Thông tư số 10/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
57
lượt xem
12
download

Thông tư số 10/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 10/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N ĂNG KÝ THU , KH U TR THU , KHAI THU VÀ QUY T TOÁN THU THU NH P CÁ NHÂN I V I CÁ NHÂN LÀM I LÝ B O HI M Căn c Lu t Thu thu nh p cá nhân s 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Lu t qu n lý thu s 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n vi c ăng ký thu , kh u tr thu , khai thu , quy t toán thu thu nh p cá nhân i v i các cá nhân làm i lý b o hi m như sau: 1. Ph m vi áp d ng: 1.1. i tư ng n p thu : Các cá nhân làm i lý b o hi m có thu nh p ch u thu thu nh p cá nhân. 1.2. Thu nh p ch u thu thu nh p cá nhân t ho t ng i lý bao g m các kho n thu nh p: hoa h ng c a i lý, các kho n thư ng dư i các hình th c, các kho n h tr , chi tr khác nh n ư c t cơ s giao i lý. 2. ăng ký thu 2.1. Cá nhân làm i lý b o hi m ph i ăng ký thu theo quy nh c a Lu t qu n lý thu và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t qu n lý thu . 2.2. H sơ ăng ký thu : - T khai ăng ký thu theo m u s 03 K-TCT ban hành kèm theo Thông tư s 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Lu t qu n lý thu v vi c ăng ký thu . - B n sao ch ng minh nhân dân ho c h chi u; - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c ch ng ch ào t o làm i lý b o hi m do công ty b o hi m c p. 2.3. a i m n p h sơ ăng ký thu : - Trư ng h p cá nhân làm i lý tr c ti p ăng ký thu thì h sơ ăng ký thu n p t i Chi c c thu qu n, huy n nơi cá nhân cư trú. - Trư ng h p các i lý n p h sơ ăng ký thu t p trung cho Công ty b o hi m thì Công ty b o hi m n p h sơ ăng ký thu t i cơ quan thu qu n lý tr c ti p Công ty b o hi m. Cơ quan thu qu n lý tr c ti p Công ty b o hi m nh n h sơ ăng ký, ki m tra và th c hi n c p mã s thu cho t ng i lý. Sau ó chuy n cho Công ty b o hi m phát cho các i lý. 3. Kh u tr thu và c p ch ng t kh u tr thu :
  2. 3.1. Kh u tr thu , khai thu : - Cơ s kinh doanh b o hi m (sau ây g i t t là cơ s giao i lý) có trách nhi m kh u tr thu thu nh p cá nhân i v i thu nh p t ho t ng i lý tr cho các i lý theo các m c t l tương ng v i thu nh p c a các i lý theo Bi u lũy ti n t ng ph n như sau: ơn v : 1.000 ng Vi t Nam Thu nh p c a i lý/tháng T l t m thu trên thu nh p tr cho i lý hàng tháng n 4.000 0% Trên 4.000 n 15.000 5% Trên 15.000 10% - Thu nh p c a i lý theo bi u này là thu nh p c a cá nhân i lý không tr các kho n gi m tr gia c nh cho ngư i ph thu c, các kho n óng góp b o hi m b t bu c, các kho n óng góp vào qu t thi n nhân o … - Trư ng h p cơ s giao i lý tr thu nh p cho cá nhân t ho t ng i lý theo quý thì ph i quy i ph n thu nh p quý theo t ng tháng tính t m kh u tr thu thu nh p cá nhân theo bi u nêu trên. N u tr thu nh p theo năm thì quy i theo năm kh u tr . - Hàng tháng căn c vào s thu thu nh p cá nhân ã kh u tr , cơ s giao i lý khai thu theo m u s 01/KK-BH ban hành kèm theo Thông tư này và n p t khai cho cơ quan thu qu n lý cơ s giao i lý. Trư ng h p s thu kh u tr hàng tháng dư i 5 tri u ng thì l p t khai theo quý. 3.2. C p ch ng t kh u tr thu : Cơ s giao i lý ã kh u tr thu theo hư ng d n trên ph i c p ch ng t kh u tr thu theo yêu c u c a cá nhân làm i lý i lý có căn c quy t toán thu ho c hoàn thu . 4. Khai quy t toán thu : 4.1. Khai quy t toán thu i v i cơ s giao i lý theo m u s 02/KK-BH ban hành kèm theo Thông tư này. 4.2. Khai quy t toán thu i v i cá nhân làm i lý: Cá nhân làm i lý có thu nh p ch u thu thu nh p cá nhân ph i khai quy t toán thu trong các trư ng h p: - Có s thu ph i n p trong năm l n hơn s thu ã kh u tr ho c ã t m n p, ho c có phát sinh thu nh p nhưng trong năm chưa b kh u tr ho c chưa t m n p. - Có yêu c u v hoàn thu ho c bù tr s thu vào kỳ sau. H sơ khai quy t toán thu , th i h n và nơi n p h sơ khai quy t toán thu ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2.4 i m 2, m c II ph n D Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính nêu trên áp d ng i v i cá nhân kinh doanh. Khai quy t toán thu cá nhân làm i lý ph i kèm theo h sơ ch ng minh ngư i ph thu c (n u có khai gi m tr ngư i ph thu c). - Trư ng h p có các kho n thu nh p t ti n lương, ti n công ho c t các ho t ng kinh doanh khác ngoài thu nh p t ho t ng i lý, thì cá nhân i lý ph i t ng h p thu nh p t ho t ng i lý v i thu nh p t ti n lương, ti n công và các kho n thu nh p t kinh doanh khác quy t toán chung.
  3. - Các trư ng h p khác không ph i khai quy t toán thu . 5. T ch c th c hi n: 5.1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và áp d ng i v i thu nh p c a i lý b o hi m t ngày 01 tháng 01 năm 2009. 5.2. Bãi b các n i dung hư ng d n v thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao, thu thu nh p doanh nghi p áp d ng i v i cá nhân làm i lý b o hi m. 5.3. Các n i dung khác không hư ng d n t i Thông tư này ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t thu thu nh p cá nhân và hư ng d n thi hành Ngh nh s 100/2008/N -CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t thu thu nh p cá nhân. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính (T ng c c Thu ) nghiên c u gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Qu c h i; - H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND, S TC, C c thu các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Các ơn v thu c B ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, TNCN) M U S : 01/KK-BH (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 c a B Tài chính) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- T KHAI KH U TR THU THU NH P CÁ NHÂN (Dùng cho cơ s giao i lý b o hi m tr thu nh p cho i lý b o hi m) Chính th c: [ ] B sung: [ ] L n: [ ] [01] Kỳ tính thu : Tháng/Quý ……. Năm ………
  4. [02] Tên t ch c, cá nhân tr thu nh p: ………………………………………………….. [03] Mã s thu : - [04] a ch : ………………………………………………………………………………….. [05] i n tho i: …………. [06] Fax: ………………… [07] Email: ……………………… STT Ch tiêu S lư ng/S ti n 1 T ng s i lý b o hi m trong kỳ Ngư i 2 T ng thu nh p tr cho i lý b o hi m trong kỳ VN 3 T ng s i lý b o hi m thu c di n kh u tr thu trong kỳ Ngư i 4 T ng thu nh p tr cho i lý b o hi m thu c di n kh u tr VN 5 T ng s thu thu nh p cá nhân ã kh u tr VN Tr. ó: - Kh u tr theo t l 5% +S i lý Ngư i + S thu ã kh u tr VN - Kh u tr theo t l 10% +S i lý Ngư i + S thu ã kh u tr VN Tôi cam oan s li u khai trên là úng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng s li u ã khai. …….., ngày … tháng … năm …. NGƯ I I DI N H P PHÁP C A T CH C, CÁ NHÂN TR THU NH P Ký tên, óng d u (ghi rõ h tên và ch c v ) M US 02/KK-BH (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 c a B Tài chính) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- T KHAI T NG H P THU THU NH P CÁ NHÂN (Dùng cho cơ s giao i lý b o hi m tr thu nh p cho i lý b o hi m) Chính th c: [ ] B sung: [ ] L n: [ ] [01] Kỳ tính thu : Năm ………
  5. [02] Tên t ch c, cá nhân tr thu nh p: ………………………………………………….. [03] Mã s thu : - [04] a ch : ………………………………………………………………………………….. [05] i n tho i: …………. [06] Fax: ………………… [07] Email: ……………………… STT Ch tiêu S lư ng/S ti n 1 T ng s i lý b o hi m trong kỳ Ngư i 2 T ng thu nh p tr cho i lý b o hi m trong kỳ VN 3 T ng s i lý b o hi m thu c di n kh u tr thu trong kỳ Ngư i 4 T ng thu nh p tr cho i lý b o hi m thu c di n kh u tr VN 5 T ng s thu thu nh p cá nhân ã kh u tr VN Tr. ó: - Kh u tr theo t l 5% +S i lý Ngư i + S thu ã kh u tr VN - Kh u tr theo t l 10% +S i lý Ngư i + S thu ã kh u tr VN Tôi cam oan s li u khai trên là úng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng s li u ã khai. …….., ngày … tháng … năm …. NGƯ I I DI N H P PHÁP C A T CH C, CÁ NHÂN TR THU NH P Ký tên, óng d u (ghi rõ h tên và ch c v ) M US 02A/BK-BH (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 c a B Tài chính) B NG KÊ THU NH P CHNU THU VÀ THU THU NH P CÁ NHÂN Ã KH U TR I V I THU NH P C A I LÝ B O HI M (Kèm theo T khai t ng h p thu thu nh p cá nhân m u s 02/KK-BH) [01] Kỳ tính thu : Năm ……… [02] Tên t ch c, cá nhân tr thu nh p: ………………………………………………….. [03] Mã s thu : -
  6. STT H và tên Mã s thu Thu nh p ch u thu Thu ã kh u tr i lý T ng Trong ó s Hoa h ng Thư ng Khác i lý 1 2 3 … … … … … T ng c ng Tôi cam oan s li u khai trên là úng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng s li u ã khai. …….., ngày … tháng … năm …. NGƯ I I DI N H P PHÁP C A T CH C, CÁ NHÂN TR THU NH P Ký tên, óng d u (ghi rõ h tên và ch c v )
Đồng bộ tài khoản