Thông tư số 11-LĐ-TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
2
download

Thông tư số 11-LĐ-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11-LĐ-TT về việc hướng dẫn thi hành chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công nhân, viên chức đi học các trường, lớp tại chức, hàm thụ trung học chuyên nghiệp và đại học do Bộ Lao động ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 11-LĐ-TT

  1. B LAO Đ NG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11-LĐ-TT Hà N i, ngày 27 tháng 06 năm 1964 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH CH Đ ĐÃI NG Đ I V I CÁN B , CÔNG NHÂN, VIÊN CH C ĐI H C CÁC TRƯ NG, L P T I CH C, HÀM TH TRUNG H C CHUYÊN NGHI P VÀ Đ I H C B TRƯ NG B LAO Đ NG Kính g i: - Các ông b trư ng các b , Đ ng kính g i: - Th trư ng các cơ quan ngang b , - Cơ quan tr c thu c h i đ ng chính ph , - Cơ quan và đoàn th trung ương. - Các ông ch t ch y ban hành chính khu, thành, t nh, - Các ông giám đ c s , trư ng ty, - Trư ng phòng lao đ ng, - T ng công đoàn vi t-nam, Th tư ng Chính ph ra Ngh đ nh s 101-TTg ngày 11-10-1962 ban hành quy ch chung v t ch c các trư ng, l p t i ch c trung h c chuyên nghi p và đ i h c, Ch th s 96- TTg ngày 30-09-1963 quy đ nh ch đ ngh công tác, ngh s n xu t cho cán b , công nhân, viên ch c theo h c các trư ng, l p nói trên. V a r i, Th tư ng Chính ph ban hành Thông tư s 16-TTg ngày 24-02-1964, đi m 2 quy đ nh m c lương kh i đi m m i đ i v i h c sinh t t nghi p các trư ng trung h c chuyên nghi p và sinh viên t t nghi p các trư ng đ i h c. Thi hành các văn b n c a Th tư ng Chính ph , B Lao đ ng ra Thông tư này hư ng d n ch đ đãi ng đ i v i cán b , công nhân, viên ch c đi h c các trư ng, l p t i ch c, hàm th trung h c chuyên nghi p và đ i h c, c th như sau: I. QUY N L I C A H C VIÊN TRONG TH I GIAN H C T P A. Cách tính th i gian ngh : Th i gian ngh công tác, ngh s n xu t đ ôn t p, ki m tra, thi t t nghi p ho c làm lu n án, làm đ án thi t k hay th c t p chuyên khoa đã quy đ nh các đi m 1, 2 trong Ch th s 96-TTg ngày 30-09-1963 c a Th tư ng Chính ph . Th i gian ngh y tính theo l ch
  2. (tu n, tháng l ch). Trư ng h p do s s p x p c a nơi m trư ng, l p ho c do nhu c u công tác, h c viên ph i ngh nhi u l n xen k vào các ngày làm vi c thì tính 26 ngày lao đ ng là m t tháng ngh . B. V n đ tr lương và các ph c p trong th i gian ngh : Trong th i gian ngh nói trên, h c viên đư c hư ng nguyên lương (lương c p b c ho c lương ch c v , không ph i lương tr theo s n ph m); n u hư ng lương tháng thì l y ti n lương tháng li n k trư c khi ngh đ ti p t c tr lương trong th i gian ngh : n u hư ng lương ngày thì áp d ng như Thông tư s 19-LĐ-TT ngày 30-07-1960 c a B Lao đ ng (Thông tư v vi c thi hành ch đ lương ngày trong khu v c s n xu t). Ngoài quy n l i đư c hư ng nguyên lương, h c viên còn đư c hư ng các ph c p hi n đang hư ng như: ph c p khu v c, ph c p k thu t, ph c p cho cán s , nhân viên công trư ng, ph c p thâm niên đ c bi t cho m t s ngh , vv… (tr các ph c p có tính ch t không thư ng xuyên khi làm thì hư ng, không làm thì thôi như: ph c p gi ng d y, ph c p tr c b nh vi n, ph c p l n theo đ sâu, ph c p lưu đ ng cho lái xe v n t i, ph c p lưu đ ng cho công nhân, viên ch c làm công tác thăm dò, kh o sát, đo đ c, vv…). Đi u ki n và th i gian đư c hư ng t ng ch đ ph c p, áp d ng như các văn b n hi n hành. Lương và ph c p c a h c viên trong th i gian ngh do các cơ quan, xí nghi p có ngư i đi h c tr . II. QUY N L I C A H C VIÊN SAU KHI T T NGHI P A. M c lương kh i đi m: Sau khi t t nghi p, h c viên đư c hư ng các m c lương kh i đi m như h c viên t t nghi p các trư ng t p trung, B Lao đ ng đã quy đ nh đi m 1, trong Thông tư s 04- LĐ-TT ngày 09-03-1964 và các văn b n k ti p. B. Đi u ki n đư c hư ng các m c lương kh i đi m nói trên: 1. H c viên ph i đư c đào t o đúng quy ch v t ch c các trư ng, l p trung h c chuyên nghi p và đ i h c t i ch c đã quy đ nh Ngh đ nh s 101-TTg ngày 11 tháng 10 năm 1962 c a Th tư ng Chính ph . 2. H c viên ph i t t nghi p và đư c s d ng đúng nghi p v , đúng ch c v đư c đào t o. C. Th i gian áp d ng các m c lương kh i đi m nói trên: Các m c lương kh i đi m nói trên đư c áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 1964. Trong khi áp d ng c n chú ý:
  3. 1. Nh ng h c viên đã t t nghi p mà cơ quan, xí nghi p đã x p lương trư c 01-01-1964 theo các m c lương kh i đi m cũ thì đư c ti p t c hư ng như cũ. 2. Nh ng h c viên m i t t nghi p t 01-01-1964 l i đây mà cơ quan, xí nghi p đã x p lương theo các m c lương kh i đi m cũ thì t 01-07-1964 s x p l i và hư ng m c lương kh i đi m m i, nhưng không ph i truy hoàn kho n ti n đã hư ng cao hơn trong th i gian trư c 01-07-1964. D. Cách x p lương sau khi t t nghi p, đư c s d ng đúng nghi p v , đúng ch c v đư c đào t o: 1. Nh ng ngư i mà b c lương đã x p trư c khi t t nghi p th p hơn các m c lương quy đ nh thì đư c x p vào các m c lương y. 2. Nh ng ngư i mà b c lương đã x p trư c khi t t nghi p b ng ho c cao hơn các m c lương quy đ nh thì gi i quy t như sau: - Gi nguyên b c lương cũ, không x p l i, n u cơ quan s d ng xét th y b c lương cũ so v i công vi c đư c giao và tương quan v i nh ng ngư i cùng ch c v trong đơn v đã h p lý; - Đư c x p cao hơn m c lương kh i đi m m i. N u sau khi t t nghi p, công vi c đư c giao n ng hơn và trình đ kh năng tr i hơn rõ r t theo tương quan đơn v công tác. Đ i v i trư ng h p này, đơn v s d ng đ ngh b c lương và ph i đư c B ch qu n ho c y ban hành chính khu, thành, t nh xét duy t m i đư c thi hành. III. PH M VI VÀ Đ I TƯ NG THI HÀNH Thông tư này áp d ng đ i v i các trư ng, l p t i ch c trung h c chuyên nghi p và đ i h c m t theo đúng tinh th n Ngh đ nh s 101-TTg ngày 11-10-1962, Ch th s 96- TTg ngày 30-09-1963 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n hư ng d n c a B Giáo d c. Đ i v i h c viên t t nghi p các trư ng, l p nói trên, các B , ngành và đ a phương c n quy t đ nh xong m c lương m i trong th i gian t i đa là sáu tháng; h c viên đư c hư ng m c lương m i k t ngày có quy t đ nh x p lương, không đ t v n đ truy lĩnh. Riêng đ i v i h c viên t t nghi p các trư ng, l p sư ph m hàm th , t i ch c trung c p và đ i h c, B Giáo d c s ra văn b n hư ng d n sau. Trong quá trình thi hành, n u g p các m c m u gì, đ ngh các B , các ngành, các đ a phương ph n nh cho B Lao đ ng bi t đ góp ý ki n gi i quy t.
  4. KT. B TRƯ NG B LAO Đ NG TH TRƯ NG Nguy n Đăng
Đồng bộ tài khoản