Thông tư số 10/1998/TT-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư số 10/1998/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/1998/TT-TCHQ về việc thủ tục hải quan đối với hoạt động cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế theo quy chế ban hành tại quyết định 205/1998/TT-TCHQ ngày 19.10.1998 của thủ tướng chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/1998/TT-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/1998/TT-TCHQ Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 1998 THÔNG TƯ C A T NG C C H I QUAN S 10/1998/TT-TCHQ NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1998 HƯ NG D N TH T C H I QUAN I V I HO T NG C A HÀNG KINH DOANH HÀNG MI N THU THEO QUY CH BAN HÀNH T I QUY T NNH 205/1998/Q -TTG NGÀY 19.10.1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH A/ QUI NNH CHUNG: 1. Hàng nh p khNu bán t i c a hàng mi n thu ư c mi n thu nh p khNu, mi n thu tiêu th c bi t và mi n thu giá tr gia tăng nhưng ph i bán úng i tư ng, úng nh lư ng qui nh. Hàng xu t khNu ưa vào bán t i c a hàng mi n thu ph i tuân th chính sách m t hàng và các Lu t Thu liên quan ng th i ph i phù h p v i danh m c hàng hoá ăng ký kinh doanh bán mi n thu quy nh trong gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng mi n thu c a doanh nghi p. 2. Nhân viên c a hàng mi n thu ch ư c bán tr c ti p cho các i tư ng ư c phép mua hàng mi n thu ngay t i v trí c a qu y hàng theo úng nh lư ng qui nh. Các i tư ng là thuy n viên ư c mua hàng mi n thu chung theo ơn hàng có xác nh n c a Thuy n trư ng ho c ngư i i di n t u. 3. Ho t ng c a c a hàng mi n thu t khi xu t khNu, nh p khNu hàng bán, n ho t ng c a kho hàng, bán hàng t i c a hàng, hàng tái xu t tiêu th n i a ho c hàng ph i x lý do hư h ng u ch u s ki m tra giám sát qu n lý c a H i quan. 4. Nh ng quy nh v a i m c a c a hàng mi n thu : a i m c a c a hàng mi n thu ph i m b o yêu c u công tác giám sát qu n lý c a cơ quan H i quan . a i m c a hàng, kho hàng, i u ki n làm vi c c a cơ quan H i quan ph i ư c T ng c c H i quan ch p thu n trên cơ s ngh c a C c H i quan các t nh, thành ph nơi Doanh nghi p xin m c a hàng mi n thu . 4.1 Sân bay qu c t : - C a hàng mi n thu t t i khu v c cách ly (sau khu v c làm th t c h i quan và th t c xu t c nh) nhà ga i c a các sân bay qu c t bán hàng cho khách xu t c nh, quá c nh.
  2. - C a hàng mi n thu t t i nhà ga n c a sân bay qu c t , sau khu v c làm th t c nh p c nh và trư c khu v c làm th t c h i quan bán hàng cho khách nh p c nh. 4.2 C ng bi n qu c t : C a hàng mi n thu t t i khu v c c ng bi n qu c t bán cho khách xu t c nh và thuy n viên trên các t u bi n i vi n dương (Trư ng h p t ngoài khu v c c ng bi n ph i có ý ki n c a UBND t nh, thành ph nơi có c a hàng mi n thu và ư c T ng c c H i quan ch p thu n). 4.3 C a khNu ư ng b qu c t : C a hàng mi n thu t t i c a khNu qu c t và trong khu v c khách ã làm xong th t c xu t c nh bán cho khách xu t c nh có h chi u và gi y thông hành XNC. Trong i u ki n c th c a t ng c a khNu, UBND t nh, thành ph qui nh v trí t c a hàng mi n thu t i c a khNu nhưng ph i m b o yêu c u giám sát qu n lý c a H i quan và ư c T ng c c H i quan ch p thu n. 4.4 C a hàng mi n thu trong n i a: - C a hàng mi n thu bán cho i tư ng ưu ãi mi n tr theo Ngh nh 73/CP ngày 30 tháng 7 năm 1994 và c a hàng mi n thu n i thành (Dowtown Duty Free Shop) do UBND t nh, thành ph nơi m c a hàng mi n thu qui nh a i m trên cơ s th ng nh t v i T ng c c H i quan. - C a hàng mi n thu trong n i thành (Dowtown Duty Free Shop) là nơi trưng bày, gi i thi u s n phNm, giao d ch vi t hoá ơn bán hàng cho khách ch xu t c nh và ph i có a i m giao hàng tr c ti p cho khách xu t c nh ã làm xong th t c xu t c nh. a i m giao hàng t i khu v c cách ly c a nhà ga i sân bay qu c t và khu v c c ng bi n. a i m giao hàng ph i ư c C c H i quan các t nh, thành ph ch p thu n. 4.5 C a hàng mi n thu t i sân bay qu c t ho c c ng bi n qu c t có th ư c m qu y bán hàng ph c v t i ch ph c v cho khách ch xu t c nh, thuy n viên trên t u ang neo u t i c ng. Quy ch cho phép và ho t ng c a lo i hình này do T ng c c H i quan hư ng d n. B/ M T S QUI NNH C TH V TH T C H I QUAN: I. TH T C KI M TRA I U KI N HO T NG C A HÀNG MI N THU : - H sơ Doanh nghi p cung c p cho H i quan t nh, thành ph : + ơn xin m c a hàng mi n thu . + Các h sơ v quy n s h u ho c quy n s d ng c a hàng, kho hàng, sơ v trí v toàn b h th ng c a hàng, kho hàng. - C c H i quan t nh, thành ph ki m tra c th v các i u ki n:
  3. + H th ng kho, c a hàng i u ki n tiêu chuNn. + m b o vi c giám sát, ki m tra, ki m soát c a H i quan. + V trí c a hàng úng theo qui nh. N u các i u ki n trên m b o thì C c H i quan T nh, Thành ph có văn b n xác nh n và báo cáo v T ng c c H i quan. II. TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ BÁN T I C A HÀNG MI N THU : 1. Hàng xu t khNu (hàng s n xu t t i Vi t nam và hàng có ngu n g c nh p khNu h p pháp): - Các hàng hoá xu t khNu có i u ki n thì ph i có gi y phép c a B Thương m i cho phép, các hàng hoá thu c s qu n lý chuyên ngành thì ph i ư c cơ quan ch c năng cho phép, còn các hàng hoá khác Doanh nghi p tr c ti p làm th t c H i quan (không ph i gi y phép c a B Thương m i) và không b h n ch v s lư ng và tr giá. - H i quan làm th t c như i v i m t lô hàng xu t khNu, căn c vào chính sách m t hàng và các Lu t Thu liên quan gi i quy t. - T i m i c a hàng H i quan ph i m s theo dõi hàng xu t khNu ưa vào bán t i c a hàng mi n thu . Th t c c th : k Doanh nghi p n p cho H i quan: - T khai hàng phi m u d ch xu t khNu; - Hoá ơn mua hàng (Hoá ơn B Tài chính); - T khai nh p khNu, biên lai thu nh p khNu ho c các ch ng t ch ng minh hàng nh p khNu h p pháp ( i v i hàng ã nh p khNu lưu thông h p pháp trên th trư ng n i a). k H i quan: - Ki m tra h sơ; ăng ký t khai; - Ki m hoá, tính thu và thông báo thu (n u có); - Xác nh n ki m hoá, óng d u " ã làm th t c h i quan"; - Giám sát hàng ưa vào kho, niêm phong kho; - Vào s theo dõi kho hàng mi n thu .
