intTypePromotion=3

Thông tư Số: 02/2010/TT-BLĐTBXH CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
187
lượt xem
34
download

Thông tư Số: 02/2010/TT-BLĐTBXH CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG TƯ VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư Số: 02/2010/TT-BLĐTBXH CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 1. BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 02/2010/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/06/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã hết hiệu lực pháp luật như sau: Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này Danh mục của văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì ban hành, phối hợp ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã hết hiệu lực pháp luật. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2010.
 2. Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thi hành Thông tư này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Tòa án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC; Nguyễn Thị Kim Ngân - Kiểm toán Nhà nước; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp; - Cơ quan TW của các đoàn thể; - Công báo Chính phủ; DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2009 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC (Kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) TT Hình Số ký hiệu Ngày ban Trích yếu Lý do hết hiệu lực thức hành văn bản 1 Thông 13/2005/TT- 25/02/2005 Hướng dẫn thực Được thay thế bởi Thông tư BLĐTBXH hiện chính sách đối tư số 20/2007/TT-
 3. với người lao động BLĐTBXH ngày theo Nghị định số 04/10/2007 của Bộ Lao 187/2004/NĐ-CP động – Thương binh và Xã ngày 16/11/2004 hội về việc hướng dẫn của Chính phủ về thực hiện chính sách đối việc chuyển công ty với người lao động theo nhà nước thành Nghị định số công ty cổ phần. 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 2 Thông 29/2007/TT- 05/12/2007 Hướng dẫn thực Được thay thế bởi Thông tư BLĐTBXH hiện mức lương tối tư số 23/2008/TT- thiểu chung, mức BLĐTBXH ngày lương tối thiểu 20/10/2008 của Bộ Lao vùng vùng đối với động – Thương binh và Xã công ty nhà nước hội về việc hướng dẫn và công ty trách thực hiện mức lương tối nhiệm hữu hạn một thiểu vùng đối với công ty thành viên do Nhà nhà nước và công ty trách nước sở hữu 100% nhiệm hữu hạn một thành vốn điều lệ viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. 3 Thông 30/2007/TT- 05/12/2007 Hướng dẫn thực Được thay thế bởi Thông tư BLĐTBXH hiện mức lương tối tư số 24/2008/TT- thiểu chung, mức BLĐTBXH ngày lương tối thiểu 20/10/2008 của Bộ Lao
 4. vùng đối với doanh động – Thương binh và Xã nghiệp, hợp tác xã, hội về việc hướng dẫn liên hiệp hợp tác thực hiện mức lương tối xã, tổ hợp tác, trang thiểu vùng đối với doanh trại, hộ gia đình, cá nghiệp, hợp tác xã, liên nhân và các tổ chức hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, khác của Việt Nam trang trại, hộ gia đình, cá có thuê mướn lao nhân và các tổ chức khác động. của Việt Nam có thuê mướn lao động. 4 Thông 23/2008/TT- 20/10/2008 Hướng dẫn thực Được thay thế bởi Thông tư BLĐTBXH hiện mức lương tối tư số 35/2009/TT- thiểu vùng đối với BLĐTBXH ngày công ty nhà nước 13/11/2009 của Bộ Lao và công ty trách động – Thương binh và Xã nhiệm hữu hạn một hội hướng dẫn thực hiện thành viên do Nhà mức lương tối thiểu vùng nước sở hữu 100% đối công ty nhà nước và vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ 5 Thông 24/2008/TT- 20/10/2008 Hướng dẫn thực Được thay thế bởi Thông tư BLĐTBXH hiện mức lương tối tư số 36/2009/TT- thiểu vùng đối với BLĐTBXH ngày doanh nghiệp, hợp 13/11/2009 của Bộ Lao tác xã, liên hiệp động – Thương binh và Xã hợp tác xã, tổ hợp hội hướng dẫn thực hiện
 5. tác, trang trại, hộ mức lương tối thiểu vùng gia đình, cá nhân và đối với doanh nghiệp, hợp các tổ chức khác tác xã, liên hiệp hợp tác của Việt Nam có xã, tổ hợp tác, trang trại, thuê mướn lao hộ gia đình, cá nhân và tổ động. chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. 6 Quyết 05/2006/QĐ- 10/07/2006 Ban hành quy định Được thay thế bởi Quyết định BLĐTBXH về thủ tục thành lập định số 71/2008/QĐ- và đăng ký hoạt BLĐTBXH ngày động dạy nghề đối 30/12/2008 của Bộ trưởng với trường cao Bộ Lao động – Thương đẳng nghề, trường binh và Xã hội ban hành trung cấp nghề. quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề và Quyết định số 72/2008/QĐ- BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề. 7 Quyết 06/2006/QĐ- 02/08/2006 Sửa đổi, bổ sung Được thay thế bởi Quyết định BLĐTBXH một số điều trong định số 71/2008/QĐ-
 6. Quy định về thủ tục BLĐTBXH ngày thành lập và đăng 30/12/2008 của Bộ trưởng ký hoạt động dạy Bộ Lao động – Thương nghề đối với trường binh và Xã hội ban hành cao đẳng nghề, quy định về thành lập, cho trường trung cấp phép thành lập, chia, tách, nghề ban hành kèm sáp nhập, giải thể trường theo quyết định số cao đẳng nghề, trường 05/2006/QĐ- trung cấp nghề và trung BLĐTBXH ngày tâm dạy nghề và Quyết 10/7/2006 của Bộ định số 72/2008/QĐ- trưởng Bộ Lao BLĐTBXH ngày động – Thương 30/12/2008 của Bộ trưởng binh và Xã hội Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề. 8 Quyết 01/2007/QĐ- 04/01/2007 Ban hành Quy định Được thay thế bởi Quyết định BLĐTBXH về chương trình định số 58/2008/QĐ- khung trình độ BLĐTBXH ngày trung cấp nghề, 09/6/2008 của Bộ trưởng chương trình khung Bộ Lao động – Thương trình độ cao đẳng binh và Xã hội về việc ban nghề hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề.
 7. 9 Quyết 02/2007/QĐ- 04/01/2007 Ban hành Điều lệ Được thay thế bởi Quyết định BLĐTBXH trường cao đẳng định số 51/2008/QĐ- nghề BLĐTBXH ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề 10 Quyết 03/2007/QĐ- 04/01/2007 Ban hành Điều lệ Được thay thế bởi Quyết định BLĐTBXH trường trung cấp định số 52/2008/QĐ- nghề BLĐTBXH ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề 11 Quyết 07/2007/QĐ- 23/03/2007 Ban hành Quy định Được thay thế bởi Quyết định BLĐTBXH sử dụng, bồi dưỡng định số 57/2008/QĐ- giáo viên dạy nghề BLĐTBXH ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề. 12 Quyết 10/2007/QĐ- 04/04/2007 Ban hành Quy chế Được thay thế bởi Quyết định BLĐTBXH bổ nhiệm, công định số 59/2008/QĐ-
 8. nhận, bổ nhiệm lại, BLĐTBXH ngày công nhận lại, miễn 18/07/2008 của Bộ trưởng nhiệm, thôi công Bộ Lao động – Thương nhận, từ chức hiệu binh và Xã hội về việc ban trưởng, phó hiệu hành Quy chế bổ nhiệm, trưởng trường cao công nhận, bổ nhiệm lại, đẳng nghề, trường công nhận lại, miễn nhiệm, trung cấp nghề và thôi công nhận, từ chức giám đốc trung tâm hiệu trưởng trường cao dạy nghề đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm nghề 13 Quyết 15/2007/QĐ- 29/5/2007 Ban hành mẫu Được thay thế bởi Quyết định BLĐTBXH bằng, chứng chỉ định số 75/2008/QĐ- nghề BLĐTBXH ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, mẫu chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề 14 Quyết 16/2007/QĐ- 29/05/2007 Ban hành tạm thời Được thay thế bởi Quyết định BLĐTBXH Danh mục 48 nghề định số 37/2008/QĐ- đào tạo trình độ cao BLĐTBXH ngày đẳng nghề, trình độ 16/04/2008 của Bộ trưởng
 9. trung cấp nghề năm Bộ Lao động – Thương 2007 binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề 15 Quyết 17/2007/QĐ- 29/5/2007 Ban hành Quy định Được thay thế bởi Quyết định BLĐTBXH về điều kiện, thủ định số 71/2008/QĐ- tục, thẩm quyền BLĐTBXH ngày thành lập, cho phép 30/12/2008 của Bộ trưởng thành lập trung tâm Bộ Lao động – Thương dạy nghề binh và Xã hội ban hành quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề. 16 Thông 24/2005/TT- 26/09/2005 Sửa đổi, bổ sung Được thay thế bởi Thông tư BLĐTBXH một số điểm của tư số 08/2008/TT- Thông tư số BLĐTBXH ngày 04/2004/TT- 10/06/2008 của Bộ Lao BLĐTBXH ngày động – Thương binh và Xã 10/3/2004 hướng hội về việc hướng dẫn thi dẫn thi hành một số hành một số điều của Nghị điều của Nghị định định số 34/2008/NĐ-CP số 105/2003/NĐ- ngày 25/3/2008 của Chính CP quy định chi tiết phủ về tuyển dụng và quản
 10. và hướng dẫn thi lý người nước ngoài làm hành một số điều việc tại Việt Nam. của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 17 Thông 34/2005/TTLT- 09/12/2005 Hướng dẫn một số Được thay thế bởi Thông tư liên BLĐTBXH- điều của Quyết tư liên tịch số tịch BTC-BKHĐT định số 14/2008/TTLT- 71/2005/QĐ-TTg BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 05/4/2005 của ngày 29/07/2008 của liên Thủ tướng Chính Bộ Lao động – Thương phủ về cơ chế quản binh và Xã hội, Bộ Tài lý, điều hành vốn chính và Bộ Kế hoạch và cho vay của Quỹ Đầu tư về việc hướng dẫn quốc gia về việc một số điều của Quyết làm định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số
 11. 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ 18 Thông 06/2006/TTLT- 07/07/2006 Hướng dẫn việc Được thay thế bởi Thông tư liên BLĐTBXH- bảo lãnh cho người tư số 08/2007/TTLT- tịch BTP lao động đi làm BLĐTBXH-BTP ngày việc ở nước ngoài 11/07/2007 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản