Thông tư số 09/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
68
lượt xem
4
download

Thông tư số 09/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn mua, bán hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/1999/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 28 tháng 1 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 09/1999/TT- BTC NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C QU N LÝ, S D NG HOÁ ĐƠN MUA, BÁN HÀNG D TR QU C GIA Căn c Lu t thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997, Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng, Ngh đ nh s 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 c a Chính ph quy đ nh b sung, s a đ i m t s đi u c a Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng và các Thông tư c a B Tài chính hư ng d n thi hành v thu giá tr gia tăng; Căn c Ngh đ nh s 10/CP ngày 24/02/1996 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý d tr qu c gia; Căn c Quy t đ nh 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 c a B trư ng B Tài chính ban hành Ch đ phát hành, qu n lý, s d ng hoá đơn bán hàng; Đ th c hi n đúng quy đ nh c a Lu t thu giá tr gia tăng, phù h p v i cơ c u t ch c và ho t đ ng c a h th ng qu n lý d tr qu c gia, B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, s d ng hoá đơn mua, bán hàng d tr qu c gia như sau: I. QUY Đ NH CHUNG: 1) Đ i tư ng áp d ng vi c qu n lý, s d ng hoá đơn mua, bán hàng d tr qu c gia hư ng d n t i Thông tư này là các cơ quan, đơn v thu c h th ng qu n lý d tr qu c gia (dư i đây g i chung là cơ quan D tr qu c gia) quy đ nh t i Quy ch qu n lý d tr qu c gia ban hành kèm theo Ngh đ nh s 10/CP ngày 24/2/1996 c a Chính ph , bao g m: - C c D tr qu c gia, các Chi c c D tr qu c gia và các T ng kho d tr tr c thu c C c D tr qu c gia; Các B , ngành và các cơ quan, đơn v d tr thu c các B , ngành đư c giao nhi m v qu n lý qu d tr qu c gia th c hi n ch đ k toán đơn v hành chính s nghi p ban hành kèm theo Quy t đ nh s 999 TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính, Quy t đ nh s 393QĐ-TCKH ngày 31/12/1996 c a C c trư ng C c D tr qu c gia v vi c ban hành h th ng ch đ k toán d tr qu c gia và Quy t đ nh s 62/1998/QĐ-CDTQG ngày 7/7/1998 c a C c trư ng C c D tr qu c gia v vi c quy đ nh b sung s a đ i m t s n i dung h th ng k toán d tr quôc gia; - Các doanh nghi p nhà nư c đư c giao nhi m v qu n lý hàng d tr qu c gia th c hi n vi c mua, bán, luân phiên đ i hàng d tr qu c gia theo đúng quy đ nh c a Chính ph v Quy ch qu n lý d tr qu c gia.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2) Giá mua vào, xu t, bán hàng d tr qu c gia là giá th c t thanh toán ghi trên hoá đơn bán hàng theo quy đ nh t i Đi u 24 b n Quy ch qu n lý d tr qu c gia ban hành kèm theo Ngh đ nh s 10/CP ngày 24/02/1996 c a Chính ph . 3) Cơ quan D tr qu c gia ph i th c hi n vi c qu n lý, s d ng ch đ hoá đơn, ch ng t theo đúng quy đ nh t i Thông tư s 29/1998/TT-BTC ngày 11/3/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch đ qu n lý tài chính th c hi n Quy ch qu n lý d tr qu c gia ban hành kèm theo Ngh đ nh s 10/CP ngày 24/02/1996 c a Chính ph và hư ng d n c th t i Thông tư này. 4) Các cơ quan D tr qu c gia nêu t i đi m 1, m c này khi xu t, bán hàng d tr qu c gia không ph i n p thu theo quy đ nh c a pháp lu t v thu trong các trư ng h p sau đây: a) Xu t bán (k c bán cho đơn v khác xu t kh u) theo k ho ch và theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph ; b) Xu t bán (k c bán cho đơn v khác xu t kh u) đ luân phiên đ i m i hàng theo k ho ch (bao g m c xu t, bán hàng kém ho c gi m ch t lư ng); c) Xu t kh u tr c ti p và u thác xu t kh u theo quy đ nh c a Chính ph ; d) Xu t đi u chuy n n i b trong m t ho c gi a các cơ quan D tr qu c gia theo quy t đ nh c a th trư ng cơ quan đó ho c c a c p có th m quy n; đ) Xu t khác theo quy đ nh c a Chính ph . Đ i v i nh ng trư ng h p xu t, bán hàng nêu trên đây, Cơ quan D tr qu c gia ph i l p b ng kê hàng đã xu t, bán kèm theo ch ng t xu t, bán theo quy đ nh t i Thông tư này và ch tiêu k ho ch, Quy t đ nh ho c l nh c a cơ quan có th m quy n ghi rõ danh m c m t hàng, s lư ng t ng m t hàng d tr qu c gia đư c xu t, bán. 5) Đ i v i hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu giá tr gia tăng do cơ quan D tr qu c gia s n xu t, kinh doanh ngoài danh m c m t hàng d tr qu c gia, ho c ngoài s lư ng hàng d tr qu c gia quy đ nh, ho c không thu c các trư ng h p xu t, bán nêu t i đi m 4, m c này thì ph i đăng ký, kê khai, n p thu và thu khác theo quy đ nh c a pháp lu t v thu và thu khác hi n hành. II. QUY Đ NH C TH : 1) Các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá th c hi n bán hàng cho các cơ quan D tr qu c gia đ d tr qu c gia, ph i s d ng hoá đơn bán hàng theo quy đ nh t i Quy t đ nh 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 c a B trư ng B Tài chính ban hành Ch đ phát hành, qu n lý, s d ng hoá đơn bán hàng và m c IV ph n B, Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 28/CP/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng. 2) Các cơ quan D tr qu c gia khi xu t, bán hàng d tr qu c gia đư c s d ng lo i ch ng t sau đây:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Xu t hàng d tr qu c gia đ bán, đ xu t kh u (bao g m c xu t kh u tr c ti p và u thác xu t kh u) nêu t i đi m 4a, 4b, 4c c a m c I Thông tư này thì cơ quan D tr qu c gia ph i s d ng hoá đơn bán hàng d tr qu c gia do C c D tr qu c gia in n và phát hành theo m u quy đ nh t i Thông tư này. Trư ng h p, C c D tr qu c gia chưa k p in và phát hành hoá đơn bán hàng d tr qu c gia thì Cơ quan D tr qu c gia đư c đăng ký v i C c Thu t nh, thành ph đ đư c s d ng lo i hoá đơn bán hàng (thông thư ng) t m th i trong quý I/1999, nhưng khi s d ng ph i ghi rõ "bán hàng d tr qu c gia". Khi l p hoá đơn bán hàng d tr qu c gia, cơ quan D tr qu c gia ph i ghi đ y đ , đúng các y u t quy đ nh trên hoá đơn và ghi rõ: tên, đ a ch , mã s thu c a đơn v bán hàng và bên mua hàng (n u bên mua hàng không có mã s thu ho c không cung c p mã s thu thì đơn v bán hàng ph i g ch chéo vào ô ghi mã s thu c a bên mua hàng), giá bán hàng ghi trên hoá đơn là giá bán th c t thanh toán v i bên mua hàng. Giá bán th c t thanh toán là giá th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 24, Quy ch qu n lý d tr qu c gia ban hành kèm theo Ngh đ nh s 10/CP ngày 24/02/1996 c a Chính ph , có th là giá bán do Chính ph ho c cơ quan có th m quy n quy đ nh, giá bán theo phương th c đ u th u ho c giá th trư ng. Đ i v i hàng d tr qu c gia thu c m t hàng ch u thu giá tr gia tăng thì giá bán th c t thanh toán đư c xác đ nh là giá đã có thu giá tr gia tăng. b) Xu t đi u chuy n n i b và xu t hàng d tr qu c gia khác theo quy đ nh c a Chính ph nêu t i đi m 4d, 4đ, m c I Thông tư này thì cơ quan D tr qu c gia ph i s d ng phi u xu t kho hàng hoá do cơ quan D tr qu c gia in n, phát hành và qu n lý s d ng. 3) Các cơ s kinh doanh thu c đ i tư ng tính thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr , mua hàng d tr qu c gia đ s n xu t, kinh doanh, xu t kh u (tr trư ng h p cơ quan D tr qu c gia tr c ti p xu t kh u ho c u thác xu t kh u nêu t i đi m 4c, m c I Thông tư này) đư c kh u tr thu GTGT đ i v i m t hàng ch u thu giá tr gia tăng (GTGT) theo quy đ nh sau đây: Cơ s kinh doanh căn c vào hoá đơn bán hàng d tr qu c gia do đơn v bán hàng c p, đ i chi u v i quy đ nh c a Lu t thu GTGT đ xác đ nh m t hàng mua thu c di n ch u thu GTGT hay không ch u thu GTGT. Trư ng h p m t hàng mua thu c di n ch u thu GTGT thì căn c vào giá thanh toán ghi trên hoá đơn đ xác đ nh giá mua chưa có thu GTGT và thu GTGT đư c kh u tr đ u vào theo công th c sau: Giá mua chưa = Giá thanh toán có thu GTGT 1 + Thu su t (%) thu GTGT c a hàng hoá đó Thu GTGT c a Giá mua chưa có hàng hoá mua vào = thu GTGT x Thu su t Ví d : Công ty thương m i A mua 100 t n thóc d tr qu c gia c a Chi c c d tr qu c gia B. Công ty thương m i A ph i thanh toán cho Chi c c d tr qu c gia B t ng s ti n 147 tri u đ ng đư c ghi trên hoá đơn bán hàng d tr qu c gia. M t hàng thóc
