Thông tư số 04/2008/TT-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
95
lượt xem
6
download

Thông tư số 04/2008/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2008/TT-BKH về việc tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2008/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 04/2008/TT-BKH Hà N i, ngày 09 tháng 07 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N M T S QUY NNH T I NGHN NNH S 151/2007/N -CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2007 C A CHÍNH PH V T CH C VÀ HO T NG C A T H P TÁC Căn c Ngh nh s 151/2007/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a t h p tác; Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; B K ho ch và u tư hư ng d n m t s quy nh t i Ngh nh s 151/2007/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a t h p tác (sau ây vi t t t là Ngh nh 151/2007/N -CP) như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. M c ích Thông tư này hư ng d n, t o i u ki n thu n l i cho thành l p và ho t ng c a t h p tác nh m khuy n khích nhi u t h p tác ra i, góp ph n xóa ói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm, c i thi n, nâng cao i s ng c a các t viên t h p tác. 2. i tư ng áp d ng i tư ng áp d ng c a Thông tư này g m: a. T h p tác ư c quy nh t i i u 1 Ngh nh 151/2007/N -CP. b. T ch c có tên g i khác như: “nhóm liên k t”, “câu l c b ”, “t tương tr ”, v.v… nhưng có tính ch t t ch c và ho t ng phù h p v i quy nh v t h p tác t i i u 1 Ngh nh 151/2007/N -CP. 3. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n m t s n i dung và quy nh th ng nh t m u h p ng h p tác, trình t th t c thành l p và h tr t h p tác. II. QUY NNH C TH 1. Xây d ng h p ng h p tác H p ng h p tác ư c xây d ng theo M u hư ng d n xây d ng h p ng h p tác ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Trình t , th t c ch ng th c h p ng h p tác 2.1. T h p tác g i ít nh t 02 b n h p ng h p tác ho c h p ng h p tác s a i, b sung và gi y ngh ch ng th c ho c ch ng th c l i theo M u THT1 ư c ban hành kèm theo Thông tư này t i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p xã). M u THT1 ư c y ban nhân dân c p xã c p mi n phí. y ban nhân dân c p xã có trách nhi m ti p nh n h sơ và c p gi y biên nh n cho t h p tác. 2.2. y ban nhân dân c p xã ch ng th c ho c ch ng th c l i (ký và óng d u) vào h p ng h p tác trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h p ng h p tác có n i dung phù h p v i quy nh t i M u hư ng d n xây d ng h p ng h p tác ban hành kèm theo Thông tư này. y ban nhân dân c p xã lưu 01 b n h p ng ph c v công tác qu n lý nhà nư c v t h p tác. 2.3. Trư ng h p y ban nhân dân c p xã không ch ng th c h p ng h p tác thì trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do t ch i. 2.4. Trư ng h p t h p tác t ch c và ho t ng v i quy mô liên xã thì t h p tác có quy n l a ch n nơi ch ng th c h p ng h p tác thu n l i cho t ch c và ho t ng c a mình. 3. Thay i t trư ng t h p tác. Trư ng h p thay i t trư ng, t h p tác ph i thông báo t i y ban nhân dân c p xã nơi t h p tác ch ng th c theo M u THT2 ư c ban hành kèm theo Thông tư này. 4. Ch m d t t h p tác. Trư ng h p ch m d t t h p tác; trong th i h n 7 ngày làm vi c, k t ngày ch m d t ho t ng, t h p tác ph i thông báo t i y ban nhân dân c p xã nơi t h p tác ch ng th c theo M u THT3 ư c ban hành kèm theo Thông tư này. 5. H tr t h p tác
  2. 5.1. H tr thành l p m i, ào t o, b i dư ng t trư ng t h p tác 5.1.1. Nguyên t c h tr : T h p tác theo quy nh t i i u 1 Ngh nh 151/2007/N -CP ư c h tr các n i dung thành l p m i, ào t o, b i dư ng t trư ng t h p tác; ưu tiên các t h p tác có nhi u t viên, ho t ng lâu năm, có nhi u t viên h nghèo, h dân t c, h chính sách. 5.1.2. N i dung h tr : a. T h p tác khi thành l p ư c h tr các n i dung sau: - Thông tin, tư v n ki n th c v t h p tác; - Tư v n t ch c h i ngh thành l p t h p tác; - Tư v n xây d ng k ho ch ho t ng c a t h p tác; xây d ng n i dung h p ng h p tác; xác nh tên, bi u tư ng (n u có) c a t h p tác; hoàn thi n các th t c thành l p t h p tác; b u t trư ng, ban i u hành (n u c n thi t). b. H tr ào t o, b i dư ng i v i t trư ng t h p tác ư c áp d ng tương t như các i tư ng quy nh t i i m a, Kho n 1 i u 4 Ngh nh s 88/2005/N -CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 c a Chính ph v m t s chính sách h tr , khuy n khích phát tri n h p tác xã, và ch ư c th c hi n sau khi H p ng h p tác c a t h p tác ư c ch ng th c. 5.1.3. Trình t , th t c h tr : a. Trình t , th t c h tr áp d ng tương t như i v i h p tác xã ư c quy nh t i Thông tư s 02/2006/TT- BKH ngày 13 tháng 02 năm 2006 c a B K ho ch và u tư v hư ng d n th c hi n m t s i u t i Ngh nh s 88/2005/N -CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 c a Chính ph v m t s chính sách h tr , khuy n khích phát tri n h p tác xã. b. i di n c a t h p tác ho c i di n c a nh ng ngư i có ý tư ng thành l p t h p tác ngh h tr n p ơn theo M u THT4 ban hành kèm theo Thông tư này ư c y ban nhân dân c p xã nơi t h p tác ch ng th c c p mi n phí. 5.1.4. Kinh phí h tr : a. B Tài chính th ng nh t v i B K ho ch và u tư áp d ng Thông tư s 66/2006/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2006 c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 88/2005/N -CP này 11/7/2005 c a Chính ph v ch tài chính h tr các sáng l p viên h p tác xã chuNn b thành l p, các i tư ng ào t o, b i dư ng c a h p tác xã. b. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c nhu c u h tr và kh năng cân i ngân sách c a a phương ch o vi c b trí kinh phí t ch c th c hi n h tr thành l p m i t h p tác, ào t o, b i dư ng t trư ng t h p tác. 5.2. H tr khác 5.2.1. Cơ quan chính quy n các c p, các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan có trách nhi m thông tin y , k p th i; hư ng d n và t o i u ki n thu n l i cho t h p tác ư c hư ng các chính sách h tr và tham gia xây d ng, th c hi n các k ho ch, chương trình, d án h tr phát tri n kinh t t p th ; k ho ch, chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i, t o vi c làm và xóa ói gi m nghèo a phương. 5.2.2. Khuy n khích các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c h tr phát tri n t h p tác nh m m c tiêu xóa ói, gi m nghèo, t o vi c làm, c i thi n i s ng t viên t h p tác. III. T CH C TH C HI N 1. Các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o, t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này; trư ng h p c n thi t có th hư ng d n chi ti t phù h p yêu c u c a a phương mình, ngành mình. 2. y ban nhân dân c p xã t ng h p s lư ng và tình hình ho t ng c a t h p tác trên a bàn theo M u THT5 ban hành kèm theo Thông tư này; báo cáo nh kỳ 6 tháng g i Phòng Tài Chính – K ho ch và các Phòng qu n lý chuyên ngành có liên quan thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh trư c ngày 5 tháng 7 và 5 tháng 1 hàng năm. 3. y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh t ng h p s lư ng và tình hình ho t ng c a t h p tác trên a bàn theo M u THT5 ban hành kèm theo Thông tư này; báo cáo nh kỳ 6 tháng g i S K ho ch và u tư và các S Qu n lý chuyên ngành có liên quan trư c ngày 15 tháng 7 và 15 tháng 1 hàng năm. 4. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p s lư ng và tình hình ho t ng c a t h p tác trên a bàn theo M u THT5 ban hành kèm theo Thông tư này; báo cáo nh kỳ 6 tháng và c năm g i B K ho ch và u tư và các B , ngành có liên quan trư c ngày 25 tháng 7 và 25 tháng 1 hàng năm, ng th i t ng h p vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. IV. I U KHO N THI HÀNH