  4. 2. Hàng nh p khNu: 2.1 Hàng nh p khNu c a c a hàng mi n thu do H i quan nơi qu n lý c a hàng mi n thu làm th t c và ch u trách nhi m qu n lý t khi nh p khNu n khi thanh kho n hàng bán. k Doanh nghi p ph i n p cho H i quan các gi y t sau: - Văn b n cho phép c a B Thương m i ho c cơ quan qu n lý chuyên ngành ( i v i hàng nh p khNu có i u ki n); - T khai H i quan ( m i lo i hàng cùng tên hàng khai vào m t t khai ví d : Các lo i ti vi, các lo i cassette ư c khai riêng vào 02 t khai khác nhau; các lo i rư u whisky, Cognac ư c khai riêng vào 02 t khai khác nhau , các lo i hàng có tr giá nh , mà cùng nhóm hàng như m phNm ư c khai vào 01 t khai). - H p ng thương m i (b n sao có xác nh n c a Giám c doanh nghi p) ho c ơn t hàng c a Doanh nghi p; - Hoá ơn mua hàng; - V n ơn hàng; - B n kê chi ti t hàng. k H i quan: - Ki m tra h sơ và ăng ký t khai; - Ki m hoá chi ti t s lư ng, tên hàng, ký mã hi u; - Xác nh n k t qu ki m hóa, óng d u "Hàng ư c mi n thu "và d u " ã làm th t c h i quan" lên t khai h i quan; - Giám sát hàng ã hoàn thành th t c h i quan ưa vào kho hàng mi n thu và niêm phong kho; - Vào s theo dõi kho hàng mi n thu . H i quan c a khNu nơi có hàng nh p khNu c a c a hàng mi n thu nh p khNu t o i u ki n, ph i h p cùng H i quan nơi qu n lý c a hàng mi n thu làm th t c nhanh chóng thu n ti n. 2.2 Hàng nh p khNu c a c a hàng mi n thu không ph i ki m tra ch t lư ng (doanh nghi p t ch u trách nhi m trư c Pháp lu t), ngoài nh ng gi y t ã qui nh t i i m 2.1 nói trên Doanh nghi p không ph i n p thêm gi y t khác. Doanh nghi p kinh doanh c a hàng mi n thu ư c nh p khNu hàng bán t i c a hàng mi n thu phù h p v i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ph i làm th t c h i quan theo quy nh.
  5. 2.3 Hàng bán t i c a hàng mi n thu ph c v i tư ng ưu ãi mi n tr Ngo i giao ư c phép nh p khNu áp ng nhu c u c a i tư ng ưu ãi Ngo i giao. - Xe ôtô tay lái thu n, xe g n máy t 175cm3 tr xu ng, ch ư c phép nh p khNu xe m i theo ơn t hàng trư c c a i tư ng ưu ãi mi n tr Ngo i giao, ơn hàng này ph i ư c H i quan nơi qu n lý c a hàng mi n thu duy t v tiêu chuNn nh lư ng. 3. Hàng tái xu t: - Doanh nghi p có văn b n g i H i quan trình bày v n i dung hàng xin tái xu t: + Lý do xin tái xu t; + B n kê chi ti t: S lư ng, tên hàng, tr giá; + Hàng nh p khNu theo t khai nào, s gi y phép...; + Xin tái xu t t i c a khNu nào. - H i quan c a hàng mi n thu xem xét và ki m tra th c t gi a hàng hoá và h sơ nh p khNu xác nh úng là hàng ã nh p khNu c a c a hàng mi n thu . - Hàng hoá nh p khNu theo gi y phép c a B Thương m i thì khi tái xu t ph i có ý ki n ng ý c a B Thương m i. - H i quan c a hàng mi n thu là ơn v làm th t c và giám sát tái xu t hàng, trong trư ng h p c a khNu xin tái xu t thu c a phương khác thì H i quan c a hàng mi n thu ph i giám sát, áp t i t i c a khNu xu t và bàn giao cho H i quan c a khNu xu t hoàn thành th t c tái xu t. Sau khi hàng ư c tái xu t, H i quan c a khNu xu t cu i cùng ph i xác nh n, ký, óng d u vào t khai và g i tr cho h i quan c a hàng mi n thu thanh kho n. - Căn c b h sơ tái xu t (có xác nh n th c xu t), H i quan c a hàng mi n thu thanh kho n i v i t khai nh p khNu lô hàng. 4. Hàng chuy n vào bán n i a: 4.1 i v i hàng nh p khNu không ph i xin phép B Thương m i: - Doanh nghi p ph i có văn b n g i H i quan, nêu rõ: Lý do xin chuy n hàng vào tiêu th n i a. - B n kê chi ti t hàng hoá xin chuy n vào bán n i a (tên hàng, s lư ng, tr giá); - T khai hàng khi nh p khNu; 4.2 i v i hàng nh p khNu có gi y phép B Thương m i, cơ quan qu n lý chuyên ngành:
  6. - Gi y phép c a B Thương m i cho phép hàng tiêu th n i a i v i hàng nh p khNu có i u ki n. - Văn b n cho phép i v i hàng thu c lo i qu n lý c a cơ quan chuyên ngành. - B n kê chi ti t hàng hoá xin chuy n vào bán n i a (tên hàng, s lư ng, tr giá); - T khai khi nh p khNu; 4.3 Th t c h i quan: - H i quan hư ng d n Doanh nghi p khai báo trên t khai hàng phi m u d ch. - Làm th t c h i quan cho chuy n vào n i a như i v i lô hàng nh p khNu. - Tính thu và thu thu i v i hàng chuy n vào n i a t i th i i m Doanh nghi p ư c phép m t khai hàng nh p khNu làm th t c chuy n vào n i a. - Thanh kho n t khai hàng nh p khNu ban u. 5. Hàng hoá c n x lý, hàng tiêu hu t i c a hàng mi n thu . 5.1 i v i hàng v , hư h ng, kém phNm ch t. - Hàng v trong quá trình v n chuy n, b c x p, thì doanh nghi p ph i l p biên b n và có xác nh n c a doanh nghi p và c a H i quan ki m hoá ho c H i quan áp t i hàng. - Hàng lưu kho, lưu qu y lâu ngày b m t phNm ch t, theo ngh b ng văn b n c a Doanh nghi p trên cơ s ki m tra th c t hàng hoá. C c H i quan các t nh, thành ph cùng Doanh nghi p t ch c H i ng hu b dư i s giám sát c a H i quan và i di n doanh nghi p, l p biên b n hu b có xác nh n c a i di n các bên. 5.2 C c H i quan các t nh, thành ph có quy nh c th v vi c th c hi n giám sát ki m tra i v i hàng x lý và hàng tiêu hu c a c a hàng mi n thu mb o úng quy nh c a Nhà nư c. III. CH BÁN HÀNG: 1. Khi bán hàng nhân viên c a hàng ph i ghi y các n i dung cơ b n trong hoá ơn bán hàng: - Tên ngư i mua hàng; - S h chi u ngư i mua, ngày c p; - Tên hàng, s lư ng, tr giá;
  7. - Ngày, tháng, năm bán hàng; - Tên ngư i bán hàng. 2. i tư ng ư c phép mua hàng, nh lư ng hàng ư c phép bán cho m i i tư ng ph i th c hi n theo úng các quy nh t i i u 7, 8 c a Quy t nh 205/1998/Q - TTg ngày 19/10/1998 c a Th tư ng Chính ph . 3. Hoá ơn bán hàng mi n thu cho m i i tư ng mua hàng, Doanh nghi p c a hàng mi n thu ph i giao cho H i quan 01 liên. Sau m i ngày bán hàng, Doanh nghi p ph i làm báo cáo bán hàng và giao cho H i quan c a hàng mi n thu m t b n (th i gian c a m t ngày bán hàng do H i quan và c a hàng mi n thu th ng nh t qui nh). IV. CH THANH KHO N HÀNG: 1. Hàng nh p c a c a hàng mi n thu (k c m t lô hàng có nhi u m t hàng), m i lo i hàng cùng tên hàng ph i khai báo vào riêng m t t khai ti n vi c theo dõi thanh kho n hàng và quy t toán hàng sau khi bán h t hàng. T i m i c a hàng mi n thu , Doanh nghi p và H i quan c a hàng mi n thu u ph i có s theo dõi hàng nh p kho, xu t kho. S có c t m c theo dõi v hàng: T khai nh p khNu (s , ngày tháng năm), tên hàng, s lư ng, tr giá... M i khi có hàng nh p khNu nh p kho, Doanh nghi p u ph i l p phi u nh p kho và giao cho H i quan c a hàng mi n thu 01 liên. - Vi c vào s hàng nh p khNu ph i theo t ng chương, nhóm, phân nhóm và mã hàng. N u hàng cùng lo i thì sau khi vào cùng m t chương m c trong s và c ng d n bi t hi n t i s lư ng lo i hàng này có trong kho bao nhiêu. - Vi c vào s hàng xu t kho bán t i qu y: Hàng xu t kho ưa lên qu y u ph i l p phi u xu t kho và vào s ghi rõ n i dung hàng. Hàng xu t kho ưa lên qu y ph i phù h p v i phi u xu t kho . 2. - T i m i qu y hàng mi n thu Doanh nghi p và H i quan c a hàng mi n thu u ph i có s theo dõi hàng nh p khNu xu t lên qu y, s theo dõi bán hàng tương t như s kho nêu trên. - Sau m i tháng, Doanh nghi p cùng nhân viên H i quan i chi u xác nh n lư ng hàng ã bán và lư ng hàng t n qu y. S li u các ch ng t bao g m hoá ơn bán hàng và s theo dõi bán hàng ph i phù h p v i nhau. 3. Hàng xu t khNu và hàng nh p khNu có ngu n g c h p pháp bán t i c a hàng mi n thu có s theo dõi riêng. Vi c theo dõi tương t như hàng nh p khNu nh p kho và xu t lên qu y. 4. Thanh kho n hàng t n:
  8. - Hàng nh p khNu t i c a hàng mi n thu ư c thanh kho n hàng t n kho trên cơ s hàng nh p khNu theo t khai. - Theo quy nh t i i m 2, 3 trên ây thì các t khai có cùng m t lo i hàng nh p khNu ư c vào chung m t m c trong s , trên cơ s hàng bán, i chi u s theo dõi qu y và s theo dõi kho. Khi s lư ng hàng th c bán úng v i s lư ng hàng c a m t t khai thì thanh kho n t khai nh p khNu (theo th t t khai nh p khNu trư c thanh kho n trư c). - Hàng tháng, H i quan qu n lý c a hàng mi n thu cùng c a hàng mi n thu i chi u m b o cân i gi a hàng xu t kho v i hàng t n qu y, hàng ã bán, hàng tái xu t, hàng ư c phép tiêu th n i a, hàng v hư h ng, kém phNm ch t ph i tiêu hu . i chi u gi a hàng xu t kho xác nh hàng còn t n kho. Trên cơ s s li u trên Doanh nghi p hàng mi n thu l p báo cáo g i C c H i quan t nh, thành ph có xác nh n c a H i quan qu n lý c a hàng mi n thu . - Th t c thanh kho n: + nh kỳ 3 tháng, khi bán h t cùng m t lo i hàng tương ng s lư ng hàng trong m t t khai, Doanh nghi p c a hàng mi n thu có văn b n g i C c H i quan t nh, thành ph nơi qu n lý c a hàng mi n thu xin thanh kho n hàng, văn b n này có xác nh n c a H i quan c a hàng mi n thu (Tuỳ i u ki n th c t t i a phương C c h i quan t nh, thành ph qui nh ơn v H i quan có thNm quy n thanh kho n). + C c H i quan các t nh, thành ph ki m tra và duy t cho phép thanh kho n. Sau khi thanh kho n xong, H i quan qu n lý c a hàng mi n thu ký óng d u hàng ' ã thanh kho n" lên t khai h i quan. 5. Th i h n hàng nh p khNu bán t i c a hàng mi n thu : m b o cho công tác theo dõi, thanh kho n hàng nh p khNu bán t i c a hàng mi n thu , n u hàng quá 2 năm (24 tháng k t ngày nh p khNu) không bán ư c thì Doanh nghi p ph i làm th t c tái xu t ho c tiêu th n i a. C c H i quan t nh, thành ph có th xem xét gia h n nhưng th i gian gia h n không quá 1 năm. V. NH NG QUY NNH V KHO HÀNG MI N THU : 1. Ho t ng kho hàng mi n thu ph i ch u s ki m tra giám sát qu n lý c a H i quan qu n lý hàng mi n thu . Hàng nh p khNu, hàng xu t khNu nh p kho bán t i c a hàng mi n thu ph i hoàn thành th t c h i quan trư c khi nh p kho. 2. M i l n hàng nh p kho ho c xu t kho, Doanh nghi p ph i l p phi u nh p kho ho c phi u xu t kho và giao cho H i quan qu n lý hàng mi n thu 01 liên. H i quan qu n lý c a hàng mi n thu giám sát vi c ưa hàng vào kho, giám sát vi c ưa hàng lên qu y và vào s nh p kho, ho c xu t kho, nh p qu y. Trư c khi hàng xu t lên qu y bán, hàng hoá ph i ư c dán tem theo quy nh c a B Tài chính. 3. Kho hàng mi n thu ph i th c hi n ch niêm phong h i quan theo qui nh.
  9. 4. Hàng tháng Doanh nghi p ph i l p báo cáo quy t toán hàng t n kho và ph i có xác nh n c a H i quan qu n lý c a hàng mi n thu . nh kỳ hàng quý, năm, Doanh nghi p ph i ki m kê kho hàng có s giám sát c a H i quan và l p báo cáo quy t toán hàng t n g i T ng c c H i quan có xác nh n c a C c H i quan t nh, thành ph . VI. T CH C TH C HI N: 1. Sáu tháng m t l n, C c H i quan các t nh, thành ph t ch c ki m tra vi c thanh kho n t khai, ki m tra i chi u s sách, phi u xu t kho, nh p kho, nh p qu y, hoá ơn bán hàng, báo cáo ngày, tháng, quí. Sau khi ki m tra, báo cáo k t qu v T ng c c H i quan. 2. Trong quá trình qu n lý c a hàng mi n thu n u phát hi n nhân viên c a c a hàng vi ph m quy nh bán hàng, ưa hàng vào n i a tiêu th ; nhân viên H i quan có hành vi vi ph m trong vi c mua hàng t i c a hàng mi n thu ho c có hành vi l i d ng ch c năng, quy n h n bao che, thông ng v i nh ng nhân viên tiêu c c ưa hàng vào n i a tiêu th , bán hàng sai i tư ng quy nh... u ph i ư c l p biên b n t i ch , nhanh chóng làm rõ tính ch t, m c vi ph m x lý. Doanh nghi p vi ph m quy nh t i Quy t nh 205/1998/Q -TTg ngày 19/10/1998 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư này thì tuỳ theo m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ph i báo cáo T ng c c H i quan có th ra quy t nh t m th i ình ch ho t ng c a c a hàng mi n thu . VII. I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này u b bãi b . C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph có c a hàng mi n thu ch u trách nhi m t ch c, ch o và th c hi n Quy t nh 205/1998/Q -TTg ngày 19/10/1998 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư này. Nguy n Văn C m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản