Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
7
download

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 điều 5 nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 01/2009/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH M C I U CH NH TI N LƯƠNG, TI N CÔNG Ã ÓNG B O HI M XÃ H I I V I NGƯ I LAO NG TH C HI N CH TI N LƯƠNG DO NGƯ I S D NG LAO NG QUY T NNH THEO KHO N 2 I U 5 NGHN NNH S 83/2008/N -CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2008 C A CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 83/2008/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph i u ch nh ti n lương, ti n công ã óng b o hi m xã h i i v i ngư i lao ng th c hi n ch ti n lương do ngư i s d ng lao ng quy t nh (sau ây g i t t là Ngh nh s 83/2008/N -CP). Sau khi th ng nh t v i B Tài chính, B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n i u ch nh ti n lương, ti n công ã óng b o hi m xã h i i v i ngư i lao ng th c hi n ch ti n lương do ngư i s d ng lao ng quy t nh như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG i tư ng i u ch nh ti n lương, ti n công ã óng b o hi m xã h i theo quy nh t i i u 2 Ngh nh s 83/2008/N -CP là ngư i lao ng ang tham gia b o hi m xã h i ho c ang b o lưu th i gian tham gia b o hi m xã h i, có th i gian óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do ngư i s d ng lao ng quy t nh, t ngày 01 tháng 01 năm 2009 tr i hư ng lương hưu, tr c p m t l n khi ngh hưu, b o hi m xã h i m t l n ho c b ch t mà thân nhân ư c hư ng tr c p tu t m t l n. II. I U CH NH TI N LƯƠNG, TI N CÔNG Ã ÓNG B O HI M XÃ H I 1. M c i u ch nh ti n lương, ti n công tháng ã óng b o hi m xã h i áp d ng i v i i tư ng quy nh t i m c I Thông tư này tính trên cơ s ch s giá tiêu dùng bình quân năm quy nh t i i u 3 Ngh nh s 83/2008/N -CP ư c quy nh như sau: M c i u ch nh ti n lương, ti n công ã óng b o hi m xã h i tương ng cho các năm óng b o hi m xã h i t trư c năm 1995 n năm 2009 i v i ngư i lao ng hư ng lương hưu, tr c p m t l n khi ngh hưu, b o hi m xã h i m t l n ho c b ch t mà thân nhân ư c hư ng tr c p tu t m t l n t ngày 01 tháng 01 năm 2009 n ngày 31 tháng 12 năm 2009, ư c th c hi n theo B ng dư i ây: Năm t Trư c 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1995 M c 2.54 2.16 2.04 1.97 1.83 1.76 1.78 1.79 1.72 1.67 1.55 1.43 1.33 1.23 1.00 1.00 i u ch nh 2. Công th c i u ch nh T ng ti n lương, ti n công tháng M c i u ch nh c a năm Ti n lương, ti n công óng BHXH theo ch ti n tương ng quy nh t i tháng óng BHXH sau = x lương do ngư i s d ng lao ng kho n 1 m c II Thông i u ch nh c a t ng năm quy t nh c a t ng năm tư này 3. M c bình quân ti n lương, ti n công tháng óng b o hi m xã h i làm căn c tính hư ng lương hưu, tr c p m t l n khi ngh hưu, b o hi m xã h i m t l n và tr c p tu t m t l n ư c tính theo quy nh t i i u 31 Ngh nh c a Chính ph s 152/2006/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 hư ng d n m t
  2. s i u c a Lu t B o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c và i u 34 Ngh nh c a Chính ph s 68/2007/N -CP ngày 19 tháng 04 năm 2007 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c i v i quân nhân, công an nhân dân và ngư i làm công tác cơ y u hư ng lương như i v i quân nhân, công an nhân dân, trong ó ti n lương, ti n công tháng óng BHXH theo ch ti n lương do ngư i s d ng lao ng quy t nh ư c i u ch nh theo quy nh t i kho n 2 m c II Thông tư này. III. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký; các quy nh t i Thông tư này áp d ng k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Lao ng – Thương binh và Xã h i k p th i nghiên c u, gi i quy t. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; Nguy n Th Kim Ngân - VP TƯ ng và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - B o hi m xã h i Vi t Nam; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - S L -TBXH các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Công báo; Website Chính ph ; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Lưu VT, PC, BHXH.
Đồng bộ tài khoản