Thông tư số 02/2009/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
74
lượt xem
8
download

Thông tư số 02/2009/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2009/TT-NHNN về việc quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2009/TT-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 02/2009/TT-NHNN Hà N i, ngày 03 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CHI TI T THI HÀNH VI C H TR LÃI SU T CHO CÁC T CH C VÀ CÁ NHÂN VAY V N NGÂN HÀNG S N XU T - KINH DOANH Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Căn c Quy t nh s 131/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t - kinh doanh; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh chi ti t thi hành vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t - kinh doanh (dư i ây g i t t là h tr lãi su t) như sau: i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng quy nh v h tr lãi su t 1. Các t ch c tín d ng cho vay v n i v i t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t th c hi n vi c h tr lãi su t, bao g m: Ngân hàng thương m i nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam, ngân hàng 100% v n nư c ngoài và Qu Tín d ng nhân dân trung ương (dư i ây g i chung là ngân hàng thương m i). 2. T ch c, cá nhân vay v n ngân hàng ư c h tr lãi su t là khách hàng vay th c hi n các phương án s n xu t, kinh doanh trong nư c theo quy nh t i i u 1 Quy t nh s 127/2005/Q -NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2005 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành theo Quy t nh s 1627/2001/Q -NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001. 3. Lo i cho vay ư c h tr lãi su t là các kho n cho vay ng n h n (th i h n cho vay n 12 tháng) b ng ng Vi t Nam theo các h p ng tín d ng ư c ký k t và gi i ngân trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 02 n 31 tháng 12 năm 2009, bao g m: a) Các kho n cho vay mà khách hàng vay s d ng làm v n lưu ng cho ho t ng s n xu t - kinh doanh ư c th ng kê theo phân ngành kinh t quy nh t i Ch báo cáo th ng kê áp d ng i v i các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các t ch c tín d ng ban hành theo Quy t nh s 477/2004/Q -NHNN ngày 28 tháng 4 năm 2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c.
 2. b) Các kho n cho vay mà khách hàng vay s d ng làm v n lưu ng cho các ho t ng s n xu t - kinh doanh: Xây d ng nhà cho ngư i có thu nh p th p theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; các lĩnh v c xã h i hoá theo quy nh t i Ngh nh s 69/2008/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hoá, th thao, môi trư ng. 4. Các kho n cho vay ư c th ng kê thu c ngành, lĩnh v c theo Ph l c kèm theo Quy t nh s 131/Q -TTg không thu c i tư ng h tr lãi su t, bao g m: a) Các kho n cho vay trung h n và dài h n b ng ng Vi t Nam; các kho n cho vay ng n h n, trung h n và dài h n b ng ngo i t . b) Các kho n cho vay ng n h n b ng ng Vi t Nam ư c th ng kê theo phân ngành kinh t t i Ph l c 7 Quy t nh s 477/2004/Q - NHNN: - Ngành công nghi p khai thác m ; - Ho t ng tài chính, ngân hàng và b o hi m bao g m c cho vay u tư tr c ti p và gián ti p ra nư c ngoài, tr n nư c ngoài, tr n t ch c tín d ng khác, tr n các kho n n t i ngân hàng thương m i nơi cho vay; - Ho t ng liên quan n kinh doanh tài s n và d ch v tư v n; - Qu n lý nhà nư c và an ninh qu c phòng; ng, oàn th ; b o m xã h i b t bu c; - Giáo d c và ào t o; - Y t và ho t ng c u tr xã h i; - Ho t ng văn hoá, th thao bao g m c kinh doanh vui chơi, gi i trí; - Ho t ng ph c v cá nhân và c ng ng (bao g m c cho vay áp ng các nhu c u v n ph c v i s ng, cho vay thông qua nghi p v phát hành và s d ng th tín d ng); - Ho t ng d ch v t i h gia ình; - Ho t ng c a các t ch c và oàn th qu c t . c) Các kho n cho vay ng n h n b ng ng Vi t Nam mua ngo i t thanh toán nh p khNu m t hàng tiêu dùng ư c th ng kê theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t i văn b n s 13684/NHNN-CSTT ngày 26 tháng 12 năm 2007 v vi c g i báo cáo t m th i b ng văn b n. Các m t hàng tiêu dùng bao g m: á quý và kim lo i quý; ô tô nguyên chi c các lo i t 12 ch ng i tr xu ng; hàng tiêu dùng các lo i theo quy nh t i Quy t nh s 07/2007/Q -BTM ngày 28 tháng 02 năm 2007 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành Danh m c hàng tiêu dùng ph c v vi c xác nh th i h n n p thu nh p khNu, Quy t nh s 10/2008/Q -BCT ngày 16 tháng 5 năm 2008 c a B trư ng B Công thương v vi c b sung danh m c hàng tiêu dùng ph c v vi c xác nh th i h n n p thu nh p khNu và Quy t nh s 27/2008/Q -
 3. BCT ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Công thương v vi c ban hành Danh m c hàng tiêu dùng ph c v vi c xác nh th i h n n p thu nh p khNu. d) Các kho n cho vay u tư và kinh doanh ch ng khoán quy nh t i Quy t nh s 03/2008/Q -NHNN ngày 01 tháng 02 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c cho vay, chi t kh u gi y t có giá u tư và kinh doanh ch ng khoán. ) Các kho n cho vay mua, bán quy n s d ng t ư c th ng kê theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t i văn b n s 5659/NHNN-CSTT ngày 25 tháng 6 năm 2008 v báo cáo m t s ch tiêu tín d ng. i u 2. Nguyên t c, th i h n, m c lãi su t và phương th c h tr lãi su t 1. Nguyên t c h tr lãi su t là các ngân hàng thương m i cho vay các nhu c u v n lưu ng ho t ng s n xu t – kinh doanh theo cơ ch tín d ng thông thư ng và th c hi n h tr lãi su t theo úng quy nh c a Th tư ng Chính ph và Thông tư này; không ư c t ch i h tr lãi su t, n u kho n vay thu c i tư ng ư c h tr lãi su t; nh kỳ báo cáo Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ki m tra, giám sát tình hình h tr lãi su t. 2. Th i h n vay ư c h tr lãi su t t i a là 08 tháng k t ngày gi i ngân, áp d ng trong năm 2009 i v i các kho n vay theo h p ng tín d ng ư c ký k t và gi i ngân trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 02 n 31 tháng 12 năm 2009; các kho n vay có th i h n vay vư t quá năm 2009, thì ch ư c h tr lãi su t i v i kho ng th i gian vay c a năm 2009; các kho n vay quá h n tr n , ư c gia h n n vay thì không ư c tính h tr lãi su t i v i kho ng th i gian quá h n tr n và gia h n n vay. 3. M c lãi su t h tr cho khách hàng vay là 4%/năm, tính trên s dư n vay và th i h n cho vay th c t n m trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 02 n 31 tháng 12 năm 2009. 4. Phương th c th c hi n h tr lãi su t là n kỳ h n thu lãi ti n vay, các ngân hàng thương m i gi m tr ngay s lãi ti n vay ph i tr c a khách hàng b ng v i s lãi ti n vay ư c h tr lãi su t. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chuy n s lãi ti n vay ã h tr lãi su t trên cơ s báo cáo s ti n h tr lãi su t c a ngân hàng thương m i. i u 3. Quy trình và trách nhi m c a khách hàng vay, ngân hàng thương m i th c hi n h tr lãi su t 1. i v i khách hàng vay có kho n vay thu c i tư ng h tr lãi su t a) Khi phát sinh kho n vay l n u t i ngân hàng thương m i nơi cho vay trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 02 n 31 tháng 12 năm 2009, khách hàng vay g i gi y ngh h tr lãi su t cho các ngân hàng thương m i ó theo m u 01 t i Ph l c Thông tư này. b) S d ng v n vay úng m c ích thu c i tư ng h tr lãi su t ã ghi trong h p ng tín d ng. N u s d ng v n vay không úng m c ích theo i tư ng h tr lãi
 4. su t, thì không ư c h tr lãi su t và ph i hoàn tr cho ngân hàng thương m i s lãi ti n vay ư c h tr trư c ó và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. c) Yêu c u ngân hàng thương m i nơi cho vay th c hi n h tr lãi su t theo úng quy nh c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. d) H ch toán kho n chi tr lãi ti n vay theo úng s ti n lãi ph i tr cho ngân hàng thương m i sau khi ư c h tr lãi su t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. i v i ngân hàng thương m i a) Th c hi n vi c h tr lãi su t theo úng quy nh c a Th tư ng Chính ph và Thông tư này; m b o công khai, rõ ràng s ti n h tr lãi su t v i khách hàng vay; t ch i các yêu c u h tr lãi su t không úng quy nh c a pháp lu t. Căn c vào m c ích s d ng v n vay thu c i tư ng h tr lãi su t ghi trong h p ng tín d ng các n i dung v h tr lãi su t theo quy nh c a pháp lu t. b) Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c (Giám c) ngân hàng thương m i ch u trách nhi m trư c pháp lu t i v i các trư ng h p h tr lãi su t không úng quy nh c a pháp lu t; n u vi ph m, thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t và ngân hàng thương m i b xem xét trong vi c x p lo i hàng năm, b sung tăng v n i u l , c p gi y phép m m ng lư i ho t ng c a ngân hàng thương m i. c) Áp d ng cơ ch và lãi su t cho vay thông thư ng i v i các nhu c u vay v n thu c i tư ng h tr lãi su t phù h p v i quy nh t i Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành kèm theo Quy t nh s 1627/2001/Q -NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan: - Th c hi n vi c ki m tra trư c, trong và sau khi cho vay m b o vi c h tr lãi su t theo úng quy nh c a pháp lu t. N u phát hi n khách hàng vay s d ng v n vay không úng m c ích thu c i tư ng h tr lãi su t, thì thu h i s lãi ti n vay ư c h tr lãi su t trư c ó; trư ng h p không thu h i ư c, thì báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý ho c kh i ki n vi c vi ph m h p ng tín d ng c a khách hàng vay. - X lý nhu c u vay v n c a khách hàng vay theo úng quy nh t i kho n 3 i u 15 Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành theo Quy t nh s 1627/2001/Q -NHNN và văn b n hư ng d n s 10307/NHNN-CSTT ngày 21 tháng 11 năm 2008 c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v vi c báo cáo tình hình quan h tín d ng ngân hàng. d) Th c hi n vi c h tr lãi su t i v i các kho n vay ng n h n b ng ng Vi t Nam theo h p ng tín d ng ư c ký k t và gi i ngân trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 02 n 31 tháng 12 năm 2009. i v i h p ng tín d ng ư c ký k t trư c ngày 01 tháng 02 năm 2009 trong ó có tho thu n vi c gi i ngân nhi u l n thông qua các kh ư c, gi y nh n n t ng l n, thì các kho n cho vay ư c gi i ngân theo kh ư c, gi y nh n n phát sinh trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 02 n 31 tháng 12 năm 2009 ư c h tr lãi su t.
 5. ) n kỳ h n thu lãi ti n vay c a khách hàng, các ngân hàng thương m i th c hi n vi c gi m tr s lãi ti n vay ph i tr c a khách hàng b ng v i s lãi ti n vay ư c h tr lãi su t theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p n cu i ngày 31 tháng 12 năm 2009 chưa n kỳ h n thu lãi ti n vay, thì các ngân hàng thương m i ph i tính s lãi ti n vay ph i tr c a khách hàng và th c hi n vi c gi m tr s lãi ti n vay b ng v i s lãi ti n vay ư c h tr lãi su t. Khi gi m tr s lãi ti n vay cho khách hàng theo quy nh, thì ngân hàng thương m i l p gi y xác nh n h tr lãi su t có xác nh n c a khách hàng và ngân hàng thương m i nơi cho vay (ký tên, óng d u) làm căn c ch ng t ki m tra, giám sát. e) Th c hi n vi c tính và thu lãi ti n vay c a khách hàng thu c i tư ng h tr lãi su t theo phương pháp tính lãi quy nh t i Quy t nh s 652/2001/Q -NHNN ngày 17 tháng 5 năm 2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Quy nh phương pháp tính và h ch toán thu, tr lãi c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các t ch c tín d ng và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan: - H ch toán toàn b s lãi ti n vay vào thu nh p theo nguyên t c cơ s d n tích và quy nh c a ch tài chính hi n hành; s lãi ti n vay h tr lãi su t do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chuy n ư c h ch toán vào tài kho n riêng (tài kho n “Các kho n ph i thu” - Ti u kho n: Ph i thu Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v h tr lãi su t năm 2009). - Có b ng kê (ho c cơ s d li u) theo dõi chi ti t các kho n cho vay ư c h tr lãi su t (khách hàng vay, s ti n vay, th i h n và lãi su t cho vay, s ti n h tr lãi su t...) g i cho khách hàng vay, ph c v cho vi c theo dõi, th ng kê và ki m toán n i b , báo cáo Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và ki m tra, giám sát c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. g) G i gi y ăng ký k ho ch và báo cáo s ti n h tr lãi su t cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam theo các m u t i Ph l c Thông tư này: - Gi y ăng ký k ho ch h tr lãi su t hàng quý, g i ch m nh t là ngày 10 c a tháng u quý; gi y ăng ký k ho ch h tr lãi su t tháng 2 và 3 năm 2009 g i ch m nh t là ngày 10 tháng 02 năm 2009. - Báo cáo tình hình th c hi n h tr lãi su t hàng tháng, g i ch m nh t là ngày 10 c a tháng li n k v i tháng báo cáo, m b o chính xác và úng th i h n. h) Theo dõi, th ng kê k p th i, chính xác các kho n cho vay ư c h tr lãi su t ph c v cho vi c ki m toán n i b , báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và ki m tra, giám sát c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; m các tài kho n ho c áp d ng h th ng qu n lý thích h p h ch toán, th ng kê riêng các kho n cho vay ư c h tr lãi su t. i) Lưu gi h sơ các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo quy nh t i i u 55 Lu t Các t ch c tín d ng và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 4. Trách nhi m c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam
 6. 1. Hàng tháng, chuy n t i a 80% s lãi ti n vay ã h tr lãi su t theo báo cáo c a ngân hàng thương m i. Vi c chuy n s lãi ti n vay ã h tr lãi su t còn l i trong năm 2009 ư c th c hi n sau khi nh n ư c báo cáo quy t toán v h tr lãi su t c a ngân hàng thương m i. 2. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các b , ngành có liên quan khác ti n hành vi c ki m tra, giám sát tình hình th c hi n quy nh c a pháp lu t v h tr lãi su t trong trư ng h p c n thi t. 3. Trách nhi m c a các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam giúp Th ng c Ngân hàng Nhà nư c th c hi n các n i dung liên quan n t ch c th c hi n cơ ch h tr lãi su t: a) V Chính sách ti n t : Ph i h p v i các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam x lý các v n v cơ ch h tr lãi su t; nh n gi y ăng ký k ho ch h tr lãi su t và các báo cáo v tình hình h tr lãi su t c a ngân hàng thương m i; thông báo vi c chuy n s ti n h tr lãi su t cho ngân hàng thương m i; hư ng d n quy t toán s ti n h tr lãi su t; xây d ng báo cáo trình Th tư ng Chính ph . b) V Tài chính - K toán: X lý các v n v h ch toán k toán liên quan n cơ ch h tr lãi su t (ch ng t g c h ch toán, chuy n s ti n h tr lãi su t…). c) S Giao d ch: Th c hi n vi c h ch toán, chuy n s ti n h tr lãi su t cho ngân hàng thương m i. d) Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c): Th c hi n vi c thanh tra, giám sát và x lý i v i ngân hàng thương m i và khách hàng vay có vi ph m quy nh c a pháp lu t v h tr lãi su t. ) Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Th c hi n vi c ki m tra, giám sát và thanh tra theo thNm quy n tình hình th c hi n quy nh c a pháp lu t v h tr lãi su t và báo cáo, xu t v i Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương x lý các v n phát sinh. i u 5. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 2. Thành l p T công tác t ch c th c hi n Quy t nh s 131/Q -TTg, thành viên c a T bao g m i di n c a Ngân hàng Nhà nư c, B Tài chính, do m t Phó Th ng c Ngân hàng Nhà nư c làm T trư ng. 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) ngân hàng thương m i, khách hàng vay ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./.
 7. TH NG C Nơi nh n: - Như kho n 3 i u 5; - Th tư ng và các Phó Th tư ng ( báo cáo); - Ban Lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp ( ki m tra); Nguy n Văn Giàu - Công báo; - Lưu: VP, V CSTT. PH L C V CÁC M U BI U ÁP D NG I V I KHÁCH HÀNG VAY VÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG M I (Ban hành kèm theo Thông tư s 02 /2009/TT-NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2009 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) 1. M u 01: Gi y ngh h tr lãi su t ti n vay. 2. M u 02: Gi y ăng ký k ho ch h tr lãi su t. 3. M u 03: Báo cáo tình hình th c hi n h tr lãi su t theo Quy t nh s 131/Q - TTg và Thông tư s 02/2009/TT-NHNN phân theo ngành, lĩnh v c kinh t và i tư ng khách hàng vay v n. 4. M u 04: Báo cáo tình hình th c hi n h tr lãi su t theo Quy t nh s 131/Q - TTg và Thông tư s 02/2009/TT-NHNN phân theo 63 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. M u 01 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- GI Y NGHN H TR LÃI SU T TI N VAY Kính g i: ................................................. (tên NHTM cho vay) Tên khách hàng vay: ........................................................................... a ch : .......................................................................................... .................................................................................................... i n tho i: ................................ Fax:............... Email: ........................
 8. Tên i di n t ch c ( i v i khách hàng là t ch c): .......................................... Ch c v : ......................................................................................... Căn c các quy nh t i Quy t nh s 131/Q -TTg ngày 23/01/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t - kinh doanh và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t i Thông tư s 02/2009/TT-NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2009, chúng tôi ngh ngân hàng thương m i h tr lãi su t i v i các kho n vay ng n h n b ng ng Vi t Nam làm v n lưu ng s n xu t - kinh doanh theo các h p ng tín d ng ư c ký k t và gi i ngân trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 02 n ngày 31 tháng 12 năm 2009. Chúng tôi cam k t ch p hành các quy nh c a pháp lu t v cho vay, h tr lãi su t và các cam k t trong h p ng tín d ng; s d ng v n vay úng m c ích, úng i tư ng ư c h tr lãi su t; hoàn tr ngay s ti n ã ư c h tr lãi su t, n u s d ng ti n vay không úng m c ích c a i tư ng h tr lãi su t ghi trong h p ng tín d ng; ch u trách nhi m trư c pháp lu t, n u vi ph m h p ng tín d ng. ..............., ngày ...... tháng ......năm 2009 KHÁCH HÀNG VAY (ký tên và óng d u) Hư ng d n: - Khách hàng vay ch g i Gi y ngh h tr lãi su t ti n vay 01 l n khi phát sinh kho n vay u tiên t i ngân hàng thương m i nơi cho vay trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 02 n ngày 31 tháng 12 năm 2009. - Khách hàng vay là t ch c, thì i di n t ch c ký tên và óng d u; khách hàng vay là cá nhân và h gia ình, thì ký và ghi rõ h tên. M u 02 TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- GI Y ĂNG KÝ K HO CH H TR LÃI SU T TI N VAY QUÝ .......... NĂM 2009 Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam
 9. (V Chính sách ti n t ) Ngân hàng:...................................................................................................................... i di n pháp nhân:....................................... Ch c v : ................................................. a ch :............................................................................................................................. i n tho i:......................................Fax:......................................................................... Tài kho n ti n g i VND s :.................................t i....................................................... ăng ký k ho ch h tr lãi su t i v i khách hàng vay quý ..... năm 2009 theo quy nh t i Quy t nh s 131/Q -TTg và Thông tư s 02 /2009/TT-NHNN như sau: ơn v : t ng Dư n cho vay S ti n h tr Ngành, lĩnh v c kinh t ư c h tr lãi su t lãi su t 1. T ng s Trong ó: - Ngành nông nghi p và lâm nghi p - Ngành thu s n - Ngành công nghi p ch bi n - Ngành s n xu t và phân ph i i n, khí t và nư c - Ngành xây d ng - Ngành thương nghi p; s a ch a xe có ng cơ, môtô, xe máy, dùng cá nhân và gia ình - Khách s n nhà hàng - V n t i, kho bãi và thông tin liên l c - Ho t ng khoa h c và công ngh - Các ngành, lĩnh v c khác 2. T l % dư n cho vay ư c h tr lãi su t so v i t ng dư n c a NHTM ........., ngày.......tháng.......năm 2009 T NG GIÁM C (ký và óng d u)
 10. M u 03 TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG M I BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N H TR LÃI SU T TI N VAY THEO QUY T NNH S 131/Q -TTG VÀ THÔNG TƯ S 02/2009/TT-NHNN PHÂN THEO NGÀNH, LĨNH V C KINH T VÀ I TƯ NG KHÁCH HÀNG VAY THÁNG ..... 2009 ơn v : t ng Lu k t ngày Trong tháng báo cáo 1/2/2009 n cu i tháng báo cáo S Dư n S lãi S lãi S S lãi lư ng cho ti n vay ti n vay lư ng ti n vay khách vay ph i tr ã h tr khách ãh Ch tiêu hàng ư c tính lãi su t hàng tr lãi vay h tr theo lãi cho vay su t cho ư c lãi su t su t khách ư c khách h tr trong hàng h tr hàng lãi su t h p vay lãi su t vay ng tín d ng I. T ng s các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo ngành, lĩnh v c kinh t - Nông nghi p và lâm nghi p - Thu s n - Công nghi p ch bi n - S n xu t và phân ph i i n - Xây d ng - Thương nghi p, s a ch a xe có ng cơ, mô tô, xe máy, dùng cá nhân và gia ình - Khách s n và nhà hàng
 11. - V n t i, kho bãi và thông tin liên l c - Ho t ng khoa h c và công ngh - Ngành, lĩnh v c khác II. T ng s các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo i tư ng khách hàng vay - Doanh nghi p - H p tác xã - T ch c khác - H gia ình và cá nhân ...., ngày ........tháng.......năm K toán trư ng Trư ng phòng ....... (Trư ng phòng k toán) Ki m toán n i b T ng giám c (Giám c) Hư ng d n t ng h p và g i báo cáo: - Báo cáo này ngân hàng thương m i g i cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và chi nhánh ngân hàng thương m i g i cho Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Phân các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo ngành, lĩnh v c kinh t quy nh t i Quy t nh s 477/2004/Q -NHNN và các văn b n hư ng d n v ch báo cáo th ng kê tín d ng theo lĩnh v c (cho vay ph c v nhu c u i s ng, kinh doanh b t ng s n, nh p khNu...). - S lư ng khách hàng vay ư c h tr lãi su t là s lư ng doanh nghi p, h p tác xã, t ch c khác, h gia ình, cá nhân ư c h tr lãi su t (không tính trùng theo s lư t món vay). - Dư n cho vay ư c h tr lãi su t c a tháng ư c tính b ng t ng tích s tính lãi trong tháng chia cho 30 ngày. - S lãi ti n vay ph i tr tính theo lãi su t trong h p ng tín d ng ư c tính theo phương pháp tích s quy nh t i Quy t nh s 652/2001/Q -NHNN.
 12. - S lãi ti n vay ã h tr lãi su t cho khách hàng vay ư c t ng h p theo b ng kê theo dõi chi ti t các kho n cho vay ư c h tr lãi su t g i cho khách hàng vay. - ơn v nh n báo cáo: V Chính sách ti n t - Ngân hàng Nhà nư c (email: phongcstd@sbv.gov.vn; fax: 04-38246953/38240132) và Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph . - Th i h n g i báo cáo: Hàng tháng, ch m nh t vào ngày 10 tháng li n k tháng báo cáo. - ngh ghi rõ h tên và s i n tho i ngư i ch u trách nhi m tr l i các chi ti t báo cáo khi Ngân hàng Nhà nư c yêu c u. - Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ph n ánh k p th i b ng văn b n ho c qua s i n tho i: 04-38246955; fax: 04-38246953. M u 04 TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG M I BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N H TR LÃI SU T TI N VAY THEO QUY T NNH S 131/Q -TTG VÀ THÔNG TƯ S 02/2009/TT-NHNN PHÂN THEO 63 T NH, THÀNH PH TR CTHU CTRUNG ƯƠNG THÁNG ..... 2009 ơn v : t ng Lu k t ngày Trong tháng báo cáo 1/2/2009 n cu i tháng báo cáo S Dư n S lãi S lãi S lư ng S lãi lư ng cho ti n vay ti n khách ti n khách vay ph i tr vay hàng vay vay Tên t nh, thành ph hàng ư c tính ư c ư ch ư c vay h tr theo lãi h tr tr lãi h tr ư c lãi su t su t lãi su t su t lãi su t h tr trong lãi su t h p ng tín d ng T ng s Trong ó: 1. T nh An Giang 2. T nh Bà R a - Vũng Tàu
 13. 3. T nh B c C n ........... ............. 63. T nh Yên Bái ...., ngày ........tháng.......năm K toán trư ng Trư ng phòng ....... (Trư ng phòng k toán) Ki m toán n i b T ng giám c (Giám c) Hư ng d n t ng h p và g i báo cáo: - Phân các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo 63 t nh, thành ph tr c thu c trung ương (x p theo th t b ng ch cái). - S lư ng khách hàng vay ư c h tr lãi su t là s lư ng doanh nghi p, h p tác xã, t ch c khác, h gia ình, cá nhân ư c h tr lãi su t (không tính trùng theo s lư t món vay). - Dư n cho vay ư c h tr lãi su t c a tháng ư c tính b ng t ng tích s tính lãi trong tháng chia cho 30 ngày. - S lãi ti n vay ph i tr tính theo lãi su t trong h p ng tín d ng ư c tính theo phương pháp tích s quy nh t i Quy t nh s 652/2001/Q -NHNN. - S lãi ti n vay ã h tr lãi su t cho khách hàng vay ư c t ng h p theo b ng kê theo dõi chi ti t các kho n cho vay ư c h tr lãi su t g i cho khách hàng vay. - ơn v nh n báo cáo: V Chính sách ti n t - Ngân hàng Nhà nư c (email: phongcstd@sbv.gov.vn; fax: 04-38246953/38240132) và Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph . - Th i h n g i báo cáo: Hàng tháng, ch m nh t vào ngày 10 tháng li n k tháng báo cáo. - ngh ghi rõ h tên và s i n tho i ngư i ch u trách nhi m tr l i các chi ti t báo cáo khi Ngân hàng Nhà nư c yêu c u. - Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ph n ánh k p th i b ng văn b n ho c qua s i n tho i: 04-38246955; fax:04-38246953.
Đồng bộ tài khoản