Thông tư số 110/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
10
download

Thông tư số 110/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 110/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 110/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 110/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ KHAI THÁC VÀ S D NG TƯ LI U O C-B N Căn c Ngh quy t s 08/2008/NQ-CP ngày 31/3/2008 c a Chính ph v phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 3 năm 2008; Căn c Ngh nh s 12/2002/N -CP ngày 22/01/2002 c a Chính ph v ho t ng o c và b n ; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Sau khi có ý ki n c a B Tài nguyên Môi trư ng t i Công văn s 3075/BTNMT-TC ngày 15/8/2008, B Tài chính hư ng d n th c hi n v phí khai thác và s d ng tư li u o c-b n như sau: I. PH M VI, I TƯ NG ÁP D NG: 1. Thông tư này áp d ng i v i vi c thu, n p, qu n lý, s d ng phí khai thác và s d ng tư li u o c, b n do Nhà nư c qu n lý t i Trung tâm Thông tin d li u o c và b n thu c C c o c và b n , B Tài nguyên và Môi trư ng. 2. i tư ng n p phí: T ch c, cá nhân có khai thác, s d ng tư li u o cb n t i Trung tâm Thông tin d li u o c và b n thu c C c o c và b n , B Tài nguyên và Môi trư ng. II. M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ KHAI THÁC VÀ S D NG TƯ LI U O C-B N : 1. M c thu phí khai thác và s d ng tư li u o c - b n ư c quy nh c th t i Bi u m c thu phí khai thác và s d ng tư li u o c - b n ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Phí khai thác và s d ng tư li u o c-b n là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c. 3. ơn v thu phí khai thác và s d ng tư li u o c-b n có trách nhi m: a) M tài kho n "t m gi ti n phí" t i Kho b c nhà nư c nơi cơ quan thu óng tr s theo dõi, qu n lý ti n phí thu ư c. nh kỳ hàng ngày ho c hàng tu n ph i g i s
  2. ti n phí ã thu ư c vào tài kho n t m gi ti n phí và ph i t ch c h ch toán riêng kho n thu này theo ch k toán ơn v hành chính s nghi p; b) Th c hi n các qui nh v ch ng t thu phí, ng ti n thu phí, ăng ký, kê khai, thu, n p phí, quy t toán phí, h ch toán, h ch toán k toán phí và công khai ch thu phí theo úng quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007-CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . N p phí khai thác và s d ng tư li u o c - b n vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n tương ng, m c 37 m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. 4. Ti n thu phí khai thác và s d ng tư li u o c-b n ư c qu n lý, s d ng như sau: a) ơn v thu phí khai thác và s d ng tư li u o c - b n ư c trích l i 60% trên t ng s ti n phí thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c. S ti n còn l i 40% n p ngân sách nhà nư c theo qui nh c a M c l c ngân sách hi n hành. b) ơn v thu phí khai thác và s d ng tư li u o c - b n ư c s d ng s ti n phí khai thác và s d ng tư li u o c - b n l i theo t l (%) quy nh t i ti t a, i m này chi dùng cho các n i dung sau: - Chi ti n lương, ti n công và các kho n có tính ch t ti n lương, ti n công theo ch hi n hành; các kho n óng góp theo qui nh i v i ngư i lao ng như b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn; - Chi phí tr c ti p ph c v cho vi c thu phí như : văn phòng phNm, v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, công tác phí, công v phí; in (mua) t khai, gi y phép, các lo i n ch khác theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành; - Chi phí mua nguyên, nhiên, v t li u ph c v công tác b o qu n, s d ng tư li u (thi t b b o qu n, v t tư, hoá ch t,...); chi phí tr c ti p cho vi c ti p nh n, thu th p, ch nh lý tư li u; b o qu n; xây d ng công c tra c u và t ch c s d ng tư li u ph c v cho vi c thu phí; - Chi mua s m, s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n, máy móc, thi t b ph c v tr c ti p cho công tác thu phí; - Chi khác ph c v tr c ti p công tác thu phí khai thác và s d ng tư li u o c-b n . 5. ơn v thu phí khai thác và s d ng tư li u o c - b n ph i qu n lý, s d ng s ti n phí ư c l i nêu trên úng m c ích, có ch ng t h p pháp theo úng quy nh.
  3. 6. Hàng năm, ơn v thu phí khai thác và s d ng tư li u o c - b n ph i l p d toán thu - chi s ti n phí l i g i cơ quan qu n lý ngành c p trên, cơ quan tài chính, cơ quan thu cùng c p, kho b c nhà nư c nơi m tài kho n t m gi ti n phí. ng th i ph i quy t toán thu, chi theo th c t , n u chưa chi h t trong năm thì ư c chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. 7. Vi c quy t toán phí khai thác và s d ng tư li u o c - b n th c hi n cùng th i gian v i vi c quy t toán ngân sách nhà nư c. Cơ quan tài chính quy t toán s chi t ngu n thu phí l i cho ơn v theo quy nh t i i m 4 m c II Thông tư này. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Vi c th c hi n thu phí, qu n lý s d ng và n p ngân sách nhà nư c theo qui nh t i Thông tư này áp d ng t ngày 01/01/2009. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; - Website chính ph ; - H i ng nhân dân, U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST3). BI U M C THU PHÍ KHAI THÁC VÀ S D NG TƯ LI U O C-B N (Ban hành kèm theo Thông tư s 110 /2008/TT-BTC ngày 21 / 11 /2008 c a B Tài chính) M C THU PHÍ TT LO I TƯ LI U ƠN VN ( ng) I B n in trên gi y 1 B n t l 1/10.000 và l n hơn T 80.000
  4. M C THU PHÍ TT LO I TƯ LI U ƠN VN ( ng) 2 B n t l 1/25.000 T 85.000 3 B n t l 1/50.000 T 90.000 4 B n t l 1/100.000 và nh hơn T 110.000 5 B n hành chính Vi t Nam B 650.000 II B n in ploter B n a hình, b n a chính cơ s T A1 80.000 (không phân bi t t l ) Không ch n Có ch n l c III B n s d ng Vector l c n i dung n i dung 1 B n a hình 1/2.000 M nh 250.000 260.000 2 B n a hình 1/5.000 M nh 280.000 290.000 3 B n a hình 1/10.000 M nh 420.000 430.000 4 B n a hình 1/25.000 M nh 480.000 490.000 5 B n a hình 1/50.000 M nh 620.000 630.000 6 B n a chính cơ s 1/2.000 M nh 40.000 50.000 7 B n a chính cơ s 1/5.000 M nh 40.000 50.000 8 B n a chính cơ s 1/10.000 M nh 45.000 55.000 IV B n s d ng Raster B n a hình, b n a chính cơ s M nh 65.000 (không phân bi t t l ) Tư li u phim nh theo công ngh truy n V th ng 1 nh in ép kích thư c (23x23)cm T 50.000 2 Phim in ép kích thư c (23x23)cm T 70.000 3 nh phóng kích thư c (30x30)cm T 70.000 4 nh phóng kích thư c (50x50)cm T 130.000 5 nh phóng kích thư c (75x75)cm T 220.000 VI Tư li u phim nh theo công ngh s Phim quét phân gi i 20µm File 70.000 VII Tư li u tr c a 1 Tư li u tr c a i m to 1.1 C p0 i m 215.000
  5. M C THU PHÍ TT LO I TƯ LI U ƠN VN ( ng) 1.2 H ng I i m 160.000 1.3 H ng II i m 130.000 1.4 H ng III, h ng IV i m 110.000 1.5 a chính 1 i m 100.000 1.6 a chính 2 i m 80.000 2 Tư li u tr c a i m cao 2.1 H ng I i m 100.000 2.2 H ng II i m 95.000 2.3 H ng III i m 80.000 2.4 H ng IV i m 70.000 3 Tư li u tr c a i m tr ng l c 3.1 H ng I i m 130.000 3.2 H ng II i m 100.000 3.3 H ng III i m 90.000 3.4 i m tr ng l c chi ti t i m 50.000 VIII Tài li u k thu t ngành Quy n tài li u k thu t ngành Trang 150 ng/trang
Đồng bộ tài khoản