Thông tư số 105/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
82
lượt xem
9
download

Thông tư số 105/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 105/2008/TT-BTC về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 105/2008/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 105/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N M T S I U C A QUY T NNH S 39/2008/Q -TTg NGÀY 14/3/2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V U TH U, T HÀNG, GIAO NHI M V CUNG C P DNCH V S NGHI P CÔNG S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 5/5/2008 c a chính ph hư ng d n thi hành lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t xây d ng. Căn c Quy t nh s 39/2008/Q -TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch u th u, t hàng cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c; B Tài chính hư ng d n m t s i u c a Quy ch u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 39/2008/Q -TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph như sau: 1. i tư ng áp d ng ư c quy nh t i i u 2 Quy t nh s 39/2008/Q -TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 (sau ây g i t t là Quy t nh s 39/2008/Q -TTg) g m: a) Các cơ quan qu n lý nhà nư c; cơ quan ư c giao d toán kinh phí th c hi n các d ch v s nghi p công, các cơ quan ư c giao nhi m v ho c u quy n t ch c u th u (ho c t hàng) cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c, bao g m: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các cơ quan hành chính, các ơn v s nghi p ư c giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công. Các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài không thu c di n i u ch nh c a thông tư này. b) Các t ch c trong nư c và nư c ngoài thu c các thành ph n kinh t , không phân bi t lo i hình công l p hay ngoài công l p, có tư cách pháp nhân; cá nhân hành ngh c l p, ho t ng h p pháp t i Vi t Nam có i u ki n và ch c năng cung ng các d ch v phù h p v i yêu c u cung c p d ch v s nghi p công c a nhà nư c (dư i ây g i t t là nhà cung c p). 2. Quy nh v xác nh d ch v s nghi p công th c hi n u th u, t hàng, giao nhi m v :
 2. a) D ch v s nghi p công th c hi n u th u cung c p d ch v khi m b o các i u ki n sau: - Có k ho ch u th u và ư c phân b d toán kinh phí cho d ch v s nghi p công ph i u th u; - Xác nh ư c i tư ng s d ng d ch v s nghi p công; - Xác nh ư c tiêu chuNn và ch t lư ng d ch v s nghi p công; - D ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c có t ng tr giá t 500 tri u ng tr lên; - ư c Th trư ng cơ quan trung ương quy t nh th c hi n hình th c u th u ( i v i d ch v s nghi p công thu c nhi m v chi c a ngân sách trung ương); Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh hình th c u th u ( i v i d ch v s nghi p công thu c nhi m v chi c a ngân sách a phương); Các d ch v s nghi p công có i u ki n nêu trên ph i t ch c u th u, trư ng h p không i u ki n m i ư c áp d ng các hình th c t hàng, giao nhi m v . i v i d ch v o c t ai ph c v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh căn c vào tình hình th c t quy t nh hình th c u th u, ho c t hàng, giao nhi m v . i v i d ch v s nghi p công có t ng tr giá dư i 500 tri u ng nhưng i u ki n u th u thì Th trư ng cơ quan trung ương; Ch t ch U ban nhân dân c p t nh tuỳ tình hình c th quy t nh hình th c u th u, t hàng, giao nhi m v . b) Ngoài danh m c d ch v s nghi p công th c hi n u th u (ho c t hàng) ư c quy nh t i Ph l c kèm theo Quy t nh s 39/2008/Q -TTg, Th trư ng cơ quan trung ương; Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, căn c vào tình hình th c t quy t nh b sung các lo i hình d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c th c hi n u th u (ho c t hàng), ng th i báo cáo B Tài chính theo dõi, qu n lý. c) D ch v s nghi p công do nhà nư c m b o kinh phí ư c quy nh trong ph l c ính kèm Quy t nh s 39/2008/Q -TTg ư c th c hi n theo th t ưu tiên như sau: - u th u; - t hàng; - Giao nhi m v . B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (dư i ây goi t t là Th trư ng cơ quan trung ương); Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (dư i ây g i t t là Ch t ch U ban nhân dân c p t nh) căn c vào danh m c d ch v s nghi p công quy nh trong ph l c kèm theo Quy t nh s 39/2008/Q -TTg quy t nh phương th c th c hi n cho phù h p.
