Thông tư số 08/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
2
download

Thông tư số 08/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 08/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N XÁC Đ NH NHU C U, NGU N VÀ PHƯƠNG TH C CHI TH C HI N TR C P KHÓ KHĂN Đ I V I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C, L C LƯ NG VŨ TRANG CÓ M C LƯƠNG TH P, Đ I S NG KHÓ KHĂN VÀ ĐI U CH NH TR C P Đ I V I CÁN B XÃ ĐÃ NGH VI C NĂM 2009 Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 c a Th tư ng Chính ph v tr c p khó khăn đ i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang có m c lương th p, đ i s ng khó khăn (sau đây vi t t t là Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg); Căn c Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 c a Chính ph đi u ch nh lương hưu, tr c p b o hi m xã h i và tr c p hàng tháng đ i v i cán b xã đã ngh vi c (sau đây vi t t t là Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP); B Tài chính hư ng d n vi c xác đ nh nhu c u, ngu n và phương th c chi th c hi n tr c p khó khăn đ i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang và đi u ch nh tr c p đ i v i cán b xã đã ngh vi c năm 2009 như sau: I. QUY Đ NH CHUNG: 1. Thông tư này quy đ nh v vi c xác đ nh nhu c u, ngu n và phương th c chi th c hi n tr c p khó khăn theo Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg đ i v i các cơ quan nhà nư c, đơn v s nghi p c a Nhà nư c; các cơ quan, đơn v thu c l c lư ng vũ trang; các cơ quan Đ ng, các t ch c chính tr – xã h i và các t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p, t ch c phi Chính ph , các d án, các cơ quan t ch c qu c t đ t t i Vi t Nam có cán b , công ch c, viên ch c đư c Nhà nư c c đ n làm vi c thu c biên ch nhà nư c và hư ng lương t ngân sách nhà nư c theo b ng lương do Nhà nư c quy đ nh và đi u ch nh tr c p cho cán b xã đã ngh vi c theo Quy t đ nh 130-CP ngày 20/6/1975 c a H i đ ng Chính ph và Quy t đ nh s 111-HĐBT ngày 13/10/1981 c a H i đ ng B trư ng (sau đây vi t t t là cán b xã đã ngh vi c) theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP. 2. Căn c quy đ nh t i Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương (sau đây vi t t t là B , cơ quan trung ương) và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m t ch c, hư ng d n và t ng h p nhu c u kinh phí và ngu n kinh phí đ th c hi n tr c p khó khăn, đi u ch nh tr c p cho cán b xã đã ngh vi c c a các cơ quan, đơn v và các c p tr c thu c g i B Tài chính theo quy đ nh c th t i Thông tư này. 3. Các B , cơ quan trung ương, U ban nhân dân các c p, đơn v d toán các c p, đơn v s d ng ngân sách có trách nhi m xác đ nh, b trí ngu n th c hi n tr c p khó khăn và ngu n h tr c a ngân sách (n u có) đ th c hi n chi tr tr c p khó khăn cho cán b , công ch c, viên ch c c a đơn v mình và đi u ch nh tr c p cho cán b xã đã ngh vi c đúng ch đ quy đ nh và theo các quy đ nh t i Thông tư này. 4. Vi c qu n lý, k toán và quy t toán kinh phí tr c p khó khăn và đi u ch nh tr c p đ i v i cán b xã đã ngh vi c th c hi n theo đúng ch đ quy đ nh và các quy đ nh c th t i Thông tư này. II. QUY Đ NH C TH : 1. V xác đ nh nhu c u kinh phí th c hi n tr c p khó khăn theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg và đi u ch nh tr c p đ i v i cán b xã đã ngh vi c theo quy đ nh t i Ngh đ nh 101/2008/NĐ-CP năm 2009:
  2. a) Nhu c u kinh phí th c hi n tr c p khó khăn theo Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg đư c xác đ nh căn c vào s đ i tư ng nêu t i m c 2 Đi u 1 Quy t đ nh 169/2008/QĐ-TTg có m t t i th i đi m 01/01/2009 và m c tr c p 360.000 đ ng/ngư i. M c tr c p 360.000 đ ng/ngư i đư c tr theo kỳ lương trong 4 tháng (tháng 01, tháng 02, tháng 3 và tháng 4 năm 2009) và không dùng đ tính đóng, hư ng b o hi m xã h i, b o hi m y t . b) Nhu c u kinh phí th c hi n đi u ch nh tr c p theo Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP đư c xác đ nh căn c vào s lư ng cán b xã, phư ng, th tr n đã ngh vi c có m t t i th i đi m 01/01/2009 và m c đi u ch nh tr c p tăng thêm gi a Ngh đ nh 101/2008/NĐ-CP so v i m c quy đ nh t i Ngh đ nh s 184/2007/NĐ-CP. 2. V xác đ nh ngu n đ đ m b o nhu c u kinh phí th c hi n tr c p khó khăn theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg và đi u ch nh tr c p đ i v i cán b xã đã ngh vi c theo quy đ nh t i Ngh đ nh 101/2008/NĐ-CP năm 2009: a) Nguyên t c v vi c s d ng ngu n kinh phí trong năm 2009 đ th c hi n Quy t đ nh 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh 101/2008/NĐ-CP: Th c hi n tương t như quy đ nh t i đi m 2.1 kho n 2 m c II Thông tư s 02/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 c a B Tài chính. b) Ngu n kinh phí th c hi n Quy t đ nh 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh 101/2008/NĐ-CP trong năm 2009: b1) Ngu n kinh phí th c hi n Quy t đ nh 169/2008/QĐ-TTg trong năm 2009 c a các B , cơ quan trung ương: - Đ i v i các cơ quan hành chính nhà nư c, đ ng, đoàn th : + S d ng t i thi u 40% s thu đư c đ l i theo ch đ năm 2009 (ph n còn l i sau khi đã s d ng đ th c hi n Ngh đ nh 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Ngh đ nh 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 trong năm 2009). + S d ng ngu n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên d toán năm 2009 (không k ti n lương, có tính ch t lương tăng thêm so năm 2008 theo m c lương t i thi u chung quy đ nh t i Ngh đ nh 166/2007/NĐ-CP và ch đ ti n lương quy đ nh t i Ngh đ nh 204/2004/NĐ-CP) tăng so d toán năm 2008 (d toán năm 2008 bao g m d toán đư c c p có th m quy n giao và s b sung đ th c hi n ti n lương tăng thêm theo Ngh đ nh 166/2007/NĐ-CP – n u có) đ i v i t ng cơ quan. + Các ngu n th c hi n c i cách ti n lương, tr c p khó khăn năm 2008 chưa s d ng h t chuy n sang năm 2009 (n u có). - Đ i v i các đơn v s nghi p c a nhà nư c và c a đ ng, đoàn th : + S d ng t i thi u 40% s thu đư c đ l i theo ch đ năm 2009; riêng ngành y t 35%, sau khi tr chi phí thu c, máu, d ch truy n, hoá ch t, v t tư thay th , v t tư tiêu hao (ph n còn l i sau khi đã s d ng đ th c hi n Ngh đ nh 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007, Ngh đ nh 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Ngh đ nh 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005, Ngh đ nh 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Ngh đ nh 03/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 trong năm 2009). + S d ng ngu n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên d toán năm 2009 (không k ti n lương, có tính ch t lương tăng thêm so năm 2008 theo m c lương t i thi u chung quy đ nh t i Ngh đ nh 166/2007/NĐ-CP và ch đ ti n lương quy đ nh t i Ngh đ nh 204/2004/NĐ-CP) tăng so d toán năm 2008 (d toán năm 2008 bao g m d toán đư c c p có th m quy n giao và s b sung đ th c hi n ti n lương tăng thêm theo Ngh đ nh 166/2007/NĐ-CP – n u có) đ i v i t ng đơn v s nghi p. + Các ngu n th c hi n c i cách ti n lương, tr c p khó khăn năm 2008 chưa s d ng h t chuy n sang năm 2009 (n u có). Trư ng h p các ngu n theo quy đ nh t i ti t b1 đi m b kho n 2 m c II nêu trên nh hơn nhu c u kinh phí th c hi n Quy t đ nh 169/2008/QĐ-TTg năm 2009 theo quy đ nh t i kho n 1 m c II c a
  3. Thông tư này, ngân sách trung ương s b sung ph n chênh l ch thi u cho các B , cơ quan trung ương đ đ m b o đ ngu n th c hi n. Trư ng h p các ngu n theo quy đ nh ti t b1 đi m b kho n 2 m c II nêu trên l n hơn nhu c u kinh phí th c hi n Quy t đ nh 169/2008/QĐ-TTg năm 2009 theo quy đ nh t i kho n 1 m c II c a Thông tư này thì các B , cơ quan trung ương t đ m b o ph n kinh phí th c hi n Quy t đ nh 169/2008/QĐ-TTg trong năm 2009 theo quy đ nh t i kho n 1 m c II c a Thông tư này; ph n còn l i đ chi cho th c hi n ch đ ti n lương m i tăng thêm khi Nhà nư c ti p t c ban hành; không s d ng ph n kinh phí còn l i này cho các m c tiêu khác. b2) Ngu n kinh phí th c hi n Quy t đ nh 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh 101/2008/NĐ-CP trong năm 2009 c a các t nh, thành ph tr c thu c trung ương: - S d ng ngu n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên d toán năm 2009 (không k ti n lương, có tính ch t lương tăng thêm so năm 2008 theo m c lương t i thi u chung quy đ nh t i Ngh đ nh 166/2007/NĐ-CP và ch đ ti n lương quy đ nh t i Ngh đ nh 204/2004/NĐ-CP) tăng so d toán năm 2008 (d toán năm 2008 bao g m d toán đư c c p có th m quy n giao và s b sung đ th c hi n ti n lương tăng thêm theo Ngh đ nh 166/2007/NĐ-CP – n u có). - S còn dư (n u có) sau khi đ m b o nhu c u kinh phí th c hi n c i cách ti n lương theo Ngh đ nh s 93/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Ngh đ nh s 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Ngh đ nh s 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 và Ngh đ nh s 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 c a Chính ph trong năm 2009, t các ngu n: + 50% tăng thu ngân sách đ a phương (không k s tăng thu t ngu n thu ti n s d ng đ t) d toán năm 2008 so v i d toán năm 2007 đư c Th tư ng Chính ph giao; + 50% tăng thu ngân sách đ a phương (không k s tăng thu t ngu n thu ti n s d ng đ t) d toán năm 2009 so v i d toán năm 2008 đư c Th tư ng Chính ph giao; + 50% tăng thu ngân sách đ a phương (không k s tăng thu t ngu n thu ti n s d ng đ t) th c hi n năm 2008 so v i d toán năm 2008 đư c Th tư ng Chính ph giao. Trư ng h p đ a phương khó khăn, t l t cân đ i chi t ngu n thu c a đ a phương th p, s tăng thu năm 2008 so v i d toán đư c Th tư ng Chính ph giao nh , B Tài chính s xem xét c th đ xác đ nh s tăng thu đưa vào ngu n th c hi n c i cách ti n lương trong năm 2009; đ ng th i t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. + 10% ti t ki m chi thư ng xuyên (không k ti n lương, có tính ch t lương) d toán chi năm 2007; + 10% ti t ki m chi thư ng xuyên (không k ti n lương, có tính ch t lương) d toán chi năm 2008 tăng thêm so v i d toán chi năm 2007; + 40% s thu đư c đ l i theo ch đ năm 2009 (riêng ngành y t 35%, sau khi tr chi phí thu c, máu, d ch truy n, hoá ch t, v t tư thay th , v t tư tiêu hao); + Ngu n đ th c hi n ti n lương tăng thêm; tr c p khó khăn đ i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang theo Quy t đ nh s 127/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 c a Th tư ng Chính ph ; đi u ch nh tr c p hàng tháng đ i v i cán b xã ngh vi c theo Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 c a Chính ph năm 2008 chưa s d ng h t chuy n sang; + S đã b trí h tr t ngân sách trung ương trong d toán năm 2009 đ đ m b o kinh phí tăng thêm theo Ngh đ nh s 93/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Ngh đ nh s 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Ngh đ nh s 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 và Ngh đ nh s 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 c a Chính ph . Trư ng h p các ngu n theo quy đ nh t i ti t b2 đi m b kho n 2 m c II nêu trên nh hơn nhu c u kinh phí th c hi n Quy t đ nh 169/2008/QĐ-TTg, 101/2008/NĐ-CP năm 2009 theo quy đ nh t i kho n 1 m c II c a Thông tư này, ngân sách trung ương s b sung ph n chênh l ch thi u cho các t nh, thành ph tr c thu c trung ương đ đ m b o đ ngu n th c hi n. Trư ng h p các ngu n theo quy đ nh t i ti t b2 đi m b kho n 2 m c II nêu trên l n hơn nhu c u kinh phí th c hi n Quy t đ nh 169/2008/QĐ-TTg, 101/2008/NĐ-CP năm 2009 theo quy đ nh t i
  4. kho n 1 m c II c a Thông tư này thì các t nh, thành ph tr c thu c trung ương t đ m b o ph n kinh phí th c hi n Quy t đ nh 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh 101/2008/NĐ-CP theo quy đ nh t i kho n 1 m c II c a Thông tư này; ph n còn l i đ chi cho th c hi n ch đ ti n lương m i tăng thêm khi Nhà nư c ti p t c ban hành; không s d ng ph n kinh phí còn l i này cho các m c tiêu khác. c) Trư ng h p đ c bi t, các B , cơ quan trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương báo có ngu n còn dư l n sau khi đ m b o đư c nhu c u kinh phí c i cách ti n lương theo l trình thì các B , cơ quan trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương báo cáo B Tài chính xem xét gi i quy t theo ch đ quy đ nh. d) Kinh phí th c hi n tr c p khó khăn đ i v i biên ch , lao đ ng c a h th ng công đoàn các c p đư c chi tr t ngu n thu 2% kinh phí công đoàn; không t ng h p vào nhu c u kinh phí th c hi n tr c p khó khăn c a các B , cơ quan trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. đ) Kinh phí th c hi n tr c p khó khăn đ i v i h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam đư c đ m b o t ngu n lãi tăng trư ng theo quy đ nh. e) Kinh phí th c hi n tr c p khó khăn đ i v i lao đ ng trong các cơ quan, đơn v đã th c hi n khoán chi mà trong quy t đ nh cho phép khoán chi c a c p có th m quy n đã quy đ nh trong th i gian khoán đơn v t s p x p trong m c khoán đ đ m b o các ch đ , chính sách m i ban hành (như: cơ quan Thu , H i quan, Kho b c Nhà nư c, Đài Truy n hình Vi t nam, ...) thì các cơ quan, đơn v này ph i t đ m b o kinh phí th c hi n ch đ tr c p trong t ng m c kinh phí đã đư c khoán. 3. V ch đ báo cáo v nhu c u và ngu n kinh phí th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP: Các B , cơ quan trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m t ch c, hư ng d n, xét duy t và t ng h p báo cáo nhu c u, ngu n kinh phí th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP trong năm 2009 g i B Tài chính ch m nh t vào ngày 15/02/2009 (k c các B , cơ quan trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương đ ngu n đ th c hi n). (Các B , cơ quan trung ương g i báo cáo nhu c u và ngu n theo bi u m u s 1, 2a, 2b, 2c đính kèm; các t nh, thành ph tr c thu c trung ương g i báo cáo nhu c u và ngu n theo bi u m u 3a, 3b, 4 đính kèm). 4. V phương th c chi th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh s 101/2008/NĐ- CP: a) Đ i v i các đơn v s d ng ngân sách có ngu n kinh phí đ th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg l n hơn nhu c u kinh phí th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg thì đư c ch đ ng s d ng các ngu n này đ chi tr tr c p khó khăn cho cán b , công ch c, viên ch c c a đơn v mình theo ch đ quy đ nh. b) Đ i v i các B , cơ quan trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và đơn v s d ng ngân sách có nhu c u kinh phí th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP l n hơn ngu n kinh phí đ th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP theo quy đ nh t i Thông tư này: - Trên cơ s báo cáo c a các B , cơ quan trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, B Tài chính s th m đ nh và thông báo b sung kinh phí đ các B , cơ quan trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương đ ngu n đ th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ- TTg, Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP. - Trên cơ s đó, các B , cơ quan trung ương thông báo b sung kinh phí cho các đơn v s d ng ngân sách tr c thu c; cơ quan tài chính các c p đ a phương báo cáo U ban nhân dân cùng c p thông báo b sung cho các đơn v d toán c p mình và cho ngân sách c p dư i đ th c hi n tr c p khó khăn đ i v i cán b , công ch c, viên ch c và tr c p tăng thêm đ i v i cán b
  5. xã ngh vi c theo ch đ quy đ nh (sau khi s d ng ngu n đ th c hi n tr c p theo quy đ nh mà v n còn thi u ngu n). - Căn c vào s thông báo b sung nêu trên, cơ quan tài chính các c p đ a phương th c hi n rút d toán đ th c hi n và h ch toán vào kho n b sung có m c tiêu năm 2009. - Các đơn v d toán c p I có trách nhi m phân b s thông báo b sung nêu trên cho các đơn v s d ng ngân sách tr c thu c (sau khi s d ng ngu n đ th c hi n tr c p theo quy đ nh mà v n còn thi u ngu n). Các đơn v s d ng ngân sách th c hi n rút ti n t i Kho b c nhà nư c trong ph m vi s đư c b sung cùng v i vi c ch đ ng s d ng ngu n thu đư c đ l i theo ch đ , ti t ki m 10% chi thư ng xuyên đ chi tr tr c p khó khăn cho cán b , công ch c, viên ch c c a đơn v mình theo ch đ quy đ nh. c) Đ i v i các B , cơ quan trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có ngu n kinh phí đ th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP l n hơn nhu c u kinh phí th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP: - Các B , cơ quan trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch đ o, hư ng d n các đơn v và c p ngân sách tr c thu c có ngu n kinh phí l n hơn nhu c u kinh phí th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP ch đ ng s d ng các ngu n này đ chi tr tr c p khó khăn cho cán b , công ch c, viên ch c và tr c p tăng thêm đ i v i cán b xã ngh vi c theo ch đ quy đ nh. - Các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch đ ng s d ng ngu n tăng thu ngân sách đ a phương, ti t ki m 10% chi thư ng xuyên (ph n gi l i t p trung) đ b sung ngu n kinh phí th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP cho các đơn v d toán cùng c p và c p ngân sách tr c thu c còn thi u ngu n th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ- TTg, Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP theo quy trình tương t nêu t i ti t b nêu trên. d) Trong khi ch đư c c p có th m quy n b sung kinh phí (đ i v i các đơn v thi u ngu n), các đơn v s d ng ngân sách và ngân sách xã đư c ch đ ng s d ng d toán ngân sách năm 2009 đã đư c giao và ngu n thu đư c đ l i theo ch đ đ k p th i chi tr tr c p khó khăn cho cán b , công ch c, viên ch c, l c lư ng vũ trang và tr c p tăng thêm cho cán b xã ngh vi c. S đã s d ng này đư c hoàn l i ngu n b ng s b sung kinh phí đ th c hi n tr c p khó khăn c a c p có th m quy n. đ) Ngu n th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP chưa s d ng h t dành đ chi cho th c hi n ch đ ti n lương m i tăng thêm khi Nhà nư c ti p t c ban hành; không s d ng ph n kinh phí còn l i này cho các m c tiêu khác. e) K toán và quy t toán: Vi c k toán, quy t toán kinh phí th c hi n tr c p khó khăn đ i v i cán b , công ch c, viên ch c, l c lư ng vũ trang và tr c p tăng thêm đ i v i cán b xã đã ngh vi c th c hi n theo quy đ nh c a Lu t ngân sách nhà nư c và các văn b n pháp lu t hi n hành. Kinh phí chi tr tr c p khó khăn theo Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg trong năm 2009 đư c h ch toán vào M c 6400, Ti u m c 6449. Kinh phí chi tr tr c p tăng thêm cho cán b xã ngh vi c theo Ngh đ nh 101/2008/NĐ-CP trong năm 2009 đư c h ch toán vào M c 7150, Ti u m c 7151. III. T CH C TH C HI N: 1. Căn c quy đ nh t i Thông tư này, các B , cơ quan trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m t ch c, hư ng d n các cơ quan, đơn v và các c p tr c thu c xác đ nh nhu c u và ngu n kinh phí th c hi n Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg, Ngh đ nh s 101/2008/NĐ-CP trong năm 2009. Căn c vào tình hình c th c a cơ quan, đ a phương mình và các quy đ nh t i Thông tư này, Th trư ng các B , cơ quan trung ương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy đ nh v th i gian, bi u m u báo cáo cho các đơn v và các c p ngân sách tr c thu c phù h p v i quy đ nh v vi c t ng h p, báo cáo B Tài chính t i Thông tư này.
  6. 2. Thông tư này có hi u l c t ngày Quy t đ nh s 169/2008/QĐ-TTg có hi u l c thi hành (t ngày 13/01/2009). Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c đ ngh đơn v báo cáo B Tài chính đ k p th i gi i quy t./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n Công Nghi p - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - S Tài chính, Kho b c NN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các đơn v thu c B Tài chính, - Lưu: VT, V NSNN. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau
Đồng bộ tài khoản