  3. 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. 2. T h p tác ã ho t ng trư c ngày Thông tư này có hi u l c thì ti n hành ch ng th c ho c ch ng th c l i trong th i h n 24 tháng k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B K ho ch và u tư nghiên c u s a i, b sung./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, TP Tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương ng và các Ban c a ng; Võ H ng Phúc - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo thu c Văn phòng Chính ph ; - S K ho ch và u tư các t nh, thành ph ; - Lãnh o B , các C c, V , Vi n, ơn v tr c thu c; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Lưu: HTX, VT. M U HƯ NG D N XÂY D NG H P NG H P TÁC (Ban hành kèm theo Thông tư s : 04/2008/TT-BKH ngày 09 tháng 7 năm 2008 c a B K ho ch và u tư) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- …………., ngày ……tháng…..năm…… H P NG H P TÁC (Hư ng d n: H p ng h p tác có th có tên g i khác, như n i quy, quy ư c, quy ch ho t ng, v.v … nhưng n i dung ph i phù h p v i quy nh t i Kho n 2 i u 5 Ngh nh 151/N -CP) - Căn c B lu t Dân s năm 2005; - Căn c Ngh nh s 151/2007/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a t h p tác; Chúng tôi g m các t viên có danh sách kèm theo cùng nhau cam k t th c hi n h p ng h p tác v i các n i dung sau: i u 1. Tên, bi u tư ng, a ch giao d ch c a t h p tác 1. Tên c a t h p tác: …………………………………………………………………………………….. 2. Bi u tư ng (n u có) (Hư ng d n: 1. H p ng h p tác ghi rõ tên, bi u tư ng c a t h p tác (n u có) không trùng, không gây nh m l n v i tên, bi u tư ng c a t h p tác khác trong ph m vi c p xã nơi t h p tác ch ng th c h p ng h p tác; bi u tư ng c a t h p tác ph i ư c ăng ký t i cơ quan Nhà nư c có th m quy n. 2. Trư ng h p t h p tác có t viên cư trú các xã khác nhau thì tên, bi u tư ng không trùng, không gây nh m l n v i tên, bi u tư ng c a t h p tác khác trên a bàn các xã mà t viên t h p tác ó cư trú.) 3. a ch giao d ch: a. S nhà (n u có)……………………………………………………………………………………….. b. ư ng ph /thôn/b n………………………………………………………………………………….. c. Xã/phư ng/th tr n…………………………………………………………………………………….. d. Huy n/qu n/th xã/thành ph thu c t nh…………………………………………………………….. e. T nh/thành ph tr c thu c Trung ương ……………………………………………………………..
  4. f. S i n tho i/fax (n u có)……………………………………………………………………………... g. a ch thư i n t (n u có)…………………………………………………………………………... h. a ch Website (n u có)……………………………………………………………………………… i u 2. M c ích, nguyên t c t ch c và ho t ng c a t h p tác (Hư ng d n: 1. M c ích: Các t viên t h p tác sau khi th o lu n, th ng nh t quy t nh th c hi n các công vi c sau: a…………………………………………………………………………………………………………….. b…………………………………………………………………………………………………………….. c…………………………………………………………………………………………………………….. ..…………………………………………………………………………………………………………….. 2. Nguyên t c t ch c và ho t ng c a t h p tác áp d ng các quy nh t i i u 2 Ngh nh 151/2007/N -CP. T h p tác có th quy nh thêm các nguyên t c khác không trái v i quy nh c a pháp lu t). i u 3. Th i h n h p ng h p tác H p ng này có hi u l c t ngày …. tháng ….năm…. n h t ngày…..tháng….năm…….. (Hư ng d n: T h p tác chú ý xác nh th i h n h p ng h p tác phù h p v i m c ích c a t h p tác). i u 4. Tài s n c a t h p tác (Hư ng d n: 1. H p ng h p tác áp d ng các quy nh t i i u 19 Ngh nh 151/2007/N -CP. 2. H p ng h p tác quy nh tài s n óng góp c a t viên t h p tác kèm theo “danh sách óng góp tài s n c a t viên t h p tác” ư c ban hành kèm theo Thông tư này – M u THT6. 3. H p ng h p tác quy nh tài s n cùng t o l p, ư c t ng, ư c cho chung và tài s n khác theo quy nh c a pháp lu t, kèm theo “b ng tài s n chung c a t h p tác ư c ban hành kèm theo Thông tư này – M u THT7”) i u 5. Công tác tài chính, k toán c a t h p tác (Hư ng d n: 1. H p ng h p tác áp d ng các quy nh t i i u 20 Ngh nh 151/2007/N -CP. 2. H p ng h p tác quy nh hình th c, n i dung, th i h n báo cáo tài chính trong n i b t h p tác) i u 6. Phương th c phân ph i hoa l i, l i t c và x lý l gi a các t viên (Hư ng d n: 1. H p ng h p tác áp d ng các quy nh t i i u 21 Ngh nh 151/2007/N -CP. 2. H p ng h p tác có th quy nh c th t l a s t viên t trên 50% n 100%. 3. H p ng h p tác quy nh c th phương th c x lý l và r i ro, ví d : - Gi m các kho n thu c a t viên, t ch c có trách nhi m liên i theo quy nh c a pháp lu t và H p ng h p tác này; - S d ng kho n ti n b i thư ng c a các t ch c mà t h p tác ã mua b o hi m; - Trư ng h p s d ng các kho n trên v n chưa bù l thì s l còn l i ư c bù p b ng kho n tích lũy chung theo th a thu n c a a s t viên: t h p tác có th quy nh t l a s t trên 50% n 100%; - Khi ã s d ng t t c các kho n thu trên mà v n không trang tr i s th c l thì s l còn l i ư c chuy n sang năm sau ho c ư c trích t ph n tài s n óng góp c a t viên v i t l tương ng theo th a thu n c a t h p tác). i u 7. i u ki n, th t c k t n p t viên t h p tác (Hư ng d n: 1. H p ng h p tác áp d ng các quy nh t i i u 7 Ngh nh 151/2007/N -CP. 2. H p ng h p tác có th quy nh c th t l a s t viên bi u quy t t trên 50% n 100%. 3. Căn c ngành ngh , lĩnh v c ho t ng c a t h p tác th ng nh t các quy nh khác v i u ki n tr thành t viên, như: tay ngh , s c kh e, s v n góp…) i u 8. Quy n, nghĩa v c a các t viên
  5. (Hư ng d n: 1. H p ng h p tác áp d ng các quy nh t i i u 8, 9, 10 Ngh nh 151/2007/N -CP. 2. H p ng h p tác quy nh c th hình th c ki m tra, giám sát c a t viên i v i t ch c và ho t ng c a t h p tác. 3. H p ng h p tác quy nh i u ki n t viên ra kh i t h p tác trong các trư ng h p sau: T viên chuy n nơi cư trú không thu c a bàn ho t ng c a t h p tác và không thu n l i cho vi c tham gia t h p tác; t viên g p khó khăn r i ro t nguyên nhân b t kh kháng, không kh năng th c hi n th a thu n theo H p ng h p tác này. 4. H p ng h p tác có th quy nh thêm các i u ki n t viên ra kh i t h p tác không trái v i quy nh c a pháp lu t) i u 9. Quy n, nghĩa v c a t trư ng, ban i u hành (n u có) 1. Quy n c a t trư ng: (Hư ng d n: 1. H p ng h p tác áp d ng các quy nh t i Kho n 1 i u 18 Ngh nh 151/2007/N -CP 2. T trư ng ph i là t viên. 3. Vi c b i dư ng i v i t trư ng ư c th a thu n gi a các t viên t h p tác. 4. H p ng h p tác có th quy nh b sung quy n c a t trư ng không trái v i quy nh c a pháp lu t. 2. Trách nhi m c a t trư ng: (Hư ng d n: 1. H p ng h p tác áp d ng các quy nh t i Kho n 1 i u 17 Ngh nh 151/2007/N -CP. 2. H p ng h p tác áp d ng các quy nh t i Kho n 2, 3, 4 i u 18 Ngh nh 151/2007/N -CP) 3. Trách nhi m c a ban i u hành (n u có): (Hư ng d n: 1. Trư ng h p c n thi t t h p tác có th b t u ban i u hành. T trư ng là trư ng ban i u hành. S lư ng, tiêu chu n và cách th c b u ban i u hành do các t viên th a thu n c th . 2. H p ng h p tác áp d ng các quy nh t i Kho n 2 i u 17 Ngh nh 151/2007/N -CP i u 10. i u ki n ch m d t t h p tác (Hư ng d n: H p ng h p tác áp d ng các quy nh t i Kho n 1, 3 i u 15 Ngh nh 151/2007/N -CP) i u 11. Quy nh phương th c gi i quy t tranh ch p trong n i b t h p tác (Hư ng d n: H p ng h p tác áp d ng các quy nh t i i u 14 Ngh nh 151/2007/N -CP) i u 12. Các th a thu n khác (n u có) (Hư ng d n: T h p tác có th th a thu n các n i dung khác c a H p ng h p tác không trái quy nh pháp lu t) i u 13. i u kho n thi hành 1. H p ng h p tác này ã ư c thông qua t i cu c h p t viên T h p tác ………… ngày …. tháng …. năm….. 2. Các t viên c a t có trách nhi m thi hành H p ng h p tác này. 3. M i s thay ih p ng h p tác ph i ư c a s t viên th ng nh t thông qua. (Hư ng d n: H p ng h p tác có th quy nh c th t l a s t viên th ng nh t thông qua t trên 50% n 100%). Chúng tôi, g m t t c t viên t h p tác th ng nh t và ký tên vào H p ng h p tác này: Ngày, S ch ng Ch ký a ch nơi STT H và tên tháng, năm minh nhân (ho c i m cư trú sinh dân ch ) I T trư ng II Ban i u hành (n u có) 1 2
  6. ….. III T viên 1 2 3 ….. …………,ngày……..tháng…….năm……… TM. y ban nhân dân xã/phư ng/th tr n………….. Ch ng th c T h p tác……………………….. (Ký tên, óng d u) M u THT1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- GI Y NGHN CH NG TH C /CH NG TH C L I Kính g i: y ban nhân dân xã/phư ng/th tr n………………….. Tôi là:…………………………………...................................... Nam/N ……………….…………… (ghi rõ h tên b ng ch in hoa) Sinh ngày ...…/...…/...…..Dân t c: …….……………….……………….……………….…………… Ch ng minh nhân dân (ho c H chi u) s : ………….……………….……………….…………… Ngày c p…/…/…..Nơi c p: ……………….………….……………….……………….……………. Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: ………….……………….……………….……………….……… ……………….……………….……………….………….……………………………………………… Ch hi n t i: ……………….…………………………….……………….…………………………… i n tho i (n u có): ……………….……………….…Di ng (n u có):………….…………………. Fax (n u có): …………….…………….……………Email (n u có): ………….……………….…… Là i di n c a t h p tác …………….. ngh y ban nhân dân xã (phư ng, th tr n) ch ng th c/ch ng th c l i H p ng h p tác ư c g i kèm theo. Kính ngh ./. …………,ngày ……tháng……năm....... T trư ng t h p tác (Ký, ghi rõ h tên) M u THT2 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- ………ngày …….tháng……năm……… THÔNG BÁO V vi c thay i T trư ng t h p tác Kính g i: y ban nhân dân xã/phư ng/th tr n…………………..
  7. 1. Tên t h p tác (Vi t b ng ch in hoa).................................................................................. có H p ng h p tác s : …… ư c y ban nhân dân ch ng th c ngày … tháng …. năm …… 2. H tên ngư i i di n cho t h p tác (ghi rõ h và tên, vi t b ng ch in hoa): ........................ Nam/N : Sinh ngày:……../……./…………. Ch ng minh nhân dân (ho c H chi u) s : .............................................................................. C p ngày:……../……./……………. Nơi c p:............................................................................. Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:............................................................................................ i n tho i (n u có):............................... Fax (n u có):............................................................ Email (n u có):..................................... Website (n u có):..................................................... Thông báo thay i T trư ng t h p tác............................................................................ Ông/bà..................................... Nam/n : .............................................................................. Sinh ngày:……/………/………… Ch ng minh nhân dân (ho c H chi u) s : .............................................................................. C p ngày:……../……./…………….Nơi c p:.............................................................................. Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:............................................................................................ i n tho i (n u có):............................... Fax (n u có):............................................................. Email (n u có):..................................... Website (n u có):...................................................... Làm T trư ng t h p tác:........ ................................ t ngày……/……../……………… Thay cho Ông/bà .................................................................................................................. Xin thông báo quý y ban./. TM. T h p tác (Ký và ghi rõ h tên) M u THT3 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- ………ngày …….tháng……năm……… THÔNG BÁO V vi c ch m d t t h p tác Kính g i: y ban nhân dân xã/phư ng/th tr n………………….. 1. Tên t h p tác (Vi t b ng ch in hoa).................................................................................. H p ng h p tác s : .......…… do y ban nhân dân ............................................................... Ch ng th c ngày ……/……../………....................................................................................... 2. H tên T trư ng t h p tác (ghi rõ h và tên, vi t b ng ch in hoa): .................................................. Nam/N :........................................................................... Sinh ngày:……../……./...................................................................................................…………. Ch ng minh nhân dân (ho c H chi u) s : .............................................................................. C p ngày:……../……./…………….Nơi c p: ............................................................................. Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:............................................................................................ i n tho i (n u có):............................... Fax (n u có):............................................................. Email (n u có):..................................... Website (n u có):...................................................... Thông báo ch m d t ho t ng c a t h p tác ……………..
  8. K t ngày…./……./………………vì các lý do sau ây: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Xin thông báo quý y ban./. TM. T h p tác T trư ng (Ký và ghi rõ h tên) M u THT4 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- ƠN NGHN H TR Kính g i: UBND huy n/qu n/th xã/thành ph ………………….. Tôi là: ............................................................. Nam/N :....................................................... (ghi rõ h tên b ng ch in hoa) Sinh ngày:……../……./………….Dân t c................................................................................. Ch ng minh nhân dân (ho c H chi u) s :............................................................................... C p ngày:……../……./…………….Nơi c p:.............................................................................. Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:............................................................................................ ............................................................................................................................................ Ch hi n t i:....................................................................................................................... i n tho i (n u có):................... Di ng (n u có):.................................................................. Fax (n u có):............................ Email (n u có):..................................................................... Là i di n c a t h p tác ........ ........ ngh ư c h tr [1] n i dung sau: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Thay m t toàn th t viên t h p tác, cam k t nhu c u h tr trên ây là hoàn toàn c n thi t cho t ch c và ho t ng c a t h p tác. N u sai s th t, tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m. Xác nh n c a UBND xã, …….,ngày…..tháng…..năm……. phư ng, th tr n Ngư i làm ơn (Ký, ghi rõ h tên) M u THT5 (Tên cơ quan báo cáo) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S :……/…….. ………..,ngày…..tháng……năm BÁO CÁO I. TÌNH HÌNH HO T NG C A T H P TÁC
  9. STT Ch tiêu VT S lư ng Ghi chú 1 2 3 4 5 1 T ng s t h p tác T HT Trong ó: Thành l p m i “ Ch m d t ho t ng “ 2 T ng s t viên t h p tác T viên Trong ó: T viên m i “ T viên ra kh i t h p tác “ 3 T h p tác phân theo m c ích ho t ng a T h p tác không ho t ng kinh t - T ng s THT T HT - T ng s t viên THT T viên b T h p tác ho t ng kinh t - T ng s THT T HT - T ng s t viên THT T viên - T ng doanh thu Tr. ng - Giá tr xu t khNu tr c ti p (n u có) Tr. ng - S t ho t ng có lãi T HT Lãi bình quân 1 t h p tác Tr. ng - S t ho t ng l T HT L bình quân 1 t h p tác Tr. ng II. XU T, KI N NGHN: Nơi nh n: (ch c danh th tư ng cơ quan báo cáo) (ký tên, óng d u) ... M u THT6 DANH SÁCH ÓNG GÓP TÀI S N C A T VIÊN T H P TÁC……… Tài s n s tr l i khi t viên ra kh i t Tài s n chung không chia khi t viên ra kh i h p tác t h p tác Ch ký H V t V t (ho c STT và Ti n Gi y i m tên Không Quy Ti n m t Gi y t Quy n tài Không Quy m t t có Quy n quy thành ( ng) có giá s n quy thành tài s n ch ) thành ti n thành ti n ( ng) giá giá tr ( ng) giá tr ( ng) 1 2 3 ... M u THT7 B NG TÀI S N CHUNG C A T H P TÁC(n u có)……… Ngu n Tài s n ư c chia khi t viên ra kh i t Tài s n không chia khi t viên ra kh i t Ghi STT tài s n h p tác h p tác chú
  10. V t V t Không Quy Ti n Gi y Ti n Gi y Quy n Không Quy Quy n quy thành m t t có quy thành m t t có tài s n tài s n thành ti n ( ng) giá thành ti n ( ng) giá giá tr ( ng) giá tr ( ng) Tài s n ư c 1 t ng cho chung Tài s n 2 cùng t o l p Trích t 2.1 hoa l i, l it c Tài s n 2.2 khác [1] T h p tác l a ch n m t trong nh ng n i dung h tr theo nhu c u c a mình. Thành l p môn b i dư ng; ho c ào t o t trư ng t h p tác.
Đồng bộ tài khoản