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. là hàng ch u thu GTGT v i thu su t 5%. Do v y, Công ty thương m i A đư c tính giá mua chưa có thu GTGT và thu GTGT c a hàng hoá mua vào như sau: 147 tri u - Giá mua chưa có thu GTGT = = 140 tri u 1 + 5% - Thu GTGT c a hàng hoá mua vào = 140 tri u x 5% = 7 tri u. 4) Vi c t tính giá mua chưa có thu GTGT và thu GTGT đ h ch toán thu GTGT đ u vào đư c kh u tr nêu t i đi m 3 nêu trên không áp d ng đ i v i các trư ng h p sau đây: - Các cơ s kinh doanh mua hàng d tr qu c gia thu c m t hàng không ch u thu GTGT. - Mua hàng d tr qu c gia không có hoá đơn bán hàng d tr qu c gia theo đúng quy đ nh t i Thông tư này, ho c có hoá đơn bán hàng d tr qu c gia nhưng không ghi giá bán hàng, không ph i tr ti n mua hàng. - Các cơ s kinh doanh tính thu GTGT tr c ti p trên giá tr gia tăng. - Cơ quan D tr qu c gia mua hàng c a m t cơ quan D tr qu c gia khác. - Cơ quan D tr qu c gia tr c ti p xu t kh u ho c u thác xu t kh u. 5) C c D tr qu c gia có trách nhi m in n, phát hành và c p phát hoá đơn cho các cơ quan D tr qu c gia; khi s d ng hoá đơn bán hàng, cơ quan D tr qu c gia ph i đăng ký v i C c Thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v m u hoá đơn và s lư ng s d ng. 6) C c Thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n vi c s d ng hoá đơn bán hàng d tr qu c gia theo đúng hư ng d n t i Thông tư này; đ ng th i ki m tra vi c tính, h ch toán giá mua hàng, thu GTGT mua hàng d tr qu c gia c a các cơ s kinh doanh, b o đ m ch ng th t thu thu GTGT trong các cơ s kinh doanh hàng d tr qu c gia. III. T CH C TH C HI N: 1) Thông tư này có hi u l c k t ngày ký; nh ng quy đ nh khác v hoá đơn, ch ng t mua, bán hàng d tr qu c gia trái v i Thông tư này đ u không có giá tr thi hành. Các quy đ nh v ch đ qu n lý tài chính đ i v i d tr qu c gia v n th c hi n theo quy đ nh hi n hành. 2) Cơ quan D tr qu c gia có ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu Vi t Nam và nh p kh u hàng hoá không thu c hàng d tr qu c gia thì đ u ph i s d ng hoá đơn, ch ng t mua bán hàng hoá, d ch v , ch đ k toán đơn v s n
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. xu t kinh doanh và th c hi n n p thu GTGT, thu thu nh p doanh nghi p, thu nh p kh u, các kho n thu , thu khác (n u có) theo đúng quy đ nh c a Lu t thu và thu khác hi n hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh các đơn v báo cáo k p th i v B Tài chính (T ng c c Thu ) đ nghiên c u, gi i quy t. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG D TR QU C GIA M u s 01 HDT-4LH (Ch s d ng cho bán hàng d tr qu c gia) Ký hi u: BH/99 Liên 1: ( Lưu ) S : 0000001 Ngày.......tháng .....năm ....
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đơn v bán hàng: ........................................T ng kho:.................................... Đ a ch :............................S tài kho n ........................................................... Đi n tho i: ................................ MS:
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. H tên ngư i mua hàng: ................................................................................. Đơn v : ........................................................................................................... Đ a ch .............................. S tài kho n.......................................................... Hình th c thanh toán: ............... MS: S TT Tên hàng hoá, d ch v Đơn v tính S lư ng Đơn giá Thành ti n a b c 1 2 3=1x2 C ng ti n bán hàng:...................................................................................... S ti n vi t b ng ch :.................................................................................... ...................................................................................................................... Ngư i mua hàng K toán trư ng Th trư ng đơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) Liên 1: Lưu Liên 2: Giao khách hàng Liên 3: Dùng thanh toán Liên 4: Dùng cho th kho
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Đồng bộ tài khoản