñ tôcnhËp  khÈu    quan    t¹ c¬  i H¶i quan,kh«ng    ph¶iqua  Th¬ng    Bé  m¹i. 4.Quy    ®Þnh  kh¸c: 4.1.VÒ     "GiÊy    in chÊt l cao" ghi trong v¨n   îng        b¶n giao chØ    tiªucña Bé  Th¬ng    íc®©y  m¹itr   nay  îcxö    sau: ®   lýnh  ­ §èivíigiÊy        satine,bristo     lgiÊy  , c¶m  nhiÖtvµ    i   c¸c lo¹ giÊy chuyªn dïng    kh¸c¸p dông      môc    1.2 ®iÓm   nªu  1  trªn.
  2. 2 ­ §èivíigiÊy        couchР   i îcnhËp  c¸c lo¹    ® khÈu theo h¹n møc  (môc giÊy    in chÊt l    îng cao) vµ      thêih¹n hiÖu        b¶n  lùc ghitrªnv¨n  giao chØ    tiªucña  Th­ Bé  ¬ng    íc®©y. m¹itr   4.2.VÒ     giÊy carton duplex ghi trong v¨n          b¶n  giao chØ     tiªucña  Th­ Bé  ¬ng    íc®©y  m¹itr   nay kh«ng    ¸p dông    h¹n møc  n÷a. II. Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:  §i  h Quy  ®Þnh  nµy thay thÕ c¸c quy ®Þnh  Bé  Th¬ng m¹i vµ Bé  C«ng  nghiÖp  ban  ®∙  hµnh  íc ®©y     tr   vÒ nhËp khÈu giÊy n¨m 1997. C¸c    quy ®Þnh  kh¸ctr¸víi       i quy ®Þnh  nµy ®Òu     b∙ibá. §Ò  nghÞ    c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, UBND     c¸c tØnh,thµnh      phè    trùcthuéc Trung ¬ng, c¬    quan  Trung  ¬ng cña    c¸c ®oµn  thÓ  th«ng  b¸o    néi dung  Th«ng   li   t ªntÞch  nµy cho    c¸c doanh  nghiÖp  thuéc  quyÒn  qu¶n    lýcña  m×nh  biÕt vµ    thùc hiÖn; ®ång        thêiph¶n  ¸nh cho  Th­ Bé  ¬ng    Bé  m¹i vµ  C«ng  nghiÖp nh÷ng  vÊn    ®Ò ph¸tsinh    trong qu¸ tr×nh thùc  hiÖn    ®Ó kÞp   thêi®iÒu  chØnh    phïhîp. Th«ng   ªntÞch  tli   nµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  ®Õn   ký  ngµy  31/3/1998.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2