Thông tư số 12/2004/TT-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
82
lượt xem
4
download

Thông tư số 12/2004/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/2004/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã và áp dụng đối với phường, thị trấn do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/2004/TT-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p - T do - H nh phúc S : 12/2004/TT-BNV ******* Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2004 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 79/2003/N -CP NGÀY 07/7/2003 C A CHÍNH PH V QUY CH TH C HI N DÂN CH XÃ VÀ ÁP D NG I V I PHƯ NG, THN TR N. Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c i u 2 Ngh nh s 79/2003/N -CP ngày 07/7/2003 c a Chính ph ban hành Quy ch th c hi n dân ch xã; B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u, kho n trong Quy ch th c hi n dân ch xã và áp d ng i v i phư ng, th tr n như sau: Ph n th nh t: HƯ NG D N CHUNG TH C HI N M T S I U, KHO N TRONG QUY CH TH C HI N DÂN CH XÃ CHƯƠNG II. NH NG VI C C N THÔNG BÁO NHÂN DÂN BI T. 1. i m b kho n i u 5 Các quy nh c a pháp lu t v h sơ và th t c chính thu c thNm quy n c a chính quy n c p xã ph i gi i quy t có liên quan n nhân dân. 2. Kho n 3 i u 5. Nh ng quy ho ch, k ho ch s d ng t ai k c c a huy n, t nh, Trung ương có liên quan n i s ng dân c a phương chính quy n c p trên ph i g i xu ng xã, chính quy n c p xã có trách nhi m thông báo cho nhân dân bi t. CHƯƠNG III. NH NG VI C NHÂN DÂN BÀN VÀ QUY T NNH TR C TI P. 3. Kho n 4 i u 7.
  2. Thành l p Ban Giám sát các công trình xây d ng do nhân dân óng góp. a) ThNm quy n thành l p: + i v i công trình c a xã - Ch t ch U ban nhân dân xã ch trì ph i h p v i Ch t ch y ban M t tr n T qu c xã thành l p Ban Giám sát công trình c a xã có s thành viên t 5-7 ngư i, bao g m: - i di n cho các thôn do nhân dân b u c ho c u viên Ban Thanh tra nhân dân xã do U ban nhân dân xã c ho c i di n cho : U ban m t tr n T qu c và các t ch c oàn th qu n chúng khác c a xã do U ban M t tr n T qu c xã c . + i v i công trình c a thôn - Trư ng thôn ch trì ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n thành l p Ban giám sát công trình c a thôn sau khi ã báo cáo và ư c s ng ý c a U ban nhân dân c p xã có s thành viên t 3-5 ngư i. b) Yêu c u i v i thành viên Ban Giám sát công trình c a xã và thôn: Thành viên là ngư i c a thôn, xã có công trình do nhân dân trong thôn gi i thi u trong cu c h p c a thôn và ư c 50% s ch h ho c c tri i di n h trong cu c h p thôn tán thành; có nhi t tình, trách nhi m có hi u bi t v k thu t xây d ng, v v t tư và k toán; có kh năng giám sát ch t lư ng thi công và ki m tra, i chi u thanh quy t toán, cân i thu, chi; thành viên Ban Giám sát không ph i là thành viên c a Ban Ch o thi công công trình. c) Nhi m v c a Ban giám sát công trình thôn, xã: + Xây d ng Quy ch ho t ng trình U ban nhân dân xã quy t nh. + T ch c th c hi n nhi m v giám sát úng Quy ch ho t ng, bao g m: Giám sát toàn di n t t c công vi c huy ng, qu n lý và s d ng các kho n óng góp c a nhân dân u tư xây d ng các công trình; giám sát vi c nghi m thu, bàn giao và quy t toán công trình theo úng quy nh, úng m c ích nh m th c hi n có hi u qu c a công trình; có trách nhi m phát hi n và thông báo k p th i cho c p có thNm quy n x lý i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh trong quá trình t ch c th c hi n thi công công trình. d) Ban Giám sát công trình t gi i th sau khi công trình ã ư c nghi m thu, ưa vào s d ng và h t th i gian b o hành ng th i hoàn t t vi c thanh quy t toán công trình và thông báo công khai k t qu trư c nhân dân. e) i v i các công trình c a huy n, t nh, Trung ương có liên quan, nh hư ng n i s ng dân cư thì trư c khi xây d ng c p có công trình c n ư c bàn b c, th o lu n v i U ban nhân dân ph i h p th c hi n. U ban nhân dân xã c ngư i theo dõi, ph n ánh k p th i khi c n, góp ph n m b o ch t lư ng công trình và gi gìn an toàn môi trư ng cho khu dân cư. 4. i u 9. Phương th c th c hi n vi c nhân dân quy t nh tr c ti p.
  3. a) V thành ph n d h p: Tùy i u ki n c th c a t ng thôn, sau khi tham kh o ý ki n Trư ng ban công tác M t tr n và ư c s nh t trí c a Bí thư chi b , Trư ng thôn quy t nh m t trong ba thành ph n d h p là: toàn th c tri; ch h ; c tri i di n h gia ình thôn. b) V vi c l p biên b n cu c h p: Trư ng thôn gi i thi u thư ký cu c h p và ư c trên 50% s ngư i d h p nh t trí thì thư ký b t u th c hi n nhi m v . Thư ký l p biên b n thông qua cu c h p, trong ó ghi rõ: Thành ph n m i h p, s ngư i ư c m i h p; s ngư i d h p t t l % (so v i ngư i ư c m i); n i dung cu c h p; k t qu bi u quy t. c) Hình th c l y ý ki n: Do nhân dân d cu c h p quy t nh tuỳ theo m c ích, n i dung c a v n c n l y ý ki n. N u s d ng hình th c b phi u kín l y ý ki n các h gia ình thì có th ti n hành như sau: Phi u l y ý ki n ph i có ch ký c a Trư ng thôn m t phía sau c a phi u, phi u ghi rõ n i dung c n xin ý ki n, ý ki n ng ý hay không ng ý c a các h u ph i th hi n rõ trên phi u. Cu c h p b u ra T ki m phi u t 3-5 ngư i, b u T trư ng T ki m phi u. T ki m phi u th c hi n vi c phát phi u, thu phi u, ki m phi u, l p biên b n ki m phi u và công b k t qu ki m phi u ngay t i cu c h p. d) V giá tr c a Ngh quy t: Ngh quy t ch có giá tr khi t t l trên 50% ch h ho c c tri i di n h ho c toàn th c tri ư c m i h p và l y ý ki n tán thành, sau ó Ngh quy t ư c g i lên U ban nhân dân xã quy t nh công nh n. N u ch t dư i 50% thì t ch c cu c h p khác. Trong trư ng h p không t ch c ư c cu c h p khác thì sau cu c h p ti n hành phát phi u l y ý ki n c a nh ng ngư i (ch h hay c tri i di n h ) trong di n m i h p nhưng không i h p (n u có). Sau ó t ng h p ý ki n tán thành trong cu c h p và ý ki n tán thành thông qua phi u l y ý ki n c ng l i, n u t trên 50% s ngư i i di n h thôn tán thành thì U ban nhân dân x ra quy t nh công nh n. CHƯƠNG IV. NH NG VI C NHÂN DÂN BÀN, THAM GIA Ý KI N, CHÍNH QUY N XÃ QUY T NNH. 5. Kho n 7 i u 10. Chính quy n c p xã có trách nhi m ưa ra nhân dân th o lu n ho c tham gia ý ki n v ch trương, phương án n bù gi i phóng m t b ng, tái nh cư và th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t nh ng n i dung c th như sau: quy ho ch; giá ti n n bù t ng lo i t, t ng v trí t; phương án n bù i v i t ng h ; k ho ch, a i m, th i gian, i u ki n tái nh cư, xây d ng cơ s h t ng. CHƯƠNG V. NH NG VI C NHÂN DÂN GIÁM SÁT, KI M TRA.
  4. 6. Kho n 4 i u 13. a) Các ch c v do H i ng nhân dân xã b u g m có: - Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân xã; - Ch t ch, Phó Ch t ch U ban nhân dân xã; - U viên U ban nhân dân xã. b) T ch c th c hi n vi c b phi u tín nhi m i v i các ch c v do H i ng nhân dân xã b u: Theo i u 65 Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân. Sau ó chính quy n c p xã thông báo k t qu b phi u tín nhi m này cho nhân dân bi t. 7. Kho n 3 i u 14. a) Các ch c v ch ch t theo Ngh nh s 79/2003/N -CP ngày 07/7/2003 g m: - Ch t ch H i ng nhân dân xã; - Ch t ch U ban nhân dân xã; b) T ch c th c hi n: Theo hư ng d n c a U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. CHƯƠNG VI. XÂY D NG C NG NG DÂN CƯ THÔN. 8. i m b kho n 2 i u 17. Th c hi n theo hư ng d n c a U ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam và B N iv . Ph n th hai: HƯ NG D N ÁP D NG QUY CH TH C HI N DÂN CH XÃ IV I PHƯ NG, THN TR N. Xã, phư ng, th tr n là ơn v hành chính cơ s , cùng c p, trong ó th tr n và phư ng là lo i hình ơn v hành chính ô th . Tuy nhiên, ngoài các phư ng Trung tâm thành ph , th xã mang c i m phát tri n c a m t ô th hoàn ch nh, còn có nh ng phư ng m i ư c hình thành t xã trong quá trình ô th văn hoá v n mang c i m an xen gi a ô th và nông thôn, ng th i nhi u th tr n và m t s phư ng hi n nay v n t n t i m t b ph n dân cư s n xu t nông nghi p. Do ó phù h p v i c i m th c t c a phư ng và th tr n, B N i v hư ng d n áp d ng Quy ch th c hi n dân ch xã i v i phư ng và th tr n như sau: Quy nh chi ti t i u 5.
  5. N i dung thông tin c n cung c p Chính quy n phư ng, th tr n có trách nhi m thông tin k p th i và công khai nhân dân bi t nh ng công vi c chính sau: 1. Ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c liên quan tr c ti p n quy n và l i ích c a nhân dân trong phư ng, th tr n, bao g m: a) Các ngh quy t c a H i ng nhân dân, quy t nh c a y ban nhân dân phư ng, th tr n và c a c p trên liên quan n a phương. b) Các quy nh c a pháp lu t v th t c hành chính, gi i quy t các công vi c liên quan n dân thu c thNm quy n c a phư ng, th tr n; c) Nh ng quy nh c a Nhà nư c và chính quy n a phương v i tư ng, m c thu các lo i thu , phí, l phí và các nghĩa v khác i v i nhân dân theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; 2. K ho ch phát tri n kinh t - xã h i dài h n và hàng năm c a phư ng, th tr n; 3. Quy ho ch, k ho ch s d ng t ai; quy ho ch xây d ng chi ti t; giao và c p t; qu n lý, s d ng qu t t i a phương trên a bàn phư ng, th tr n; 4. D toán và quy t toán ngân sách phư ng, th tr n hàng năm; 5. D toán, quy t toán thu chi các qu , chương trình, s án, các kho n huy ng nhân dân óng góp xây d ng cơ s h t ng, các công trình phúc l i công c ng c a phư ng, th tr n, t dân ph và k t qu th c hi n; 6. Các chương trình, d án do Nhà nư c, các t ch uc và cá nhân u tư, tài tr tr c ti p cho phư ng, th tr n; 7. Ch trương, k ho ch vay v n phát tri n s n xu t, xoá ói, gi m nghèo; 8. i u ch nh a gi i hành chính phư ng, th tr n và các ơn v hành chính liên quan; 9. K t qu thanh tra, ki m tra, gi i quy t các v vi c tiêu c c, tham nhũng c a cán b phư ng, th tr n, t dân ph ; 10. Công tác văn hoá, xã h i, phòng ch ng t n n xã h i, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i c a phư ng, th tr n; 11. Sơ k t, t ng k t ho t ng c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân phư ng, th tr n; 12. Bình xét các h nghèo ư c vay v n phát tri n s n xu t và xây d ng nhà tình thương; th c hi n chính sách i v i gia ình có công v i cách m ng, gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh ư c t ng nhà tình nghĩa, s ti t ki m, th b o hi m y t ; 13. K t qu l a ch n, thư t ưu tiên và t ch c th c hi n các công trình thu c các chương trình, d án c a Nhà nư c, c a các t ch c và cá nhân u tư, tài tr tr c ti p cho phư ng, th tr n;
  6. 14. Nh ng quy nh v qu n lý ô th (như: qu n lý nhà, t, qu n lý xây d ng, tr t t an toàn giao thông, c p, thoát nư c, thu gom x lý rác th i - v sinh môi trư ng, qu n lý h t ch, h khNu…). 15. Chính quy n phư ng, th tr n và các ơn v liên quan ph i thông báo trư c ít nh t là 15 ngày nhân dân bi t nh ng công vi c s tri n khai trên a bàn phư ng, th tr n có nh hư ng n i s ng và sinh ho t c a dân: làm m i, s a ch a i n, ư ng, c p thoát nư c, i n tho i… 16. Nh ng vi c khác mà chính quy n c n thi t và nhân dân yêu c u ư c thông báo. II. HÌNH TH C CUNG C P THÔNG TIN. Áp d ng như i u 6 c a Quy ch th c hi n dân ch xã. III. QUY NNH CHI TI T I U 7. N i dung nhân dân bàn và quy t nh tr c ti p. Nhân dân phư ng, th tr n, t dân ph bàn và quy t nh tr c ti p nh ng công vi c ch y u sau: 1. Ch trương, phương án, m c óng góp xây d ng, c i t o, m r ng các ư ng, ngõ, h m, i m vui chơi, gi i trí và sinh ho t văn hoá. 2. Xây d ng quy ư c v : N p s ng văn minh ô th , gi gìn tr t t , an toàn xã h i, v sinh, b o v môi trư ng, phòng ch ng các tai n n, t n n xã h i, b u u viên Ban Thanh tra nhân dân. 3. Các công vi c thu c n i b c ng ng dân cư t dân ph phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. 4. Bi n pháp th c hi n nh ng quy nh c a chính quy n các c p v qu n lý ô th . 5. Thành l p Ban Giám sát công trình xây d ng do nhân dân óng góp: Áp d ng ph n Hư ng d n th c hi n như i v i xã (kho n 4 i u 7 Ph n th nh t c a Thông tư này). IV. PHƯƠNG TH C TH C HI N Th c hi n như quy nh t i i u 9 c a Quy ch th c hi n dân ch xã và hư ng d n t i Thông tư này. V. QUY NNH CHI TI T I U 10. Nh ng vi c chính quy n phư ng, th tr n có trách nhi m ưa ra nhân dân th o lu n ho c tham gia ý ki n trư c khi quy t nh (ho c trình c p có thNm quy n quy t nh) g m có:
  7. 1. D th o các ngh quy t v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng c a H i ng nhân dân phư ng, th tr n. 2. D th o quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i dài h n, hàng năm c a phư ng, th tr n; phương án phát tri n ngành ngh ; gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng. 3. D th o án phân v ch, i u ch nh a gi i hành chính phư ng, th tr n, thành l p t dân ph . 4. Ch trương, phương án n bù gi i phóng m t b ng, th i gian tái nh cư, xây d ng cơ s h t ng trên a bàn phư ng, th tr n. 5. Quy ho ch xây d ng chi ti t trong ph m vi a gi i hành chính phư ng, th tr n. 6. D th o k ho ch tri n khai các chương trình, m c tiêu qu c gia trên a bàn phư ng, th tr n. 7. Nh ng vi c khác chính quy n phư ng, th tr n th y c n thi t. VI. PHƯƠNG TH C TH C HI N: Nh ng vi c nhân dân bàn, tham gia ý ki n trư c khi quy n phư ng, th tr n quy t nh: Th c hi n như i u 11 c a Quy ch th c hi n dân ch xã. VII. QUY NNH CHI TI T I U 12 Nh ng vi c nhân dân phư ng, th tr n giám sát, ki m tra g m có: 1. Ho t ng và k t qu th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân; ho t ng và k t qu th c hi n quy t nh, ch th c a U ban nhân dân phư ng, th tr n; 2. Ho t ng và phNm ch t o c c a i bi u H i ng nhân dân, các thành viên U ban nhân dân phư ng, th tr n và cán b , công ch c s ng, làm vi c t i a bàn phư ng, th tr n. 3. Gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân t i a phương. 4. D toán, quy t toán ngân sách c a phư ng, th tr n và thu, chi các kho n óng góp c a nhân dân. 5. Quá trình t ch c th c hi n công trình, k t qu nghi m thu và quy t toán công trình do nhân dân óng góp xây d ng; các chương trình, d án do Nhà nư c và các t ch c, cá nhân u tư tr c ti p cho phư ng th tr n và các công trình c a Nhà nư c tri n khai trên a bàn phư ng, th tr n; 6. Qu n lý và s d ng t ai; qu n lý xây d ng quy ho ch chi ti t trên a bàn phư ng, th tr n;
  8. 7. K t qu thanh tra, ki m tra, gi i quy t các v vi c tiêu c c, tham nhũng liên quan n cán b phư ng, th tr n; 8. Vi c th c hi n ch , chính sách i v i gia ình thu c di n chính sách và các i tư ng khác (già y u cô ơn, tàn t t,..); 9. Giám sát ho t ng c a các cơ quan ơn v óng trên a bàn trong vi c ch p hành pháp lu t và các quy nh v qu n lý ô th thông qua Ban thanh tra nhân dân phư ng, th tr n ph i h p v i Ban Thanh tra nhân dân c a cơ quan, ơn v nêu trên. VIII. PHƯƠNG TH C TH C HI N NH NG VI C DÂN GIÁM SÁT, KI M TRA. Th c hi n như quy nh t i các i u 13,14 c a Quy ch th c hi n dân ch xã và hư ng d n chi ti t t i Thông tư này. IX. XÂY D NG C NG NG DÂN CƯ T DÂN PH . Th c hi n theo Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06/12/2002 c a B trư ng B N i v v vi c “Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ” và các văn b n hư ng d n c a U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. Ph n ba: T CH C TH C HI N 1. Thông tư này thay th Thông tư s 03/1998/TT-BTCCP ngày 06/7/1988 c a Ban t ch c – cán b Chính ph (nay là B N i v ) v hư ng d n áp d ng Quy ch th c hi n dân ch xã i v i phư ng và th tr n và có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o vi c th c hi n, ki m tra, ôn c thư ng xuyên và nh kỳ hàng năm g i báo cáo k t qu th c hi n Quy ch dân ch xã, phư ng, th tr n v B N i v (có ph l c t ng h p s li u theo hư ng d n c a Ban Ch o th c hi n Quy ch dân ch Trung ương). 3. Trên cơ s quy nh c a Quy ch th c hi n dân ch xã và thông tư hư ng d n này, H i ng nhân dân c p t nh quy nh chi ti t cho phù h p v i tình hình th c t c a t ng lo i phư ng, th tr n. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i ý ki n v B N i v nghiên c u, gi i quy t./. B TRƯ NG B N IV Quang Trung
Đồng bộ tài khoản