intTypePromotion=1
ADSENSE

THÔNG TƯ số 01/2007/ TT- BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghệ

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

489
lượt xem
71
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn ( sau đây gọi là " thiết kế bố trí", kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp văn bằng bảo hộ cho người đăng ký các đối tượng đó. Người được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ là chủ sở hữu và được hưởng quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi bảo hộ ghi trong văn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THÔNG TƯ số 01/2007/ TT- BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghệ

 1. bé khoa häc vµ c«ng nghÖ céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 01/2007/TT-BKHCN Hµ Néi, ngµy 14 th¸ng 02 n¨m 2007 th«ng t− H−íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 103/2006/N§-CP ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ vÒ së h÷u c«ng nghiÖp C¨n cø LuËt Së h÷u trÝ tuÖ ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 103/2006/N§-CP ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ vÒ së h÷u c«ng nghiÖp; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 54/2003/N§-CP ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ vµ NghÞ ®Þnh sè 28/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 54/2003/N§-CP; Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ h−íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 103/2006/N§-CP ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ nh− sau. Ch−¬ng I Thñ tôc x¸c lËp quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp Môc 1 Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ thñ tôc x¸c lËp quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp 1. C¨n cø x¸c lËp quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp 1.1 C¸c quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ph¸t sinh/®−îc x¸c lËp dùa trªn c¸c c¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 6 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ ngµy 29.11.2005 (sau ®©y gäi lµ “LuËt Së h÷u trÝ tuÖ”), c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh sè 103/2006/N§-CP ngµy 22.9.2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ vÒ së h÷u c«ng nghiÖp (sau ®©y gäi lµ “NghÞ ®Þnh vÒ së h÷u c«ng nghiÖp”) vµ theo quy ®Þnh cô thÓ t¹i ®iÓm nµy. 1.2 QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ®èi víi s¸ng chÕ, thiÕt kÕ bè trÝ m¹ch tÝch hîp b¸n dÉn (sau ®©y gäi lµ “thiÕt kÕ bè trÝ”), kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp vµ nhXn hiÖu ®−îc x¸c lËp trªn c¬ së quyÕt ®Þnh cña Côc Së h÷u trÝ tuÖ vÒ viÖc cÊp v¨n b»ng b¶o hé cho ng−êi ®¨ng ký c¸c ®èi t−îng ®ã. Ng−êi ®−îc Côc Së h÷u trÝ tuÖ cÊp v¨n b»ng b¶o hé lµ chñ së h÷u vµ ®−îc h−ëng quyÒn ®èi víi ®èi t−îng së h÷u c«ng nghiÖp trong ph¹m vi b¶o hé ghi trong v¨n b»ng b¶o hé vµ trong thêi h¹n hiÖu lùc cña v¨n b»ng b¶o hé. Khi x¶y ra tranh chÊp, chñ së h÷u ®èi t−îng së h÷u c«ng nghiÖp cã quyÒn sö dông v¨n b»ng b¶o hé lµm c¨n cø chøng minh quyÒn cña m×nh mµ kh«ng cÇn chøng cø nµo kh¸c. 1.3 QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ®èi víi chØ dÉn ®Þa lý ®−îc x¸c lËp trªn c¬ së quyÕt ®Þnh www.wincolaw.com Page 1
 2. cña Côc Së h÷u trÝ tuÖ vÒ viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký chØ dÉn ®Þa lý cho tæ chøc qu¶n lý chØ dÉn ®Þa lý. 1.4 QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ®èi víi nhXn hiÖu ®¨ng ký quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid vµ NghÞ ®Þnh th− Madrid (sau ®©y gäi lµ “nhXn hiÖu ®¨ng ký quèc tÕ”) ®−îc x¸c lËp trªn c¬ së quyÕt ®Þnh chÊp nhËn b¶o hé hoÆc giÊy chøng nhËn nhXn hiÖu ®¨ng ký quèc tÕ ®−îc b¶o hé t¹i ViÖt Nam do Côc Së h÷u trÝ tuÖ cÊp theo yªu cÇu cña chñ nhXn hiÖu. QuyÕt ®Þnh vµ giÊy chøng nhËn nãi trªn cã gi¸ trÞ nh− v¨n b»ng b¶o hé cÊp cho ng−êi ®¨ng ký nhXn hiÖu t¹i ViÖt Nam. 1.5 QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ®èi víi nhXn hiÖu næi tiÕng ®−îc x¸c lËp trªn c¬ së thùc tiÔn sö dông réng rXi khiÕn cho nhXn hiÖu ®ã trë thµnh næi tiÕng mµ kh«ng cÇn thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký t¹i Côc Së h÷u trÝ tuÖ. Khi sö dông quyÒn vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp quyÒn ®èi víi nhXn hiÖu næi tiÕng, chñ së h÷u nhXn hiÖu ®ã ph¶i chøng minh quyÒn cña m×nh b»ng c¸c chøng cø phï hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 75 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ. 1.6 QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ®èi víi tªn th−¬ng m¹i ®−îc x¸c lËp trªn c¬ së sö dông hîp ph¸p tªn th−¬ng m¹i ®ã mµ kh«ng cÇn thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký t¹i Côc Së h÷u trÝ tuÖ. Khi sö dông quyÒn vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp quyÒn ®èi víi tªn th−¬ng m¹i, chñ thÓ cã tªn th−¬ng m¹i ph¶i chøng minh quyÒn cña m×nh b»ng c¸c chøng cø thÓ hiÖn thêi gian, lXnh thæ, lÜnh vùc trong ®ã tªn th−¬ng m¹i ®X ®−îc chñ thÓ ®ã sö dông. 1.7 QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ®èi víi bÝ mËt kinh doanh ®−îc x¸c lËp trªn c¬ së ho¹t ®éng ®Çu t− tµi chÝnh, trÝ tuÖ hoÆc kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng hîp ph¸p kh¸c ®Ó t×m ra, t¹o ra hoÆc cã ®−îc th«ng tin t¹o thµnh bÝ mËt kinh doanh vµ b¶o mËt th«ng tin ®ã mµ kh«ng cÇn thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký t¹i Côc Së h÷u trÝ tuÖ. Khi sö dông quyÒn vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp quyÒn ®èi víi bÝ mËt kinh doanh, chñ thÓ cã bÝ mËt kinh doanh ph¶i chøng minh quyÒn cña m×nh b»ng c¸c chøng cø thÓ hiÖn ho¹t ®éng mµ trong ®ã th«ng tin t¹o thµnh bÝ mËt kinh doanh ®−îc t¹o ra, t×m ra, cã ®−îc vµ biÖn ph¸p b¶o mËt th«ng tin ®ã. 1.8 QuyÒn chèng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh ®−îc x¸c lËp trªn c¬ së thùc tiÔn cña ho¹t ®éng c¹nh tranh mµ kh«ng cÇn thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký t¹i Côc Së h÷u trÝ tuÖ. Khi sö dông quyÒn chèng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, chñ thÓ ph¶i chøng minh quyÒn cña m×nh b»ng c¸c chøng cø thÓ hiÖn ®èi t−îng, lÜnh vùc, lXnh thæ, thêi gian kinh doanh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng c¹nh tranh. 2. Chñ ®¬n ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp 2.1 Chñ ®¬n ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp (sau ®©y gäi lµ “chñ ®¬n”) lµ tæ chøc, c¸ nh©n nép ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ, thiÕt kÕ bè trÝ, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, nhXn hiÖu, chØ dÉn ®Þa lý. Khi v¨n b»ng b¶o hé s¸ng chÕ, thiÕt kÕ bè trÝ, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, nhXn hiÖu ®−îc cÊp, chñ ®¬n sÏ ®−îc ghi nhËn lµ chñ v¨n b»ng b¶o hé. Khi v¨n b»ng b¶o hé chØ dÉn ®Þa lý ®−îc cÊp, chñ ®¬n ®−îc ghi nhËn lµ ng−êi ®¨ng ký chØ dÉn ®Þa lý ®ã. 2.2 Chñ ®¬n ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn vÒ quyÒn ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 86, 87, 88 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ vµ c¸c ®iÒu 7, 8, 9 cña NghÞ ®Þnh vÒ së h÷u c«ng nghiÖp. NÕu kh«ng ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn ®ã, viÖc ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp bÞ coi lµ kh«ng hîp lÖ. 3. §¹i diÖn cña chñ ®¬n 3.1 Chñ ®¬n cã thÓ tù m×nh hoÆc th«ng qua ®¹i diÖn hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam tiÕn hµnh thñ tôc ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp t¹i Côc Së h÷u trÝ tuÖ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy vµ ®iÓm 4 cña Th«ng t− nµy. 3.2 Nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n sau ®©y cã thÓ ®¹i diÖn cho chñ ®¬n: a) §èi víi tæ chøc, c¸ nh©n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 89 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ: (i) Tr−êng hîp chñ ®¬n lµ c¸ nh©n: ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt hoÆc theo uû quyÒn cña chñ ®¬n, tæ chøc dÞch vô ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp theo uû quyÒn cña chñ ®¬n; (ii) Tr−êng hîp chñ ®¬n lµ tæ chøc: ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña chñ ®¬n hoÆc www.wincolaw.com Page 2
 3. ng−êi thuéc tæ chøc ®−îc ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña chñ ®¬n uû quyÒn; tæ chøc dÞch vô ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp (theo uû quyÒn cña chñ ®¬n); ng−êi ®øng ®Çu v¨n phßng ®¹i diÖn hoÆc ®øng ®Çu chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam (nÕu chñ ®¬n lµ tæ chøc n−íc ngoµi). b) §èi víi tæ chøc, c¸ nh©n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 89 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ: tæ chøc dÞch vô ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp (theo uû quyÒn cña chñ ®¬n). 3.3 Khi tiÕn hµnh c¸c thñ tôc ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp, Côc Së h÷u trÝ tuÖ chØ ®−îc phÐp giao dÞch víi chñ ®¬n hoÆc ng−êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ ®¬n. Nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng thuéc c¸c tr−êng hîp nªu t¹i ®iÓm 3.2 cña Th«ng t− nµy mµ thùc hiÖn viÖc ®¹i diÖn cho chñ ®¬n ®Òu bÞ coi lµ ®¹i diÖn kh«ng hîp ph¸p. 4. Uû quyÒn ®¹i diÖn tiÕn hµnh c¸c thñ tôc ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp 4.1 ViÖc uû quyÒn ®¹i diÖn vµ thùc hiÖn uû quyÒn ®¹i diÖn tiÕn hµnh c¸c thñ tôc ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp (sau ®©y gäi lµ “uû quyÒn”) ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ uû quyÒn t¹i PhÇn thø ba cña Bé luËt D©n sù vµ c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nµy. 4.2 ViÖc uû quyÒn ph¶i ®−îc thÓ hiÖn thµnh v¨n b¶n (giÊy uû quyÒn) vµ ph¶i cã néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) Tªn (hä tªn), ®Þa chØ ®Çy ®ñ cña bªn uû quyÒn vµ bªn ®−îc uû quyÒn; b) Tªn (hä tªn), ®Þa chØ ®Çy ®ñ cña bªn nhËn thay thÕ uû quyÒn hoÆc bªn nhËn t¸i uû quyÒn (nÕu cã); c) Ph¹m vi uû quyÒn, khèi l−îng c«ng viÖc ®−îc uû quyÒn; d) Thêi h¹n uû quyÒn (giÊy uû quyÒn kh«ng cã thêi h¹n chØ chÊm døt hiÖu lùc khi bªn uû quyÒn tuyªn bè chÊm døt uû quyÒn); e) Ngµy ký giÊy uû quyÒn; g) Ch÷ ký (ghi râ hä tªn, chøc vô vµ con dÊu, nÕu cã) cña ng−êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña bªn uû quyÒn (vµ cña bªn nhËn thay thÕ uû quyÒn, bªn nhËn t¸i uû quyÒn, nÕu cã). 4.3 Thêi ®iÓm giÊy uû quyÒn cã gi¸ trÞ ph¸p lý trong giao dÞch víi Côc Së h÷u trÝ tuÖ ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: a) Ngµy Côc Së h÷u trÝ tuÖ nhËn ®−îc giÊy uû quyÒn hîp lÖ; b) Ngµy Côc Së h÷u trÝ tuÖ chÊp nhËn viÖc thay thÕ uû quyÒn hoÆc t¸i uû quyÒn hîp lÖ; c) Ngµy Côc Së h÷u trÝ tuÖ nhËn ®−îc th«ng b¸o thay ®æi ph¹m vi uû quyÒn, chÊm døt uû quyÒn tr−íc thêi h¹n, thay ®æi ®Þa chØ cña bªn nhËn uû quyÒn. 4.4 Trong tr−êng hîp thay thÕ uû quyÒn hoÆc t¸i uû quyÒn, giÊy uû quyÒn chØ ®−îc coi lµ hîp lÖ nÕu bªn nhËn thay thÕ uû quyÒn hoÆc bªn nhËn t¸i uû quyÒn cã cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi vÊn ®Ò ph¸t sinh do bªn uû quyÒn thùc hiÖn trong giao dÞch tr−íc ®ã víi Côc Së h÷u trÝ tuÖ. 4.5 NÕu giÊy uû quyÒn cã ph¹m vi uû quyÒn gåm nhiÒu thñ tôc ®éc lËp víi nhau vµ b¶n gèc giÊy uû quyÒn ®X nép cho Côc Së h÷u trÝ tuÖ th× khi tiÕn hµnh c¸c thñ tôc tiÕp theo, bªn ®−îc uû quyÒn ph¶i nép b¶n sao giÊy uû quyÒn vµ cã chØ dÉn chÝnh x¸c ®Õn sè ®¬n cã b¶n gèc giÊy uû quyÒn ®ã. 5. Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®¬n vµ ®¹i diÖn cña chñ ®¬n 5.1 Chñ ®¬n vµ ®¹i diÖn cña chñ ®¬n cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m sù trung thùc cña c¸c th«ng tin, tµi liÖu cung cÊp cho Côc Së h÷u trÝ tuÖ trong qu¸ tr×nh ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y: a) Mäi tµi liÖu giao dÞch ph¶i ®−îc chñ ®¬n tù x¸c nhËn b»ng ch÷ ký cña m×nh hoÆc cña ®¹i diÖn, ®−îc ®ãng dÊu x¸c nhËn cña tæ chøc (nÕu cã). Tr−êng hîp cÇn cã x¸c nhËn c«ng chøng hoÆc cña c¬ quan cã thÈm quyÒn kh¸c th× ph¶i ®−îc x¸c nhËn theo quy ®Þnh; b) Mäi b¶n dÞch ra tiÕng ViÖt cña c¸c tµi liÖu tiÕng n−íc ngoµi ®Òu ph¶i cã cam kÕt cña chñ ®¬n hoÆc cña ®¹i diÖn b¶o ®¶m lµ dÞch nguyªn v¨n tõ b¶n gèc. www.wincolaw.com Page 3
 4. 5.2 Chñ ®¬n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi hËu qu¶ vµ nghÜa vô ph¸t sinh do ®¹i diÖn cña chñ ®¬n thùc hiÖn trong giao dÞch víi Côc Së h÷u trÝ tuÖ. 5.3 §¹i diÖn cña chñ ®¬n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc chñ ®¬n vÒ mäi hËu qu¶ do viÖc khai b¸o, cung cÊp th«ng tin kh«ng trung thùc g©y ra trong giao dÞch víi Côc Së h÷u trÝ tuÖ, nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th−êng. 5.4 Sau ®©y, trõ nh÷ng quy ®Þnh riªng, chñ ®¬n vµ ®¹i diÖn cña chñ ®¬n ®−îc gäi chung lµ “ng−êi nép ®¬n”. 6. Xö lý ý kiÕn cña ng−êi thø ba tr−íc khi ra quyÕt ®Þnh cÊp v¨n b»ng b¶o hé 6.1 KÓ tõ ngµy ®¬n ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp ®−îc c«ng bè trªn C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp ®Õn tr−íc ngµy ra quyÕt ®Þnh cÊp v¨n b»ng b¶o hé, bÊt kú tæ chøc, c¸ nh©n nµo còng cã quyÒn cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n göi cho Côc Së h÷u trÝ tuÖ vÒ quyÒn ®¨ng ký, quyÒn −u tiªn, ®iÒu kiÖn b¶o hé vµ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn ®¬n ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 112 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ. V¨n b¶n nªu ý kiÕn cña ng−êi thø ba ®−îc coi lµ mét nguån th«ng tin cho qu¸ tr×nh xö lý ®¬n ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp. 6.2 Trong thêi h¹n 01 th¸ng kÓ tõ ngµy nhËn ®−îc ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña ng−êi thø ba, Côc Së h÷u trÝ tuÖ th«ng b¸o vÒ ý kiÕn ®ã cho ng−êi nép ®¬n vµ Ên ®Þnh thêi h¹n tèi ®a lµ 01 th¸ng kÓ tõ ngµy ra th«ng b¸o ®Ó ng−êi nép ®¬n tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n. Sau khi nhËn ®−îc ý kiÕn ph¶n håi cña ng−êi nép ®¬n, nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt, Côc Së h÷u trÝ tuÖ th«ng b¸o vÒ ý kiÕn ph¶n håi cho ng−êi thø ba vµ Ên ®Þnh thêi h¹n tèi ®a lµ 01 th¸ng kÓ tõ ngµy ra th«ng b¸o ®Ó ng−êi thø ba tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vÒ ý kiÕn ph¶n håi ®ã. Côc Së h÷u trÝ tuÖ xö lý ý kiÕn cña ng−êi nép ®¬n vµ ng−êi thø ba trªn c¬ së chøng cø, lËp luËn do c¸c bªn cung cÊp vµ tµi liÖu cã trong ®¬n. 6.3 Trong tr−êng hîp xÐt thÊy ý kiÕn cña ng−êi thø ba lµ kh«ng cã c¬ së, Côc Së h÷u trÝ tuÖ kh«ng ph¶i th«ng b¸o vÒ ý kiÕn ®ã cho ng−êi nép ®¬n, nh−ng ph¶i th«ng b¸o cho ng−êi thø ba vÒ viÖc tõ chèi xem xÐt ý kiÕn, cã nªu râ lý do. 6.4 Trong tr−êng hîp ý kiÕn cña ng−êi thø ba liªn quan ®Õn quyÒn ®¨ng ký, nÕu xÐt thÊy kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ý kiÕn cña ng−êi thø ba lµ cã c¬ së hay kh«ng, Côc Së h÷u trÝ tuÖ th«ng b¸o ®Ó ng−êi thø ba nép ®¬n cho Toµ ¸n gi¶i quyÕt. Trong thêi h¹n 01 th¸ng kÓ tõ ngµy Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra th«ng b¸o mµ ng−êi thø ba kh«ng th«ng b¸o cho Côc Së h÷u trÝ tuÖ vÒ viÖc ®X nép ®¬n cho Toµ ¸n gi¶i quyÕt th× Côc Së h÷u trÝ tuÖ coi nh− ng−êi thø ba rót bá ý kiÕn. NÕu Côc Së h÷u trÝ tuÖ ®−îc th«ng b¸o trong thêi h¹n nh− trªn cña ng−êi thø ba, Côc Së h÷u trÝ tuÖ t¹m dõng viÖc xö lý ®¬n ®Ó chê kÕt qu¶ gi¶i quyÕt tranh chÊp cña Toµ ¸n. Sau khi nhËn ®−îc kÕt qu¶ gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n viÖc xö lý ®¬n sÏ ®−îc tiÕn hµnh phï hîp víi kÕt qu¶ ®ã. 6.5 Côc Së h÷u trÝ tuÖ tæ chøc ®èi tho¹i trùc tiÕp gi÷a ng−êi thø ba vµ ng−êi nép ®¬n ®Ó lµm râ h¬n vÊn ®Ò cã ý kiÕn ph¶n ®èi nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt vµ cã yªu cÇu cña c¶ hai bªn. 6.6 Thêi h¹n dµnh cho ng−êi nép ®¬n tr¶ lêi ý kiÕn ph¶n ®èi cña ng−êi thø ba kh«ng tÝnh vµo thêi h¹n dµnh cho Côc Së h÷u trÝ tuÖ thùc hiÖn c¸c thñ tôc liªn quan theo quy ®Þnh. 7. Yªu cÇu chung ®èi víi ®¬n ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp 7.1 Tµi liÖu tèi thiÓu Côc Së h÷u trÝ tuÖ chØ tiÕp nhËn ®¬n ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp (sau ®©y gäi lµ “®¬n”) nÕu khi ®−îc nép, ®¬n cã Ýt nhÊt c¸c lo¹i tµi liÖu quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ e kho¶n 1 §iÒu 100, kho¶n 1 §iÒu 108 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ vµ quy ®Þnh cô thÓ sau ®©y: a) §èi víi ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ, thiÕt kÕ bè trÝ, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, nhXn hiÖu vµ chØ dÉn ®Þa lý, c¸c tµi liÖu b¾t buéc ph¶i cã ®Ó ®¬n ®−îc tiÕp nhËn gåm: (i) Tê khai ®¨ng ký; (ii) Tµi liÖu, mÉu vËt, th«ng tin thÓ hiÖn ®èi t−îng së h÷u c«ng nghiÖp ®−îc ®¨ng ký; Cô thÓ: ®èi víi ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ lµ b¶n m« t¶ s¸ng chÕ; ®èi víi ®¬n ®¨ng ký kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp lµ bé ¶nh chôp, bé b¶n vÏ vµ b¶n m« t¶ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp; ®èi víi ®¬n www.wincolaw.com Page 4
 5. ®¨ng ký nhXn hiÖu lµ mÉu nhXn hiÖu vµ danh môc hµng ho¸, dÞch vô mang nhXn hiÖu; ®èi víi ®¬n ®¨ng ký chØ dÉn ®Þa lý lµ b¶n m« t¶ tÝnh chÊt, chÊt l−îng ®Æc thï cña s¶n phÈm mang chØ dÉn ®Þa lý vµ b¶n ®å khu vùc ®Þa lý t−¬ng øng víi chØ dÉn ®Þa lý; (iii) Chøng tõ nép phÝ, lÖ phÝ. NÕu thiÕu mét trong c¸c tµi liÖu nãi trªn, Côc Së h÷u trÝ tuÖ cã quyÒn tõ chèi tiÕp nhËn ®¬n. b) §èi víi ®¬n ®¨ng ký nhXn hiÖu tËp thÓ, nhXn hiÖu chøng nhËn, ngoµi c¸c tµi liÖu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7.1.a trªn ®©y, ®¬n cßn b¾t buéc ph¶i cã thªm c¸c tµi liÖu sau ®©y: (i) Quy chÕ sö dông nhXn hiÖu tËp thÓ/nhXn hiÖu chøng nhËn; (ii) B¶n thuyÕt minh vÒ tÝnh chÊt, chÊt l−îng ®Æc tr−ng (hoÆc ®Æc thï) cña s¶n phÈm mang nhXn hiÖu (nÕu nhXn hiÖu ®−îc ®¨ng ký lµ nhXn hiÖu tËp thÓ dïng cho s¶n phÈm cã tÝnh chÊt ®Æc thï hoÆc lµ nhXn hiÖu chøng nhËn chÊt l−îng cña s¶n phÈm hoÆc lµ nhXn hiÖu chøng nhËn nguån gèc ®Þa lý); (iii) B¶n ®å x¸c ®Þnh lXnh thæ (nÕu nhXn hiÖu ®¨ng ký lµ nhXn hiÖu chøng nhËn nguån gèc ®Þa lý cña s¶n phÈm). 7.2 Yªu cÇu ®èi víi ®¬n a) §¬n ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu chung quy ®Þnh t¹i §iÒu 100 vµ §iÒu 101 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ vµ c¸c yªu cÇu riªng ®èi víi tõng lo¹i ®èi t−îng së h÷u c«ng nghiÖp quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 102, 103, 104, 105, 106 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ ®−îc h−íng dÉn chi tiÕt t¹i c¸c ®iÓm 23, 28, 33, 37 vµ 43 cña Th«ng t− nµy. b) §Ó b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu kü thuËt trong qu¸ tr×nh xö lý, ®¬n cßn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ h×nh thøc sau ®©y: (i) Mçi ®¬n chØ ®−îc yªu cÇu cÊp mét v¨n b»ng b¶o hé vµ lo¹i v¨n b»ng b¶o hé ®−îc yªu cÇu cÊp ph¶i phï hîp víi ®èi t−îng së h÷u c«ng nghiÖp nªu trong ®¬n; (ii) Mäi tµi liÖu cña ®¬n ®Òu ph¶i ®−îc lµm b»ng tiÕng ViÖt, trõ c¸c tµi liÖu cã thÓ ®−îc làm b»ng ng«n ng÷ kh¸c theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7.3 vµ ®iÓm 7.4 cña Th«ng t− nµy; (iii) Mäi tµi liÖu cña ®¬n ®Òu ph¶i ®−îc tr×nh bµy theo chiÒu däc (riªng h×nh vÏ, s¬ ®å vµ b¶ng biÓu cã thÓ ®−îc tr×nh bµy theo chiÒu ngang) trªn mét mÆt giÊy khæ A4 (210mm x 297mm), trong ®ã cã chõa lÒ theo bèn phÝa, mçi lÒ réng 20mm, trõ c¸c tµi liÖu bæ trî mµ nguån gèc tµi liÖu ®ã kh«ng nh»m ®Ó ®−a vµo ®¬n; (iv) §èi víi tµi liÖu cÇn lËp theo mÉu th× b¾t buéc ph¶i sö dông c¸c mÉu ®ã vµ ®iÒn ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin theo yªu cÇu vµo nh÷ng chç thÝch hîp; (v) Mçi lo¹i tµi liÖu nÕu bao gåm nhiÒu trang th× mçi trang ph¶i ghi sè thø tù trang ®ã b»ng ch÷ sè ¶-rËp; (vi) Tµi liÖu ph¶i ®−îc ®¸nh m¸y hoÆc in b»ng lo¹i mùc khã phai mê, mét c¸ch râ rµng, s¹ch sÏ, kh«ng tÈy xo¸, kh«ng söa ch÷a; tr−êng hîp ph¸t hiÖn cã sai sãt kh«ng ®¸ng kÓ thuéc vÒ lçi chÝnh t¶ trong tµi liÖu ®X nép cho Côc Së h÷u trÝ tuÖ th× ng−êi nép ®¬n cã thÓ söa ch÷a c¸c lçi ®ã, nh−ng t¹i chç bÞ söa ch÷a ph¶i cã ch÷ ký x¸c nhËn (vµ ®ãng dÊu, nÕu cã) cña ng−êi nép ®¬n; (vii) ThuËt ng÷ dïng trong ®¬n ph¶i lµ thuËt ng÷ phæ th«ng (kh«ng dïng tiÕng ®Þa ph−¬ng, tõ hiÕm, tõ tù t¹o). Ký hiÖu, ®¬n vÞ ®o l−êng, ph«ng ch÷ ®iÖn tö, quy t¾c chÝnh t¶ dïng trong ®¬n ph¶i theo tiªu chuÈn ViÖt Nam; (viii) §¬n cã thÓ kÌm theo tµi liÖu bæ trî lµ vËt mang d÷ liÖu ®iÖn tö cña mét phÇn hoÆc toµn bé néi dung tµi liÖu ®¬n. c) §¬n ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu vÒ sè l−îng b¶n tµi liÖu, mÉu, b¶n vÏ, ¶nh chôp vµ yªu cÇu cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i ®¬n t−¬ng øng quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nµy. d) Tê khai vµ tµi liÖu kh¸c cña ®¬n ph¶i b¶o ®¶m cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin b¾t buéc vµ www.wincolaw.com Page 5
 6. thèng nhÊt; b¶n dÞch tiÕng ViÖt cña tµi liÖu ®¬n ph¶i phï hîp víi b¶n gèc; giÊy uû quyÒn ph¶i bao hµm néi dung c«ng viÖc thuéc ph¹m vi uû quyÒn. e) §èi t−îng nªu trong ®¬n ph¶i ®−îc ph©n nhãm, ph©n lo¹i chÝnh x¸c theo quy ®Þnh. g) §èi víi c¸c tµi liÖu yªu cÇu ph¶i cã x¸c nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn (c¬ quan ®X nhËn ®¬n ®Çu tiªn, c«ng chøng, uû ban nh©n d©n...) th× ph¶i cã con dÊu x¸c nhËn cña c¬ quan ®ã. 7.3 C¸c tµi liÖu sau ®©y cã thÓ ®−îc lµm b»ng ng«n ng÷ kh¸c tiÕng ViÖt nh−ng ph¶i ®−îc dÞch ra tiÕng ViÖt: a) GiÊy uû quyÒn; b) Tµi liÖu x¸c nhËn quyÒn ®¨ng ký nÕu ng−êi nép ®¬n thô h−ëng quyÒn ®¨ng ký cña ng−êi kh¸c (chøng nhËn thõa kÕ; chøng nhËn hoÆc tho¶ thuËn chuyÓn giao quyÒn nép ®¬n, kÓ c¶ chuyÓn giao ®¬n ®X nép; hîp ®ång giao viÖc hoÆc hîp ®ång lao ®éng...); c) C¸c tµi liÖu chøng minh c¬ së h−ëng quyÒn −u tiªn (x¸c nhËn cña c¬ quan nhËn ®¬n ®èi víi b¶n sao ®¬n (c¸c ®¬n) ®Çu tiªn; danh môc hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®¬n ®¨ng ký nhXn hiÖu ®Çu tiªn; giÊy chuyÓn nh−îng quyÒn −u tiªn nÕu quyÒn ®ã ®−îc thô h−ëng tõ ng−êi kh¸c). 7.4 C¸c tµi liÖu sau ®©y cã thÓ ®−îc lµm b»ng ng«n ng÷ kh¸c tiÕng ViÖt, nh−ng nÕu Côc Së h÷u trÝ tuÖ yªu cÇu th× ph¶i ®−îc dÞch ra tiÕng ViÖt: a) B¶n sao ®¬n ®Çu tiªn ®Ó chøng minh c¬ së h−ëng quyÒn −u tiªn; b) C¸c tµi liÖu kh¸c ®Ó bæ trî cho ®¬n. 8. PhÝ, lÖ phÝ ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp 8.1 Ng−êi nép ®¬n ph¶i nép phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 8.2 Thu phÝ, lÖ phÝ a) Khi tiÕp nhËn ®¬n hoÆc yªu cÇu tiÕn hµnh bÊt kú thñ tôc nµo kh¸c, Côc Së h÷u trÝ tuÖ yªu cÇu ng−êi nép ®¬n nép phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh vµ kiÓm tra chøng tõ nép phÝ, lÖ phÝ kÌm theo tµi liÖu ®¬n. b) NÕu phÝ, lÖ phÝ ch−a ®−îc nép ®ñ theo quy ®Þnh, Côc Së h÷u trÝ tuÖ lËp phiÕu b¸o thu vµ th«ng b¸o cho ng−êi nép ®¬n. Tr−êng hîp ng−êi nép ®¬n nép ®ñ phÝ, lÖ phÝ, Côc Së h÷u trÝ tuÖ cÊp 02 liªn biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ, cã ghi râ c¸c kho¶n vµ møc phÝ, lÖ phÝ ®X nép, trong ®ã 01 liªn ®−îc göi kÌm theo ®¬n lµm chøng tõ nép phÝ, lÖ phÝ. 8.3 Hoµn tr¶ phÝ, lÖ phÝ a) C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ ®X nép ®−îc hoµn tr¶ mét phÇn hoÆc toµn bé theo yªu cÇu cña ng−êi nép ®¬n trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: (i) PhÝ, lÖ phÝ ®X nép v−ît møc quy ®Þnh; (ii) PhÝ, lÖ phÝ ®X nép nh−ng phÇn viÖc t−¬ng øng kh«ng ®−îc tiÕn hµnh v× kh«ng x¶y ra t×nh huèng ph¶i thùc hiÖn. b) Tr−êng hîp chÊp nhËn yªu cÇu hoµn tr¶ phÝ, lÖ phÝ, Côc Së h÷u trÝ tuÖ lËp phiÕu b¸o hoµn tr¶ phÝ, lÖ phÝ, trong ®ã ghi râ møc tiÒn, ph−¬ng thøc hoµn tr¶ vµ göi cho ng−êi nép ®¬n. c) Tr−êng hîp kh«ng chÊp nhËn yªu cÇu hoµn tr¶ phÝ, lÖ phÝ, Côc Së h÷u trÝ tuÖ th«ng b¸o cho ng−êi nép ®¬n, cã nªu râ lý do. 9. Thêi h¹n 9.1 C¸c thêi h¹n quy ®Þnh trong LuËt Së h÷u trÝ tuÖ, NghÞ ®Þnh vÒ së h÷u c«ng nghiÖp vµ trong Th«ng t− nµy ®−îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i Ch−¬ng VIII PhÇn thø nhÊt cña Bé luËt D©n sù. 9.2 Thêi h¹n dµnh cho ng−êi nép ®¬n vµ bªn liªn quan tiÕn hµnh viÖc nép, söa ®æi, bæ sung tµi liÖu hoÆc cã ý kiÕn cã thÓ ®−îc gia h¹n mét lÇn b»ng ®óng thêi h¹n ®X ®−îc Ên ®Þnh, www.wincolaw.com Page 6
 7. víi ®iÒu kiÖn ng−êi yªu cÇu gia h¹n ph¶i nép v¨n b¶n yªu cÇu gia h¹n tr−íc ngµy kÕt thóc thêi h¹n Ên ®Þnh vµ nép phÝ theo quy ®Þnh. 9.3 Ng−êi nép ®¬n cã thÓ yªu cÇu Côc Së h÷u trÝ tuÖ thùc hiÖn thñ tôc tr−íc thêi h¹n quy ®Þnh khi cã v¨n b¶n yªu cÇu vµ nép phÝ theo quy ®Þnh. Tr−êng hîp Côc Së h÷u trÝ tuÖ kh«ng chÊp nhËn yªu cÇu ®ã th× ph¶i th«ng b¸o cho ng−êi nép ®¬n, cã nªu râ lý do. 10. MÉu tµi liÖu, mÉu v¨n b»ng b¶o hé 10.1 MÉu c¸c tµi liÖu ®¬n ®−îc quy ®Þnh trong c¸c phô lôc cña Th«ng t− nµy. Ng−êi nép ®¬n ph¶i sö dông c¸c mÉu nãi trªn ®Ó lËp c¸c tµi liÖu cña ®¬n khi tiÕn hµnh c¸c thñ tôc ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp. 10.2 MÉu c¸c lo¹i v¨n b»ng b¶o hé ®−îc quy ®Þnh trong c¸c phô lôc cña Th«ng t− nµy. Côc Së h÷u trÝ tuÖ cã tr¸ch nhiÖm l−u mÉu v¨n b»ng b¶o hé ®X ®−îc ban hµnh ®Ó kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña c¸c v¨n b»ng b¶o hé ®−îc sö dông. ViÖc thay ®æi mÉu v¨n b»ng b¶o hé chØ ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së quyÕt ®Þnh cña Bé tr−ëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ. 11. C¸c thñ tôc chung TÊt c¶ c¸c lo¹i ®¬n ®¨ng ký së h÷u c«ng nghiÖp ®Òu ®−îc Côc Së h÷u trÝ tuÖ xö lý theo tr×nh tù sau ®©y: tiÕp nhËn ®¬n; thÈm ®Þnh h×nh thøc ®¬n; c«ng bè ®¬n hîp lÖ; thÈm ®Þnh néi dung ®¬n (trõ ®¬n ®¨ng ký thiÕt kÕ bè trÝ kh«ng tiÕn hµnh thñ tôc thÈm ®Þnh néi dung ®¬n); cÊp hoÆc tõ chèi cÊp v¨n b»ng b¶o hé; ®¨ng b¹ vµ c«ng bè quyÕt ®Þnh cÊp v¨n b»ng b¶o hé. 12. Nép vµ tiÕp nhËn ®¬n 12.1 §¬n cã thÓ ®−îc nép t¹i Côc Së h÷u trÝ tuÖ hoÆc t¹i c¸c ®Þa ®iÓm tiÕp nhËn ®¬n kh¸c do Côc Së h÷u trÝ tuÖ thiÕt lËp. §¬n còng cã thÓ ®−îc göi qua b−u ®iÖn tíi c¸c ®Þa ®iÓm tiÕp nhËn ®¬n nãi trªn. 12.2 Khi nhËn ®−îc ®¬n, Côc Së h÷u trÝ tuÖ kiÓm tra tµi liÖu ®¬n vµ ®èi chiÕu víi danh môc tµi liÖu ghi trong tê khai ®Ó kÕt luËn cã tiÕp nhËn ®¬n hay kh«ng: a) Tr−êng hîp ®¬n cã ®ñ c¸c tµi liÖu tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7.1 cña Th«ng t− nµy th× c¸n bé nhËn ®¬n tiÕp nhËn ®¬n, ®ãng dÊu x¸c nhËn ngµy nép ®¬n, sè ®¬n vµo c¸c tê khai; b) Tr−êng hîp ®¬n thiÕu mét trong c¸c tµi liÖu tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7.1 cña Th«ng t− nµy th× c¸n bé nhËn ®¬n tõ chèi tiÕp nhËn ®¬n hoÆc göi th«ng b¸o cña Côc Së h÷u trÝ tuÖ tõ chèi tiÕp nhËn ®¬n cho ng−êi nép ®¬n (nÕu ®¬n nép qua b−u ®iÖn). §èi víi ®¬n bÞ tõ chèi tiÕp nhËn, Côc Së h÷u trÝ tuÖ kh«ng ph¶i göi tr¶ l¹i cho ng−êi nép ®¬n c¸c tµi liÖu ®¬n, nh−ng ph¶i hoµn tr¶ c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ ®X nép theo thñ tôc hoµn tr¶ phÝ, lÖ phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 8 cña Th«ng t− nµy; c) Tr−êng hîp ®¬n ®−îc tiÕp nhËn, Côc Së h÷u trÝ tuÖ trao (göi) mét b¶n tê khai cho ng−êi nép ®¬n trong ®ã cã ®ãng dÊu x¸c nhËn ngµy nép ®¬n, sè ®¬n vµ kÕt qu¶ kiÓm tra danh môc tµi liÖu ®¬n cã ghi râ hä tªn, ch÷ ký cña c¸n bé nhËn ®¬n. Tê khai ®−îc trao (göi) l¹i nãi trªn cã gi¸ trÞ thay giÊy biªn nhËn ®¬n. 13. ThÈm ®Þnh h×nh thøc ®¬n 13.1 Môc ®Ých, néi dung cña viÖc thÈm ®Þnh h×nh thøc ®¬n ThÈm ®Þnh h×nh thøc ®¬n lµ viÖc kiÓm tra viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ h×nh thøc ®èi víi ®¬n, tõ ®ã ®−a ra kÕt luËn ®¬n cã ®−îc coi lµ hîp lÖ hay kh«ng. §¬n hîp lÖ sÏ ®−îc xem xÐt tiÕp. §¬n kh«ng hîp lÖ sÏ bÞ tõ chèi (kh«ng xem xÐt tiÕp). 13.2 §¬n hîp lÖ §¬n ®−îc coi lµ hîp lÖ nÕu ®¸p øng c¸c quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7 cña Th«ng t− nµy vµ kh«ng thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) §¬n ®−îc lµm b»ng ng«n ng÷ kh¸c tiÕng ViÖt, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7.3 vµ ®iÓm 7.4 cña Th«ng t− nµy; www.wincolaw.com Page 7
 8. b) Trong tê khai kh«ng cã ®ñ th«ng tin vÒ t¸c gi¶ (®èi víi ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ, ®¬n ®¨ng ký kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp vµ ®¬n ®¨ng ký thiÕt kÕ bè trÝ), vÒ ng−êi nép ®¬n, vÒ ng−êi ®¹i diÖn, kh«ng cã ch÷ ký vµ/hoÆc con dÊu cña ng−êi nép ®¬n hoÆc cña ng−êi ®¹i diÖn; ®¬n ®¨ng ký nhXn hiÖu thiÕu danh môc hµng ho¸, dÞch vô; ®¬n ®¨ng ký chØ dÉn ®Þa lý kh«ng liÖt kª s¶n phÈm mang chØ dÉn ®Þa lý; c) Cã c¬ së ®Ó kh¼ng ®Þnh r»ng ng−êi nép ®¬n kh«ng cã quyÒn ®¨ng ký; d) §¬n ®−îc nép tr¸i víi quy ®Þnh t¹i §iÒu 89 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ; e) §¬n cã c¸c thiÕu sãt nªu t¹i ®iÓm 13.3 cña Th«ng t− nµy ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh hîp lÖ cña ®¬n vµ mÆc dï ®X ®−îc Côc Së h÷u trÝ tuÖ yªu cÇu söa ch÷a, ng−êi nép ®¬n vÉn kh«ng söa ch÷a hoÆc söa ch÷a kh«ng ®¹t yªu cÇu; g) Cã c¬ së ®Ó kh¼ng ®Þnh ngay r»ng, râ rµng ®èi t−îng nªu trong ®¬n lµ ®èi t−îng kh«ng ®−îc Nhµ n−íc b¶o hé theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 59, 64, 69, 73 vµ §iÒu 80 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ. §èi víi ®¬n cã nhiÒu ®èi t−îng, nÕu ®¬n thuéc c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm 13.2.a vµ c¸c ®iÓm 13.3.b, c cña Th«ng t− nµy vµ thiÕu sãt chØ liªn quan ®Õn mét hoÆc mét sè ®èi t−îng trong ®¬n th× ®¬n bÞ coi lµ kh«ng hîp lÖ mét phÇn (t−¬ng øng víi c¸c ®èi t−îng cã thiÕu sãt), ®èi víi c¸c ®èi t−îng cßn l¹i, ®¬n vÉn ®−îc coi lµ hîp lÖ. 13.3 Xö lý c¸c thiÕu sãt cña ®¬n trong giai ®o¹n thÈm ®Þnh h×nh thøc NÕu ®¬n cßn cã c¸c thiÕu sãt sau ®©y, Côc Së h÷u trÝ tuÖ th«ng b¸o cho ng−êi nép ®¬n vµ trong thêi h¹n 01 th¸ng kÓ tõ ngµy ra th«ng b¸o, ng−êi nép ®¬n ph¶i söa ch÷a thiÕu sãt ®ã: a) §¬n kh«ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ h×nh thøc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7.2 cña Th«ng t− nµy (kh«ng ®ñ sè l−îng b¶n cña mét trong sè c¸c lo¹i tµi liÖu b¾t buéc ph¶i cã; ®¬n kh«ng tho¶ mXn tÝnh thèng nhÊt; ®¬n kh«ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ h×nh thøc tr×nh bµy; ®¬n ®¨ng ký nhXn hiÖu kh«ng ghi râ lo¹i nhXn hiÖu ®−îc ®¨ng ký, thiÕu phÇn m« t¶ nhXn hiÖu, kÕt qu¶ ph©n nhãm hµng ho¸, dÞch vô kh«ng chÝnh x¸c, thiÕu b¶n dÞch tµi liÖu h−ëng quyÒn −u tiªn, nÕu cÇn; th«ng tin vÒ ng−êi nép ®¬n t¹i c¸c tµi liÖu kh«ng thèng nhÊt víi nhau hoÆc bÞ tÈy xo¸ hoÆc kh«ng ®−îc x¸c nhËn theo ®óng quy ®Þnh...); b) Ch−a nép ®ñ lÖ phÝ nép ®¬n vµ lÖ phÝ c«ng bè ®¬n; c) Kh«ng cã giÊy uû quyÒn hoÆc giÊy uû quyÒn kh«ng hîp lÖ (nÕu ®¬n nép th«ng qua ®¹i diÖn). 13.4 X¸c ®Þnh ngµy nép ®¬n Ngµy nép ®¬n ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: a) Ngµy nép ®¬n lµ ngµy ®¬n ®−îc Côc Së h÷u trÝ tuÖ tiÕp nhËn ghi trong dÊu nhËn ®¬n ®ãng trªn tê khai theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 12.2.a cña Th«ng t− nµy; b) §èi víi ®¬n quèc tÕ cã chØ ®Þnh hoÆc/vµ chän ViÖt Nam, ngµy nép ®¬n lµ ngµy nép ®¬n quèc tÕ. 13.5 X¸c ®Þnh ngµy −u tiªn a) NÕu ®¬n kh«ng cã yªu cÇu h−ëng quyÒn −u tiªn hoÆc mÆc dï ®¬n cã yªu cÇu h−ëng quyÒn −u tiªn nh−ng kh«ng ®−îc Côc Së h÷u trÝ tuÖ chÊp thuËn, th× ®¬n ®−îc coi lµ kh«ng cã ngµy −u tiªn. b) NÕu ®¬n cã yªu cÇu h−ëng quyÒn −u tiªn, ngµy −u tiªn (hoÆc c¸c ngµy −u tiªn) lµ ngµy nªu trong yªu cÇu nãi trªn vµ ®−îc Côc Së h÷u trÝ tuÖ chÊp thuËn. c) ViÖc x¸c ®Þnh ngµy −u tiªn theo yªu cÇu h−ëng quyÒn −u tiªn dùa trªn ®¬n (c¸c ®¬n) ®Çu tiªn ®X nép t¹i ViÖt Nam tu©n theo nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i §iÒu 91 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ vµ quy ®Þnh t−¬ng øng t¹i c¸c ®iÓm b, c vµ ® kho¶n 1 §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh vÒ së h÷u c«ng nghiÖp. 13.6 Th«ng b¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh h×nh thøc, th«ng b¸o chÊp nhËn ®¬n hîp lÖ a) NÕu ®¬n thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm 13.2 cña Th«ng t− nµy hoÆc ®¬n cßn cã c¸c thiÕu sãt quy ®Þnh t¹i ®iÓm 13.3 cña Th«ng t− nµy, Côc Së h÷u trÝ tuÖ göi cho ng−êi nép ®¬n th«ng b¸o dù ®Þnh tõ chèi chÊp nhËn ®¬n hîp lÖ. Trong th«ng b¸o ph¶i nªu www.wincolaw.com Page 8
 9. râ tªn, ®Þa chØ ng−êi nép ®¬n; tªn tæ chøc dÞch vô ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp (nÕu ®¬n ®−îc nép th«ng qua tæ chøc ®ã); tªn ®èi t−îng nªu trong ®¬n; ngµy nép ®¬n vµ sè ®¬n; c¸c lý do, thiÕu sãt khiÕn cho ®¬n cã thÓ bÞ tõ chèi chÊp nhËn vµ Ên ®Þnh thêi h¹n 01 th¸ng kÓ tõ ngµy ra th«ng b¸o ®Ó ng−êi nép ®¬n cã ý kiÕn hoÆc söa ch÷a thiÕu sãt. b) Tr−êng hîp ®¬n hîp lÖ, Côc Së h÷u trÝ tuÖ göi cho ng−êi nép ®¬n th«ng b¸o chÊp nhËn ®¬n hîp lÖ, trong ®ã ph¶i nªu râ tªn, ®Þa chØ ng−êi nép ®¬n, tªn ng−êi ®−îc uû quyÒn ®¹i diÖn (nÕu cã) vµ c¸c th«ng tin vÒ ®èi t−îng nªu trong ®¬n, ngµy nép ®¬n, ngµy −u tiªn (tr−êng hîp yªu cÇu h−ëng quyÒn −u tiªn kh«ng ®−îc chÊp thuËn th× ph¶i nªu râ lý do). 13.7 Tõ chèi chÊp nhËn ®¬n Tr−êng hîp ng−êi nép ®¬n ®X ®−îc Côc Së h÷u trÝ tuÖ göi th«ng b¸o dù ®Þnh tõ chèi chÊp nhËn ®¬n hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 13.6.a cña Th«ng t− nµy mµ ng−êi nép ®¬n kh«ng söa ch÷a thiÕu sãt hoÆc söa ch÷a kh«ng ®¹t yªu cÇu hoÆc kh«ng cã ý kiÕn ph¶n ®èi hoÆc ý kiÕn ph¶n ®èi kh«ng x¸c ®¸ng trong thêi h¹n ®X Ên ®Þnh, Côc Së h÷u trÝ tuÖ göi cho ng−êi nép ®¬n th«ng b¸o tõ chèi chÊp nhËn ®¬n vµ hoµn tr¶ c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ ®X ®−îc nép liªn quan ®Õn c«ng viÖc sau thÈm ®Þnh h×nh thøc theo yªu cÇu cña ng−êi nép ®¬n. 13.8 Thêi h¹n thÈm ®Þnh h×nh thøc ®¬n a) Thêi h¹n thÈm ®Þnh h×nh thøc lµ 01 th¸ng kÓ tõ ngµy nép ®¬n. b) NÕu trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh h×nh thøc ®¬n, ng−êi nép ®¬n chñ ®éng hoÆc theo yªu cÇu cña Côc Së h÷u trÝ tuÖ tiÕn hµnh viÖc söa ch÷a, bæ sung tµi liÖu th× thêi h¹n thÈm ®Þnh h×nh thøc ®−îc kÐo dµi thªm b»ng kho¶ng thêi gian dµnh cho viÖc söa ch÷a, bæ sung tµi liÖu. c) Tr−íc ngµy kÕt thóc thêi h¹n nªu t¹i ®iÓm 13.8.a trªn ®©y, Côc Së h÷u trÝ tuÖ ph¶i thÈm ®Þnh xong vÒ h×nh thøc ®¬n vµ göi th«ng b¸o kÕt qu¶ cho ng−êi nép ®¬n theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 13.6 cña Th«ng t− nµy. 14. C«ng bè ®¬n hîp lÖ 14.1 Mäi ®¬n ®X ®−îc chÊp nhËn hîp lÖ ®Òu ®−îc Côc Së h÷u trÝ tuÖ c«ng bè trªn C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp. Ng−êi nép ®¬n ph¶i nép lÖ phÝ c«ng bè ®¬n. 14.2 Thêi h¹n c«ng bè ®¬n a) C«ng bè ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ: (i) §¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ ®−îc c«ng bè trong th¸ng thø m−êi chÝn kÓ tõ ngµy −u tiªn hoÆc ngµy nép ®¬n, nÕu ®¬n kh«ng cã ngµy −u tiªn hoÆc trong thêi h¹n 02 th¸ng kÓ tõ ngµy chÊp nhËn ®¬n hîp lÖ, tuú theo ngµy nµo muén h¬n; (ii) §¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ theo HiÖp −íc hîp t¸c vÒ s¸ng chÕ (sau ®©y gäi lµ “®¬n PCT”) ®−îc c«ng bè trong thêi h¹n 02 th¸ng kÓ tõ ngµy chÊp nhËn ®¬n hîp lÖ sau khi ®¬n ®X vµo giai ®o¹n quèc gia; (iii) §¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ cã yªu cÇu c«ng bè sím ®−îc c«ng bè trong thêi h¹n 02 th¸ng kÓ tõ ngµy Côc Së h÷u trÝ tuÖ nhËn ®−îc yªu cÇu c«ng bè sím hoÆc kÓ tõ ngµy chÊp nhËn ®¬n hîp lÖ, tuú theo ngµy nµo muén h¬n. b) C«ng bè c¸c ®¬n kh¸c: ®¬n ®¨ng ký thiÕt kÕ bè trÝ, ®¬n ®¨ng ký kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, ®¬n ®¨ng ký nhXn hiÖu, ®¬n ®¨ng ký chØ dÉn ®Þa lý ®−îc c«ng bè trong thêi h¹n 02 th¸ng kÓ tõ ngµy chÊp nhËn ®¬n hîp lÖ. 14.3 Néi dung c«ng bè ®¬n C¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ®¬n hîp lÖ, kÓ c¶ ®èi víi ®¬n t¸ch ®−îc c«ng bè trªn C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp, gåm c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ®¬n hîp lÖ vÒ mÆt h×nh thøc ghi trong th«ng b¸o chÊp nhËn ®¬n hîp lÖ, c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ®¬n hîp lÖ (chuyÓn nh−îng ®¬n, t¸ch ®¬n, sè ®¬n gèc cña ®¬n t¸ch...); b¶n tãm t¾t s¸ng chÕ kÌm theo h×nh vÏ (nÕu cã); bé ¶nh chôp hoÆc b¶n vÏ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp; mÉu nhXn hiÖu vµ danh môc hµng ho¸, dÞch vô kÌm theo; tãm t¾t tÝnh chÊt ®Æc thï cña s¶n phÈm mang chØ dÉn ®Þa lý vµ tªn s¶n phÈm mang chØ dÉn ®Þa lý. www.wincolaw.com Page 9
 10. 14.4 TiÕp cËn c¸c th«ng tin vÒ ®¬n hîp lÖ ®−îc c«ng bè Mäi ng−êi ®Òu cã thÓ tiÕp cËn víi c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ b¶n chÊt ®èi t−îng nªu trong ®¬n ®−îc c«ng bè trªn C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp hoÆc yªu cÇu Côc Së h÷u trÝ tuÖ cung cÊp c¸c th«ng tin ®ã vµ ph¶i nép phÝ cung cÊp th«ng tin theo quy ®Þnh. 15. ThÈm ®Þnh néi dung ®¬n 15.1 Môc ®Ých, ph¹m vi ¸p dông a) Môc ®Ých cña viÖc thÈm ®Þnh néi dung ®¬n lµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ®−îc b¶o hé cña ®èi t−îng nªu trong ®¬n theo c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hé, x¸c ®Þnh ph¹m vi (khèi l−îng) b¶o hé t−¬ng øng. b) Thñ tôc thÈm ®Þnh néi dung kh«ng ¸p dông ®èi víi ®¬n ®¨ng ký thiÕt kÕ bè trÝ. 15.2 Sö dông kÕt qu¶ tra cøu th«ng tin a) Trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh néi dung ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ/®¬n ®¨ng ký kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp cã quyÒn −u tiªn, Côc Së h÷u trÝ tuÖ cã thÓ sö dông kÕt qu¶ tra cøu th«ng tin vµ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh ®¬n t−¬ng øng ®X nép ë n−íc ngoµi. b) Ng−êi nép ®¬n cã thÓ (chñ ®éng hoÆc theo yªu cÇu cña Côc Së h÷u trÝ tuÖ) cung cÊp c¸c tµi liÖu sau ®©y nh»m phôc vô viÖc thÈm ®Þnh néi dung ®¬n: (i) §èi víi ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ, ®¬n ®¨ng ký kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp: kÕt qu¶ tra cøu th«ng tin hoÆc kÕt qu¶ thÈm ®Þnh ®¬n ®X nép ë n−íc ngoµi cho ®èi t−îng nªu trong ®¬n; B¶n sao v¨n b»ng b¶o hé ®X ®−îc cÊp trªn c¬ së ®¬n ®ång d¹ng ®X nép ë n−íc ngoµi; Tµi liÖu liªn quan ®Õn t×nh tr¹ng kü thuËt cña ®èi t−îng nªu trong ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ mµ ng−êi nép ®¬n ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn n−íc ngoµi cung cÊp vµ tµi liÖu kh¸c; (ii) §èi víi ®¬n ®¨ng ký nhXn hiÖu, ®¬n ®¨ng ký chØ dÉn ®Þa lý: tµi liÖu chøng minh nhXn hiÖu, chØ dÉn ®Þa lý ®X ®−îc b¶o hé ë n−íc ngoµi, kÓ c¶ tµi liÖu thuyÕt minh qu¸ tr×nh sö dông nhXn hiÖu, chØ dÉn ®Þa lý vµ tµi liÖu kh¸c. 15.3 Söa ch÷a thiÕu sãt, gi¶i thÝch néi dung ®¬n, cung cÊp th«ng tin a) Côc Së h÷u trÝ tuÖ cã thÓ yªu cÇu ng−êi nép ®¬n gi¶i thÝch néi dung ®¬n, cung cÊp c¸c th«ng tin thuéc ph¹m vi b¶n chÊt cña ®èi t−îng nªu trong ®¬n, nÕu yªu cÇu béc lé ®Çy ®ñ b¶n chÊt cña ®èi t−îng lµ cÇn thiÕt ®Ó thÈm ®Þnh néi dung ®¬n. b) Mäi viÖc söa ®æi, bæ sung c¸c tµi liÖu ®¬n cã thiÕu sãt ®Òu ph¶i do ng−êi nép ®¬n tù thùc hiÖn. Côc Së h÷u trÝ tuÖ chØ ®−îc thùc hiÖn viÖc söa ®æi, bæ sung nãi trªn, nÕu ng−êi nép ®¬n cã yªu cÇu b»ng v¨n b¶n. Ng−êi nép ®¬n ph¶i nép lÖ phÝ söa ®æi, bæ sung ®¬n theo quy ®Þnh. Tµi liÖu yªu cÇu söa ®æi, bæ sung ®¬n ®−îc ®Ýnh kÌm vµo tµi liÖu ®¬n liªn quan vµ ®−îc coi lµ tµi liÖu chÝnh thøc cña ®¬n. 15.4 ChÊm døt thÈm ®Þnh néi dung tr−íc thêi h¹n a) Trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y, viÖc thÈm ®Þnh néi dung ®¬n bÞ chÊm døt tr−íc thêi h¹n: (i) §¬n kh«ng thÓ hiÖn râ b¶n chÊt cña ®èi t−îng: c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn b¶n chÊt cña ®èi t−îng nh− b¶n m« t¶, danh môc hµng ho¸, dÞch vô... cßn thiÕu th«ng tin ®Õn møc kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc néi dung b¶n chÊt cña ®èi t−îng hoÆc c¸c th«ng tin vÒ b¶n chÊt ®èi t−îng cña ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ kh«ng râ rµng hoÆc qu¸ v¾n t¾t, qu¸ tæng qu¸t ®Õn møc kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc ®èi t−îng yªu cÇu b¶o hé; (ii) §èi t−îng kh«ng phï hîp víi lo¹i v¨n b»ng b¶o hé yªu cÇu ®−îc cÊp hoÆc ®èi t−îng kh«ng ®−îc Nhµ n−íc b¶o hé theo quy ®Þnh; (iii) Cã lý do ®Ó kh¼ng ®Þnh ch¾c ch¾n r»ng ®èi t−îng kh«ng ®¸p øng mét hoÆc mét sè ®iÒu kiÖn b¶o hé nhÊt ®Þnh, do ®ã kh«ng cÇn thiÕt ph¶i ®¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c mµ vÉn cã thÓ kÕt luËn r»ng ®èi t−îng kh«ng ®¸p øng ®iÒu kiÖn b¶o hé; (iv) Ng−êi nép ®¬n kh«ng thùc hiÖn yªu cÇu söa ch÷a thiÕu sãt, gi¶i thÝch néi dung ®¬n hoÆc kh«ng cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña Côc Së h÷u trÝ tuÖ quy ®Þnh t¹i www.wincolaw.com Page 10
 11. ®iÓm 15.3 cña Th«ng t− nµy; (v) Ng−êi nép ®¬n cã yªu cÇu chÊm døt viÖc thÈm ®Þnh néi dung ®¬n hoÆc cã tuyªn bè rót hoÆc tõ bá ®¬n. b) Trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm 15.4.a (v) trªn ®©y, Côc Së h÷u trÝ tuÖ cã tr¸ch nhiÖm göi cho ng−êi nép ®¬n th«ng b¸o chÊm døt thÈm ®Þnh néi dung tr−íc thêi h¹n, nªu râ lý do vµ Ên ®Þnh thêi h¹n 02 th¸ng kÓ tõ ngµy ra th«ng b¸o ®Ó ng−êi nép ®¬n cã ý kiÕn. 15.5 Phôc håi thÈm ®Þnh néi dung ®¬n a) Tr−êng hîp ng−êi nép ®¬n cã v¨n b¶n ph¶n ®èi th«ng b¸o chÊm døt thÈm ®Þnh néi dung ®¬n trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i ®iÓm 15.4.b cña Th«ng t− nµy, Côc Së h÷u trÝ tuÖ cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt ý kiÕn ph¶n ®èi cña ng−êi nép ®¬n. b) NÕu ý kiÕn ph¶n ®èi lµ x¸c ®¸ng, Côc Së h÷u trÝ tuÖ phôc håi viÖc thÈm ®Þnh néi dung ®¬n vµ thêi gian dµnh cho ng−êi nép ®¬n cã ý kiÕn kh«ng ®−îc tÝnh vµo thêi h¹n thÈm ®Þnh néi dung. NÕu ý kiÕn ph¶n ®èi kh«ng x¸c ®¸ng, Côc Së h÷u trÝ tuÖ chÝnh thøc chÊm døt thÈm ®Þnh néi dung ®¬n vµ ra th«ng b¸o tõ chèi cÊp v¨n b»ng b¶o hé. Ng−êi nép ®¬n cã quyÒn khiÕu n¹i th«ng b¸o nµy theo thñ tôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 22 cña Th«ng t− nµy. 15.6 Néi dung thÈm ®Þnh a) ThÈm ®Þnh néi dung ®¬n gåm c¸c néi dung sau ®©y: (i) §¸nh gi¸ sù phï hîp cña ®èi t−îng nªu trong ®¬n víi lo¹i v¨n b»ng b¶o hé yªu cÇu ®−îc cÊp; (ii) §¸nh gi¸ ®èi t−îng theo tõng ®iÒu kiÖn b¶o hé; (iii) KiÓm tra nguyªn t¾c nép ®¬n ®Çu tiªn. b) ViÖc ®¸nh gi¸ theo c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hé ®−îc tiÕn hµnh lÇn l−ît theo tõng ®èi t−îng (nÕu ®¬n bao gåm nhiÒu ®èi t−îng mµ vÉn b¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt). §èi víi mçi ®èi t−îng, viÖc ®¸nh gi¸ ®−îc tiÕn hµnh lÇn l−ît theo tõng ®iÒu kiÖn b¶o hé: (i) §èi víi ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ, viÖc ®¸nh gi¸ ®−îc tiÕn hµnh lÇn l−ît theo tõng ®iÓm nªu trong ph¹m vi (yªu cÇu) b¶o hé; (ii) §èi víi ®¬n ®¨ng ký kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, viÖc ®¸nh gi¸ ®−îc tiÕn hµnh lÇn l−ît víi kiÓu d¸ng cña tõng s¶n phÈm (nÕu ®¬n ®Ò cËp ®Õn bé s¶n phÈm); trong tr−êng hîp ®Ò cËp ®Õn nhiÒu ph−¬ng ¸n th× ®¸nh gi¸ lÇn l−ît tõng ph−¬ng ¸n, b¾t ®Çu tõ ph−¬ng ¸n c¬ b¶n (ph−¬ng ¸n ®Çu tiªn nªu trong ®¬n); (iii) §èi víi ®¬n ®¨ng ký nhXn hiÖu, viÖc ®¸nh gi¸ ®−îc tiÕn hµnh lÇn l−ît tõng thµnh phÇn cña nhXn hiÖu ®èi víi tõng hµng ho¸, dÞch vô nªu trong danh môc hµng ho¸, dÞch vô. c) ViÖc thÈm ®Þnh néi dung ®èi víi tõng ®èi t−îng nªu t¹i c¸c ®iÓm 15.6.b (i), (ii), (iii) trªn ®©y ®−îc hoµn tÊt khi ®X ®¸nh gi¸ ®èi t−îng ®ã víi tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hé vµ cã ®ñ c¨n cø ®Ó kÕt luËn ®èi t−îng ®ã kh«ng ®¸p øng hoÆc ®¸p øng ®iÒu kiÖn b¶o hé, cô thÓ lµ: (i) T×m thÊy lý do ®Ó kÕt luËn ®èi t−îng kh«ng ®¸p øng mét/mét sè/tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hé; hoÆc (ii) Kh«ng t×m thÊy bÊt kú lý do nµo ®Ó kÕt luËn ®èi t−îng kh«ng ®¸p øng Ýt nhÊt mét ®iÒu kiÖn b¶o hé. d) Tr−íc khi ra th«ng b¸o quy ®Þnh t¹i ®iÓm 15.7. a cña Th«ng t− nµy, Côc Së h÷u trÝ tuÖ cã tr¸ch nhiÖm rµ so¸t l¹i kÕt qu¶ thÈm ®Þnh néi dung ®¬n trªn c¬ së kiÓm tra c¸c ®¬n liªn quan cã ngµy −u tiªn sím h¬n ®−îc Côc Së h÷u trÝ tuÖ tiÕp nhËn sau ngµy b¾t ®Çu thùc hiÖn thÈm ®Þnh néi dung ®¬n. 15.7 C¸c c«ng viÖc kÕt thóc thÈm ®Þnh néi dung a) Th«ng b¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh néi dung ®¬n ChËm nhÊt lµ vµo ngµy kÕt thóc thêi h¹n thÈm ®Þnh néi dung ®¬n quy ®Þnh t¹i ®iÓm 15.8 cña Th«ng t− nµy, Côc Së h÷u trÝ tuÖ göi cho ng−êi nép ®¬n mét trong c¸c th«ng b¸o sau ®©y: www.wincolaw.com Page 11
 12. (i) NÕu ®èi t−îng nªu trong ®¬n kh«ng ®¸p øng ®iÒu kiÖn b¶o hé, Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra th«ng b¸o dù ®Þnh tõ chèi cÊp v¨n b»ng b¶o hé, trong ®ã nªu râ lý do tõ chèi, cã thÓ h−íng dÉn viÖc söa ®æi ph¹m vi (khèi l−îng) b¶o hé vµ Ên ®Þnh thêi h¹n 02 th¸ng kÓ tõ ngµy ra th«ng b¸o ®Ó ng−êi nép ®¬n cã ý kiÕn vµ ®¸p øng yªu cÇu. Ng−êi nép ®¬n cã thÓ yªu cÇu gia h¹n thêi h¹n trªn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 9.2 cña Th«ng t− nµy; (ii) NÕu ®èi t−îng nªu trong ®¬n ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hé nh−ng ®¬n cßn cã thiÕu sãt th× Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra th«ng b¸o dù ®Þnh tõ chèi cÊp v¨n b»ng b¶o hé, trong ®ã nªu râ thiÕu sãt cña ®¬n vµ Ên ®Þnh thêi h¹n 02 th¸ng kÓ tõ ngµy ra th«ng b¸o ®Ó ng−êi nép ®¬n cã ý kiÕn gi¶i tr×nh hoÆc söa ch÷a thiÕu sãt. Ng−êi nép ®¬n cã thÓ yªu cÇu gia h¹n thêi h¹n trªn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 9.2 cña Th«ng t− nµy; (iii) NÕu ®èi t−îng nªu trong ®¬n ®¸p øng ®iÒu kiÖn b¶o hé hoÆc ng−êi nép ®¬n ®X söa ch÷a thiÕu sãt ®¹t yªu cÇu hoÆc cã ý kiÕn gi¶i tr×nh x¸c ®¸ng trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 15.7.a (i), (ii) trªn ®©y, Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra th«ng b¸o dù ®Þnh cÊp v¨n b»ng b¶o hé vµ Ên ®Þnh thêi h¹n 01 th¸ng kÓ tõ ngµy ra th«ng b¸o ®Ó ng−êi nép ®¬n nép lÖ phÝ cÊp v¨n b»ng b¶o hé, lÖ phÝ c«ng bè quyÕt ®Þnh cÊp v¨n b»ng b¶o hé, lÖ phÝ ®¨ng b¹ vµ lÖ phÝ duy tr× hiÖu lùc n¨m thø nhÊt ®èi víi s¸ng chÕ. Ng−êi nép ®¬n cã thÓ yªu cÇu gia h¹n thêi h¹n trªn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 9.2 cña Th«ng t− nµy. b) NÕu kÕt thóc thêi h¹n quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 15.7.a (i), (ii) trªn ®©y mµ ng−êi nép ®¬n kh«ng söa ch÷a thiÕu sãt hoÆc söa ch÷a kh«ng ®¹t yªu cÇu, kh«ng cã ý kiÕn ph¶n ®èi hoÆc ý kiÕn ph¶n ®èi kh«ng x¸c ®¸ng th× trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc thêi h¹n nãi trªn, Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra th«ng b¸o tõ chèi cÊp v¨n b»ng b¶o hé. Ng−êi nép ®¬n cã quyÒn khiÕu n¹i th«ng b¸o nµy theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 22 cña Th«ng t− nµy. c) NÕu ng−êi nép ®¬n kh«ng nép lÖ phÝ cÊp v¨n b»ng b¶o hé, lÖ phÝ c«ng bè quyÕt ®Þnh cÊp v¨n b»ng b¶o hé, lÖ phÝ ®¨ng b¹ trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i ®iÓm 15.7.a (iii) trªn ®©y th× trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc thêi h¹n t−¬ng øng, Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra th«ng b¸o tõ chèi cÊp v¨n b»ng b¶o hé. Riªng ®èi víi ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ, nÕu trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i ®iÓm 15.7.a (iii) trªn ®©y, ng−êi nép ®¬n ®X nép ®ñ lÖ phÝ cÊp v¨n b»ng b¶o hé, lÖ phÝ c«ng bè quyÕt ®Þnh cÊp v¨n b»ng b¶o hé, lÖ phÝ ®¨ng b¹ nh−ng kh«ng nép lÖ phÝ duy tr× hiÖu lùc n¨m thø nhÊt cña B»ng ®éc quyÒn s¸ng chÕ, B»ng ®éc quyÒn gi¶i ph¸p h÷u Ých th× v¨n b»ng ®ã vÉn ®−îc cÊp, nh−ng bÞ chÊm døt hiÖu lùc ngay sau ngµy cÊp v¨n b»ng. 15.8 Thêi h¹n a) Thêi h¹n thÈm ®Þnh néi dung ®¬n ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: (i) 12 th¸ng ®èi víi ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ kÓ tõ ngµy nhËn ®−îc yªu cÇu thÈm ®Þnh néi dung (nÕu yªu cÇu ®ã ®−îc nép sau ngµy c«ng bè ®¬n) hoÆc kÓ tõ ngµy c«ng bè ®¬n (nÕu yªu cÇu ®ã ®−îc nép tr−íc ngµy c«ng bè ®¬n); (ii) 06 th¸ng kÓ tõ ngµy c«ng bè ®¬n ®èi víi ®¬n ®¨ng ký kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, ®¬n ®¨ng ký nhXn hiÖu vµ ®¬n ®¨ng ký chØ dÉn ®Þa lý. b) NÕu trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh néi dung ®¬n, ng−êi nép ®¬n chñ ®éng hoÆc theo yªu cÇu cña Côc Së h÷u trÝ tuÖ tiÕn hµnh viÖc söa ch÷a ®¬n, bæ sung tµi liÖu hoÆc gi¶i tr×nh th× thêi h¹n thÈm ®Þnh néi dung ®−îc kÐo dµi thªm t−¬ng øng víi thêi h¹n dµnh cho ng−êi nép ®¬n thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®ã. 16. ThÈm ®Þnh l¹i ®¬n 16.1 ThÈm ®Þnh l¹i ®¬n do cã ý kiÕn ph¶n ®èi sau khi ®X cã th«ng b¸o dù ®Þnh cÊp/dù ®Þnh tõ chèi cÊp v¨n b»ng b¶o hé a) ViÖc thÈm ®Þnh l¹i ®¬n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 117 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ ®−îc thùc hiÖn trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: (i) Cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña ng−êi nép ®¬n nép cho Côc Së h÷u trÝ tuÖ trong giai ®o¹n tõ ngµy ra th«ng b¸o dù ®Þnh cÊp/dù ®Þnh tõ chèi cÊp v¨n b»ng b¶o hé ®Õn tr−íc ngµy ra quyÕt ®Þnh cÊp/th«ng b¸o chÝnh thøc tõ chèi cÊp v¨n b»ng b¶o hé liªn quan; hoÆc cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña ng−êi thø ba víi lý do x¸c ®¸ng vÒ viÖc ®X kh«ng cã ®iÒu kiÖn, c¬ héi hîp lý ®Ó thÓ www.wincolaw.com Page 12
 13. hiÖn ý kiÕn cña m×nh; (ii) ý kiÕn nªu t¹i ®iÓm 16.1.a (i) trªn ®©y lµ cã c¬ së x¸c ®¸ng, kÌm theo c¸c chøng cø hoÆc chØ dÉn tíi c¸c nguån th«ng tin ®¸ng tin cËy; (iii) Lý lÏ, chøng cø chøng minh ý kiÕn nªu t¹i ®iÓm 16.1.a (i) trªn ®©y kh¸c víi lý lÏ, chøng cø (nÕu cã) ®X ®−îc ®−a ra trong giai ®o¹n tr−íc ®ã, hoÆc tuy lý lÏ, chøng cø ®ã lµ kh«ng kh¸c nh−ng ch−a ®−îc Côc Së h÷u trÝ tuÖ tr¶ lêi theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6.2 cña Th«ng t− nµy. b) Thêi h¹n thÈm ®Þnh l¹i ®¬n b»ng hai phÇn ba thêi h¹n thÈm ®Þnh lÇn ®Çu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 15.8 cña Th«ng t− nµy; ®èi víi nh÷ng vô viÖc phøc t¹p, cã nhiÒu t×nh tiÕt cÇn ph¶i ®−îc x¸c minh hoÆc cÇn tr−ng cÇu ý kiÕn chuyªn gia th× cã thÓ kÐo dµi nh−ng kh«ng v−ît qu¸ thêi h¹n thÈm ®Þnh lÇn ®Çu. c) Néi dung vµ thñ tôc thÈm ®Þnh l¹i ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t−¬ng øng t¹i ®iÓm 15.6 vµ ®iÓm 15.7 cña Th«ng t− nµy. d) ViÖc thÈm ®Þnh l¹i ®¬n chØ ®−îc thùc hiÖn mét lÇn. 16.2 ThÈm ®Þnh l¹i ®¬n do cã yªu cÇu thu hÑp ph¹m vi b¶o hé cña chñ v¨n b»ng b¶o hé Tr−êng hîp chñ v¨n b»ng b¶o hé cã yªu cÇu thu hÑp ph¹m vi b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 97 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ, Côc Së h÷u trÝ tuÖ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh l¹i ®¬n t−¬ng øng theo néi dung, thñ tôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 15.6 vµ ®iÓm 15.7 cña Th«ng t− nµy, víi ®iÒu kiÖn ng−êi yªu cÇu ph¶i nép phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh. 17. Söa ®æi/bæ sung/t¸ch/chuyÓn ®æi/chuyÓn giao ®¬n 17.1 Söa ®æi, bæ sung ®¬n a) Tr−íc khi Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra th«ng b¸o tõ chèi chÊp nhËn ®¬n hîp lÖ, th«ng b¸o tõ chèi cÊp v¨n b»ng b¶o hé hoÆc quyÕt ®Þnh cÊp v¨n b»ng b¶o hé, ng−êi nép ®¬n cã thÓ chñ ®éng hoÆc theo yªu cÇu cña Côc Së h÷u trÝ tuÖ söa ®æi, bæ sung c¸c tµi liÖu ®¬n. b) §èi víi yªu cÇu söa ®æi, bæ sung c¸c tµi liÖu sau ®©y, ng−êi nép ®¬n ph¶i nép b¶n tµi liÖu t−¬ng øng ®X ®−îc söa ®æi, kÌm theo b¶n thuyÕt minh chi tiÕt néi dung söa ®æi so víi b¶n tµi liÖu ban ®Çu ®X nép: (i) B¶n m« t¶, b¶n tãm t¾t s¸ng chÕ ®èi víi ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ; (ii) B¶n vÏ, ¶nh chôp, b¶n m« t¶ ®èi víi ®¬n ®¨ng ký kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp; (iii) MÉu nhXn hiÖu, danh môc hµng ho¸, dÞch vô mang nhXn hiÖu ®èi víi ®¬n ®¨ng ký nhXn hiÖu; (iv) B¶n m« t¶ tÝnh chÊt ®Æc thï, b¶n ®å khu vùc ®Þa lý t−¬ng øng víi chØ dÉn ®Þa lý ®èi víi ®¬n ®¨ng ký chØ dÉn ®Þa lý. c) ViÖc söa ®æi, bæ sung ®¬n kh«ng ®−îc më réng ph¹m vi (khèi l−îng) b¶o hé v−ît qu¸ néi dung ®X béc lé trong phÇn m« t¶ ®èi víi ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, trong danh môc hµng ho¸, dÞch vô ®èi víi ®¬n ®¨ng ký nhXn hiÖu vµ kh«ng ®−îc lµm thay ®æi b¶n chÊt cña ®èi t−îng nªu trong ®¬n. NÕu viÖc söa ®æi lµm më réng ph¹m vi (khèi l−îng) b¶o hé hoÆc lµm thay ®æi b¶n chÊt ®èi t−îng th× ng−êi nép ®¬n ph¶i nép ®¬n míi vµ mäi thñ tôc ®−îc tiÕn hµnh l¹i tõ ®Çu. d) Ng−êi nép ®¬n cã thÓ yªu cÇu söa ch÷a sai sãt vÒ tªn, ®Þa chØ cña ng−êi nép ®¬n, t¸c gi¶. e) Mäi yªu cÇu söa ®æi, bæ sung ph¶i ®−îc lµm thµnh v¨n b¶n theo mÉu 01-S§§ quy ®Þnh t¹i Phô lôc B cña Th«ng t− nµy. Cã thÓ yªu cÇu söa ®æi víi cïng mét néi dung liªn quan ®Õn nhiÒu ®¬n, víi ®iÒu kiÖn ng−êi yªu cÇu ph¶i nép lÖ phÝ theo sè l−îng ®¬n t−¬ng øng. g) Tr−êng hîp ng−êi nép ®¬n chñ ®éng söa ®æi, bæ sung tµi liÖu ®¬n sau khi Côc Së h÷u trÝ tuÖ ®X cã th«ng b¸o chÊp nhËn ®¬n hîp lÖ th× viÖc söa ®æi, bæ sung nãi trªn ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 13.2, 13.3, 13.6 cña Th«ng t− nµy. Néi dung söa ®æi, bæ sung ®¬n ®−îc c«ng bè trªn C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 14 cña Th«ng t− nµy www.wincolaw.com Page 13
 14. vµ ng−êi nép ®¬n ph¶i nép lÖ phÝ c«ng bè ®¬n theo quy ®Þnh. h) ViÖc söa ®æi, bæ sung ®¬n, kÓ c¶ thay ®æi vÒ ng−êi ®−îc uû quyÒn, do ng−êi nép ®¬n chñ ®éng thùc hiÖn hoÆc theo yªu cÇu cña Côc Së h÷u trÝ tuÖ ph¶i ®−îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n, ghi râ néi dung söa ®æi, bæ sung vµ kÌm theo chøng tõ nép lÖ phÝ söa ®æi, bæ sung ®¬n. Tµi liÖu söa ®æi, bæ sung ®¬n ph¶i tu©n theo quy ®Þnh t−¬ng øng t¹i c¸c ®iÓm 7, 10 vµ 13 cña Th«ng t− nµy. 17.2 T¸ch ®¬n a) Ng−êi nép ®¬n cã thÓ chñ ®éng hoÆc theo yªu cÇu cña Côc Së h÷u trÝ tuÖ t¸ch ®¬n (t¸ch mét hoÆc mét sè gi¶i ph¸p kü thuËt trong ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ, mét hoÆc mét sè kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp trong ®¬n ®¨ng ký kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, mét hoÆc mét sè thµnh phÇn cña nhXn hiÖu hoÆc mét phÇn danh môc hµng ho¸, dÞch vô trong ®¬n ®¨ng ký nhXn hiÖu sang mét hoÆc nhiÒu ®¬n míi, gäi lµ ®¬n t¸ch). b) §¬n t¸ch mang sè ®¬n míi vµ ®−îc lÊy ngµy nép ®¬n cña ®¬n ban ®Çu hoÆc (c¸c) ngµy −u tiªn cña ®¬n ban ®Çu (nÕu cã); ®−îc c«ng bè theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 14 cña Th«ng t− nµy sau khi cã th«ng b¸o chÊp nhËn ®¬n hîp lÖ. c) §èi víi mçi ®¬n t¸ch, ng−êi nép ®¬n ph¶i nép lÖ phÝ nép ®¬n vµ mäi kho¶n phÝ, lÖ phÝ cho c¸c thñ tôc ®−îc thùc hiÖn ®éc lËp víi ®¬n ban ®Çu, nh−ng kh«ng ph¶i nép phÝ yªu cÇu h−ëng quyÒn −u tiªn. §¬n t¸ch ®−îc thÈm ®Þnh vÒ h×nh thøc vµ tiÕp tôc ®−îc xö lý theo c¸c thñ tôc ch−a ®−îc hoµn tÊt ®èi víi ®¬n ban ®Çu. §¬n t¸ch ph¶i ®−îc c«ng bè l¹i vµ ng−êi nép ®¬n ph¶i nép lÖ phÝ c«ng bè nÕu viÖc t¸ch ®¬n ®−îc thùc hiÖn sau khi Côc Së h÷u trÝ tuÖ ®X cã th«ng b¸o chÊp nhËn ®¬n hîp lÖ ®èi víi ®¬n ban ®Çu. d) §¬n ban ®Çu (sau khi bÞ t¸ch) tiÕp tôc ®−îc xö lý theo thñ tôc th«ng th−êng vµ ng−êi nép ®¬n ph¶i nép lÖ phÝ söa ®æi, bæ sung ®¬n. 17.3 ChuyÓn ®æi ®¬n a) Tr−íc khi Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra th«ng b¸o tõ chèi cÊp v¨n b»ng b¶o hé hoÆc quyÕt ®Þnh cÊp v¨n b»ng b¶o hé, ng−êi nép ®¬n ®¨ng ký s¸ng chÕ cã thÓ chuyÓn ®æi yªu cÇu cÊp B»ng ®éc quyÒn s¸ng chÕ thµnh yªu cÇu cÊp B»ng ®éc quyÒn gi¶i ph¸p h÷u Ých hoÆc ng−îc l¹i theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm ® kho¶n 1 §iÒu 115 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ, víi ®iÒu kiÖn ng−êi nép ®¬n ph¶i nép lÖ phÝ chuyÓn ®æi ®¬n theo quy ®Þnh. b) Sau khi nhËn ®−îc yªu cÇu chuyÓn ®æi ®¬n hîp lÖ, Côc Së h÷u trÝ tuÖ tiÕp tôc tiÕn hµnh thñ tôc xö lý ®¬n chuyÓn ®æi theo quy ®Þnh t−¬ng øng, nh−ng kh«ng thùc hiÖn l¹i c¸c thñ tôc ®X tiÕn hµnh ®èi víi ®¬n tr−íc khi cã yªu cÇu chuyÓn ®æi. c) Yªu cÇu chuyÓn ®æi ®¬n nép sau thêi h¹n quy ®Þnh t¹i ®iÓm 17.3.a trªn ®©y kh«ng ®−îc xem xÐt. Ng−êi nép ®¬n cã thÓ nép ®¬n míi, nh−ng ®−îc lÊy ngµy nép ®¬n (ngµy −u tiªn, nÕu cã) cña ®¬n ban ®Çu. 17.4 ChuyÓn giao ®¬n Tr−íc khi Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra mét trong c¸c th«ng b¸o quy ®Þnh t¹i ®iÓm 17.1.a cña Th«ng t− nµy, ng−êi nép ®¬n cã thÓ yªu cÇu Côc Së h÷u trÝ tuÖ ghi nhËn viÖc chuyÓn giao ®¬n cho ng−êi kh¸c. Yªu cÇu ghi nhËn viÖc chuyÓn giao lµm theo mÉu 02-CG§ quy ®Þnh t¹i Phô lôc B cña Th«ng t− nµy vµ quy ®Þnh t−¬ng øng t¹i ®iÓm 17.1 cña Th«ng t− nµy. Trong yªu cÇu ghi nhËn viÖc chuyÓn giao ®¬n ph¶i cã tµi liÖu chøng minh ng−êi ®−îc chuyÓn giao ®¸p øng yªu cÇu vÒ quyÒn ®¨ng ký. 18. Tõ chèi cÊp, cÊp, cÊp phã b¶n v¨n b»ng b¶o hé vµ cÊp l¹i v¨n b»ng b¶o hé 18.1 Tõ chèi cÊp v¨n b»ng b¶o hé §¬n bÞ tõ chèi cÊp v¨n b»ng b¶o hé nÕu thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 117 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ. Trong c¸c tr−êng hîp nµy, Côc Së h÷u trÝ tuÖ tiÕn hµnh thñ tôc tõ chèi cÊp v¨n b»ng b¶o hé theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu 117 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ. www.wincolaw.com Page 14
 15. 18.2 CÊp v¨n b»ng b¶o hé a) Trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy ng−êi nép ®¬n nép ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n c¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ, Côc Së h÷u trÝ tuÖ tiÕn hµnh thñ tôc cÊp v¨n b»ng b¶o hé theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 118 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ. b) Sau khi ®−îc cÊp v¨n b»ng b¶o hé, nÕu chñ v¨n b»ng b¶o hé thÊy cã sai sãt th× cã quyÒn yªu cÇu Côc Së h÷u trÝ tuÖ söa ch÷a v¨n b»ng b¶o hé theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 20.2 cña Th«ng t− nµy. c) KÓ tõ ngµy Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra quyÕt ®Þnh cÊp v¨n b»ng b¶o hé, viÖc chuyÓn giao ®¬n sÏ kh«ng ®−îc xem xÐt. 18.3 CÊp phã b¶n v¨n b»ng b¶o hé vµ cÊp l¹i v¨n b»ng b¶o hé a) Tr−êng hîp quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp thuéc së h÷u chung, v¨n b»ng b¶o hé sÏ chØ ®−îc cÊp cho ng−êi ®Çu tiªn trong danh s¸ch nh÷ng ng−êi nép ®¬n chung. C¸c chñ së h÷u chung kh¸c cã thÓ yªu cÇu Côc Së h÷u trÝ tuÖ cÊp phã b¶n v¨n b»ng b¶o hé víi ®iÒu kiÖn ph¶i nép lÖ phÝ cÊp phã b¶n. b) Trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y, chñ së h÷u c«ng nghiÖp ®X ®−îc cÊp v¨n b»ng b¶o hé/phã b¶n v¨n b»ng b¶o hé cã thÓ yªu cÇu Côc Së h÷u trÝ tuÖ cÊp l¹i v¨n b»ng b¶o hé/phã b¶n v¨n b»ng b¶o hé, víi ®iÒu kiÖn ph¶i nép lÖ phÝ t−¬ng øng: (i) V¨n b»ng b¶o hé/phã b¶n v¨n b»ng b¶o hé bÞ mÊt; (ii) V¨n b»ng b¶o hé/phã b¶n v¨n b»ng b¶o hé bÞ háng, r¸ch, bÈn, phai mê ®Õn møc kh«ng sö dông ®−îc. c) Yªu cÇu cÊp phã b¶n/cÊp l¹i v¨n b»ng b¶o hé Trõ tr−êng hîp yªu cÇu cÊp phã b¶n ®X ®−îc thÓ hiÖn trong tê khai ®¨ng ký ®èi t−îng së h÷u c«ng nghiÖp, yªu cÇu cÊp phã b¶n/cÊp l¹i v¨n b»ng b¶o hé ph¶i ®−îc lËp thµnh v¨n b¶n bao gåm c¸c tµi liÖu sau ®©y: (i) Tê khai yªu cÇu cÊp phã b¶n/cÊp l¹i v¨n b»ng b¶o hé ®−îc lµm theo mÉu 03-PBVB quy ®Þnh t¹i Phô lôc C cña Th«ng t− nµy; (ii) 01 mÉu nhXn hiÖu; 01 bé ¶nh chôp b¶n vÏ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp trïng víi mÉu nhXn hiÖu, bé ¶nh chôp b¶n vÏ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp trong v¨n b»ng b¶o hé gèc; (iii) GiÊy uû quyÒn (tr−êng hîp yªu cÇu ®−îc nép th«ng qua ®¹i diÖn); (iv) Chøng tõ nép lÖ phÝ cÊp v¨n b»ng b¶o hé hoÆc lÖ phÝ cÊp phã b¶n v¨n b»ng b¶o hé. d) Xö lý yªu cÇu cÊp phã b¶n, cÊp l¹i v¨n b»ng b¶o hé (i) Trong thêi h¹n 01 th¸ng kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n, Côc Së h÷u trÝ tuÖ ph¶i xem xÐt yªu cÇu cÊp phã b¶n/cÊp l¹i v¨n b»ng b¶o hé. Tr−êng hîp yªu cÇu cÊp phã b¶n/cÊp l¹i v¨n b»ng b¶o hé ®¸p øng c¸c quy ®Þnh trªn ®©y, Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra quyÕt ®Þnh cÊp phã b¶n v¨n b»ng b¶o hé/quyÕt ®Þnh cÊp l¹i v¨n b»ng b¶o hé vµ ghi nhËn vµo môc ®¨ng b¹ cña v¨n b»ng b¶o hé t−¬ng øng trong Sæ ®¨ng ký quèc gia vÒ së h÷u c«ng nghiÖp; (ii) Néi dung phã b¶n v¨n b»ng b¶o hé thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cña v¨n b»ng b¶o hé t−¬ng øng. Néi dung b¶n cÊp l¹i cña v¨n b»ng b¶o hé/phã b¶n v¨n b»ng b¶o hé thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cña v¨n b»ng b¶o hé/phã b¶n v¨n b»ng b¶o hé cÊp lÇn ®Çu vµ ph¶i kÌm theo chØ dÉn "B¶n cÊp l¹i", "Phã b¶n" hoÆc “B¶n cÊp l¹i Phã b¶n”; (iii) Tr−êng hîp yªu cÇu cÊp l¹i/cÊp phã b¶n v¨n b»ng b¶o hé kh«ng ®¸p øng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 18.3.c trªn ®©y, Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra th«ng b¸o tõ chèi cÊp phã b¶n/th«ng b¸o tõ chèi cÊp l¹i v¨n b»ng b¶o hé, cã nªu râ lý do. 19. Sæ ®¨ng ký quèc gia vÒ së h÷u c«ng nghiÖp, c«ng bè quyÕt ®Þnh cÊp v¨n b»ng b¶o hé 19.1 Sæ ®¨ng ký quèc gia vÒ së h÷u c«ng nghiÖp a) Sæ ®¨ng ký quèc gia vÒ së h÷u c«ng nghiÖp lµ c¬ së d÷ liÖu chÝnh thøc, c«ng khai cña Nhµ n−íc, thÓ hiÖn ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng ph¸p lý cña quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ®X www.wincolaw.com Page 15
 16. ®−îc x¸c lËp. Sæ ®¨ng ký quèc gia vÒ së h÷u c«ng nghiÖp gåm c¸c lo¹i sau ®©y: (i) Sæ ®¨ng ký quèc gia vÒ s¸ng chÕ; (ii) Sæ ®¨ng ký quèc gia vÒ gi¶i ph¸p h÷u Ých; (iii) Sæ ®¨ng ký quèc gia vÒ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp; (iv) Sæ ®¨ng ký quèc gia vÒ thiÕt kÕ bè trÝ m¹ch tÝch hîp b¸n dÉn; (v) Sæ ®¨ng ký quèc gia vÒ nhXn hiÖu; (vi) Sæ ®¨ng ký quèc gia vÒ chØ dÉn ®Þa lý; (vii) Sæ ®¨ng ký quèc gia vÒ chuyÓn giao quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp; (viii) Sæ ®¨ng ký quèc gia vÒ ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp. b) Sæ ®¨ng ký quèc gia quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 19.1.a (i), (ii), (iii), (iv), (v) vµ (vi) trªn ®©y bao gåm c¸c môc t−¬ng øng víi tõng v¨n b»ng b¶o hé, mçi môc bao gåm: (i) Th«ng tin vÒ v¨n b»ng b¶o hé: sè, ngµy cÊp v¨n b»ng b¶o hé; tªn ®èi t−îng ®−îc b¶o hé, ph¹m vi/khèi l−îng b¶o hé, thêi h¹n hiÖu lùc; tªn vµ ®Þa chØ cña chñ v¨n b»ng b¶o hé/ng−êi ®¨ng ký chØ dÉn ®Þa lý, tªn vµ ®Þa chØ cña t¸c gi¶ s¸ng chÕ, thiÕt kÕ bè trÝ, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp; (ii) Th«ng tin vÒ ®¬n yªu cÇu cÊp v¨n b»ng b¶o hé (sè ®¬n, ngµy nép ®¬n, ngµy −u tiªn cña ®¬n, tªn tæ chøc dÞch vô ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp - nÕu cã); (iii) Mäi th«ng tin vÒ viÖc söa ®æi v¨n b»ng b¶o hé, t×nh tr¹ng hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé (duy tr× hiÖu lùc, gia h¹n hiÖu lùc, chÊm døt hiÖu lùc, huû bá hiÖu lùc); chuyÓn giao quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông ®èi t−îng së h÷u c«ng nghiÖp; sè, ngµy cÊp vµ ng−êi ®−îc cÊp phã b¶n hoÆc cÊp l¹i v¨n b»ng b¶o hé. c) Sæ ®¨ng ký quèc gia quy ®Þnh t¹i ®iÓm 19.1.a (vii) trªn ®©y bao gåm c¸c môc t−¬ng øng víi tõng hîp ®ång chuyÓn giao quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ®−îc ®¨ng ký, cô thÓ lµ: (i) Th«ng tin vÒ giÊy chøng nhËn ®¨ng ký hîp ®ång chuyÓn giao quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp (sè, ngµy cÊp); (ii) Th«ng tin vÒ hîp ®ång ®−îc ®¨ng ký (tªn hîp ®ång, ngµy ký, n¬i ký, tªn vµ ®Þa chØ cña bªn giao vµ bªn nhËn, ®èi t−îng chuyÓn giao, ph¹m vi chuyÓn giao); (iii) Th«ng tin vÒ thay ®æi liªn quan ®Õn hîp ®ång (söa ®æi, bæ sung, gia h¹n, huû bá, chÊm døt hiÖu lùc hîp ®ång); (iv) Th«ng tin vÒ chuyÓn giao, chÊm døt chuyÓn giao quyÒn sö dông s¸ng chÕ theo quyÕt ®Þnh b¾t buéc. d) Sæ ®¨ng ký quèc gia quy ®Þnh t¹i ®iÓm 19.1.a (viii) trªn ®©y bao gåm c¸c môc t−¬ng øng víi tõng tæ chøc dÞch vô ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp, cô thÓ lµ: (i) Th«ng tin vÒ tæ chøc dÞch vô ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp (tªn ®Çy ®ñ, tªn giao dÞch, ®Þa chØ, ghi nhËn, xo¸ tªn, söa ®æi c¸c th«ng tin vÒ tæ chøc dÞch vô ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp); (ii) Th«ng tin vÒ danh s¸ch ng−êi ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp cña tæ chøc (hä tªn, ®Þa chØ th−êng tró, sè chøng chØ hµnh nghÒ cña tõng thµnh viªn trong danh s¸ch); (iii) Th«ng tin vÒ viÖc thay ®æi danh s¸ch ng−êi ®¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp (cÊp míi, cÊp l¹i, thu håi chøng chØ hµnh nghÒ...). e) C¸c sæ ®¨ng ký quèc gia do Côc Së h÷u trÝ tuÖ lËp vµ l−u gi÷ d−íi d¹ng giÊy, ®iÖn tö hoÆc c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c. BÊt kú ng−êi nµo còng cã thÓ tra cøu sæ ®¨ng ký ®iÖn tö hoÆc yªu cÇu Côc Së h÷u trÝ tuÖ cÊp b¶n sao hoÆc b¶n trÝch lôc sæ ®¨ng ký, víi ®iÒu kiÖn ph¶i nép phÝ cÊp b¶n sao. 19.2 C«ng bè quyÕt ®Þnh cÊp v¨n b»ng b¶o hé a) Mäi quyÕt ®Þnh cÊp v¨n b»ng b¶o hé, quyÕt ®Þnh chÊp nhËn ®¨ng ký quèc tÕ ®Òu ®−îc Côc Së h÷u trÝ tuÖ c«ng bè trªn C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp trong thêi h¹n 02 th¸ng kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh, sau khi ng−êi nép ®¬n ®X nép lÖ phÝ c«ng bè theo quy ®Þnh. www.wincolaw.com Page 16
 17. b) C¸c th«ng tin ®−îc c«ng bè theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 19.2.a trªn ®©y gåm th«ng tin ghi trong quyÕt ®Þnh t−¬ng øng: b¶n tãm t¾t s¸ng chÕ; bé ¶nh chôp hoÆc b¶n vÏ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp; mÉu nhXn hiÖu vµ danh môc hµng ho¸, dÞch vô mang nhXn hiÖu; chØ dÉn ®Þa lý vµ s¶n phÈm mang chØ dÉn ®Þa lý. 20. Söa ®æi, thay ®æi chñ v¨n b»ng, thu hÑp ph¹m vi b¶o hé, duy tr×, gia h¹n hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé 20.1 Ghi nhËn thay ®æi tªn, ®Þa chØ cña chñ v¨n b»ng b¶o hé, thu hÑp ph¹m vi b¶o hé vµ söa ®æi b¶n m« t¶ tÝnh chÊt/chÊt l−îng/danh tiÕng cña s¶n phÈm mang chØ dÉn ®Þa lý, b¶n ®å khu vùc ®Þa lý t−¬ng øng víi chØ dÉn ®Þa lý, quy chÕ sö dông nhXn hiÖu tËp thÓ, quy chÕ sö dông nhXn hiÖu chøng nhËn a) Yªu cÇu söa ®æi, thay ®æi chñ v¨n b»ng b¶o hé Chñ v¨n b»ng b¶o hé cã quyÒn yªu cÇu Côc Së h÷u trÝ tuÖ ghi nhËn c¸c thay ®æi trong v¨n b»ng b¶o hé trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: (i) Thay ®æi vÒ tªn, ®Þa chØ cña chñ v¨n b»ng b¶o hé; (ii) Thay ®æi chñ v¨n b»ng b¶o hé (chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u do thõa kÕ, kÕ thõa, s¸p nhËp, ph©n t¸ch, liªn doanh, liªn kÕt, thµnh lËp ph¸p nh©n míi cña cïng chñ së h÷u, chuyÓn ®æi h×nh thøc kinh doanh hoÆc theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn). Ng−êi yªu cÇu ghi nhËn thay ®æi tªn vµ ®Þa chØ, thay ®æi vÒ chñ v¨n b»ng b¶o hé ph¶i nép lÖ phÝ söa ®æi v¨n b»ng b¶o hé, lÖ phÝ c«ng bè quyÕt ®Þnh ghi nhËn söa ®æi v¨n b»ng b¶o hé. b) Yªu cÇu thu hÑp ph¹m vi b¶o hé vµ söa ®æi b¶n m« t¶ tÝnh chÊt/chÊt l−îng/danh tiÕng cña s¶n phÈm mang chØ dÉn ®Þa lý, b¶n ®å khu vùc ®Þa lý t−¬ng øng víi chØ dÉn ®Þa lý, quy chÕ sö dông nhXn hiÖu tËp thÓ, quy chÕ sö dông nhXn hiÖu chøng nhËn Yªu cÇu thu hÑp ph¹m vi b¶o hé theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 97 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ cã thÓ gåm mét trong c¸c néi dung sau ®©y: (i) Yªu cÇu söa ®æi mét sè chi tiÕt nh−ng kh«ng lµm thay ®æi ®¸ng kÓ mÉu nhXn hiÖu ghi trong GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nhXn hiÖu; (ii) Yªu cÇu gi¶m bít mét hoÆc mét sè hµng ho¸, dÞch vô hoÆc nhãm hµng ho¸, dÞch vô thuéc danh môc hµng ho¸, dÞch vô ghi trong GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nhXn hiÖu mµ kh«ng thay ®æi mÉu nhXn hiÖu; (iii) Yªu cÇu gi¶m bít mét hoÆc mét sè ®iÓm ®éc lËp hoÆc phô thuéc thuéc ph¹m vi (yªu cÇu) b¶o hé ghi trong B»ng ®éc quyÒn s¸ng chÕ, B»ng ®éc quyÒn gi¶i ph¸p h÷u Ých; (iv) Yªu cÇu lo¹i bá mét hoÆc mét sè ph−¬ng ¸n kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, mét hoÆc mét sè s¶n phÈm trong bé s¶n phÈm ghi trong B»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp; yªu cÇu lo¹i bá mét hoÆc mét sè ®Æc ®iÓm t¹o d¸ng kh«ng c¬ b¶n cña kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp. c) V¨n b¶n yªu cÇu söa ®æi v¨n b»ng b¶o hé Tuú theo néi dung cÇn söa ®æi, bæ sung quy ®Þnh t¹i ®iÓm 20.1.a vµ ®iÓm 20.1.b trªn ®©y vµ quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 97 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ, v¨n b¶n yªu cÇu bao gåm c¸c tµi liÖu sau ®©y: (i) Tê khai yªu cÇu söa ®æi v¨n b»ng b¶o hé, trong ®ã nªu râ yªu cÇu ghi nhËn thay ®æi vÒ tªn, ®Þa chØ cña chñ v¨n b»ng b¶o hé, thay ®æi chñ v¨n b»ng b¶o hé, yªu cÇu thu hÑp ph¹m vi b¶o hé hoÆc söa ®æi b¶n m« t¶ tÝnh chÊt/chÊt l−îng/danh tiÕng cña s¶n phÈm mang chØ dÉn ®Þa lý, b¶n ®å khu vùc ®Þa lý t−¬ng øng víi chØ dÉn ®Þa lý, quy chÕ sö dông nhXn hiÖu tËp thÓ, quy chÕ sö dông nhXn hiÖu chøng nhËn, lµm theo mÉu 01-S§VB quy ®Þnh t¹i Phô lôc C cña Th«ng t− nµy; (ii) B¶n gèc v¨n b»ng b¶o hé; (iii) Tµi liÖu x¸c nhËn viÖc thay ®æi tªn, ®Þa chØ (b¶n gèc hoÆc b¶n sao cã c«ng chøng quyÕt ®Þnh ®æi tªn, ®Þa chØ; giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh cã ghi nhËn viÖc thay ®æi tªn, ®Þa www.wincolaw.com Page 17
 18. chØ; c¸c tµi liÖu ph¸p lý kh¸c chøng minh viÖc thay ®æi tªn, ®Þa chØ) - nÕu néi dung yªu cÇu söa ®æi lµ tªn, ®Þa chØ; (iv) Tµi liÖu chøng minh viÖc chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 20.1.a (ii) trªn ®©y, nÕu yªu cÇu thay ®æi chñ v¨n b»ng b¶o hé (tµi liÖu chøng minh viÖc thõa kÕ, kÕ thõa, s¸p nhËp, ph©n t¸ch, liªn doanh, liªn kÕt, thµnh lËp ph¸p nh©n míi cña cïng chñ së h÷u, chuyÓn ®æi h×nh thøc kinh doanh hoÆc theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn); (v) Tµi liÖu thuyÕt minh chi tiÕt néi dung söa ®æi; (vi) 05 mÉu nhXn hiÖu ®X söa ®æi (nÕu yªu cÇu söa ®æi chi tiÕt nhXn hiÖu); 05 bé ¶nh chôp hoÆc b¶n vÏ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp (nÕu yªu cÇu söa ®æi kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp); 02 b¶n m« t¶ tÝnh chÊt/chÊt l−îng/danh tiÕng cña s¶n phÈm mang chØ dÉn ®Þa lý, b¶n ®å khu vùc ®Þa lý t−¬ng øng víi chØ dÉn ®Þa lý ®X söa ®æi (nÕu yªu cÇu söa ®æi chØ dÉn ®Þa lý); 02 quy chÕ sö dông nhXn hiÖu tËp thÓ, quy chÕ sö dông nhXn hiÖu chøng nhËn ®X söa ®æi (nÕu yªu cÇu söa ®æi nhXn hiÖu tËp thÓ, nhXn hiÖu chøng nhËn); (vii) GiÊy uû quyÒn (nÕu nép yªu cÇu th«ng qua ®¹i diÖn); (viii) Chøng tõ nép lÖ phÝ söa ®æi v¨n b»ng b¶o hé, phÝ thÈm ®Þnh néi dung yªu cÇu thu hÑp ph¹m vi b¶o hé, lÖ phÝ c«ng bè quyÕt ®Þnh söa ®æi, ®¨ng b¹ theo quy ®Þnh. Mét ®¬n yªu cÇu söa ®æi v¨n b»ng b¶o hé cã thÓ liªn quan ®Õn nhiÒu v¨n b»ng b¶o hé nÕu cã cïng néi dung söa ®æi, víi ®iÒu kiÖn ng−êi yªu cÇu ph¶i nép phÝ, lÖ phÝ cho tõng v¨n b»ng b¶o hé. d) Xö lý yªu cÇu söa ®æi v¨n b»ng b¶o hé Trong thêi h¹n 01 th¸ng kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n, Côc Së h÷u trÝ tuÖ ph¶i xem xÐt yªu cÇu söa ®æi v¨n b»ng b¶o hé. NÕu xÐt thÊy yªu cÇu lµ hîp lÖ, Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra quyÕt ®Þnh söa ®æi v¨n b»ng b¶o hé, ®¨ng b¹ vµ c«ng bè quyÕt ®Þnh söa ®æi v¨n b»ng b¶o hé trªn C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp. Trong tr−êng hîp ng−îc l¹i, Côc Së h÷u trÝ tuÖ göi cho ng−êi yªu cÇu th«ng b¸o dù ®Þnh tõ chèi chÊp nhËn viÖc söa ®æi, cã nªu râ lý do vµ Ên ®Þnh thêi h¹n 01 th¸ng kÓ tõ ngµy ra th«ng b¸o ®Ó ng−êi ®ã söa ch÷a thiÕu sãt hoÆc cã ý kiÕn ph¶n ®èi. NÕu trong thêi h¹n ®X Ên ®Þnh ng−êi yªu cÇu kh«ng söa ch÷a thiÕu sãt hoÆc söa ch÷a thiÕu sãt kh«ng ®¹t yªu cÇu, kh«ng cã ý kiÕn ph¶n ®èi hoÆc ý kiÕn ph¶n ®èi kh«ng x¸c ®¸ng, th× Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra th«ng b¸o tõ chèi yªu cÇu söa ®æi v¨n b»ng b¶o hé. 20.2 Söa ch÷a thiÕu sãt trong v¨n b»ng b¶o hé a) Tr−êng hîp ph¸t hiÖn cã thiÕu sãt trong v¨n b»ng b¶o hé, Côc Së h÷u trÝ tuÖ tù m×nh hoÆc theo yªu cÇu cña ng−êi ph¸t hiÖn ra thiÕu sãt tiÕn hµnh thu håi v¨n b»ng b¶o hé cã thiÕu sãt vµ cÊp v¨n b»ng b¶o hé míi. b) Chñ v¨n b»ng b¶o hé ph¶i nép lÖ phÝ söa ®æi v¨n b»ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 97 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ nÕu thiÕu sãt ®ã do lçi cña chñ v¨n b»ng b¶o hé. NÕu thiÕu sãt ®ã do lçi cña Côc Së h÷u trÝ tuÖ th× chñ v¨n b»ng b¶o hé kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ cho viÖc söa ch÷a. 20.3 Duy tr× hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé s¸ng chÕ §Ó ®−îc duy tr× hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé s¸ng chÕ, chñ v¨n b»ng b¶o hé ph¶i nép lÖ phÝ duy tr× hiÖu lùc trong vßng 06 th¸ng tr−íc ngµy kÕt thóc kú h¹n hiÖu lùc. LÖ phÝ duy tr× hiÖu lùc cã thÓ ®−îc nép muén h¬n thêi h¹n quy ®Þnh trªn ®©y, nh−ng kh«ng ®−îc qu¸ 06 th¸ng kÓ tõ ngµy kÕt thóc kú h¹n hiÖu lùc tr−íc vµ chñ v¨n b»ng b¶o hé ph¶i nép thªm 10% lÖ phÝ cho mçi th¸ng nép muén. 20.4 Gia h¹n hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé a) B»ng ®éc quyÒn s¸ng chÕ, B»ng ®éc quyÒn gi¶i ph¸p h÷u Ých, GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thiÕt kÕ bè trÝ kh«ng ®−îc gia h¹n. B»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp ®−îc gia h¹n nhiÒu nhÊt 02 lÇn liªn tiÕp, mçi lÇn 05 n¨m. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nhXn hiÖu cã thÓ ®−îc gia h¹n nhiÒu lÇn liªn tiÕp, mçi lÇn 10 n¨m. b) §Ó ®−îc gia h¹n hiÖu lùc B»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nhXn hiÖu, trong vßng 06 th¸ng tr−íc ngµy B»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, www.wincolaw.com Page 18
 19. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nhXn hiÖu hÕt hiÖu lùc, chñ B»ng ®éc quyÒn kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, chñ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nhXn hiÖu ph¶i nép ®¬n yªu cÇu gia h¹n cho Côc Së h÷u trÝ tuÖ. §¬n yªu cÇu gia h¹n cã thÓ nép muén h¬n thêi h¹n quy ®Þnh nªu trªn nh−ng kh«ng ®−îc qu¸ 06 th¸ng kÓ tõ ngµy v¨n b»ng b¶o hé hÕt hiÖu lùc vµ chñ v¨n b»ng b¶o hé ph¶i nép lÖ phÝ gia h¹n céng víi 10% lÖ phÝ gia h¹n cho mçi th¸ng nép muén. c) §¬n yªu cÇu gia h¹n §¬n yªu cÇu gia h¹n hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé gåm c¸c tµi liÖu sau ®©y: (i) Tê khai yªu cÇu gia h¹n hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé, lµm theo mÉu 02-GHVB quy ®Þnh t¹i Phô lôc C cña Th«ng t− nµy; (ii) B¶n gèc v¨n b»ng b¶o hé (tr−êng hîp yªu cÇu ghi nhËn viÖc gia h¹n vµo v¨n b»ng b¶o hé); (iii) GiÊy uû quyÒn (tr−êng hîp nép ®¬n th«ng qua ®¹i diÖn); (iv) Chøng tõ nép lÖ phÝ gia h¹n, c«ng bè quyÕt ®Þnh gia h¹n vµ ®¨ng b¹ quyÕt ®Þnh gia h¹n v¨n b»ng b¶o hé theo quy ®Þnh. d) Xö lý ®¬n yªu cÇu gia h¹n Côc Së h÷u trÝ tuÖ xem xÐt ®¬n yªu cÇu gia h¹n trong thêi h¹n 01 th¸ng kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n. Tr−êng hîp ®¬n kh«ng cã thiÕu sãt, Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra quyÕt ®Þnh gia h¹n, ghi nhËn vµo v¨n b»ng b¶o hé, ®¨ng b¹ vµ c«ng bè trªn C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp. Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra th«ng b¸o dù ®Þnh tõ chèi gia h¹n, cã nªu râ lý do vµ Ên ®Þnh thêi h¹n 01 th¸ng kÓ tõ ngµy ra th«ng b¸o ®Ó ng−êi yªu cÇu söa ch÷a thiÕu sãt hoÆc cã ý kiÕn ph¶n ®èi, nÕu ®¬n yªu cÇu gia h¹n thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: (i) §¬n yªu cÇu gia h¹n kh«ng hîp lÖ hoÆc ®−îc nép kh«ng ®óng thñ tôc quy ®Þnh; (ii) Ng−êi yªu cÇu gia h¹n kh«ng ph¶i lµ chñ v¨n b»ng b¶o hé t−¬ng øng. NÕu trong thêi h¹n ®X Ên ®Þnh, ng−êi yªu cÇu kh«ng söa ch÷a thiÕu sãt hoÆc söa ch÷a thiÕu sãt kh«ng ®¹t yªu cÇu, kh«ng cã ý kiÕn ph¶n ®èi hoÆc ý kiÕn ph¶n ®èi kh«ng x¸c ®¸ng th× Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra th«ng b¸o tõ chèi gia h¹n. 21. ChÊm døt, huû bá hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé 21.1 Yªu cÇu chÊm døt, huû bá hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé Yªu cÇu chÊm døt, huû bá hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé ®−îc xö lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 95 vµ §iÒu 96 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ vµ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy. 21.2 V¨n b¶n yªu cÇu chÊm døt, huû bá hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé a) Trong mét v¨n b¶n cã thÓ yªu cÇu chÊm døt, huû bá hiÖu lùc mét hoÆc nhiÒu v¨n b»ng b¶o hé nÕu cã cïng mét lý lÏ, víi ®iÒu kiÖn ng−êi yªu cÇu ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh ®èi víi tõng v¨n b»ng b¶o hé. b) V¨n b¶n yªu cÇu chÊm døt, huû bá hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé gåm c¸c tµi liÖu sau ®©y: (i) Tê khai yªu cÇu chÊm døt, huû bá hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé, lµm theo mÉu 04-CDHB quy ®Þnh t¹i Phô lôc C cña Th«ng t− nµy; (ii) Chøng cø (nÕu cã); (iii) GiÊy uû quyÒn (tr−êng hîp nép v¨n b¶n yªu cÇu th«ng qua ®¹i diÖn); (iv) B¶n gi¶i tr×nh lý do yªu cÇu (nªu râ sè v¨n b»ng, lý do, c¨n cø ph¸p luËt, néi dung ®Ò nghÞ chÊm døt, huû bá mét phÇn hoÆc toµn bé hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé) vµ c¸c tµi liÖu liªn quan theo quy ®Þnh t−¬ng øng t¹i c¸c ®iÓm 7.2, 22.2 vµ 22.3 cña Th«ng t− nµy; (v) Chøng tõ nép phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh. 21.3 Xö lý yªu cÇu chÊm døt, huû bá hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé a) Tr−êng hîp yªu cÇu chÊm døt, huû bá hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé do ng−êi thø ba thùc hiÖn, Côc Së h÷u trÝ tuÖ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vÒ ý kiÕn cña ng−êi thø ba cho chñ v¨n b»ng b¶o hé trong ®ã Ên ®Þnh thêi h¹n lµ 02 th¸ng kÓ tõ ngµy ra th«ng b¸o ®Ó chñ v¨n b»ng b¶o hé www.wincolaw.com Page 19
 20. cã ý kiÕn. Côc Së h÷u trÝ tuÖ cã thÓ tæ chøc viÖc trao ®æi ý kiÕn trùc tiÕp gi÷a ng−êi thø ba vµ chñ v¨n b»ng b¶o hé liªn quan. b) Trªn c¬ së xem xÐt ý kiÕn cña c¸c bªn, Côc Së h÷u trÝ tuÖ ra quyÕt ®Þnh chÊm døt/huû bá mét phÇn/toµn bé hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé hoÆc th«ng b¸o tõ chèi chÊm døt/huû bá hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 95 vµ kho¶n 4 §iÒu 96 cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ. c) NÕu kh«ng ®ång ý víi néi dung quyÕt ®Þnh xö lý yªu cÇu chÊm døt, huû bá hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé cña Côc Së h÷u trÝ tuÖ, ng−êi yªu cÇu hoÆc bªn liªn quan cã quyÒn khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh hoÆc th«ng b¸o liªn quan theo thñ tôc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 22 cña Th«ng t− nµy. d) QuyÕt ®Þnh chÊm døt, huû bá hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé ®−îc c«ng bè trªn C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp vµ ®−îc ghi nhËn vµo Sæ ®¨ng ký quèc gia vÒ së h÷u c«ng nghiÖp trong thêi h¹n 02 th¸ng kÓ tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh. 21.4 ChÊm døt, huû bá hiÖu lùc ®¨ng ký quèc tÕ nhXn hiÖu a) §èi víi ®¬n yªu cÇu chÊm døt, huû bá hiÖu lùc cña ng−êi thø ba ®èi víi ®¨ng ký quèc tÕ nhXn hiÖu theo Tho¶ −íc Madrid hoÆc NghÞ ®Þnh th− Madrid, Côc Së h÷u trÝ tuÖ th«ng b¸o néi dung yªu cÇu chÊm døt, huû bá cho chñ nhXn hiÖu th«ng qua V¨n phßng quèc tÕ, trong ®ã Ên ®Þnh thêi h¹n lµ 03 th¸ng kÓ tõ ngµy ra th«ng b¸o ®Ó chñ nhXn hiÖu cã ý kiÕn. b) QuyÕt ®Þnh chÊm døt, huû bá hiÖu lùc ®¨ng ký quèc tÕ nhXn hiÖu ®−îc göi cho V¨n phßng quèc tÕ ®Ó thùc hiÖn c¸c thñ tôc liªn quan theo quy ®Þnh t−¬ng øng cña Tho¶ −íc Madrid hoÆc NghÞ ®Þnh th− Madrid vµ ®−îc c«ng bè trªn C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp. 22. KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i liªn quan ®Õn thñ tôc x¸c lËp quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp 22.1 Ng−êi cã quyÒn khiÕu n¹i, ®èi t−îng vµ thêi hiÖu khiÕu n¹i Ng−êi cã quyÒn khiÕu n¹i quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 14, trong thêi hiÖu quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh vÒ së h÷u c«ng nghiÖp cã quyÒn tiÕn hµnh thñ tôc khiÕu n¹i c¸c th«ng b¸o chÝnh thøc vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña Côc Së h÷u trÝ tuÖ liªn quan tíi thñ tôc x¸c lËp quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp. 22.2 §¬n khiÕu n¹i a) Mçi ®¬n khiÕu n¹i ®Ò cËp ®Õn mét quyÕt ®Þnh hoÆc th«ng b¸o bÞ khiÕu n¹i. Mét ®¬n khiÕu n¹i còng cã thÓ ®Ò cËp ®Õn nhiÒu quyÕt ®Þnh hoÆc th«ng b¸o nÕu cã cïng mét néi dung vµ lý do khiÕu n¹i, víi ®iÒu kiÖn ng−êi khiÕu n¹i ph¶i nép phÝ khiÕu n¹i theo quy ®Þnh ®èi víi tõng quyÕt ®Þnh vµ th«ng b¸o bÞ khiÕu n¹i. b) §¬n khiÕu n¹i ph¶i gåm c¸c tµi liÖu sau ®©y: (i) Tê khai khiÕu n¹i, lµm theo mÉu 05-KN quy ®Þnh t¹i Phô lôc C cña Th«ng t− nµy; (ii) V¨n b¶n gi¶i tr×nh khiÕu n¹i vµ chøng cø chøng minh lý lÏ khiÕu n¹i (nªu râ lý do, c¨n cø ph¸p luËt, néi dung khiÕu n¹i, danh môc chøng cø kÌm theo, nÕu cã); (iii) B¶n sao quyÕt ®Þnh hoÆc th«ng b¸o bÞ khiÕu n¹i cña Côc Së h÷u trÝ tuÖ; (iv) B¶n sao quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i lÇn thø nhÊt (®èi víi khiÕu n¹i lÇn thø hai); (v) GiÊy uû quyÒn (tr−êng hîp nép ®¬n th«ng qua ®¹i diÖn); (vi) Chøng tõ nép phÝ, lÖ phÝ liªn quan ®Õn khiÕu n¹i theo quy ®Þnh. c) Chøng cø lµ tµi liÖu (b»ng chøng) hoÆc hiÖn vËt (vËt chøng) dïng ®Ó chøng minh, lµm râ lý lÏ khiÕu n¹i. Chøng cø ph¶i ®¸p øng yªu c¸c cÇu sau ®©y: (i) Chøng cø cã thÓ lµ tµi liÖu b»ng tiÕng n−íc ngoµi víi ®iÒu kiÖn ph¶i kÌm theo b¶n dÞch ra tiÕng ViÖt trong tr−êng hîp ng−êi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i yªu cÇu; (ii) Trong tr−êng hîp b»ng chøng lµ tµi liÖu do c¸ nh©n, tæ chøc kh«ng cã con dÊu hîp ph¸p hoÆc cña c¸ nh©n, tæ chøc n−íc ngoµi ®øng tªn th× ph¶i ®−îc c¬ quan c«ng chøng hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c nhËn ch÷ ký; www.wincolaw.com Page 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2