Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
72
lượt xem
1
download

Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2003/NĐ-CP về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA BINH VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2004/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 12 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 05/2004/TT-BL TBXH NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 59/2003/N -CP V CH TR C P M T L N I V I THÂN NHÂN NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG Ã CH T TRƯ C NGÀY 01/01/1995 Thi hành Ngh nh s 59/2003/N -CP ngày 04 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch tr c p m t l n i v i thân nhân ngư i có công v i cách m ng ã ch t trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995. Sau khi th ng nh t ý ki n v i các B Qu c phòng (Công văn s 4124/BQP ngày 14 tháng 10 năm 2003), B Công an (Công văn s 2078/CV-BCA(V11) ngày 20 tháng 10 năm 2003) và các B , ngành liên quan; B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n c th v ch tr c p m t l n i v i thân nhân ngư i có công v i cách m ng ã ch t trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995 như sau: I. I TƯ NG VÀ I U KI N LÀ NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG 1. Ngư i ho t ng cách m ng trư c năm 1945 (cán b lão thành cách m ng) là ngư i i u ki n tiêu chuNn xác nh n theo quy nh t i i u 6 Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph . 2. Ngư i ho t ng cách m ng trư c Cách m ng Tháng 8 năm 1945 (cán b "ti n kh i nghĩa") là ngư i i u ki n tiêu chuNn xác nh n theo quy nh t i i u 8, i u 9 Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph . 3. Ngư i ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù ày là ngư i i u ki n, tiêu chuNn xác nh n theo quy nh t i i u 53 Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph . 4. Ngư i ho t ng kháng chi n gi i phóng dân t c là ngư i ã ư c Nhà nư c t ng thư ng Huân chương, Huy chương Kháng chi n ho c Huân chương, Huy chương Chi n th ng. II. THÂN NHÂN NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG Thân nhân ngư i có công v i cách m ng ư c hư ng tr c p m t l n là v ho c ch ng c a i tư ng quy nh t i M c I c a Thông tư này.
  2. Trư ng h p v ho c ch ng c a ngư i có công v i cách m ng ã ch t thì ngư i th a k theo pháp lu t ang th cúng ngư i có công v i cách m ng ư c hư ng tr c p m t l n, theo th t như sau: - Cha , m , cha nuôi, m nuôi, con , con nuôi theo quy nh c a pháp lu t c a ngư i ch t (thu c hàng th a k th nh t); - Ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i, anh ru t, ch ru t, em ru t c a ngư i ch t (thu c hàng th a k th hai); - Bác ru t, chú ru t, c u ru t, cô ru t, dì ru t c a ngư i ch t, cháu ru t c a ngư i ch t mà ngư i ó là bác ru t, chú ru t, cô ru t, c u ru t, dì ru t (thu c hàng th a k th ba). III. CH TR C P 1. Tr c p m t l n: - M c 2.000.000 ng/ngư i áp d ng i v i thân nhân ngư i có công v i cách m ng quy nh t i kho n 1 M c I c a Thông tư này. - M c 1.500.000 ng/ngư i áp d ng i v i thân ngư i có công v i cách m ng quy nh t i kho n 2 M c I c a Thông tư này. - M c 1.000.000 ng/ngư i áp d ng i v i thân ngư i có công v i cách m ng quy nh t i kho n 3, kho n 4 M c I c a Thông tư này. 2. Ngư i có i u ki n xác nh n 2 i tư ng tr lên theo quy nh t i M c I c a Thông tư này thì thân nhân c a h ư c hư ng m t lo i tr c p v i m c tr c p m t l n cao nh t. Ví d 1: Ông Nguy n Văn A ã ch t năm 1990, nay ông A ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n là cán b "ti n kh i nghĩa". ng th i ông A cũng là ngư i ho t ng kháng chi n vì ư c Nhà nư c khen t ng Huân chương kháng chi n. Bà Ph m Th H là v ông A ư c hư ng m t lo i tr c p i v i thân nhân cán b "ti n kh i nghĩa" v i m c tr c p m t l n là 1.500.000 ng. Ví d 2: Bà Tr n Th T tham gia du kích hy sinh khi làm nhi m v trong kháng chi n ã ư c công nh n là li t sĩ. Bà Tr n Th T thu c di n ư c t ng Huân chương kháng chi n. Anh Hoàng Văn K là con c a bà T, hi n gi B ng T qu c ghi công và m nhi m vi c th cúng bà T. Anh K ư c hư ng m t lo i tr c p i v i thân nhân ngư i ho t ng kháng chi n gi i phóng dân t c v i m c tr c p m t l n là 1.000.000 ng. 3. Gia ình có nhi u ngư i i u ki n xác nh n là ngư i có công v i cách m ng theo M c I c a Thông tư này thì thân nhân c a h ư c hư ng tr c p v i m c tr c p m t l n cao nh t quy nh i v i t ng ngư i.
  3. Ví d : ông Lê Văn A ã ch t năm 1993, nay ông A ư c xác nh n là ngư i ho t ng cách m ng "ti n kh i nghĩa" và ngư i ho t ng kháng chi n. Bà Tr n Th B là v c a ông Lê Văn A, bà B ã ch t năm 1992 ư c xác nh n là ngư i tham gia kháng chi n b ch b t tù và ngư i ho t ng kháng chi n. Ông Lê Văn H là con trai c a ông A và bà B ư c hư ng m t kho n tr c p m t l n i v i thân nhân c a ngư i ho t ng cách m ng "ti n kh i nghĩa" v i m c là 1.500.000 và m t kho n tr c p m t l n i v i thân nhân ngư i ho t ng kháng chi n b ch b t tù, ày v i m c là 1.000.000 ng. IV. H SƠ, TH T C GI I QUY T TR C PM TL N 1. H sơ tr c p g m: a) B n khai c a thân nhân ho c ngư i th a k theo pháp lu t (kèm theo gi y u quy n c a gia ình ho c h t c) c a ngư i có công v i cách m ng (M u s 1) có xác nh n c a trư ng thôn (trư ng b n, t trư ng dân ph ) nơi ngư i ng khai cư trú. M i hàng th a k do m t ngư i i di n ư c nh ng ngư i trong hàng th a k u quy n ng khai. Ngư i i di n hàng th a k sau ch ng khai hư ng ch n u không còn ai i di n hàng th a k trư c. b) M t trong nh ng gi y t ch ng nh n v ngư i có công sau ây: - Gi y ch ng nh n ngư i ho t ng cách m ng trư c năm 1945 (lão thành cách m ng). - Gi y ch ng nh n ngư i ho t ng cách m ng trư c Cách m ng tháng 8 năm 1945 (cán b "ti n kh i nghĩa"). - Gi y ch ng nh n ngư i b ch b t tù, ày: i v i ng viên ho c ngư i thoát ly là ch ng nh n c a c p u , cơ quan, ơn v căn c vào h sơ, lý l ch ang lưu gi ; i v i ngư i không là ng viên ho c ngư i không thoát ly là tài li u, gi y t có căn c pháp lý ghi rõ có ho t ng cách m ng, ho t ng kháng chi n b ch b t tù ho c xác nh n c a Ban Liên l c nhà tù. - B n sao B ng Huân chương, Huy chương Kháng chi n ho c Huân chương, Huy chương Chi n th ng ho c gi y ch ng nh n khen thư ng t ng k t thành tích kháng chi n ho c b n sao B ng "T qu c ghi công" ho c gi y báo t , gi y ch ng nh n hy sinh ( i v i li t sĩ hy sinh t ngày 30 tháng 4 năm 1975 tr v trư c). Các b n sao nói trên có ch ng nh n sao y b n chính c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (g i chung là c p xã). 2. Th t c gi i quy t tr c p: a) i v i thân nhân ngư i có công (ngư i ng khai hư ng tr c p): - Ghi b n khai theo M u s 1 (m i b n khai ghi m t ngư i có công)
  4. Trư ng h p m t trong nh ng ngư i th a k m nhi m vi c th cúng ng khai thì kèm gi y u quy n c a gia ình ho c h t c. - N p h sơ cho U ban nhân dân c p xã. Trư ng h p ngư i ng khai hư ng tr c p không có ho c không còn m t trong nh ng gi y t ch ng nh n v ngư i có công thì g i b n khai n cơ quan, ơn v qu n lý ngư i ó (n u là ngư i thoát ly ho c ng viên) trư c khi ch t xem xét c p gi y ch ng nh n theo quy nh t i i m 4 m c V c a Thông tư này. b) i v i U ban nhân dân c p xã: - Ki m tra h sơ tr c p. Trư ng h p i u ki n, úng quy nh thì l p danh sách thân nhân ngư i có công v i cách m ng hư ng m t m c tr c p m t l n cao nh t theo th t : lão thành cách m ng, ti n kh i nghĩa, ngư i b ch b t tù ày, ngư i ho t ng kháng chi n (M u s 3). - Niêm y t danh sách t i tr s U ban nhân dân c p xã và thông báo trên phương ti n thông tin i chúng c a xã. - Sau 15 ngày k t ngày thông báo, U ban nhân dân c p xã t ch c h i ngh Ban Ch o th c hi n Pháp l nh Ưu ãi ngư i có công v i cách m ng (H i ng xác nh n ngư i có công) xem xét, k t lu n n i dung b n khai t ng ngư i, thông qua biên b n xác nh n và ngh (M u s 2), danh sách (M u s 3) và t ng h p (M u s 4). - Hoàn ch nh danh sách, t ng h p kèm theo b n khai, gi y ch ng nh n, biên b n xác nh n và g i U ban nhân dân huy n, qu n, th xã (g i chung là c p huy n). c) i v i Phòng T ch c - Lao ng Xã h i (Phòng Lao ng - Thương binh Xã h i ) c p huy n: - Giúp U ban nhân dân c p huy n ti p nh n, ki m tra h sơ, danh sách, b n t ng h p do c p xã chuy n n; xác minh trư ng h p có vư ng m c, thông báo cho c p xã nh ng i tư ng không i u ki n, tiêu chuNn hư ng ch . - L p danh sách (M u s 3), t ng h p (M u s 4) c a toàn huy n kèm theo h sơ và trình U ban nhân dân c p huy n duy t ký công văn g i S Lao ng - Thương binh và Xã h i. d) i v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i: - Xét duy t h sơ tr c p c a t ng ngư i. - Ph i h p v i Ban T ch c T nh u , Thành u , Thư ng tr c Thi ua Khen thư ng ki m tra, k t lu n nh ng trư ng h p có vư ng m c theo i tư ng qu n lý ho c chuy n l i U ban nhân dân c p huy n xem xét l i. - L p 02 danh sách (M u s 3) và 05 b n t ng h p (M u s 4) nh ng trư ng h p i u ki n hư ng tr c p.
  5. - Báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph k t qu ngh tr c p m t l n và g i B Lao ng - Thương binh và Xã h i 03 b n t ng h p kèm theo công văn ngh th ng nh t v i B Tài chính c p phát kinh phí. - T ch c th c hi n vi c chi tr tr c ti p theo danh sách n thân nhân ngư i có công sau khi nh n ư c thông báo c p kinh phí. Th c hi n vi c thanh quy t toán và qu n lý h sơ, danh sách thân nhân hư ng tr c p theo quy nh hi n hành. V. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o S Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan ph i h p tuyên truy n r ng rãi, thư ng xuyên và t ch c hư ng d n, th c hi n y , chính xác, công khai các quy nh t i Ngh nh s 59/2003/N -CP ngày 04 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph và Thông tư này. 2. Tr c p m t l n i v i thân nhân ngư i có công v i cách m ng theo Thông tư này ư c th c hi n như sau: a) Ngư i có công v i cách m ng ã có gi y t xác nh n i u ki n, tiêu chuNn; thân nhân c a ngư i có công v i cách m ng i u ki n hư ng tr c p thì t p trung làm trư c vi c kê khai, l p danh sách, xét duy t và chi tr tr c p 1 l n. b) Ngư i ang ư c xác minh, xem xét b sung gi y t , căn c xác nh n là ngư i có công v i cách m ng; thân nhân c a ngư i có công ng khai hư ng tr c p ang có vư ng m c thì U ban nhân dân c p xã l p danh sách riêng ti p t c gi i quy t. 3. S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n, ki m tra và th c hi n vi c s d ng h sơ, tài li u g c v li t sĩ, v thân nhân hư ng tr c p liên quan n vi c xác nh n và th c hi n ch quy nh t i Thông tư này, tránh sai sót, nh m l n, trùng l p; khi phát hi n nh ng trư ng h p khai không úng s th t hư ng ch thì ngh các cơ quan có thNm quy n x lý theo pháp lu t và k p th i thu h i kho n tr c p ã c p. 4. Các cơ quan, ơn v (bao g m c cơ quan, ơn v thu c B Qu c phòng, B Công an) ang qu n lý h sơ c a cán b , quân nhân, công an, công nhân viên ch c, ng viên ã ch t trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995, trư ng h p ngư i ó i u ki n, tiêu chuNn là ngư i có công quy nh t i M c I c a Thông tư này thì theo ngh c a thân nhân (kèm b n khai) xem xét c p gi y ch ng nh n cho thân nhân làm th t c hư ng tr c p m t l n t i nơi cư trú. Trư ng h p có vư ng m c thì th ng nh t v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i cùng a bàn xem xét k t lu n. 5. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các B , ngành, a phương ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký)
  6. M u s 1-TT..../ 2004 C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t nam c l p - T do - H nh phúc B N KHAI C A THÂN NHÂN NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG ngh hư ng tr c p m t l n theo Ngh nh s 59/2003/N -CP ngày 04 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph 1. Ph n khai v thân nhân (ngư i ng khai): H và tên:............................................................ Năm sinh.................... Quê quán: ................................................................................................ Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: ............................................................ Quan h v i ngư i có công v i cách m ng: V (ch ng, cha, m , con...)........... 2. Ph n khai v ngư i có công: H và tên:................................................ Nam, N ........ Năm sinh............ Nguyên quán............................................................................................... Cơ quan, ơn v trư c khi ch t:................................................................... Nơi ăng ký h khNu trư c khi ch t (tr li t sĩ):........................................ ã ch t ngày........ tháng..... năm......... t i.................................................. Là i tư ng: (LTCM, TKN, H KC, ch b t tù, ày):............................ Thu c di n hư ng m t m c tr c p i v i:............................................... Gi y ch ng nh n kèm theo (Quy t nh, gi y ch ng nh n, lý l ch, gi y báo t , chúng t , biên b n c a gia ình, h t c, ):........................................................ - - - Tôi xin cam oan l i khai trên là úng, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c Pháp lu t. Ngày.... tháng... năm.... Ngày.... tháng... năm....
  7. Xác nh n c a thôn (b n, ư ng ph )... xã... huy n... t nh Ngư i khai (ký, ghi rõ h tên) Ông (bà)................................................................ Hi n cư trú t i:...................................................... là................. c a ông (bà)..................................... (tên ngư i có công) ã ch t ngày.... tháng.... năm...... ngh hư ng tr c p m t l n iv i i tư ng....... Chi u (chi b ) t ng thôn Trư ng thôn, Trư ng b n, T trư ng dân ph UBND xã...... ã niêm y t danh sách và thông báo công khai t ngày........ ngh Ban Ch o th c hi n Pháp l nh U NCC xã...... xem xét. ..... Ngày..... tháng..... năm...... TM. UBND Ch t ch M u s 2-TT... 2004 t /200 .. T nh, (thành ph ):...... C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t nam Huy n (qu n).............. c l p - T do - H nh phúc Xã (phư ng):............... biên b n xác nh n và ngh Hư ng ch tr c p m t l n theo Ngh nh s 59/2003/N -CP ngày 04 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph Hôm nay, ngày..... tháng....... năm................ Ban Ch o th c hi n Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng (H i ng xác nh n ngư i có công xã (phư ng), g m: 1- i di n ng u xã (phư ng):............................................................. Ch c v : ............................................................... ....
  8. 2- i di n UBND xã (phư ng): ............................. ...... Ch c v : ...................................................... ..................... 3- i di n M t tr n T qu c xã (phư ng): ................... Ch c v : ........................................ .. .. 4- i di n H i C u chi n binh xã (phư ng): .................... Ch c v : ....................................................... ............. 5- i di n: .. .................................................. . ã h p t th xem xét, ngh thân nhân ngư i có công v i cách m ng hư ng tr c p m t l n theo Ngh nh s 59/2003/N -CP ngày 04 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph và Thông tư s ngày tháng năm c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i K t qu như sau: 1- Ngư i có công v i cách m ng ư c xem xét . ngư i. 2- Ngư i có công v i cách m ng i u ki n............................... ngư i Trong ó: - Lão thành cách m ng - Ti n kh i nghĩa - Tù, ày - Ho t ng kháng chi n 3- Thân nhân ngư i có công v i cách m ng hư ng tr c p m t l n: ngư i trong ó v ho c ch ng ............................................................. ngư i 4- S ti n tr c p m t l n: ......................... ng Kèm theo Biên b n này có: b n khai cá nhân, gi y ch ng nh n, b n danh sách và b n t ng h p TM...... TM. ng u TM. H i C u chi n TM. UBND (ký ghi rõ h tên) (ký tên, óng d u) binh (ký tên, óng d u) (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản