Thông tư số 11/1999/TT-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
72
lượt xem
1
download

Thông tư số 11/1999/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11/1999/TT-BTM về Quy chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 11/1999/TT-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/1999/TT-BTM Hà N i, ngày 11 tháng 5 năm 1999 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 11/1999/TT-BTM NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 219/1998/Q -TTG NGÀY12/11/1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH BAN HÀNH QUI CH KHU V C KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N KINH T VÀ THƯƠNG M I LAO B O, T NH QU NG TRN Thi hành Quy t nh s 219/1998/Q -TTg ngày 12/11/1998 c a Th tư ng Chính ph ban hành Qui ch Khu v c khuy n khích phát tri n kinh t và thương m i Lao B o, t nh Qu ng Tr , dư i ây g i là Qui ch Khu thương m i Lao B o, B Thương m i hư ng d n nh ng v n có liên quan n ho t ng thương m i t i Khu thương m i Lao B o như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI HO T NG THƯƠNG M I T I KHU THƯƠNG M I LAO B O 1.- i tư ng ho t ng thương m i a. Thương nhân Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t có tr s chính t i Khu thương m i Lao B o và chi nhánh c a thương nhân Vi t Nam t i Khu thương m i Lao B o ư c Ban qu n lý Khu thương m i Lao B o c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, dư i ây g i là thương nhân Vi t Nam t i Khu thương m i Lao B o. b. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c cơ quan có thNm quy n c p Gi y phép u tư t i Khu thương m i Lao B o và chi nhánh c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam t t i Khu thương m i Lao B o, dư i ây g i là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Khu thương m i Lao B o. c. Chi nhánh c a thương nhân nư c ngoài ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép thành l p t i Khu thương m i Lao B o theo các qui nh c a pháp lu t Vi t Nam v Chi nhánh c a thương nhân nư c ngoài t i Vi t Nam, dư i ây g i là Chi nhánh c a thương nhân nư c ngoài t i Khu thương m i Lao B o. Các i tư ng ho t ng thương m i t i Khu thương m i Lao B o theo Kho n a, b và c nêu trên ư c g i là doanh nghi p Khu thương m i Lao B o. 2.- Ph m vi ho t ng thương m i
  2. Doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ư c ho t ng thương m i theo qui nh t i Chương II Lu t Thương m i, i u 3 Quy ch Khu thương m i Lao B o, c th như sau: a. Thương nhân Vi t Nam t i Khu thương m i Lao B o ư c ho t ng thương m i theo n i dung c a Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và theo Thông tư hư ng d n này. b. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Khu thương m i Lao B o ư c ho t ng thương m i theo n i dung c a Gi y phép u tư và theo Thông tư hư ng d n này. c. Chi nhánh c a thương nhân nư c ngoài t i Khu thương m i Lao B o ư c ho t ng thương m i theo n i dung c a Gi y phép thành l p chi nhánh và theo Thông tư hư ng d n này. II. HO T NG THƯƠNG M I T I KHU THƯƠNG M I LAO B O 1.- Xu t khNu, nh p khNu hàng hoá a. Doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ư c xu t khNu, nh p khNu hàng hóa theo nhu c u kinh doanh c a doanh nghi p, tr các lo i hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu c a Vi t Nam. b. i v i hàng hóa thu c Danh m c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu có i u ki n (hàng hoá xu t khNu, nh p khNu có h n ng ch, có gi y phép c a B Thương m i ho c các B qu n lý ngành), doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ph i ư c cơ quan có thNm quy n phân b h n ng ch ho c c p gi y phép. Trư ng h p hàng hoá thu c Danh m c này do Doanh nghi p Khu thương m i Lao B o nh p khNu t doanh nghi p n i a Vi t Nam xu t khNu ra nư c ngoài, khi xu t khNu doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ph i xu t trình văn b n c a cơ quan có thNm quy n phân b h n ng ch ho c c p gi y phép cho doanh nghi p n i a Vi t Nam. c. Doanh nghi p Khu thương m i Lao B o xu t khNu, nh p khNu các lo i hàng hoá mà Lào và qu c t không c m nhưng thu c Danh m c hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu c a Vi t Nam thì ph i ư c phép c a Th tư ng Chính ph Vi t Nam. d. Thương nhân Vi t Nam t i Khu thương m i Lao B o ư c mua hàng hoá t n i a Vi t Nam xu t khNu ho c bán t i Vi t Nam và ư c nh p khNu hàng hoá t nư c ngoài vào n i a Vi t Nam kinh doanh như các doanh nghi p n i a Vi t Nam theo các qui nh c a pháp lu t Vi t Nam . e. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Khu thương m i Lao B o ư c mua hàng hoá t n i a Vi t Nam xu t khNu ra nư c ngoài như các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i n i a Vi t Nam theo các qui nh c a pháp lu t Vi t Nam .
  3. g. Chi nhánh c a thương nhân nư c ngoài t i Khu thương m i Lao B o ư c mua hàng hoá t n i a Vi t Nam xu t khNu ra nư c ngoài và ư c nh p khNu hàng hoá t nư c ngoài bán n i a Vi t Nam theo Danh m c hàng hoá mà Chi nhánh thương nhân nư c ngoài ư c phép kinh doanh t i Vi t Nam theo các qui nh c a pháp lu t Vi t Nam v Chi nhánh c a thương nhân nư c ngoài t i Vi t Nam. h. Doanh nghi p Khu thương m i Lao B o và cư dân Khu thương m i Lao B o ư c mua hàng hoá t n i a Vi t Nam vào Khu thương m i Lao B o ph c v nhu c u s d ng hàng ngày; th t c theo quy nh c a T ng c c H i quan. 2.- Kinh doanh t m nh p tái xu t hàng hóa a. T t c doanh nghi p Khu thương m i Lao B o u ư c kinh doanh t m nh p tái xu t các lo i hàng hóa. Vi c kinh doanh t m nh p tái xu t hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu ph i ư c B Thương m i ch p thu n b ng văn b n. b. Kinh doanh t m nh p tái xu t hàng hóa g m: - Nh p khNu hàng hoá t nư c ngoài xu t khNu ra nư c ngoài, có làm th t c nh p khNu hàng hoá vào Khu thương m i Lao B o và làm th t c xu t khNu chính hàng hoá ó ra kh i Khu thương m i Lao B o. - Nh p khNu hàng hoá t n i a Vi t Nam xu t khNu ra nư c ngoài ho c nh p khNu hàng hoá t nư c ngoài xu t khNu vào n i a Vi t Nam, có làm th t c nh p khNu hàng hoá vào Khu thương m i Lao B o và làm th t c xu t khNu chính hàng hoá ó ra kh i Khu thương m i Lao B o. c. Vi c kinh doanh t m nh p tái xu t ư c th c hi n theo Qui ch kinh doanh theo phương th c t m nh p tái xu t ban hành kèm theo Quy t nh s 1311/1998/Q - BTM ngày 31/10/1998 c a B trư ng B Thương m i tr qui nh t i i u 3, i u 4 và các qui nh v h sơ làm th t c H i quan có liên quan n các i u nói trên c a Qui ch này. 3.- Kinh doanh chuy n khNu hàng hóa a. T t c doanh nghi p Khu thương m i Lao B o u ư c kinh doanh chuy n khNu các lo i hàng hoá. b. Kinh doanh chuy n khNu hàng hóa g m: - Mua hàng hoá t nư c ngoài bán l i cho m t nư c ngoài khác mà không làm th t c nh p khNu hàng hoá ó vào Khu thương m i Lao B o. - Mua hàng hoá t nư c ngoài bán l i vào n i a Vi t Nam mà không làm th t c nh p khNu hàng hoá ó vào Khu thương m i Lao B o. - Mua hàng hoá t n i a Vi t Nam bán l i cho nư c ngoài mà không làm th t c nh p khNu hàng hoá ó vào Khu thương m i Lao B o.
  4. c. Vi c kinh doanh chuy n khNu ư c th c hi n theo Qui ch kinh doanh theo phương th c chuy n khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 1311/1998/Q -BTM ngày 31/10/1998 c a B trư ng B Thương m i tr quy nh t i i u 3, i u 4 và các qui nh v h sơ làm th t c H i quan có liên quan n các i u nói trên c a Qui ch này. 4.- Quá c nh hàng hoá qua Khu thương m i Lao B o a. Doanh nghi p Khu thương m i Lao B o chuyên kinh doanh d ch v giao nh n, v n chuy n hàng hoá ư c kinh doanh d ch v v n chuy n hàng hoá quá c nh qua Khu thương m i Lao B o. b. Vi c quá c nh hàng hoá t nư c ngoài qua Khu thương m i Lao B o ra nư c ngoài ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. c. Hàng hoá c a doanh nghi p n i a Vi t Nam i qua Khu thương m i Lao B o xu t khNu ra nư c ngoài ho c nh p khNu vào n i a Vi t Nam ư c làm th t c h i quan t i c a khNu u tiên vào Khu thương m i Lao B o. 5.- Gia công hàng hóa a. Thương nhân Khu thương m i Lao B o ư c nh n gia công cho nư c ngoài, cho n i a Vi t Nam và ư c t gia công nư c ngoài, n i a Vi t Nam. b. Vi c gia công hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu ph i tuân th các qui nh t i M c 2 Ph n II Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph v ho t ng xu t khNu, nh p khNu, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài. Thương nhân Khu thương m i Lao B o gia công hàng hoá t m ng ng xu t khNu, nh p khNu không ph i có văn b n ch p thu n c a B Thương m i. 6.- Ch Khu thương m i Lao B o Ch Khu thương m i Lao B o g m ch biên gi i Lao B o và ch trong Khu thương m i Lao B o. a. Ch biên gi i Lao B o: - i tư ng ư c kinh doanh t i ch biên gi i Lao B o: Doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ư c Ban qu n lý ch biên gi i Lao B o ch p thu n b trí a i m kinh doanh t i ch ; Cư dân có h khNu thư ng trú và t m trú t i huy n Hư ng Hóa, k c Khu thương m i Lao B o, t nh Qu ng Tr ư c Ban qu n lý ch biên gi i Lao B o b trí a i m kinh doanh t i ch và ăng ký kinh doanh theo qui nh;
  5. Thương nhân c a huy n SêPôn, t nh Xa-van-na-khét c a Lào ư c Ban qu n lý ch biên gi i Lao B o ch p thu n b trí a i m kinh doanh t i ch và ư c Ban qu n lý Khu thương m i Lao B o c p s kinh doanh. - U quy n Ban qu n lý Khu thương m i Lao B o thành l p, gi i th ch biên gi i Lao B o; thành l p, gi i th Ban qu n lý ch biên gi i Lao B o; qui nh ch c năng, nhi m v c a Ban qu n lý ch biên gi i Lao B o sau khi ã báo cáo và ư c U ban Nhân dân t nh Qu ng Tr ch p thu n phù h p v i Qui ch t ch c và qu n lý ch biên gi i Vi t Nam - Lào ban hành kèm theo Quy t nh s 0807/1998/Q -BTM ngày 15/07/1998 c a B trư ng B Thương m i. b. Ch trong Khu thương m i Lao B o: Ch trong Khu thương m i Lao B o ư c t ch c và qu n lý theo Thông tư s 15/TM-CSTNTN ngày 16/10/1996 c a B Thương m i hư ng d n v t ch c và qu n lý ch . Riêng vi c qui ho ch và thành l p các ch thu c lo i 1 và lo i 2, k c vi c quy t nh thành l p Ban qu n lý ch , giao cho Ban qu n lý Khu thương m i Lao B o th c hi n. III. HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRONG KHU THƯƠNG M I LAO B O VÀ VI C TH C HI N CHÍNH SÁCH ƯU ÃI PHÁT TRI N THƯƠNG M I MI N NÚI 1.- Hàng hoá lưu thông a. Hàng hoá trong Khu thương m i Lao B o ư c t do lưu thông, tr hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n (Danh m c 1) ban hành kèm theo Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03/3/1999 c a Chính ph . b. i v i hàng hoá c bi t h n ch kinh doanh qui nh t i M c 1 thu c Danh m c hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh (Danh m c 2) ban hành kèm theo Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03/3/1999 c a Chính ph , doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ch ư c kinh doanh sau khi ư c B qu n lý ngành c p Gi y phép kinh doanh. c. i v i hàng hoá, d ch v thương m i kinh doanh có i u ki n qui nh t i M c 1 thu c Danh m c hàng hoá, d ch v thương m i kinh doanh có i u ki n (Danh m c 3) ban hành kèm theo Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03/3/1999 c a Chính ph , doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ch ư c kinh doanh sau khi ư c S qu n lý ngành c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh. 2.- Vi c th c hi n chính sách ưu ãi phát tri n thương m i mi n núi Doanh nghi p Khu thương m i Lao B o ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo quy nh t i Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31.3.1998 c a Chính ph v phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c. IV. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
  6. Mai Văn Dâu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản