Thông tư số 117/2005/TT-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
91
lượt xem
6
download

Thông tư số 117/2005/TT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 117/2005/TT-BQP về việc hướng dẫn việc xử lý tài sản tịch thu theo bản án, quyết định của Tòa án Quân sự và trách nhiệm của đơn vị quân đội được thi hành án dân sự do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 117/2005/TT-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 117/2005/TT-BQP Hà N i, ngày 12 tháng 08 năm 2005 THÔNG TƯ C A B QU C PHÒNG S 117/2005/TT-BQP NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2005 HƯ NG D N VI C X LÝ TÀI S N TNCH THU THEO B N ÁN, QUY T NNH C A TÒA ÁN QUÂN S VÀ TRÁCH NHI M C A ƠN V N QUÂN I Ư C THI HÀNH ÁN DÂN S Căn c i u 5, i u 23, i u 35, i u 57 Pháp l nh Thi hành án dân s ư c U ban Thư ng v Qu c h i Khoá XI thông qua ngày 14/01/2004; i u 3, i u 17 Ngh nh 173/2004/N -CP ngày 30/9/2004 c a Chính ph quy nh v th t c thi hành án dân s và th m quy n c a B Qu c phòng giúp Chính ph qu n lý nhà nư c v thi hành án dân s trong quân i; Ngh nh s 05/2005/N -CP ngày 18/01/2005 c a Chính ph v bán u giá tài s n. B Qu c phòng hư ng d n vi c x lý tài s n t ch thu theo b n án, quy t nh c a Toà án quân s các c p và thu h i tài s n c a ơn v quân i ã tuyên trong b n án, quy t nh c a Tòa án như sau: A. X LÝ TÀI S N TNCH THU THEO B N ÁN, QUY T NNH C A TOÀ ÁN QUÂN S I. TRÁCH NHI M C A THI HÀNH ÁN QUÂN KHU,QUÂN CH NG H I QUÂN 1. Th i h n thông báo v vi c chuy n giao tài s n t ch thu: Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày ra quy t nh thi hành án i v i tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c theo b n án, quy t nh c a Tòa án quân s các c p, Thi hành án quân khu, Quân ch ng H i quân ph i th c hi n thông báo b ng văn b n cho Phòng tài chính quân khu, Quân ch ng H i quân ho c cơ quan Nhà nư c có ch c năng qu n lý, s d ng bi t ti p nh n tài s n. 2. Hình th c chuy n giao tài s n t ch thu: Vi c chuy n giao tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c cho Phòng tài chính quân khu, Quân ch ng H i quân cũng như chuy n giao cho cơ quan Nhà nư c có ch c năng qu n lý, s d ng ư c ti n hành ch t ch úng th t c. Ngư i i di n cho Phòng tài chính quân khu, Quân ch ng H i quân ho c cơ quan Nhà nư c có ch c năng qu n lý, s d ng n nh n tài s n ph i có gi y gi i thi u và ch ng minh thư. Khi giao nh n u ph i l p biên b n giao nh n theo m u “Biên b n giao nh n tài s n sung qu Nhà nư c” ban hành kèm theo Thông tư này.
  2. 3. Cách th c x lý i v i tài s n c th : 3.1. Tài s n t ch thu là vũ khí, ch t n , ch t phóng x , trang b , phương ti n k thu t quân s ho c v t phNm thu c di tích l ch s văn hoá và các tài s n khác mà b n án, quy t nh c a Toà án tuyên giao cho cơ quan Nhà nư c có ch c năng qu n lý, s d ng thì Thi hành án quân khu, Quân ch ng H i quân thông báo cho cơ quan ó n nh n; 3.2. Tài s n t ch thu là ti n Vi t Nam, Thi hành án quân khu, Quân ch ng H i quân ph i n p ngay vào Phòng tài chính quân khu, Quân ch ng H i quân. N u s ti n ó ang g i cơ quan Tài chính quân khu và c p tương ương thì Thi hành án quân khu, Quân ch ng H i quân yêu c u cơ quan Tài chính chuy n s ti n ó t tài kho n t m thu sang tài kho n n p ngân sách Nhà nư c. N u s ti n ó ang do cơ quan khác gi thì Thi hành án quân khu, Quân ch ng H i quân có trách nhi m thu h i và n p vào tài kho n c a Phòng tài chính quân khu, Quân ch ng H i quân. 3.3. Tài s n t ch thu là ngo i t , vàng b c, kim khí quý, á quý Thi hành án quân khu, Quân ch ng H i quân chuy n giao cho Phòng tài chính quân khu, Quân ch ng H i quân. i v i s ngo i t , vàng b c, kim khí quý, á quý ang g i h th ng kho b c Nhà nư c, Thi hành án quân khu, Quân ch ng H i quân chuy n giao nh ng gi y t , tài li u, ch ng t có liên quan n tài s n ó cho Phòng tài chính quân khu, Quân ch ng H i quân x lý; 3.4. Tài s n còn l i trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày ra quy t nh thi hành án. Thi hành án quân khu, Quân ch ng H i quân ph i thông báo cho Phòng tài chính quân khu, Quân ch ng H i quân kèm theo h sơ g m: - B n sao b n án, quy t nh c a Tòa án; - Quy t nh thi hành án; - B n sao biên b n thu gi tài s n; - Các gi y t ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n và các gi y t , tài li u có liên quan n tài s n t ch thu (n u có); Thi hành án quân khu, Quân ch ng H i quân ph i h p v i Phòng tài chính quân khu, Quân ch ng H i quân t ch c chuy n giao tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c. II. TRÁCH NHI M C A PHÒNG TÀI CHÍNH QUÂN KHU, QUÂN CH NG H I QUÂN 1. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo c a Thi hành án quân khu, Quân ch ng H i quân. Phòng tài chính quân khu, Quân ch ng H i quân ph i ph i h p v i thi hành án quân khu, Quân ch ng H i quân làm th t c t ch c ti p nh n tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c và ti n hành x lý theo quy t nh c a B Tài chính. Trong th i gian g i, gi ch x lý, Thi hành án quân khu, Quân ch ng H i quân ti p t c b o qu n tài s n t ch thu sũng qu Nhà nư c cho n khi Phòng tài chính quân khu, Quân ch ng H i quân ti n hành x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
  3. 2. Qu n lý các kho n thu, chi trong quá trình x lý tài s n t ch thu theo úng ch tài chính c a Nhà nư c. B. TRÁCH NHI M C A ƠN VN Ư C THI HÀNH ÁN DÂN S 1. Trách nhi m tham gia phiên toà c a ơn v có quy n, nghĩa v trong v án: ơn v Quân i có quy n, nghĩa v trong v án hình s , dân s , kinh t v.v… khi ư c Toà án nhân dân, Toà án quân s các c p tri u t p tham gia phiên toà thì Th trư ng ơn v ph i tham gia ho c u quy n cho cán b am hi u pháp lu t, n m ư c n i dung v án tham gia phiên toà b o v quy n và l i ích h p pháp c a ơn v mình. 2. Trách nhi m làm ơn yêu c u thi hành án: 2.1. các kho n b i thư ng thi t h i cho các ơn v Quân i theo b n án, quy t nh c a Toà án ã xét x trư c ngày 01/7/2004 ư c Thi hành án quân khu, Quân ch ng H i quân ưa ra thi hành trong th i h n quy nh c a Pháp l nh thi hành án dân s năm 2004, ơn v ư c thi hành án c n ki m tra l i, n u chưa có ơn yêu c u thi hành án thì Th trư ng ơn v ph i làm ơn yêu c u thi hành án. Trư ng h p ơn v ư c thi hành án ã h p nh t, sáp nh p thì Th trư ng ơn v m i ph i làm ơn yêu c u thi hành án; ơn v ư c thi hành án ã gi i th thì Th trư ng c p trên tr c ti p ph i làm ơn yêu c u thi hành án g i Thi hành án quân khu, Quân ch ng H i quân có thNm quy n theo quy nh t i i u 21, Pháp l nh thi hành án dân s năm 2004. 2.2. Khi nh n ư c b n án, quy t nh c a Toà án xét x sau ngày 01/7/2004 mà ơn v là ngư i ư c thi hành án thì Th trư ng ơn v ph i làm ơn yêu c u thi hành án trong th i h n 3 năm, k t ngày b n án, quy t nh c a Toà án có hi u l c pháp lu t, g i Thi hành án quân khu, Quân ch ng H i quân có thNm quy n theo quy nh t i i u 21, Pháp l nh thi hành án dân s năm 2004. Trong th i h n 3 năm k t ngày b n án, quy t nh c a Tòa có hi u l c pháp lu t mà ơn v ư c thi hành án không làm ơn yêu c u thi hành án b n án, quy t nh c a Toà ương nhiên h t hi u l c thi hành. ơn v không có quy n yêu c u thi hành án n a. Ví d : theo quy t nh c a b n án hình s sơ thNm s 12/HS-ST ngày 01/01/2005 c a Tòa án quân s quân khu Th ô v ph n b i thư ng thi t h i: Nguy n Văn A ph i b i thư ng thi t h i cho ơn v B - quân khu Th ô 200.000.000 (hai trăm tri u ng). - B n án trên có hi u l c pháp lu t k t ngày 02/02/2005 n u không b kháng cáo, kháng ngh . Trư ng h p b n án trên b kháng cáo, kháng ngh và t ch c xét x phúc thNm thì b n án phúc thNm có hi u l c k t ngày tuyên án.
  4. - Th i h n làm ơn yêu c u thi hành án trong trư ng h p này ư c tính t ngày 02/02/2005 n h t ngày 02/02/2008. ( i v i b n án, quy t nh c a Toà án không b kháng cáo, kháng ngh ). Trong trư ng h p do tr ng i khách quan ơn v B không th làm ơn yêu c u thi hành án trong th i h n nêu trên thì ơn v có th làm ơn ngh Cơ quan Thi hành án có thNm quy n khôi ph c th i hi u thi hành án. 3. Trách nhi m Th trư ng ơn v ư c thi hành án: Th trư ng ơn v ư c thi hành án không làm úng trách nhi m c a mình thì tuỳ theo m c vi ph m mà có th b x lý k lu t x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng. C. HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c các cơ quan ơn v báo cáo B Qu c phòng qua C c thi hành án gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TƯ NG Nguy n Văn ư c M u bi u s 1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BIÊN B N GIAO NH N TÀI S N SUNG QU NHÀ NƯ C (ban hành kèm theo Thông tư s 117/2005/TT-BQP ngày 12 tháng 8 năm 2005 c a B trư ng B Qu c phòng) - Căn c vào i u 1 và i u 35 Pháp l nh thi hành án dân s ngày 14/01/2004; - Căn c vào Ngh nh s 14/1998/N -CP ngày 06/3/1998 c a Chính ph ; - Căn c vào Quy t nh x lý s …………, ngày…………… c a……………. Hôm nay, ngày…… tháng…… năm….., t i …………… chúng tôi g m:
  5. A. i di n bên giao: 1. Ông, bà:…………………, ch c v ………………………………………. Cơ quan:……………………………………………………………………… 2. Ông, bà:………………………, ch c v :…………………………………. Cơ quan:……………………………………………………………………… B. i di n bên nh n (cơ quan Tài chính): 1. Ông, bà:…………………., ch c v :……………………………………… Cơ quan:………………………………………………………………………. 2. Ông, bà:……………………, ch c v :……………………………………. Cơ quan:……………………………………………………………………… C. i di n bên ch ng ki n: Ông, bà:………………………., ch c v :…………………………………… Cơ quan:………………………………………………………………………. Cùng nhau ti n hành chuy n giao tài s n theo quy t nh THA s :……… ngày………. c a Thi hành án…… t ………………… sang………………………. Kèm theo Biên b n này có B n ki m kê chi ti t c a t ng ch ng lo i hàng hoá ư c chuy n giao và danh m c các lo i h sơ gi y t liên quan n hàng hoá bàn giao. Biên b n ã ư c các bên cùng nh t trí thông qua. i di n bên giao i di n cơ quan Tài chính (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) i di n cơ quan ch ng ki n (Ký tên, óng d u) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày…, tháng…, năm… ƠN YÊU C U THI HÀNH ÁN DÂN S
  6. Kính g i: Thi hành án:…………………………………………………. Tên tôi là:……………………………………………………………………… C p b c:……………………………, Ch c v ……………………………….. ơn v :………………………………………………………………………… a ch :……………………………………………………………………....... là ngư i i di n cho ơn v ư c thi hành án theo b n án, Quy t nh s …., ngày….. tháng…. năm….. c a Toà án……………………………………............... ………………………………………………………………………………... Theo Quy t nh c a b n án ơn v ư c thi hành án bao g m nh ng kho n sau:…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. Ngư i ph i thi hành án là Ông, bà:………………………………………….. a ch :………………………………………………………………………. (Có th cung c p m t s d li u liên quan n tài s n c a ngư i ph i thi hành án)…………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ngh thi hành án………………………………………… cho thi hành b n án, quy t nh nói trên b o m quy n l i c a ơn v . ơn v ư c thi hành án (Ký tên, óng d u) Ghi chú: (Kèm theo ơn yêu c u THA ph i có b n án, quy t nh c a Tòa án ã có hi u l c pháp lu t)
Đồng bộ tài khoản