Thông tư số 01/1999/TT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
4
download

Thông tư số 01/1999/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/1999/TT-BCN về việc hướng dẫn đăng ký xác nhận điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm cơ khí-điện-điện tử do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/1999/TT-BCN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1999/TT-BCN Hà N i, ngày 12 tháng 03 năm 1999 THÔNG TƯ HƯ NG D N ĐĂNG KÝ XÁC NH N ĐI U KI N ÁP D NGTHU NH P KH U THEO T L N I Đ A HOÁ Đ I V I CÁC S N PH M CƠ KHÍ-ĐI N- ĐI N T Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i các Công văn s 4830/KTTH ngày 24/9/1997, s 1440/CP-KTTH ngày 07/11/1998 và s 2687/VPCP-KTTH ngày 15/7/1998 v chính sách thu theo t l n i đ a hoá (NĐH), B Công nghi p hư ng d n chi ti t các v n đ liên quan đ n đi u ki n áp d ng thu nh p kh u theo t l NĐH đ i v i các s n ph m, ph tùng thu c ngành cơ khí-đi n-đi n t như sau : 1. Các doanh nghi p Vi t Nam và các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài s n xu t l p ráp s n ph m, ph tùng thu c ngành cơ khí-đi n-đi n t có thu su t thu nh p kh u t 30% tr lên đ u đư c đăng ký áp d ng thu nh p kh u theo t l NĐH. 2. H sơ đăng ký xác nh n năng l c trình đ công ngh s n xu t và t l NĐH g m : 2.1. Công văn đ ngh xác nh n (m u 1). 2.2. Gi y phép đ u tư ho c Gi y phép thành l p Doanh nghi p (b n sao có công ch ng). 2.3. Quy t đ nh phê duy t d án đ u tư (b n sao có công ch ng). 2.4. Gi y phép đăng ký kinh doanh (b n sao có công ch ng). 2.5. Gi i trình v năng l c trình đ công ngh s n xu t : - Sơ đ công ngh s n xu t. - Danh m c thi t b ch y u ph c v s n xu t, bao g m thi t b công ngh , phân tích, thí nghi m, ki m tra... (m u 2). - Đ i ngũ cán b , công nhân k thu t. - Gi y ch ng nh n đăng ký ch t lư ng s n ph m hàng hoá (b n sao). - Quy t đ nh phê chu n báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng (b n sao). - Ch ng nh n v b n quy n s h u công nghi p (b n sao).
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các doanh nghi p đã đư c ki m tra theo quy đ nh liên B Công nghi p, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Giao thông v n t i (công văn s 479/BKHCNMT-TĐC, ngày 25/02/1999) ch c n n p Thông báo xác nh n đi u ki n k thu t s n xu t l p ráp c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng (b n sao, n u có). 2.6. K ho ch s n xu t và NĐH (M u 3) g m : - K t qu s n xu t, tiêu th , xu t nh p kh u và NĐH năm trư c - K ho ch s n xu t và m c NĐH đăng ký c a năm k ho ch - D ki n k ho ch s n xu t và NĐH các năm sau 2.7. V tính t l NĐH : - V nguyên t c Z trong công th c tính t l NĐH là giá nh p kh u (CIF) c a s n ph m, ph tùng nguyên chi c, I là giá tr th hi n trên hoá đơn ch ng t c a các bán thành ph m, chi ti t, c m chi ti t, b ph n nh p kh u (tương ng quy đ nh tiêu chu n d ng r i). Z và I (đơn v tính là USD) đ u cùng m t ngu n. B Công nghi p s xem xét c th đ i v i m t s trư ng h p riêng như: Z và I t nhi u ngu n khác nhau; Z cùng m t ngu n nhưng có nhi u giá nh p kh u, s n ph m, ph tùng chưa có giá nh p kh u nguyên chi c ho c s n ph m m i, v.v... - NĐH tính cho t ng lo i s n ph m, không tính chung cho Công ty. - Doanh nghi p ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chu n xác, đ tin c y c a các s li u tính toán, m c t l NĐH đăng ký và ch u s ki m tra giám sát c a các cơ quan Nhà nư c và Ki m toán. 4. V t ch c th c hi n : - Vi c đăng ký xác nh n năng l c trình đ công ngh s n xu t ch ti n hành m t l n. trư ng h p có đ u tư m i m r ng s n xu t ho c thay đ i s n ph m, doanh nghi p ph i báo cáo b sung. - Vi c đăng ký xác nh n t l NĐH đư c ti n hành h ng năm vào cu i năm trư c ho c vào đ u năm tuỳ thu c vào k ho ch s n xu t c a doanh nghi p và đư c b sung đi u ch nh m t l n vào 6 tháng cu i năm. - H sơ đăng ký đư c l p thành 03 b g i v B Công nghi p. B Công nghi p u quy n cho V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n ph m làm đ u m i ki m tra xem xét c th và thông báo xác nh n b ng văn b n (M u 5) trong th i h n 15 ngày k t khi nh n đ h sơ. Trong quá trình th c hi n Thông tư, n u có khó khăn vư ng m c, các doanh nghi p c n ph n ánh v B Công nghi p đ k p th i nghiên c u x lý cho phù h p./.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nơi nh n: KT.B TRƯ NG - VPTW Đ ng, VPQH, TH TRƯ NG VP Ch t ch nư c, - Vi n KSNDTC, Toà án NDTC, - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan khác thu c CP, - Lưu VP, CNCL Nguy n Xuân Chu n
Đồng bộ tài khoản