 3. 3. Xây d ng k ho ch và ban hành tiêu chu n ánh giá h sơ d th u d ch v s nghi p công quy nh t i i u 6 Quy t nh s 39/2008/Q -TTg th c hi n như sau: a) Căn c xây d ng k ho ch u th u d ch v s nghi p công. - D ch v s nghi p công thu c danh m c u th u theo Quy t nh s 39/2008/Q - TTg; - D ch v s nghi p công ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh u th u (ngoài danh m c u th u theo Quy t nh s 39/2008/Q -TTg) theo quy nh t i i m b, m c 2 thông tư này; - Căn c d toán chi ngân sách ư c c p có thNm quy n giao th c hi n d ch v s nghi p công; - Các tài li u và văn b n pháp lý có liên quan n u th u cung c p d ch v s nghi p công. b) N i dung k ho ch u th u. Tùy theo tính ch t và trình t th c hi n, có th chia d ch v s nghi p công thành các gói th u. Vi c phân chia thành các gói th u ph i b o m tính ng b c a d ch v . N i dung c a t ng gói th u trong k ho ch u th u bao g m: - Tên gói th u: tên gói th u th hi n tính ch t, n i dung và ph m vi công vi c c a gói th u, phù h p v i n i dung nêu trong d ch v ; - Tiêu chuNn và m c tiêu c a gói th u; - Giá gói th u: giá gói th u do cơ quan t ch c u th u xây d ng d a trên các nh m c kinh t - k thu t, nh m c chi phí hi n hành do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ban hành; - Hình th c l a ch n nhà cung c p; phương th c u th u; - Hình th c h p ng; - Ngu n v n: i v i m i gói th u ph i nêu rõ ngu n v n và phương th c thanh toán cho nhà cung c p; - Th i gian l a ch n nhà cung c p: th i gian t ch c th c hi n vi c l a ch n nhà cung c p th c hi n gói th u b o m ti n c a gói th u theo úng quy nh c a Lu t u th u; - Th i gian th c hi n h p ng: th i gian th c hi n h p ng ph i b o m vi c th c hi n gói th u phù h p v i ti n th c hi n d ch v s nghi p công. c) Ban hành tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u d ch v s nghi p công (bao g m tiêu chuNn i v i nhà cung c p và tiêu chuNn i v i d ch v s nghi p công).
 4. - Căn c vào danh m c d ch v s nghi p công ư c quy nh trong danh m c (kèm theo Quy t nh s 39/2008/Q -TTg), B trư ng qu n lý ngành có trách nhi m xây d ng, ban hành tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u cho t ng lo i d ch v s nghi p công thu c ngành, lĩnh v c qu n lý làm căn c ánh giá h sơ d th u cung c p d ch v s nghi p công. i v i các d ch v s nghi p công ư c Th trư ng cơ quan trung ương; Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh b sung ngoài danh m c kèm theo Quy t nh s 39/2008/Q -TTg thì Th trư ng cơ quan trung ương, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xây d ng và ban hành tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u. - Tiêu chuNn i v i nhà cung c p d ch v s nghi p công bao g m: + Tiêu chuNn ánh giá v năng l c tài chính, kinh ngh êm c a nhà cung c p d ch v s nghi p công; + Tiêu chuNn ánh giá v năng l c qu n lý và l c lư ng lao ng tham gia vào cung c p d ch v s nghi p công; + Tiêu chuNn ánh giá v k thu t; + Th i gian cung c p d ch v s nghi p công; - Tiêu chuNn i v i d ch v s nghi p công bao g m: + Tiêu chuNn ánh giá v quy trình xác nh công ngh hình thành d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c; + Tiêu chuNn v giá (ho c ơn giá) d ch v s nghi p công; + Tiêu chuNn ánh giá ch t lư ng th c hi n thông qua k t qu , ho c s n phNm c a d ch v s nghi p công; + Quy trình, tiêu chuNn ánh giá v k thu t i v i d ch v s nghi p công. - Th trư ng cơ quan trung ương, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có d ch v s nghi p công ph i u th u có trách nhi m: + Ban hành tiêu chuNn l a ch n nhà cung c p i v i d ch v s nghi p công thu c nhi m v chi c a riêng B , ngành, ơn v , a phương mình; + Ban hành h sơ m u u th u d ch v s nghi p công trong t ng lĩnh v c; + C th hoá các tiêu chuNn do các B qu n lý ngành ban hành th c hi n u th u d ch v s nghi p công thu c nhi m v chi c a B , ngành, a phương mình. 4. Trình duy t, phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà cung c p quy nh trong i u 7 Quy t nh s 39/2008/Q -TTg th c hi n như sau:
 5. a) Trình duy t k ho ch u th u: ơn v ư c giao nhi m v t ch c u th u cung c p d ch v s nghi p công có trách nhi m trình k ho ch u th u lên ngư i có thNm quy n phê duy t k ho ch u th u, ng th i g i cho cơ quan, t ch c, b ph n thNm nh u th u. H sơ trình duy t k ho ch u th u bao g m: + Văn b n trình duy t: * D toán kinh phí ư c duy t cho d ch v s nghi p công c n u th u; * Báo cáo v ph n công vi c ã th c hi n liên quan n chuNn b u th u cung c p d ch v s nghi p công, các căn c pháp lý th c hi n; * N i dung k ho ch u th u theo quy nh t i i m b m c 3 Thông tư này; * Báo cáo ph n k ho ch u th u bao g m nh ng công vi c ã hình thành các gói th u ư c th c hi n theo m t trong các hình th c l a ch n nhà th u quy nh t i m c 5 Thông tư này; * Báo cáo v ph n công vi c không áp d ng ư c m t trong các hình th c l a ch n nhà th u quy nh t i m c 7 Thông tư này. + Tài li u kèm theo văn b n trình duy t: Khi trình duy t k ho ch u th u cung c p d ch v s nghi p công ph i g i kèm theo b n ch p các tài li u làm căn c l p k ho ch u th u. b) ThNm quy n phê duy t k ho ch u th u: - Th trư ng cơ quan trung ương ch u trách nhi m phê duy t k ho ch u th u cung c p d ch v s nghi p công i v i các d ch v s nghi p công thu c nhi m v chi c a B , cơ quan trung ương theo quy nh; - Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m phê duy t k ho ch u th u cung c p d ch v s nghi p công i v i các d ch v s nghi p công thu c nhi m v chi c a a phương theo quy nh. Th i gian phê duy t k ho ch u th u không quá 20 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo c a ơn v ư c giao nhi m v t ch c u th u cung c p d ch v s nghi p công, báo cáo thNm nh c a cơ quan, t ch c thNm nh và ý ki n c a các cơ quan liên quan (n u có). c) ThNm quy n phê duy t h sơ m i th u, phê duy t k t qu l a ch n nhà cung c p: - Th trư ng cơ quan trung ương ch u trách nhi m phê duy t, ho c u quy n cho th trư ng ơn v c p dư i tr c thu c phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà cung c p d ch v s nghi p công i v i các d ch v s nghi p công thu c nhi m v chi c a ngân sách trung ương trên cơ s báo cáo c a cơ quan thNm nh;
 6. - Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m phê duy t ho c phân c p cho th trư ng ơn v , cơ quan chuyên môn tr c thu c phê duy t h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà cung c p d ch v s nghi p công i v i các d ch v s nghi p công thu c nhi m v chi c a ngân sách a phương trên cơ s báo cáo c a cơ quan thNm nh. Th i gian phê duy t h sơ m i th u, phê duy t k t qu l a ch n nhà cung c p t i a là 20 (hai mươi) ngày cho m i n i dung, k t ngày nh n y h sơ h p l . 5. Th m nh trong u th u quy nh t i i u 8 Quy t nh s 39/2008/Q -TTg th c hi n như sau: ThNm nh trong u th u bao g m thNm nh k ho ch u th u, thNm nh h sơ m i th u, thNm nh k t qu l a ch n nhà th u. a) Cơ quan, t ch c, b ph n thNm nh: - i v i d ch v s nghi p công thu c thNm quy n phê duy t c a Th trư ng cơ quan Trung ương thì cơ quan giúp vi c v tài chính cho Th trư ng cơ quan Trung ương ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan làm nhi m v thNm nh k ho ch u th u; cơ quan giúp vi c v chuyên ngành ch trì ph i h p v i cơ quan liên quan làm nhi m v thNm nh h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà cung c p; - i v i d ch v s nghi p công thu c thNm quy n phê duy t c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh thì S Tài chính ch trì ph i h p v i s chuyên ngành thNm nh k ho ch u th u; S chuyên ngành ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan thNm nh h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà cung c p. b) Yêu c u thNm nh: - Cơ quan, t ch c, b ph n ư c giao nhi m v thNm nh k ho ch u th u ti n hành ki m tra, ánh giá các n i dung theo quy nh t i i m a và b m c 3 Thông tư này; l p báo cáo k t qu thNm nh trình c p có thNm quy n phê duy t k ho ch u th u cung c p d ch v s nghi p công có s d ng ngân sách nhà nư c theo quy nh t i i m a m c 4 Thông tư này; - Cơ quan, t ch c, b ph n ư c giao nhi m v thNm nh h sơ m i th u ti n hành ki m tra, ánh giá các n i dung theo quy nh t i kho n 2 i u 15, kho n 2 i u 23 Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng, trình c p có thNm quy n phê duy t. - Cơ quan, t ch c, b ph n ư c giao nhi m v thNm nh k t qu l a ch n nhà cung c p ti n hành ki m tra, ánh giá các n i dung theo quy nh t i i u 72 Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng, trình c p có thNm quy n phê duy t. c) Th i gian thNm nh k ho ch u th u, thNm nh h sơ m i th u, thNm nh k t qu l a ch n nhà th u t i a là 20 (hai mươi) ngày cho m i n i dung công vi c k t ngày nh n y h sơ h p l .
 7. 6. Chi phí trong u th u quy nh trong i u 9 Quy t nh s 39/2008/Q -TTg th c hi n như sau: a) Cơ quan t ch c u th u cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c ư c thu các kho n sau: - Thu t vi c bán h sơ m i th u: Bên m i th u bán h sơ m i th u (bao g m c thu ) v i m c giá bán do th trư ng cơ quan, ơn v t ch c u th u quy t nh căn c quy mô, tính ch t c a d ch v , nhưng t i a là 1.000.000 ng/b (m t tri u ng) i v i gói th u trong nư c. i v i u th u qu c t , m c giá bán theo thông l qu c t ; - Thu phí thNm nh k t qu l a ch n nhà th u k c trư ng h p không l a ch n ư c nhà th u ư c tính b ng 0,01% giá gói th u nhưng t i thi u là 500.000 ng (năm trăm ngàn ng) và t i a là 30.000.000 ng (ba mươi tri u ng). - Trư ng h p nhà cung c p có ki n ngh v k t qu l a ch n nhà th u thì cơ quan, ơn v m i th u ư c phép thu c a nhà th u b o m chi phí cho vi c xem xét gi i quy t x lý ki n ngh ó. M c thu b ng 0,01% giá d th u c a nhà cung c p có ki n ngh nhưng t i thi u là 2.000.000 ng/nhà cung c p (hai tri u ng) và t i a là 30.000.000 ng/nhà cung c p (ba mươi tri u ng). Trư ng h p nhà th u có ki n ngh ư c k t lu n là úng thì chi phí do nhà th u n p s ư c hoàn tr b i cá nhân, t ch c có trách nhi m liên i. Cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t trong khi thi hành nhi m v , công v gây thi t h i cho ngư i khác th c hi n b i thư ng theo kho n 5, i u 39 Pháp l nh cán b , công ch c; i v i t ch c s d ng kinh phí c a ơn v b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. b) B o m d th u và b o m th c hi n h p ng: - nâng cao trách nhi m, các nhà cung c p khi tham gia d th u ph i n p m t kho n ti n b o m d th u. Thu v b o m d th u ư c quy nh trong h sơ m i th u và xác nh t i a b ng 3% giá gói th u ư c duy t. B o m d th u ư c tr l i cho các nhà cung c p không trúng th u trong th i gian không quá 30 (ba mươi) ngày k t ngày thông báo k t qu u th u (tr trư ng h p vi ph m quy nh t i kho n 6, i u 27 c a Lu t u th u) - B o m th c hi n h p ng ư c quy nh trong h sơ m i th u, t i a b ng 10% giá h p ng. Th i gian có hi u l c c a b o m th c hi n h p ng ư c kéo dài cho n khi chuy n sang th c hi n nghĩa v b o hành (n u có). Nhà cung c p không ư c nh n l i b o m th c hi n h p ng trong trư ng h p t ch i th c hi n h p ng sau khi h p ng có hi u l c; - i v i gói th u quy mô nh dư i 500.000.000 ng (năm trăm tri u ng), thu v giá tr b o m d th u là 1% giá gói th u và giá tr b o m th c hi n h p ng là 3% giá h p ng. c) N i dung chi phí trong u th u: - Chi l p h sơ m i th u; - Chi ăng tin m i th u (n u có);
 8. - Chi thuê thNm nh (n u có); - Chi cho ho t ng c a t chuyên gia; - Chi phí cho H i ng tư v n gi i quy t ki n ngh c a nhà cung c p (n u có); - Chi phí thNm nh k t qu l a ch n nhà cung c p; - Các kho n chi khác ph c v tr c ti p cho ho t ng u th u. Trư ng h p ph i thuê tư v n trong quá trình l p h sơ m i th u, t ch c u th u (tư v n l a ch n công ngh ; tư v n phân tích, ánh giá h sơ d th u...), n u chi phí tư v n dư i 500.000.000 ng (năm trăm tri u ng) thì cơ quan, ơn v ư c th c hi n theo phương th c ch nh th u; N u chi phí tư v n t 500.000.000 ng (năm trăm tri u ng) tr lên thì ph i th c hi n u th u theo quy nh. d) M c chi: - Chi thuê thNm nh, chi ăng tin m i th u: Theo h p ng th c t phát sinh; - Chi h p t chuyên gia, chi h p thNm nh k ho ch u th u, h p thNm nh h sơ m i th u, h p H i ng tư v n và các kho n chi khác: Th c hi n theo tiêu chuNn, ch chi tiêu tài chính hi n hành. i v i các n i dung chi chưa có m c chi c th (chưa có ch quy nh) thì cơ quan t ch c u th u ư c phép chi theo th c t phát sinh, b o m có ch ng t h p lý, h p l và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c chi tiêu; - Chi phí thNm nh k t qu l a ch n nhà cung c p (k c trư ng h p không l a ch n ư c nhà cung c p) ư c tính b ng 0,01% giá gói th u, nhưng m c t i thi u là 500.000 ng (năm trăm ngàn ng) và m c t i a là 30.000.000 ng (ba mươi tri u ng); - Chi cho H i ng tư v n gi i quy t ki n ngh c a nhà th u v k t qu l a ch n nhà cung c p ư c tính b ng 0,01% giá d th u c a nhà cung c p có ki n ngh , nhưng t i thi u là 2.000.000 ng (hai tri u ng) và t i a là 30.000.000 ng (ba mươi tri u ng). ) Ngu n kinh phí b o m cho quá trình u th u: Cơ quan t ch c u th u cung c p d ch v s nghi p công ư c s d ng ngu n kinh phí quy nh t i i m a, m c 6 Thông tư này chi phí cho quá trình u th u, gi i quy t các ki n ngh c a nhà cung c p. Trư ng h p ngu n kinh phí quy nh t i i m a m c 6 nêu trên không m b o chi cho quá trình u th u thì cơ quan t ch c u th u ư c phép s d ng ngu n kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan mình bù p. Trư ng h p còn dư, ư c b sung kinh phí ho t ng c a cơ quan mình. 7. Hình th c và yêu c u khi l a ch n nhà cung c p, quy nh trong i u 10 Quy t nh s 39/2008/Q -TTg th c hi n như sau:
 9. a) u th u r ng rãi: Các d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c thu c danh m c b t bu c u th u ph i t ch c u th u r ng rãi. (tr các trư ng h p quy nh t i i m b, c m c này) Trư c khi phát hành h sơ m i th u, bên m i th u ph i thông báo v thông tin m i th u theo nh ng n i dung dư i ây các nhà cung c p bi t thông tin tham d . Bên m i th u ph i bán h sơ m i th u cho các nhà th u có nhu c u tham gia u th u. Trong h sơ m i th u không ư c nêu b t c i u ki n nào nh m h n ch s tham gia c a nhà cung c p ho c nh m t o l i th cho m t ho c m t s nhà cung c p gây ra s c nh tranh không bình ng. Thông tin v u th u g m: - K ho ch u th u; - Thông báo m i sơ tuy n, k t qu sơ tuy n; - Thông báo m i th u iv i u th u r ng rãi; - Danh sách nhà th u ư c m i tham gia u th u; - K t qu l a ch n nhà th u; - Thông tin x lý vi ph m pháp lu t v u th u; - Văn b n quy ph m pháp lu t v u th u hi n hành; - Các thông tin liên quan khác. Các thông tin nêu trên ph i ư c ăng t i trên báo u th u và trang thông tin i n t v u th u theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư, ng th i có th ăng trên các phương ti n thông tin i chúng khác t o thu n ti n trong vi c ti p c n c a các t ch c và cá nhân có quan tâm. Trư ng h p t i th i i m óng th u có ít hơn 3 (ba) nhà th u n p h sơ d th u thì th trư ng cơ quan, ơn v , b ph n ư c giao nhi m v t ch c u th u cung c p d ch v s nghi p công báo cáo c p có thNm quy n quy t nh cho phép kéo dài th i i m óng th u nh m tăng thêm h sơ d th u ho c cho phép m th u ti n hành ánh giá h sơ d th u ã n p. b) u th u h n ch : u th u h n ch ư c áp d ng trong các trư ng h p sau ây: D ch v có yêu c u cao v k thu t, ho c k thu t có tính c thù, d ch v có tính ch t nghiên c u, th nghi m mà ch có m t s nhà cung c p có kh năng áp ng yêu c u c a d ch v . Khi th c hi n u th u h n ch , ph i m i t i thi u 5 (năm) nhà cung c p ư c xác nh là có năng l c và kinh nghi m tham gia u th u; trư ng h p th c t có ít hơn năm nhà cung c p, cơ quan t ch c m i th u ph i báo cáo ngư i có thNm quy n quy t
 10. nh u th u xem xét, quy t nh cho phép ti p t c t ch c u th u h n ch ho c áp d ng hình th c l a ch n khác. c) Ch nh th u: Áp d ng trong trư ng h p t ng giá tr c a d ch v s nghi p công t ngu n ngân sách nhà nư c dư i 500.000.000 ng (năm trăm tri u ng) và k ho ch u th u, d toán gói th u ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh. Trư ng h p th y c n thi t thì th trư ng cơ quan, ơn v có thNm quy n quy t nh t ch c u th u i v i d ch v có t ng tr giá dư i 500.000.000 ng (năm trăm tri u ng). Khi th c hi n ch nh th u, ph i l a ch n m t nhà cung c p ư c xác nh là có năng l c và kinh nghi m áp ng các yêu c u c a d ch v và ph i tuân th quy trình th c hi n ch nh th u. 8. ánh giá h sơ d th u quy nh t i i u 14 Quy t nh s 39/2008/Q -TTg th c hi n như sau: Cơ quan t ch c u th u ch u trách nhi m ánh giá h sơ d th u i v i d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c. Vi c ánh giá h sơ d th u ph i căn c vào tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u và các yêu c u khác trong h sơ m i th u b o m l a ch n ư c nhà cung c p có năng l c, kinh nghi m, có gi i pháp kh thi th c hi n cung c p d ch v s nghi p công. Trình t ánh giá h sơ d th u theo các bư c ánh giá sơ b , ánh giá chi ti t và àm phán h p ng th c hi n theo i u 18 và i u 19 Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. a) ánh giá sơ b h sơ d th u: Vi c ánh giá sơ b h sơ d th u căn c vào: - Tính h p l c a ơn d th u; - Tư cách h p l c a nhà cung c p; - Tính h p l c a d ch v cung c p; - S lư ng b n g c và các b n sao h sơ d th u; -B o m d th u; - Bi u chào hàng; - Năng l c, kinh nghi m c a nhà cung c p trong 03 năm liên ti p; - Các yêu c u khác ư c quy nh trong h sơ m i th u. Trư ng h p nhà cung c p không áp ng ư c m t trong nh ng yêu c u ã nêu trong h sơ m i th u thì b lo i không ư c xem xét ti p.
 11. b) ánh giá chi ti t h sơ d th u: Vi c ánh giá h sơ d th u c n i sâu vào các n i dung: - Kinh nghi m c a cơ s cung c p d ch v như th i gian cung c p d ch v , s năm ho t ng cung c p d ch v ...; - Năng l c c th như cơ s v t ch t k thu t, s lư ng lao ng, cán b chuyên môn...; - Năng l c v tài chính bao g m t ng giá tr tài s n, giá tr tài s n tham gia vào cung ng d ch v , doanh thu hàng năm, l i nhu n trư c thu và sau thu , giá tr các h p ng ang th c hi n cung ng, kh năng tín d ng... b1) Phương pháp ánh giá h sơ d th u: S d ng phương pháp thang i m ánh giá, x p h ng h sơ d th u. b2) Cách ánh giá: - ánh giá v k thu t, nghi p v : Tiêu chuNn ánh giá v m t k thu t s d ng thang i m 100 ánh giá, bao g m các n i dung: + Kinh nghi m và năng l c c a nhà cung c p. Thang i m i v i n i dung này t 10 n 20 i m; + Công ngh s d ng th c hi n cung ng d ch v s nghi p công. thang i m i v i n i dung này quy nh t 30 n 40 i m; + Nhân s c a nhà cung c p th c hi n gói th u ; thang i m i v i n i dung này quy nh t 60 n 40 i m. i m k thu t, nghi p v ư c xác nh b ng t ng s i m c a 03 n i dung trên. M c i m t i thi u v k thu t, nghi p v do cơ quan m i th u quy t nh nhưng không ư c quy nh th p hơn 70% t ng s i m. H sơ d th u không t i m t i thi u v m t k thu t thì b lo i vì không áp ng yêu c u v m t k thu t. - ánh giá v m t tài chính: S d ng thang i m 100 ánh giá. Trư c khi xác nh i m v m t tài chính, giá c a h sơ d th u ph i ư c s a l i và hi u ch nh; i m tài chính i v i t ng h sơ d th u ư c xác nh như sau: i m tài chính Giá th p nh t trong s các nhà th u (c a h sơ d th u = ( ã vư t qua ánh giá v k thu t) x 100 ang xét) Giá d th u (c a h sơ d th u ang xét) - ánh giá v th i gian cung ng d ch v s nghi p công: S d ng thang i m 100 ánh giá. T tr ng i m v m t th i gian quy nh t 1% - 2% t ng s i m; - ánh giá t ng h p: Tiêu chuNn ánh giá t ng h p ư c xây d ng trên cơ s tiêu chuNn ánh giá v m t k thu t, ánh giá v m t tài chính và ánh giá v th i gian
 12. cung ng d ch v s nghi p công, trong ó t tr ng i m v m t k thu t, nghi p v không ư c quy nh th p hơn 70% t ng s i m và t tr ng i m v m t tài chính không ư c quy nh cao hơn 30% t ng s i m; T tr ng i m v m t th i gian quy nh t 1% - 2% t ng s i m; Nhà cung c p có i m t ng h p cao nh t ư c cơ quan t ch c u th u x p th nh t khi trình cơ quan thNm nh k t qu l a chon nhà cung c p. i m t ng h p i v i m t h sơ d th u ư c xác nh theo công th c sau: i m t ng h p = i m k thu t x (K) + i m tài chính x (C) + i m th i gian x (T) Trong ó: K: Là t tr ng i m v m t k thu t (quy nh trong thang i m t ng h p). C: Là t tr ng i m v m t tài chính (quy nh trong thang i m t ng h p). T: Là t tr ng i m v m t th i gian (quy nh trong thang i m t ng h p). Và tho mãn các i u ki n: K + C + T = 100 % K ≥ 70% C ≤ 30 % 1% ≤ T ≤ 2% i m k thu t: Là s i m c a h sơ d th u ư c xác nh t i bư c ánh giá v m t k thu t theo quy nh nêu trên. i m tài chính: Là s i m c a h sơ d th u ư c xác nh t i bư c ánh giá v m t tài chính theo quy nh t i i m b kho n này. i m th i gian: là s i m c a h sơ d th u ư c xác nh cho th i gian th c hi n d ch v s nghi p công (t khi b t u n khi k t thúc). Nh ng v n v thông tin trong u th u, x lý u th u th c hi n theo Lu t u th u. 9. H p ng giao nh n cung c p d ch v s nghi p công; i u ch nh h p ng quy nh t i i u 16 Quy t nh s 39/2008/Q -TTg th c hi n như sau: a) Sau khi k t qu u th u ư c c p có thNm quy n phê duy t, cơ quan t ch c u th u g i văn b n thông báo k t qu u th u cho các nhà cung c p tham gia d th u (bao g m c nhà cung c p trúng th u và không trúng th u). Trong thông báo k t qu u th u, bên m i th u không c n gi i thích lý do i v i nhà cung c p không trúng th u.
 13. Bên m i th u g i thông báo trúng th u t i nhà cung c p trúng th u kèm theo d th o h p ng và cùng nhà cung c p d ch v ti n hành ký h p ng theo úng quy nh c a pháp lu t. Thông báo trúng th u và h p ng giao nh n cung c p d ch v s nghi p công ư c th c hi n i v i c ba hình th c l a ch n nhà cung c p như u th u r ng rãi, u th u h n ch và ch nh th u. b) N i dung h p ng phù h p v i các n i dung ã quy nh t i h sơ m i th u và phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. Trong quá trình thương th o, hoàn thi n và ký h p ng th c hi n ph i căn c vào k t qu u th u ư c duy t và các yêu c u ã nêu trong h sơ m i th u, gi i thích và làm rõ thêm h sơ d th u c a nhà cung c p (n u th y c n thi t). Ngoài ra, các bên có th tho thu n b sung m t s n i dung khác trong h p ng nhưng không trái v i các quy nh c a pháp lu t. Sau khi nh n ư c thông báo trúng th u, nhà cung c p ph i g i thư ch p thu n và thương th o h p ng v i bên m i th u theo th i h n quy nh trong h sơ m i th u. N u quá th i h n quy nh t i thông báo trúng th u mà nhà cung c p t ch i thương th o, ho c không ch p thu n thì cơ quan t ch c u th u báo cáo ngư i có thNm quy n quy t nh hu k t qu u th u trư c ó, xem xét quy t nh ch n nhà cung c p x p h ng k ti p m i thương th o, hoàn thi n h p ng cung c p d ch v s nghi p công. Nhà cung c p t ch i thương th o h p ng không ư c nh n l i ti n m b o d th u ã óng trư c ó. c) Trong quá trình th c hi n h p ng có phát sinh tình hu ng, khó khăn cho vi c th c hi n h p ng thì bên m i th u, nhà cung c p ph i báo cáo cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh. Vi c gi i quy t ki n ngh trong u th u d ch v s nghi p công th c hi n theo quy nh c a Lu t u th u và Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. 10. t hàng cung c p d ch v s nghi p công quy nh t i i u 18 Quy t nh s 39/2008/Q -TTg th c hi n như sau: a) D ch v s nghi p công không i u ki n u th u ư c th c hi n theo phương th c t hàng. ThNm quy n quy t nh t hàng như sau: - Th trư ng cơ quan trung ương quy t nh t hàng i v i d ch v s nghi p công không i u ki n u th u, các tài, d án nghiên c u khoa h c ư c b trí t ngân sách trung ương; y quy n cho Th trư ng cơ quan chuyên môn tr c thu c th c hi n t hàng cung c p d ch v i v i các d ch v s nghi p công thu c nhi m v chi c a ngân sách trung ương ; - Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh t hàng i v i d ch v s nghi p công không i u ki n u th u, các tài, d án nghiên c u khoa h c ư c b trí
 14. t ngân sách a phương; y quy n cho Th trư ng các cơ quan chuyên môn tr c thu c th c hi n t hàng cung c p d ch v i v i các d ch v s nghi p công thu c nhi m v chi c a ngân sách a phương. b) Nhà cung c p d ch v s nghi p công ph i có năng l c v v n, trình k thu t, công ngh s n xu t, trình qu n lý và tay ngh c a ngư i lao ng áp ng ư c các yêu c u c a h p ng t hàng. c) Căn c t hàng d ch v s nghi p công: - Căn c vào Quy t nh c a ngư i có thNm quy n quy t nh t hàng i v i d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c. - ơn giá, ho c giá c a d ch v công cung c p theo phương th c t hàng ư c xác nh trên cơ s áp d ng các nh m c kinh t k thu t, nh m c chi phí hi n hành do cơ quan có thNm quy n ban hành. i v i d ch v s nghi p công thu c danh m c nhà nư c ph i thNm nh giá thì ơn giá t hàng là thông báo thNm nh giá c a cơ quan qu n lý giá theo quy nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh giá và quy nh c a pháp lu t có liên quan. Trên cơ s d toán ư c giao và ơn giá ho c giá d ch v s nghi p công ư c các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy t nh, cơ quan t hàng xác nh s lư ng, kh i lư ng, ch t lư ng d ch v s nghi p công ký h p ng t hàng. d) N i dung h p ng t hàng, i u ch nh giá tr h p ng t hàng th c hi n theo quy nh t i i u 20, 21 c a Quy ch kèm theo Quy t nh s 39/2008/Q -TTg ban hành Quy ch u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c. - Vi c i u ch nh h p ng ch áp d ng trong th i gian th c hi n h p ng theo h p ng ã ký và ph i ư c ngư i có thNm quy n quy t nh t hàng xem xét, quy t nh. Giá h p ng sau khi i u ch nh không ư c vư t d toán, t ng d toán ho c giá d ch v trong k ho ch t hàng ã ư c duy t và ph i ư c ngư i có thNm quy n quy t nh t hàng cho phép; - Trư ng h p có phát sinh h p lý nh ng công vi c ngoài ph m vi t hàng thì ngư i ký h p ng t hàng tho thu n v i nhà cung c p ã ký h p ng tính toán b sung các công vi c phát sinh và báo cáo ngư i có thNm quy n quy t nh t hàng xem xét, quy t nh. ) Thanh toán i v i d ch v s nghi p công th c hi n theo phương th c t hàng căn c vào: -H p ng t hàng ã ư c ký k t gi a cơ quan t hàng v i nhà cung c p; - Biên b n nghi m thu s lư ng, kh i lư ng, ch t lư ng d ch v s nghi p công hoàn thành gi a cơ quan t hàng v i nhà cung c p; - Giá, ơn giá thanh toán do các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy t nh;
 15. - Các tài li u khác có liên quan. Trình t và th t c thanh toán, quy t toán s n phNm, d ch v s nghi p công th c hi n theo Quy nh t i Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n. 11. Giao nhi m v cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c quy nh t i i u 24 Quy t nh s 39/2008/Q -TTg th c hi n như sau: D ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c chưa i u ki n th c hi n u th u (quy nh t i i u 5Quy t nh s 39/2008/Q -TTg và m c 2 thông tư này); ho c t hàng (quy nh t i i u 18 Quy t nh s 39/2008/Q -TTg và m c 10 thông tư này) thì Th trư ng cơ quan trung ương, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh giao nhi m v cho ơn v s nghi p công l p tr c thu c th c hi n theo quy nh hi n hành. Vi c phân b d toán ngân sách, thanh toán, quy t toán kinh phí giao nhi m v , th c hi n theo Quy nh t i Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n Ngh nh. 12. L p và ch p hành, quy t toán v n ngân sách nhà nư c khi th c hi n u th u cung c p d ch v s nghi p công quy nh t i i u 2 2 Quy t nh s 39/2008/Q -TTg th c hi n như sau: a) L p d toán: Căn c vào nhi m v , n i dung d ch v s nghi p công c n ph i u th u, t hàng; các ơn v ư c giao th c hi n u th u, t hàng d ch v s nghi p công l p d toán ngân sách i v i d ch v s nghi p công th c hi n u th u, t hàng g i cơ quan ch qu n c p trên t ng h p g i cơ quan tài chính cùng c p t ng h p trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c hi n hành. b) Phân b và giao d toán ngân sách v u th u cung c p d ch v s nghi p công: Trên cơ s d toán ư c c p có thNm quy n quy t nh, d toán giao cho các ơn v tr c thu c ph i phân nh rõ d toán th c hi n nhi m v u th u, t hàng i v i các d ch v s nghi p công. Các ơn v s nghi p công t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên ho c do ngân sách nhà nư c b o m toàn b chi phí ho t ng ư c phép l p d toán chi phí trong u th u và t ng h p chung trong d toán ngân sách hàng năm trình c p có th m quy n phê duy t. c) Căn c d toán ư c c p có thNm quy n giao, các ơn v ư c phân c p th c hi n t ch c u th u ( t hàng) cung c p d ch v s nghi p công trong ph m vi d toán ngân sách ư c giao. d) Nhà cung c p là ơn v s nghi p khi trúng th u ho c ư c nh n t hàng cung c p d ch v s nghi p công ph i theo dõi, h ch toán riêng ph n kinh phí ư c nh n do u th u ho c t hàng em l i, và ph i th c hi n các nghĩa v v tài chính (n u có).
 16. ) i v i các d ch v s nghi p công ư c phép thu phí t i tư ng s d ng d ch v s nghi p công (như ào t o, d y ngh , y t …) có quy nh v thu phí, h c phí thì ph n thu phí, h c phí l i theo ch quy nh s ư c tính vào giá gói th u, giá d th u, giá trúng th u, giá h p ng. Các lo i giá trên s bao g m hai ph n: Kinh phí nhà nư c b o m và kinh phí thu t i tư ng s d ng. Nhà cung c p d ch v ư c phép thu ph n h c phí, vi n phí t i tư ng s d ng d ch v s nghi p công theo quy nh c a pháp lu t bù p m t ph n chi phí và quy t toán cùng v i kho n chi do ngân sách nhà nư c b o m theo quy nh hi n hành. e) Chênh l ch thu l n hơn chi t h p ng cung c p d ch v s nghi p công ư c th c hi n như sau: - i v i nhà cung c p là ơn v s nghi p công l p, sau khi th c hi n các nghĩa v tài chính i v i nhà nư c (n p các lo i thu theo quy nh), ph n còn l i ư c s d ng theo kho n 1 i u 26 c a Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; - i v i nhà cung c p là doanh nghi p, th c hi n h ch toán theo quy nh c a Lu t doanh nghi p; - i v i nhà cung c p là cá nhân, ơn v ngoài công l p t quy t nh sau khi ã th c hi n các nghĩa v v tài chính i v i nhà nư c ; f) Nhà cung c p d ch v s nghi p công th c hi n quy t toán v n và quy t toán h sơ theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. 13. T ch c ki m tra, giám sát th c hi n quy nh t i i u 25 Quy t nh s 39/2008/Q -TTg th c hi n như sau: a) i v i cơ quan qu n lý nhà nư c: - Th trư ng cơ quan trung ương ch u trách nhi m ch o t ch c ki m tra, theo dõi và giám sát vi c th c hi n u th u ho c t hàng cung c p d ch v s nghi p công i v i các d ch v s nghi p công thu c nhi m v chi c a ngân sách trung ương. - Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m ch o t ch c ki m tra theo dõi và giám sát vi c th c hi n u th u ho c t hàng cung c p d ch v s nghi p công do nhà nư c t hàng i v i các d ch v s nghi p công thu c nhi m v chi c a ngân sách a phương. b) i v i cơ quan tài chính: B Tài chính, S Tài chính t nh, thành ph tr c thu c trung ương và cơ quan tài chính chuyên ngành th c hi n qu n lý nhà nư c v tài chính trong ho t ng u th u, t hàng, giao nhi m v cung c p d ch s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c; - ThNm tra vi c phân b d toán ngân sách nhà nư c cho các d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c. Trư ng h p phát hi n vi c phân b không phù h p v i
 17. n i dung trong d toán do cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao, không úng chính sách, ch , tiêu chuNn, nh m c quy nh, thì yêu c u cơ quan phân b ngân sách i u ch nh l i; c) Kho b c Nhà nư c có trách nhi m: - Căn c vào d toán ngân sách ư c giao c a bên m i th u và h p ng cung c p d ch v s nghi p công ã ký gi a bên m i th u và nhà cung c p, Kho b c Nhà nư c t m ng t i thi u 30% giá tr h p ng cho nhà cung c p tri n khai th c hi n công vi c; - Ki m soát các h sơ, ch ng t chi và th c hi n chi tr , thanh toán k p th i các kho n chi t ngân sách nhà nư c theo ti n th c hi n h p ng; tham gia v i cơ quan tài chính, cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n trong vi c ki m tra tình hình s d ng ngân sách nhà nư c; xác nh n s th c chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c c a các nhà cung c p d ch v s nghi p công s d ng ngân sách nhà nư c. 14. Hi u l c thi hành a) Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. b) Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c ngh các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph n nh v B Tài chính k p th i gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư TW ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh ,thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW ng; -Văn phòng Qu c H i; -Văn phòng Ch t ch nư c; Ph m S Danh - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án NDTC; Ki m toán NN; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S Tài chính, Kho b c NN các t nh,TP tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Công báo ,Website CP, Website BTC; - Các V : CST, NSNN, C c QLCS; - Lưu VT, V HCSN.
Đồng bộ tài khoản