Thông tư số 03/2009/TT-NHNN

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
77
lượt xem
4
download

Thông tư số 03/2009/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2009/TT-NHNN về việc quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2009/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 03/2009/TT-NHNN Hà N i, ngày 02 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH V VI C CHO VAY CÓ B O Đ M B NG C M C GI Y T CÓ GIÁ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM Đ I V I CÁC NGÂN HÀNG Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997, Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng năm 1997, Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Các t ch c tín d ng năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy đ nh v vi c cho vay có b o đ m b ng c m c gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam đ i v i các ngân hàng như sau: M c I. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy ch này quy đ nh vi c cho vay ng n h n b ng đ ng Vi t Nam (VND) c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam đ i v i các t ch c tín d ng là ngân hàng và các t ch c tín d ng không ph i là ngân hàng khi đư c Th tư ng Chính ph cho phép (sau đây g i t t là ngân hàng) dư i hình th c có b o đ m b ng c m c gi y t có giá nh m cung ng v n ng n h n và phương ti n thanh toán cho các ngân hàng. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các t ng sau đây đư c hi u như sau: 1. Cho vay có b o đ m b ng c m c gi y t có giá (sau đây g i t t là cho vay c m c ) là hình th c cho vay c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (sau đây g i t t là Ngân hàng Nhà nư c) đ i v i các ngân hàng trên cơ s c m c gi y t có giá thu c s h u c a ngân hàng đ đ m b o nghĩa v tr n . 2. C m c gi y t có giá là vi c Ngân hàng Nhà nư c n m gi b n g c gi y t có giá, ho c yêu c u ngân hàng chuy n kho n gi y t có giá vào tài kho n c a Ngân hàng Nhà nư c m t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán đ đ m b o th c hi n nghĩa v tr n cho m t hay nhi u kho n vay c m c c a ngân hàng t i Ngân hàng Nhà nư c. 3. Lãi su t cho vay c m c là lãi su t tái c p v n mà Ngân hàng Nhà nư c áp d ng khi th c hi n cho vay c m c đ i v i các ngân hàng và đư c Ngân hàng Nhà nư c công b trong t ng th i kỳ. 4. Th i h n còn l i c a gi y t có giá là th i gian tính t ngày Ngân hàng Nhà nư c gi i ngân kho n vay c m c đ i v i ngân hàng đ n ngày đ n h n thanh toán c a gi y t có giá đó. Đi u 3. Đ i tư ng đư c vay c m c t i Ngân hàng Nhà nư c 1. Các t ch c tín d ng là ngân hàng đư c thành l p và ho t đ ng theo Lu t Các t ch c tín d ng. 2. Các t ch c tín d ng không ph i là ngân hàng khi đư c Th tư ng Chính ph cho phép. Đi u 4. Nguyên t c cho vay c m c Vi c cho vay c m c c a Ngân hàng Nhà nư c đ i v i các ngân hàng th c hi n theo các nguyên t c sau: 1. Kho n cho vay c m c đư c b o đ m b ng các gi y t có giá đ tiêu chu n theo quy đ nh t i Đi u 7 Thông tư này; 2. Cho vay c m c gi y t có giá nh m cung ng v n ng n h n và phương ti n thanh toán cho các ngân hàng t m th i thi u h t kh năng thanh kho n; 3. Ngân hàng đư c vay c m c ph i hoàn tr v n vay Ngân hàng Nhà nư c (c g c và lãi) đ y đ và đúng h n. 1
  2. Đi u 5. Phương th c th c hi n cho vay c m c 1. Phương th c tr c ti p: Các ngân hàng giao d ch tr c ti p v i Ngân hàng Nhà nư c. 2. Phương th c gián ti p: Các ngân hàng giao d ch thông qua h th ng k t n i m ng vi tính theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 6. C p mã s , mã khoá, ch ký đi n t Các ngân hàng đư c Ngân hàng Nhà nư c c p mã s , mã khoá, ch ký đi n t cho nh ng ngư i đ i di n c a ngân hàng đ giao d ch qua h th ng k t n i m ng vi tính v i Ngân hàng Nhà nư c trong các giao d ch th trư ng nh m th c hi n ch đ b o m t. Đi u 7. Gi y t có giá đư c c m c 1. Tiêu chu n gi y t có giá đư c c m c : a. Đư c phát hành b ng đ ng Vi t Nam (VND); b. Đư c phép chuy n như ng; c. Có th i h n còn l i t i thi u b ng th i gian vay; d. Gi y t có giá thu c s h u h p pháp c a ngân hàng xin vay. 2. Danh m c, th t ưu tiên các gi y t có giá đư c s d ng c m c vay v n và t l gi a giá tr gi y t có giá và s ti n vay c m c t i Ngân hàng Nhà nư c do Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh trong t ng th i kỳ. 3. Ngân hàng Nhà nư c ch ch p thu n cho vay c m c gi y t có giá c p 2 và các lo i gi y t khác trong trư ng h p ngân hàng xin vay không s h u ho c đã s d ng h t các lo i gi y t có giá c p 1 trong các giao d ch ti n t t i th i đi m xin vay. Đi u 8. Giá tr gi y t có giá đư c s d ng làm tài s n b o đ m cho kho n vay c m c 1. Giá tr gi y t có giá đư c s d ng làm tài s n b o đ m cho kho n vay c m c là t ng giá tr phát hành c a gi y t có giá đư c tính theo m nh giá. 2. T l b o đ m c a giá tr gi y t có giá so v i s ti n vay c m c đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh trong t ng th i kỳ. M c II. QUY Đ NH C TH Đi u 9. Đi u ki n cho vay c m c Ngân hàng Nhà nư c xem xét và quy t đ nh th c hi n cho vay c m c đ i v i các ngân hàng khi có đ các đi u ki n sau: 1. Là các ngân hàng quy đ nh t i Đi u 3 Thông tư này và không b đ t vào tình tr ng ki m soát đ c bi t; 2. Có gi y t có giá đ tiêu chu n c m c theo quy đ nh t i Đi u 7 Thông tư này; 3. Có h sơ đ ngh vay c m c t i Ngân hàng Nhà nư c theo đúng quy đ nh t i Đi u 14 Thông tư này; 4. Không có dư n quá h n t i Ngân hàng Nhà nư c t i th i đi m xin vay; 5. Có cam k t v s d ng ti n vay c m c đúng m c đích và tr n (g c và lãi) cho Ngân hàng Nhà nư c đúng th i gian quy đ nh. Đi u 10. Th i h n cho vay c m c 1. Ngân hàng Nhà nư c cho vay c m c đ i v i các ngân hàng t i đa là 1 năm (365 ngày). Th i h n cho vay c m c tính c ngày ngh , ngày l và ngày t t. Trư ng h p ngày tr n trùng vào ngày ngh , ngày l , ngày t t thì th i h n cho vay đư c kéo dài đ n ngày làm vi c ti p theo. 2. Căn c m c đích vay v n c a ngân hàng, Ngân hàng Nhà nư c quy t đ nh th i h n cho vay, kỳ h n thu n trong t ng trư ng h p c th . 3. Trư ng h p đ c bi t, Ngân hàng Nhà nư c có th xem xét gia h n kho n vay c m c nhưng th i gian gia h n không vư t quá th i h n cho vay l n đ u. Đi u 11. Lãi su t cho vay c m c 2
  3. 1. Lãi su t cho vay c m c đ i v i các ngân hàng là lãi su t tái c p v n c a Ngân hàng Nhà nư c áp d ng khi th c hi n cho vay c m c đ i v i các ngân hàng t i th i đi m gi i ngân kho n vay và duy trì trong su t th i h n cho vay. 2. Trư ng h p dư n vay c m c b chuy n sang n quá h n thì ngân hàng ph i ch u lãi su t quá h n b ng 150% lãi su t cho vay ghi trên h p đ ng tín d ng. Đi u 12. M c cho vay c m c 1. Căn c m c tiêu chính sách ti n t trong t ng th i kỳ, nhu c u vay v n, giá tr gi y t có giá làm b o đ m và dư n các kho n vay khác c a ngân hàng t i Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng Nhà nư c quy t đ nh m c cho vay c m c đ i v i ngân hàng xin vay. 2. M c cho vay t i đa không vư t quá giá tr gi y t có giá làm b o đ m đư c quy đ i theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 13. Th m quy n tham gia nghi p v vay c m c 1. T ng Giám đ c (Giám đ c) ngân hàng là ngư i có th m quy n ký các văn b n tham gia nghi p v vay c m c t i Ngân hàng Nhà nư c. 2. T ng Giám đ c (Giám đ c) ngân hàng có th u quy n cho Phó T ng Giám đ c (Phó Giám đ c) ký các văn b n tham gia nghi p v vay c m c t i Ngân hàng Nhà nư c phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t và ch u trách nhi m v s u quy n này. Ngư i đư c y quy n không đư c y quy n l i cho ngư i th ba. Đi u 14. H sơ đ ngh vay c m c Khi có nhu c u vay c m c t i Ngân hàng Nhà nư c, ngân hàng g i t i Ngân hàng Nhà nư c h sơ đ ngh vay c m c , bao g m: 1. Gi y đ ngh vay c m c t i Ngân hàng Nhà nư c (theo M u 01/NHNN-CC); 2. B ng kê các gi y t có giá đ ngh c m c đ vay v n t i Ngân hàng Nhà nư c có xác nh n c a t ch c phát hành, đ i lý phát hành ho c t ch c lưu ký (theo M u 02/NHNN-CC); 3. M t s ch tiêu v ngu n v n và s d ng v n c a ngân hàng theo M u 03/NHNN-CC; Tình hình giao d ch c a ngân hàng v i Ngân hàng Nhà nư c theo M u 04/NHNN-CC; B ng tính toán nhu c u vay v n VND t Ngân hàng Nhà nư c theo M u 05/NHNN-CC; 4. B ng cân đ i k toán c a ngân hàng t i th i đi m g n nh t. Đi u 15. Ch p thu n và t ch i đ ngh vay c m c c a ngân hàng 1. Căn c vào h sơ đ ngh vay c m c c a ngân hàng, Ngân hàng Nhà nư c xem xét đ ngh xin vay c a ngân hàng và trong th i h n t i đa 02 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ h sơ h p l đ ngh vay c m c theo quy đ nh t i Đi u 14 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nư c thông báo b ng văn b n cho ngân hàng xin vay v vi c ch p thu n (theo M u 06a/NHNN-CC) hay không ch p thu n cho vay c m c (theo M u 06b/NHNN-CC) và g i cho các đơn v liên quan. 2. Ngân hàng Nhà nư c không xem xét đ ngh vay c m c c a ngân hàng khi ngân hàng không đáp ng đ các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 9 Thông tư này. Đi u 16. Giao nh n và hoàn tr gi y t có giá làm tài s n c m c 1. Sau khi nh n đư c thông báo v vi c ch p thu n cho vay c m c c a Ngân hàng Nhà nư c, ngân hàng xin vay ph i ti n hành chuy n giao các gi y t có giá đ làm tài s n c m c cho Ngân hàng Nhà nư c. 2. Ngân hàng Nhà nư c th c hi n c m c các gi y t có giá theo đúng danh m c gi y t có giá đã đư c phê duy t, ký h p đ ng tín d ng và th c hi n gi i ngân theo quy đ nh. Trư ng h p ngân hàng xin vay có nhu c u đ i gi y t có giá đang đư c c m c t i Ngân hàng Nhà nư c b ng các gi y t có giá khác đ tiêu chu n và n m trong danh m c gi y t có giá đư c s d ng c m c vay v n, ngân hàng xin vay ph i có văn b n gi i trình lý do và Ngân hàng Nhà nư c s xem xét quy t đ nh trong t ng trư ng h p c th . 3. Sau khi ngân hàng đã hoàn tr h t n vay g c và lãi, Ngân hàng Nhà nư c s hoàn tr các gi y t có giá đã s d ng làm tài s n c m c cho ngân hàng. Đi u 17. Th c hi n cho vay c m c 1. Vi c cho vay c m c đ i v i các ngân hàng đư c th c hi n t i S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c. 3
  4. S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c căn c vào h sơ ch p thu n cho vay c m c đã đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t ti n hành làm th t c nh n tài s n c m c , ký h p đ ng tín d ng v i ngân hàng và chuy n s ti n cho vay vào tài kho n ti n g i c a ngân hàng t i Ngân hàng Nhà nư c. 2. Trong trư ng h p c n thi t, Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c có th y quy n cho Giám đ c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n cho vay c m c đ i v i ngân hàng có tr s chính trên đ a bàn. Quy trình th c hi n cho vay c m c t i Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph như th c hi n t i S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 18. Tr n vay c m c 1. Khi đ n kỳ h n tr n , các ngân hàng thanh toán g c và lãi kho n vay c m c cho Ngân hàng Nhà nư c và nh n l i gi y t có giá. 2. Trư ng h p đ n kỳ h n tr n (g c ho c lãi) mà ngân hàng không tr n thì Ngân hàng Nhà nư c s th c hi n các bi n pháp đ thu h i n b t bu c (g c và lãi) như sau: a. Trích tài kho n ti n g i c a ngân hàng t i Ngân hàng Nhà nư c đ thu n ; b. Thu n t các ngu n khác (n u có) c a ngân hàng; 3. Trư ng h p sau khi đã trích tài kho n ti n g i đ thu n và thu n t các ngu n khác c a ngân hàng nhưng v n không đ đ thu h i h t n , Ngân hàng Nhà nư c s chuy n ph n n còn l i sang n quá h n và áp d ng lãi su t quá h n. Ngân hàng Nhà nư c có th bán ho c thanh toán v i ngư i phát hành các gi y t có giá c m c trên th trư ng ti n t đ thu h i n quá h n c a ngân hàng vay. Đi u 19. Trách nhi m c a ngân hàng xin vay c m c 1. Cung c p đ y đ , k p th i h sơ, tài li u theo quy đ nh t i Thông tư này và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, h p pháp c a s li u, tài li u cung c p cho Ngân hàng Nhà nư c. 2. Th c hi n đúng các cam k t v i Ngân hàng Nhà nư c khi vay c m c v s d ng ti n vay đúng m c đích, hoàn tr n vay bao g m c g c, lãi đ y đ và đúng h n. 3. Chuy n giao đ y đ gi y t có giá s d ng làm tài s n c m c và nh n l i toàn b tài s n c m c sau khi đã tr h t n vay (g c và lãi) cho Ngân hàng Nhà nư c. 4. Ch u s ki m tra, ki m soát c a Ngân hàng Nhà nư c trong th i gian vay v n. M c III. T CH C TH C HI N Đi u 20. Trách nhi m c a các đơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c 1. V Chính sách ti n t a. Ch trì, ph i h p v i các đơn v liên quan xác đ nh m c cung ng ti n cho m c tiêu tái c p v n hàng quý, hàng năm, trong đó bao g m c hình th c tái c p v n b ng c m c gi y t có giá trình Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t và thông báo t i các đơn v liên quan. b. Tham mưu cho Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c xác đ nh và công b lãi su t tái c p v n đ có cơ s áp d ng đ i v i nghi p v c m c gi y t có giá. c. Ph i h p v i các đơn v liên quan gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n cho vay c m c . 2. V Tín d ng a. Ti p nh n và th m đ nh h sơ đ ngh vay c m c c a các ngân hàng. b. Trình Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t đ ngh cho vay c m c gi y t có giá c a các ngân hàng, y quy n cho Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n (n u có) và thông báo t i ngân hàng xin vay v vi c ch p thu n hay không ch p thu n cho vay c m c . c. Chuy n h sơ đã đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t t i S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c đ th c hi n cho vay c m c . d. Ch trì, ph i h p v i các đơn v liên quan gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n cho vay c m c . 4
  5. đ. T ng h p tình hình th c hi n cho vay c m c t S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c và Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo tháng, quý, năm đ báo cáo Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c. e. Trình Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t danh m c, th t ưu tiên các gi y t có giá đư c s d ng trong nghi p v cho vay c m c và t l gi a giá tr gi y t có giá và s ti n vay c m c trong t ng th i kỳ. 3. S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c a. Căn c h sơ đã đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t ch p thu n cho vay c m c , th c hi n vi c cho vay c m c và c m c gi y t có giá, thu h i n g c và lãi theo quy đ nh t i Thông tư này. b. T ch c giao nh n, lưu gi , b o qu n tài s n c m c , h sơ tài li u, hoàn tr gi y t có giá và h ch toán cho vay c m c theo quy đ nh. c. Ph i h p v i các đơn v liên quan gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n cho vay c m c . d. T ng h p s li u v cho vay c m c phát sinh t i S Giao d ch theo đ nh kỳ hàng tháng, quý, năm, phát hi n k p th i các khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n g i V Tín d ng đ t ng h p báo cáo Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c. đ. Th c hi n lưu ký gi y t có giá đư c s d ng đ c m c vay v n t i Ngân hàng Nhà nư c theo quy đ nh, xác nh n lưu ký gi y t có giá c a ngân hàng xin vay đ i v i trư ng h p ngân hàng đ ngh vay c m c đang lưu ký gi y t có giá t i Ngân hàng Nhà nư c. e. Hư ng d n quy trình th c hi n nghi p v cho vay c m c c a Ngân hàng Nhà nư c đ i v i các ngân hàng. 4. V Tài chính – K toán: Hư ng d n quy trình h ch toán k toán liên quan đ n nghi p v cho vay c m c . 5. C c Công ngh tin h c a. Cài đ t chương trình ph n m m và đ m b o h t ng m ng truy n thông th c hi n cho vay c m c n đ nh, an toàn và b o m t. b. Quy đ nh mã s , mã khoá, ch ký đi n t cho nh ng ngư i tham gia nghi p v c m c c a Ngân hàng Nhà nư c và các ngân hàng. Đi u 21. Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. Th c hi n cho vay c m c đ i v i các ngân hàng có tr s chính trên đ a bàn khi đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c y quy n. 2. T ch c giao nh n, lưu gi , b o qu n tài s n c m c , h sơ tài li u, hoàn tr gi y t có giá và h ch toán cho vay c m c theo quy đ nh. 3. Hàng tháng, quý và năm, t ng h p các thông tin, s li u v cho vay c m c phát sinh t i chi nhánh, phát hi n k p th i các khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n g i V Tín d ng đ t ng h p báo cáo Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 22. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký ban hành và thay th Quy t đ nh s 1452/2003/QĐ-NHNN ngày 03/11/2003 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch cho vay có b o đ m b ng c m c gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c đ i v i các ngân hàng, Quy t đ nh s 94/2004/QĐ-NHNN ngày 02/01/2004 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v vi c s a đ i m t s Đi u c a Quy ch cho vay có b o đ m b ng c m c gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c đ i v i các ngân hàng ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1452/2003/QĐ-NHNN ngày 03/11/2003 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c và Kho n 2 Đi u 1 Quy t đ nh s 1909/QĐ-NHNN ngày 30/12/2005 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c v vi c các t ch c tín d ng s d ng m t s lo i trái phi u trong các giao d ch tái c p v n c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Các kho n cho vay c m c còn dư n đ n ngày Thông tư này có hi u l c ti p t c th c hi n theo h p đ ng tín d ng đã ký đ n khi Ngân hàng Nhà nư c thu h i h t n . 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Tín d ng và Th trư ng các đơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám đ c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung 5
  6. ương; H i đ ng qu n tr , T ng Giám đ c (Giám đ c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. TH NG Đ C Nơi nh n: PHÓ TH NG Đ C - Các t ch c tín d ng; - Ban lãnh đ o NHNN; - Văn phòng Chính ph (2 b n); - B Tư pháp (đ ki m tra); - Lưu VP, TD(5). Nguy n Đ ng Ti n M u 01/NHNN-CC Tên (đ a ch , lôgô) c a ngân hàng C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------- S văn b n …., ngày …. tháng …. năm …. GI Y Đ NGH VAY V N theo hình th c cho vay có b o đ m b ng c m c gi y t có giá Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Tín d ng) Tên ngân hàng: Ngân hàng …. Đ a ch : Đi n tho i: fax: Mã s : S hi u tài kho n ti n g i b ng VND: …. t i Ngân hàng Nhà nư c … Căn c Thông tư s …/…/TT-NHNN ngày …/…/… c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh v vi c cho vay có b o đ m b ng c m c gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c đ i v i các ngân hàng; Căn c tình hình ngu n v n và s d ng v n, kh năng cân đ i ngu n v n và kh i lư ng gi y t có giá đang n m gi , Ngân hàng … đ ngh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam cho vay có b o đ m b ng c m c gi y t có giá v i các n i dung như sau: 1. S ti n xin vay: (b ng s ) …. đ ng, (b ng ch ) …. đ ng 2. M c đích xin vay: 3. Th i h n vay: 4. Tài s n b o đ m ti n vay: (Tín phi u kho b c, Trái phi u kho b c … v i t ng m nh giá … đ ng) 5. Phương th c tr n : (Tr n g c và lãi m t l n khi đ n h n) Ngân hàng … cam đoan các thông tin trên là hoàn toàn đúng s th t và cam k t ch p hành đúng các quy đ nh hi n hành v cho vay có b o đ m b ng c m c gi y t có giá c a Ngân hàng nhà nư c đ i v i các ngân hàng. T NG GIÁM Đ C Nơi nh n: (ho c ngư i đư c y quy n) - Như đ g i, - Lưu Văn thư, …. M u 05/NHNN-CC 6
  7. NGÂN HÀNG ….. B NG TÍNH TOÁN NHU C U VAY V N VND T NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Đơn v : t đ ng STT CH TIÊU Đ n 1 tu n/ 2 tu n… I NHU C U S D NG V N B NG VND 1 Gi i ngân tín d ng cho t ch c kinh t , dân cư theo cam k t 2 Gi i ngân tín d ng cho t ch c kinh t , dân cư ngoài cam k t 3 Chi tr ti n g i theo k ho ch 4 Chi tr ti n g i ngoài k ho ch 5 Cho vay các chi nhánh ho c CN rút ti n ròng 6 Tr n các kho n vay/nh n ti n g i TCTD đ n h n 7 Tr n Ngân hàng Nhà nư c đ n h n II D TÍNH KH NĂNG CÂN Đ I NGU N V N VND 1 Huy đ ng ti n g i t n n kinh t 2 Thu n tín d ng đ n h n t t ch c kinh t , dân cư 3 Thu n các kho n cho vay trên th trư ng LNH đ n h n 4 Thu n cho vay t chi nhánh thu c n i b TCTD 5 Các kho n đ u tư GTCG đ n h n 6 Các kho n vay trên th trư ng liên ngân hàng III CHÊNH L CH NGU N V N - S D NG V N VND 1 D ki n vay NHNN qua các kênh a Bán GTCG trên th trư ng m b Vay chi t kh u GTCG c Vay c m c GTCG d Hoán đ i ngo i t 2 D ki n bán ngo i t cho NHNN L p b ng Ki m soát T ng giám đ c (Ngư i đư c y quy n) M u 06a/NHNN-CC NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S …… /TB-NHNN Hà N i, ngày …. tháng …. năm …. THÔNG BÁO V VI C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C CH P THU N CHO VAY CÓ B O Đ M B NG C M C GI Y T CÓ GIÁ Đ I V I NGÂN HÀNG …. 7
  8. Kính g i: Ngân hàng …. Căn c Thông tư s …/…/TT-NHNN ngày …/…/… c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh v vi c cho vay có b o đ m b ng c m c gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c đ i v i các ngân hàng; Sau khi xem xét H sơ đ ngh vay c m c c a Ngân hàng … kèm theo Gi y đ ngh vay v n theo hình th c cho vay có b o đ m b ng c m c gi y t có giá (công văn s …. ngày …/../..), Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n cho vay có b o đ m b ng c m c gi y t có giá đ i v i Ngân hàng …. v i các n i dung sau: 1. S ti n cho vay c m c : … t đ ng. 2. Lãi su t cho vay c m c : …. 3. Th i h n cho vay c m c : … ngày k t ngày nh n ti n vay. 4. M c đích vay c m c :…. 5. Phương th c tr n g c và lãi:…. 6. Gi y t có giá dùng đ c m c : …. 7. Ngân hàng … th c hi n vay v n, tr n theo quy đ nh t i Ngân hàng Nhà nư c. Th a l nh Th ng đ c, V Tín d ng thông báo đ Quý Ngân hàng bi t và th c hi n./. TL.TH NG Đ C Nơi nh n: KT. V TRƯ NG V TÍN D NG - Như đ g i, PHÓ V TRƯ NG - PTĐ ph trách (đ b/c), - S Giao d ch (đ th/h); - Các V : CSTT, TCKT, - Lưu VP, V TD. Tr n Th H ng H nh M u 06b/NHNN-CC NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S …… /TB-NHNN Hà N i, ngày …. tháng …. năm …. THÔNG BÁO V VI C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C KHÔNG CH P THU N CHO VAY CÓ B O Đ M B NG C M C GI Y T CÓ GIÁ Đ I V I NGÂN HÀNG …. Kính g i: Ngân hàng …. Căn c Thông tư s …/…/TT-NHNN ngày …/…/… c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh v vi c cho vay có b o đ m b ng c m c gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c đ i v i các ngân hàng; Sau khi xem xét H sơ đ ngh vay c m c c a Ngân hàng … kèm theo Gi y đ ngh vay v n theo hình th c cho vay có b o đ m b ng c m c gi y t có giá (công văn s …. ngày …/../..), Ngân hàng Nhà nư c không ch p thu n cho vay có b o đ m b ng c m c gi y t có giá đ i v i Ngân hàng …. v i các lý do sau: 1. 2. … Th a l nh Th ng đ c, V Tín d ng thông báo đ Quý Ngân hàng bi t./. 8
  9. TL.TH NG Đ C Nơi nh n: KT. V TRƯ NG V TÍN D NG - Như đ g i; PHÓ V TRƯ NG - PTĐ ph trách (đ b/c); - V CSTT; - Lưu VP, V TD. Tr n Th H ng H nh FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Mau 02 Mau 03 Mau 04 9
Đồng bộ tài khoản