Thông tư số 01/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư số 01/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2009/TT-BTC về việc cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 - 2013 do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 - 2013...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 01/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 101/2008/Q -TTG NGÀY 18/7/2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C BAN HÀNH CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH VÀ BIÊN CH I V I H TH NG KHO B C NHÀ NƯ C THU C B TÀI CHÍNH GIAI O N 2009 - 2013 Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u, t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 138/2007/Q -TTg ngày 21/8/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chi n lư c phát tri n KBNN n năm 2020; Căn c Quy t nh s 101/2008/Q -TTg ngày 18/7/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành cơ ch qu n lý tài chính và biên ch i v i h th ng Kho b c Nhà nư c thu c B Tài chính giai o n 2009 - 2013; Căn c công văn s 157/UBTVQH12 ngày 15/10/2008 c a U ban Thư ng v Qu c h i v vi c th c hi n cơ ch t ch v t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v hành chính s nghi p; B Tài chính hư ng d n th c hi n cơ ch qu n lý tài chính và biên ch i v i h th ng Kho b c Nhà nư c (KBNN) như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Th c hi n cơ ch qu n lý tài chính và biên ch áp d ng i v i các ơn v thu c KBNN thu c B Tài chính trong giai o n 2009 - 2013 theo Quy t nh s 101/2008/Q -TTg ngày 18/7/2008 c a Th tư ng Chính ph . 2. Vi c th c hi n cơ ch qu n lý tài chính và biên ch c a KBNN ph i m b o các m c tiêu, yêu c u sau: a. Th c hi n t t ch c năng qu n lý qu ngân sách nhà nư c, các qu tài chính và các qu khác c a Nhà nư c; hoàn thành nhi m v huy ng v n cho ngân sách nhà nư c và qu n lý tài s n qu c gia quý hi m; nâng cao ch t lư ng ho t ng nghi p v và ph c v các ho t ng d ch v thông qua giao d ch, thanh toán v i các cơ quan, t ch c, cá nhân. b. i m i cơ ch qu n lý tài chính và biên ch i v i ho t ng KBNN; thúc Ny vi c s p x p, t ch c b máy, xây d ng l c lư ng trong s ch, v ng m nh, có trình chuyên môn cao; trao quy n t ch và t ch u trách nhi m cho th trư ng ơn v trong t ch c công vi c, s d ng lao ng và s d ng các ngu n l c tài chính. c. Ch ng trong s d ng ngu n tài chính ư c giao, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; t p trung ngu n l c th c hi n chi n lư c phát tri n KBNN n năm 2020; xây d ng tr s làm vi c, kho tàng b o m an toàn, ng b ; xây d ng h th ng công ngh thông tin v i trang b k thu t hi n i, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nh m th c hi n t t ch c năng và nhi m v nhà nư c giao, t ng bư c h i nh p qu c t ; tăng cư ng công tác ào t o, b i dư ng và t ng bư c b sung thu nh p cho cán b công ch c. d. Th c hi n công khai, dân ch theo quy nh c a pháp lu t, b o m quy n l i h p pháp c a cán b , công ch c KBNN.
  2. 3. Kinh phí ho t ng hàng năm c a KBNN, bao g m: Ngân sách nhà nư c giao, toàn b ngu n thu t ho t ng nghi p v KBNN và các ngu n kinh phí h p pháp khác. 4. KBNN có trách nhi m qu n lý, s d ng kinh phí ho t ng, tài s n và biên ch theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và hư ng d n t i Thông tư này. 5. Trong ph m vi ngu n kinh phí ho t ng và biên ch ư c giao, căn c vào c i m, tính ch t ho t ng c a các ơn v trong h th ng KBNN, T ng Giám c KBNN quy t nh giao kinh phí ho t ng và biên ch i v i t ng ơn v cho phù h p. II. NH NG QUY NNH C TH 1. V biên ch : 1.1. Biên ch c a KBNN ư c xác nh trong ph m vi t ng s biên ch ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao cho B Tài chính; B trư ng B Tài chính giao ch tiêu biên ch i v i KBNN m b o phù h p v i ch c năng, nhi m v theo quy nh. 1.2. T ng Giám c KBNN ch ng t ch c, qu n lý, s d ng công ch c, viên ch c theo quy nh c a pháp lu t và c a B Tài chính. T ng s biên ch giao cho các ơn v thu c KBNN không vư t quá ch tiêu biên ch ã ư c B trư ng B Tài chính giao cho KBNN. Ngoài s biên ch ư c giao, KBNN ư c h p ng thuê khoán công vi c và h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 1.3. Trư ng h p do thành l p thêm ho c sáp nh p KBNN t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c ư c b sung ch c năng, nhi m v theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n, T ng Giám c KBNN ch ng s p x p biên ch trong t ng biên ch ư c B trư ng B Tài chính giao. Trư ng h p c n thi t c n ph i tăng ch tiêu biên ch áp ng công vi c m i phát sinh, T ng Giám c KBNN báo cáo B trư ng B Tài chính xem xét và th ng nh t v i B trư ng B N i v trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. V ngu n kinh phí và n i dung chi kinh phí ho t ng: 2.1. Ngu n kinh phí ho t ng hàng năm c a KBNN, g m: a. Ngu n ngân sách nhà nư c giao m b o chi m t l n ti n lương, ti n công, ph c p lương và các kho n óng góp theo ch Nhà nư c quy nh trên cơ s ch tiêu biên ch ư c B trư ng B Tài chính giao. b. Toàn b ngu n thu t ho t ng nghi p v c a KBNN theo quy nh c a Nhà nư c, g m: - Thu phát sinh trong ho t ng thanh toán, chuy n ti n; ho t ng b o qu n, ki m nh, c t tr vàng b c á quý, ngo i t , các ch ng ch có giá... - Chênh l ch thu t lãi, phí ti n g i v i các kho n phí ph i thanh toán t i Ngân hàng Nhà nư c và các Ngân hàng thương m i. - Thu t nghi p v ng v n theo quy nh c a B Tài chính. - Chênh l ch thu chi t bán n ch cho khách hàng; các kho n phí d ch v thu h ti n i n, ti n nư c... - Các ngu n tài tr và thu h p pháp khác. c. Các ngu n kinh phí khác ư c ngân sách nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t, g m:
  3. - Kinh phí chương trình m c tiêu qu c gia và các chương trình, d án theo quy nh c a Nhà nư c. - Kinh phí th c hi n nhi m v phát hành, thanh toán công trái, trái phi u, tín phi u. - Kinh phí th c hi n tinh gi n biên ch theo ch do Nhà nư c quy nh (n u có). - Các ngu n vay n , vi n tr và ngu n kinh phí khác ư c cơ quan có thNm quy n giao. 2.2. N i dung chi ho t ng c a KBNN: a. Chi thư ng xuyên: - Chi thanh toán cá nhân: Ti n lương, ti n công, ph c p lương, các kho n óng góp (g m: b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn), khen thư ng và phúc l i t p th theo ch nhà nư c quy nh và các kho n thanh toán khác cho cá nhân. - Chi qu n lý hành chính: Chi thanh toán d ch v công c ng; v t tư văn phòng; thông tin, tuyên truy n, liên l c; h i ngh ; công tác phí; chi thuê mư n; s a ch a, b o trì, b o dư ng thư ng xuyên tài s n c nh và các kho n chi hành chính khác. - Chi ho t ng nghi p v : Mua s m v t tư, hàng hoá dùng cho chuyên môn, nghi p v ; thi t b an toàn kho qu , thi t b ki m m; n ch các lo i; trang ph c, b o h lao ng; các kho n nghi p v ki m m, o kho, i u chuy n, b o v an toàn kho, ti n, vàng b c, á quý, ngo i t và các ch ng ch có giá; b o qu n, lưu tr tài li u, ch ng t ; các kho n nghi p v khác; - Chi ph i h p t ch c th c hi n nhi m v , khen thư ng i v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài h th ng KBNN có thành tích óng góp vào vi c hoàn thành nhi m v c a KBNN các c p; - Chi oàn i công tác nư c ngoài; chi ón, ti p khách nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam, chi t ch c h i th o, h i ngh qu c t t i Vi t Nam. - Các kho n chi có tính ch t thư ng xuyên khác. b. Chi không thư ng xuyên: - Chi u tư xây d ng m i, s a ch a l n, c i t o, m r ng kho tàng, tr s làm vi c và giao d ch c a KBNN: Hàng năm, KBNN b trí t i thi u 10% d toán thu t ho t ng nghi p v ư c B trư ng B Tài chính giao th c hi n. Vi c qu n lý, s d ng chi u tư xây d ng theo úng quy nh c a pháp lu t v u tư và xây d ng; - Chi mua s m các trang thi t b chuyên dùng; s a ch a l n, mua s m tài s n ph c v công tác chuyên môn, nghi p v ; - Chi duy trì, phát tri n và hi n i hoá ngành, công ngh thông tin; - Chi nghiên c u khoa h c, ào t o, b i dư ng nghi p v cho cán b , công ch c theo chương trình, k ho ch c a KBNN; - Chi mua b o hi m phương ti n, tài s n, kho tàng theo quy nh; - Chi bù p thi t h i v ti n, tài s n trong các trư ng h p b t kh kháng như thiên tai, ho ho n, r i ro theo quy nh c a pháp lu t; - Chi h tr công tác i u ng, luân chuy n, bi t phái cán b , công ch c trong h th ng KBNN; - Các kho n chi c thù, phát sinh t xu t;
  4. - Các kho n chi khác c a KBNN. - Các kho n chi ư c ngân sách nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t, g m: + Chi các chương trình m c tiêu qu c gia và các chương trình, d án theo quy nh c a Nhà nư c. + Chi th c hi n tinh gi n biên ch theo ch do Nhà nư c quy nh (n u có). + Chi th c hi n nhi m v phát hành, thanh toán công trái, trái phi u, tín phi u. + Các kho n chi khác ư c cơ quan có thNm quy n giao kinh phí. c. Th c hi n các chương trình, k ho ch, d án, án ng d ng công ngh thông tin, mua s m trang thi t b , u tư xây d ng, tăng cư ng cơ s v t ch t, ào t o b i dư ng cán b , công ch c và các n i dung khác theo nhi m v chung c a toàn ngành Tài chính, trong ó có ph c v nhi m v chuyên môn c a h th ng KBNN. B trư ng B Tài chính quy t nh vi c i u hành d toán kinh phí th c hi n các nhi m v nêu trên trong ngu n thu t ho t ng nghi p v c a KBNN ư c duy t. 3. Tiêu chuNn, nh m c, ch chi: T ng giám c KBNN ch ng hư ng d n th c hi n trong h th ng KBNN nh ng tiêu chuNn, m c chi hi n hành do Nhà nư c và B Tài chính quy nh phù h p v i ho t ng c a KBNN. i v i các kho n chi c thù, T ng giám c KBNN căn c ngu n kinh phí ư c s d ng và trên cơ s v n d ng các tiêu chuNn, m c chi quy nh hi n hành xây d ng tiêu chuNn, m c chi c thù cho phù h p trình B trư ng B Tài chính phê duy t, ban hành. - V m c chi ti n lương, ti n công: Trên cơ s s biên ch ư c B trư ng B Tài chính giao và ngu n kinh phí ho t ng, m c chi ti n lương, ti n công i v i cán b , công ch c, viên ch c bình quân toàn h th ng KBNN là 1,8 l n m c lương i v i cán b , công ch c, viên ch c do nhà nư c quy nh (g m: lương ng ch, b c, ch c v và các lo i ph c p, tr ph c p làm êm, làm thêm gi ). Vi c th c hi n ch trích, n p các kho n óng góp theo lương th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. T ng Giám c KBNN quy t nh vi c phân ph i ti n lương, ti n công theo k t qu ch t lư ng hoàn thành công vi c c a t ng cán b , công ch c, viên ch c theo nguyên t c công b ng h p lý, g n ti n lương v i hi u qu công vi c, trên cơ s xây d ng và ban hành quy ch chi tiêu n i b c a KBNN. 4. Hàng năm, s kinh phí ti t ki m ư c t chi ho t ng thư ng xuyên và s chênh l ch gi a ngu n kinh phí quy nh t i i m b kho n 2.1 m c 2 nêu trên v i d toán thu t ho t ng nghi p v c a KBNN ư c c p có thNm quy n giao (g i t t là s tăng thu, ti t ki m chi), KBNN ư c s d ng cho các n i dung sau: 4.1. Trích t i thi u 25% l p Qu phát tri n ho t ng ngành th c hi n: Chi n lư c phát tri n KBNN; u tư tăng cư ng cơ s v t ch t, xây d ng, s a ch a kho tàng, tr s làm vi c và giao d ch; mua s m, nâng c p trang thi t b ph c v công tác chuyên môn, nghi p v ; ng d ng công ngh thông tin; b sung cho ào t o, t p hu n, b i dư ng nghi p v , nghiên c u xây d ng văn b n hư ng d n nghi p v ph c v công tác qu n lý và các nhi m v khác có liên quan. 4.2. Trích Qu d phòng n nh thu nh p : Chi m b o n nh thu nh p cho cán b , công ch c h th ng KBNN do nh ng nguyên nhân khách quan làm gi m thu nh p; h tr cán b , công ch c, viên ch c KBNN g p hoàn c nh khó khăn, m c b nh hi m nghèo b ch t ho c nh ng trư ng h p c bi t khác. B trư ng B Tài chính quy nh c th m c trích l p Qu d phòng n nh thu nh p. 4.3. Trích Qu khen thư ng, phúc l i t i a 03 tháng ti n lương, ti n công và thu nh p th c t th c hi n trong năm.
  5. 4.4. Chi ph i h p công tác trong và ngoài h th ng KBNN, h tr các ho t ng ng, oàn th . 4.5. Chi tr c p thêm ngoài chính sách chung cho nh ng ngư i t nguy n v ngh ch trong quá trình s p x p, t ch c l i lao ng; chi h tr cho các ơn v s nghi p thu c h th ng KBNN. 4.6. Chi b sung thu nh p cho cán b , công ch c, viên ch c bình quân toàn h th ng KBNN t i a 0,2 l n m c lương i v i cán b , công ch c, viên ch c do nhà nư c quy nh (lương ng ch, b c, ch c v và các lo i ph c p, tr ph c p làm êm, thêm gi ). 4.7. S kinh phí còn l i (n u có) sau khi ã trích l p các Qu và b o m các n i dung chi nêu trên, KBNN b sung toàn b vào Qu phát tri n ho t ng ngành. 5. Trong giai o n th c hi n cơ ch qu n lý tài chính và biên ch , khi nhà nư c thay i chính sách, ch , KBNN t trang tr i các kho n chi tăng thêm theo chính sách, ch m i. Trư ng h p, do các y u t khách quan như: B sung ch c năng, nhi m v theo quy t nh c a c p có thNm quy n, thiên tai và các nguyên nhân khách quan khác, thu t ho t ng nghi p v gi m do nhà nư c thay i cơ ch chính sách, sau khi ã s d ng h t các ngu n Qu nhưng v n không b o m m c chi t i thi u duy trì ho t ng c a b máy c a h th ng KBNN, T ng Giám c KBNN xu t phương án báo cáo B trư ng B Tài chính xem xét trình Th tư ng Chính ph i u ch nh d toán chi ngân sách nhà nư c cho phù h p, b o m KBNN hoàn thành t t nhi m v ư c giao. 6. V l p, ch p hành d toán, h ch toán k toán và quy t toán th c hi n theo quy nh hi n hành, Thông tư này hư ng d n m t s i m c th như sau: 6.1. V l p d toán hàng năm: KBNN có trách nhi m l p d toán thu, chi g i B Tài chính ( ơn v d toán c p I) xem xét, t ng h p g i B Tài chính (cơ quan qu n lý nhà nư c) t ng h p vào d toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo quy nh c a Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính, bao g m: a. V ngu n kinh phí: - Ngân sách nhà nư c giao: B o m chi m t l n ti n lương, ti n công, ph c p lương và các kho n óng góp theo ch Nhà nư c quy nh; các ngu n kinh phí khác ư c ngân sách nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t. - Toàn b ngu n thu t ho t ng nghi p v c a KBNN theo quy nh. b. V d toán chi: KBNN l p theo các n i dung chi quy nh t i kho n 2.2 m c 2-II Thông tư này. 6.2. V giao d toán: a. Căn c d toán chi ngân sách nhà nư c hàng năm ư c Th tư ng Chính ph giao, B Tài chính ( ơn v d toán c p I) th c hi n giao d toán chi ngân sách cho Kho b c Nhà nư c trong t ng m c d toán chi ngân sách nhà nư c ư c giao cho B Tài chính . b. Căn c d toán thu-chi hàng năm do T ng Giám c KBNN l p, B Tài chính ( ơn v d toán c p I) th c hi n giao d toán thu-chi i v i Kho b c Nhà nư c. i v i s tăng thu so v i d toán ư c giao, nh kỳ 6 tháng và cu i năm, T ng giám c KBNN báo cáo B trư ng B Tài chính phương án phân b theo n i dung chi, trích các Qu nêu trên giao d toán cho các ơn v thu c KBNN theo quy nh hi n hành. 6.3. V phân b d toán:
  6. a. Căn c d toán d toán thu, chi ư c giao T ng giám c KBNN d ki n phân b báo cáo B trư ng B Tài chính ( ơn v d toán c p I) thNm nh theo quy nh. B Tài chính ( ơn v d toán c p I) g i B Tài chính (cơ quan qu n lý nhà nư c) thNm nh d ki n phân b d toán chi ngân sách nhà nư c ư c Th tư ng Chính ph giao. b. Vi c phân b d toán thu-chi ph i b o m các n i dung sau: - y ngu n kinh phí, g m: Ngu n ngân sách nhà nư c, ngu n thu t ho t ng nghi p v , ngu n kinh phí h p pháp theo quy nh. - Phân b d toán thu, chi ngân sách chi ti t theo: + Chi thư ng xuyên: Căn c biên ch ư c giao, h p ng lao ng; nh m c, ch chi i v i các n i dung chi thư ng xuyên theo quy nh, KBNN phân b d toán cho các ơn v thu c h th ng KBNN và chi ti t theo ngu n ngân sách Nhà nư c và ngu n thu t ho t ng nghi p v . + Chi không thư ng xuyên: Chi ti t theo các n i dung chi và ngu n kinh phí ư c giao. 6.4. i u ch nh d toán, rút d toán chi NSNN, c p kinh phí t ngu n thu ho t ng nghi p v c a KBNN và h ch toán, báo cáo quy t toán: KBNN th c hi n theo qui nh hi n hành. 7. Vi c s d ng Qu phát tri n ho t ng ngành, T ng Giám c KBNN l p k ho ch s d ng, d ki n phân b theo các n i dung s d ng báo cáo B trư ng B Tài chính ( ơn v d toán c p I) phê duy t th c hi n. 8. Kinh phí cu i năm chưa s d ng h t ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng. III. T CH C TH C HI N 1. B Tài chính ( ơn v d toán c p I) ch u trách nhi m hư ng d n, tri n khai th c hi n cơ ch qu n lý tài chính và biên ch i v i h th ng KBNN theo quy nh t i Quy t nh s 101/2008/Q -TTg ngày 18/7/2008 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này. 2. Trên cơ s hư ng d n c a B Tài chính ( ơn v d toán c p I), T ng giám c Kho b c nhà nư c có trách nhi m hư ng d n và t ch c tri n khai th c hi n i v i các ơn v thu c h th ng KBNN. nh kỳ hàng năm, KBNN t ch c ki m tra, ánh giá rút kinh nghi m trong tri n khai th c hi n cơ ch qu n lý tài chính và biên ch b o m th c hi n úng m c tiêu, yêu c u t i Quy t nh s 101/2008/Q -TTg ngày 17/7/2008 c a Th tư ng Chính ph . Quý III năm 2013, T ng Giám c KBNN t ch c t ng k t, ánh giá k t qu th c hi n cơ ch qu n lý tài chính và biên ch c a KBNN giai o n 2009-2013 và xây d ng cơ ch qu n lý tài chính và biên ch c a KBNN cho giai o n ti p theo báo cáo B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. Kinh phí khoán cho h th ng KBNN (bao g m c các Qu ) t năm 2008 tr v trư c chưa s d ng, KBNN ư c ti p t c s d ng ph c v cho nhi m v chuyên môn, chi u tư xây d ng và chi tăng cư ng cơ s v t ch t, chi phát tri n ngành theo hư ng d n t i Thông tư này. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và ư c áp d ng cho các năm ngân sách trong giai o n 2009 - 2013. Bãi b Thông tư s 15 TC/TVQT ngày 27/02/1996 c a B Tài chính quy nh ch qu n lý tài chính i v i h th ng Kho b c Nhà nư c và Thông tư s 67/2005/TT-BTC ngày 24/8/2005 hư ng d n th c hi n Quy t nh s 169/2005//Q -TTg ngày 07/7/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n khoán biên ch và kinh phí ho t ng i v i KBNN giai o n 2005-2007.
  7. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t k p th i./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VPQH, VPCTN; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c, Thanh tra Chính ph ; Ph m S Danh - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND, S Tài chính, Kho b c nhà nư c các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Website Chính ph ; Website B Tài chính; - Các cơ quan, ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V HCSN.
Đồng bộ tài khoản