Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
55
lượt xem
2
download

Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT về chống thư rác do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT

 1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 12/2008/TT-BTTTT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S N I DUNG C A NGH Đ NH S 90/2008/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2008 C A CHÍNH PH V CH NG THƯ RÁC Căn c Ngh đ nh s 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph v ch ng thư rác; Căn c Ngh đ nh s 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông, B Thông tin và Truy n thông hư ng d n chi ti t th c hi n vi c c p, gia h n, thu h i mã s qu n lý; trách nhi m c a các đ i tư ng có liên quan và ch đ báo cáo, th ng kê như sau: I. GI I THÍCH THU T NG 1. Nhà cung c p d ch v tin nh n qua m ng Internet là doanh nghi p cung c p d ch v Internet có cung c p d ch v g i tin nh n t Internet vào m ng vi n thông di đ ng và m ng vi n thông c đ nh; 2. Nhà cung c p d ch v thư đi n t là doanh nghi p cung c p d ch v Internet có cung c p d ch v thư đi n t ; 3. Nhà cung c p d ch v tin nh n là doanh nghi p vi n thông di đ ng ho c doanh nghi p vi n thông c đ nh có cung c p d ch v tin nh n. II. C P, GIA H N, THU H I MÃ S QU N LÝ 1. Cơ quan c p mã s qu n lý Trung tâm ng c u kh n c p máy tính Vi t Nam (sau đây g i là Trung tâm VNCERT) - B Thông tin và Truy n thông. 2. Đăng ký, gia h n mã s qu n lý 2.1. Nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư đi n t , nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n, nhà cung c p d ch v tin nh n qua m ng Internet (sau đây g i là doanh nghi p) ph i đăng ký đ đư c c p mã s qu n lý trư c khi cung c p d ch v . 2.2. Doanh nghi p ph i g i B n khai đăng ký mã s qu n lý theo m u t i Ph l c 1 Thông tư này v Trung tâm VNCERT. M u B n khai đăng ký mã s qu n lý đư c cung c p trên trang thông tin đi n t http://www.vncert.gov.vn. 2.3 Mã s qu n lý có th i h n là 03 năm k t ngày đư c c p. Đ i v i nhà cung c p d ch v tin nh n qua Internet thì th i h n c a mã s qu n lý đư c c p phù h p v i th i h n c a gi y phép cung c p d ch v Internet và không quá 03 năm. 2.4. Gia h n mã s qu n lý a) Ch m nh t là 30 ngày trư c khi mã s qu n lý h t hi u l c, doanh nghi p ph i g i B n khai gia h n mã s qu n lý theo m u t i Ph l c 1 v Trung tâm VNCERT. b) Th i gian gia h n mã s qu n lý t i đa là 03 năm. 3. Th i gian c p, gia h n mã s qu n lý 3.1. Trung tâm VNCERT xem xét và c p, gia h n mã s qu n lý trong th i h n không quá 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c b n khai h p l . Trư ng h p t ch i c p mã s qu n lý, Trung tâm VNCERT thông báo lý do b ng văn b n cho doanh nghi p. 3.2. Mã s qu n lý c p, gia h n cho doanh nghi p đư c Trung tâm VNCERT thông báo b ng văn b n và đăng t i trên trang thông tin đi n t http://www.vncert.gov.vn. 4. L phí c p, gia h n mã s qu n lý T ch c, cá nhân đư c c p, gia h n mã s qu n lý có trách nhi m n p l phí theo quy đ nh c a pháp lu t v phí và l phí. 5. Thay đ i thông tin đăng ký mã s qu n lý 1
 2. Khi có s thay đ i thông tin đăng ký mã s qu n lý, doanh nghi p có trách nhi m thông báo cho Trung tâm VNCERT b ng văn b n và thư đi n t . Đ i v i các thông tin đư c li t kê t i M c 5 c a Ph l c 1 thì th i h n thông báo ít nh t là 05 ngày trư c khi ti n hành thay đ i. 6. Thu h i mã s qu n lý 6.1. Mã s qu n lý đã c p s đư c thu h i trong các trư ng h p sau: a) Mã s qu n lý h t th i h n mà không đư c gia h n; b) Doanh nghi p có đ ngh thu h i mã s qu n lý b ng văn b n; c) Doanh nghi p b gi i th ho c b thu h i gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, gi y ch ng nh n đ u tư ho c b cơ quan nhà nư c có th m quy n ra quy t đ nh ch m d t ho t đ ng kinh doanh trong lĩnh v c qu ng cáo; d) Doanh nghi p b x ph t vi ph m hành chính có áp d ng bi n pháp thu h i mã s qu n lý. 6.2. Vi c thu h i mã s qu n lý đư c Trung tâm VNCERT thông báo b ng văn b n và đăng t i trên trang thông tin đi n t http://www.vncert.gov.vn. 6.3. K t ngày mã s qu n lý b thu h i, doanh nghi p ph i ch m d t vi c s d ng mã s qu n lý đó. III. TRÁCH NHI M C A NGƯ I QU NG CÁO VÀ NHÀ CUNG C P D CH V QU NG CÁO 1. Ngư i qu ng cáo Ngư i qu ng cáo có trách nhi m: 1.1. Khi t g i thư đi n t hay tin nh n qu ng cáo, ngư i qu ng cáo: a) Ch đư c phép g i thư đi n t ho c tin nh n qu ng cáo sau khi ngư i nh n đ ng ý v : - Lo i thông tin, s n ph m, d ch v qu ng cáo; - S lư ng thư đi n t qu ng cáo, tin nh n qu ng cáo t i đa có th g i trong m t kho ng th i gian nh t đ nh và th i gian có th g i qu ng cáo. b) Có trách nhi m lưu gi thông tin v s đ ng ý c a ngư i nh n và cung c p cho cơ quan nhà nư c có th m quy n khi đư c yêu c u. c) Trong trư ng h p t g i tin nh n qu ng cáo qua Internet, ch đư c phép s d ng d ch v c a các nhà cung c p d ch v tin nh n qua m ng Internet đã đư c Trung tâm VNCERT c p mã s qu n lý và công b trên trang thông tin đi n t http://www.vncert.gov.vn. 1.2 Khi s d ng d ch v qu ng cáo b ng thư đi n t , tin nh n và d ch v tin nh n qua m ng Internet, ngư i qu ng cáo ch đư c phép s d ng d ch v c a các nhà cung c p d ch v qu ng cáo, các nhà cung c p d ch v tin nh n qua m ng Internet đã đư c Trung tâm VNCERT c p mã s qu n lý và công b trên trang thông tin đi n t http://www.vncert.gov.vn. 2. Nhà cung c p d ch v qu ng cáo Nhà cung c p d ch v qu ng cáo có trách nhi m: 2.1. Lưu l i thông tin v yêu c u t ch i và xác nh n yêu c u t ch i ít nh t 60 ngày ho t đ ng sau cùng c a h th ng; 2.2. Lưu l i n i dung thư qu ng cáo trong th i gian ít nh t 60 ngày k t khi g i thư đi n t qu ng cáo đó; 2.3. Th c hi n ch đ báo cáo, th ng kê theo quy đ nh t i ph n VI Thông tư này; 2.4. Trong trư ng h p g i tin nh n qu ng cáo qua Internet, ch đư c phép s d ng d ch v c a các nhà cung c p d ch v tin nh n qua m ng Internet đã đư c Trung tâm VNCERT c p mã s qu n lý và công b trên trang thông tin đi n t http://www.vncert.gov.vn. IV. TRÁCH NHI M C A NHÀ CUNG C P D CH V TIN NH N QUA M NG INTERNET Nhà cung c p d ch v tin nh n qua m ng Internet có trách nhi m: 1. G n nhãn cho m i tin nh n g i t h th ng và nhãn ph i đư c đ t v trí đ u tiên trong ph n n i dung tin nh n. 1.1. Đ i v i tin nh n không có n i dung qu ng cáo, nhãn có d ng [Mã s qu n lý]. Trong đó Mã s qu n lý chính là mã s qu n lý c a nhà cung c p d ch v tin nh n qua m ng Internet đư c B Thông tin và Truy n thông c p. 2
 3. 1.2. Đ i v i tin nh n qu ng cáo do ngư i qu ng cáo g i, nhãn có d ng [QC Mã s qu n lý]. Trong đó Mã s qu n lý chính là mã s qu n lý c a nhà cung c p d ch v tin nh n qua m ng Internet đư c B Thông tin và Truy n thông c p. 1.3. Đ i v i tin nh n qu ng cáo do nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n g i, nhãn có d ng [QC Mã s qu n lý]. Trong đó Mã s qu n lý bao g m mã s qu n lý c a nhà cung c p d ch v tin nh n qua m ng Internet và mã s qu n lý c a nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n phân cách nhau b ng m t d u ph y. 2. Th c hi n vi c lưu gi : 2.1. Thông tin v yêu c u t ch i và xác nh n yêu c u t ch i ít nh t 60 ngày ho t đ ng sau cùng c a h th ng; 2.2. N i dung các tin nh n qu ng cáo có g n nhãn QC trong th i gian t i thi u 60 ngày k t khi g i tin nh n đó; 3. Th c hi n ch đ báo cáo, th ng kê theo quy đ nh t i ph n VI Thông tư này. V. TRÁCH NHI M C A NHÀ CUNG C P D CH V THƯ ĐI N T , NHÀ CUNG C P D CH V TRUY NH P INTERNET VÀ NHÀ CUNG C P D CH V TIN NH N 1. Trách nhi m c a nhà cung c p d ch v thư đi n t 1.1. Cung c p ch c năng đ ngư i s d ng d ch v có th l a ch n nh n các lo i thư đi n t ngay t máy ch nh n thư d a trên: nhãn và mã s qu n lý c a thư đi n t qu ng cáo; đ a ch IP và tên mi n c a máy ch g i thư; đ a ch IP và đ a ch thư đi n t ngư i g i thư. 1.2. Tri n khai các gi i pháp phòng ng a vi c ngăn ch n nh m thư đi n t c a ngư i s d ng, bao g m: a) Cho phép ngư i dùng ch đ nh danh sách các đ i tác trao đ i thư đi n t tin c y; b) Thông báo và ti p nh n ph n h i c a ngư i dùng v các trư ng h p ngăn ch n thư đi n t nghi ng là thư rác; c) Khôi ph c l i thư đi n t đã b ngăn ch n nh m ít nh t 07 ngày k t th i đi m nh n thư đi n t đó. 1.3. Cung c p mi n phí ch c năng ti p nh n thông báo v thư rác t ngư i s d ng, bao g m: a) Thông báo b ng cách đánh d u thư rác ngay trên h p thư tr c tuy n; b) Thông báo b ng cách chuy n ti p thư rác đ n m t ho c nhi u đ a ch thư đi n t đã xác đ nh. 1.4. X lý k p th i các thông báo v thư rác t ngư i s d ng; liên t c c p nh t thông tin v thư rác cho h th ng ngăn ch n thư rác. 1.5. Th c hi n các gi i pháp h n ch thư rác, bao g m: a) Ngăn ch n thư rác đư c g i đi t máy ch thư đi n t ; b) Ngăn ch n thư rác đư c g i đ n máy ch thư đi n t . 1.6. Thông báo đ u m i liên h ch ng thư rác cho Trung tâm VNCERT. 1.7. Th c hi n ch đ báo cáo, th ng kê theo quy đ nh t i ph n VI Thông tư này. 2. Trách nhi m c a nhà cung c p d ch v truy nh p Internet (ISP) 2.1. Xác đ nh các đ a ch thư đi n t đ ti p nh n thông báo v thư rác; cung c p mi n phí ch c năng ti p nh n thông báo v thư đi n t rác b ng cách chuy n ti p thư rác đ n các đ a ch đã xác đ nh. 2.2. X lý k p th i các thông báo v thư rác t ngư i s d ng; liên t c c p nh t thông tin v thư rác cho h th ng ngăn ch n thư rác. 2.3. Th c hi n các gi i pháp h n ch thư rác, bao g m: a) Ngăn ch n thư rác đư c g i đi t h th ng m ng cung c p d ch v ; b) Ngăn ch n thư rác đư c g i đ n h th ng m ng cung c p d ch v . 2.4. Thông báo đ u m i liên h ch ng thư rác cho Trung tâm VNCERT. 2.5. Th c hi n ch đ báo cáo, th ng kê theo quy đ nh t i ph n VI Thông tư này. 3. Trách nhi m c a nhà cung c p d ch v tin nh n 3
 4. 3.1. Xác đ nh các s thuê bao đi n tho i đ ti p nh n tin nh n rác; cung c p mi n phí ch c năng ti p nh n thông báo v tin nh n rác b ng cách chuy n ti p tin nh n rác đ n các thuê bao đi n tho i đã xác đ nh. 3.2. X lý k p th i các thông báo v tin nh n rác t ngư i s d ng; liên t c c p nh t thông tin v tin nh n rác cho h th ng ngăn ch n tin nh n rác. 3.3. Thông báo đ u m i liên h ch ng thư rác cho Trung tâm VNCERT. 3.4. Th c hi n ch đ báo cáo, th ng kê theo quy đ nh t i ph n VI Thông tư này. VI. CH Đ BÁO CÁO, TH NG KÊ 1. Ch đ báo cáo, th ng kê 1.1. Nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư đi n t c n th c hi n báo cáo, th ng kê theo m u báo cáo tháng t i Ph l c 2A và báo cáo năm t i Ph l c 2B Thông tư này. 1.2. Nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n báo cáo, th ng kê theo m u báo cáo tháng t i Ph l c 3A và báo cáo năm t i Ph l c 3B Thông tư này. 1.3. Nhà cung c p d ch v tin nh n qua m ng Internet báo cáo, th ng kê theo m u báo cáo tháng t i Ph l c 4A và báo cáo năm t i Ph l c 4B Thông tư này. 1.4. Nhà cung c p d ch v thư đi n t th c hi n báo cáo, th ng kê theo m u báo cáo năm t i Ph l c 5 Thông tư này. 1.5. Nhà cung c p d ch v tin nh n th c hi n báo cáo, th ng kê theo m u báo cáo năm t i Ph l c 6 Thông tư này. 1.6. Nhà cung c p d ch v truy nh p Internet th c hi n báo cáo theo báo cáo năm t i Ph l c 7 Thông tư này. 2. Báo cáo các thông tin lưu gi Trư c ngày 10 hàng tháng, nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư đi n t , nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n, nhà cung c p d ch v tin nh n qua m ng Internet báo cáo b ng thư đi n t các thông tin đã lưu gi v yêu c u t ch i và xác nh n yêu c u t ch i c a tháng trư c đó. 3. Th i gian báo cáo - Báo cáo tháng: th c hi n trư c ngày 10 hàng tháng; - Báo cáo năm: th c hi n trư c ngày 15 tháng 01 hàng năm; - Báo cáo đ t xu t: khi có yêu c u c a Trung tâm VNCERT. 4. Cơ quan ti p nh n báo cáo Trung tâm VNCERT - B Thông tin và Truy n thông Đ a ch : 18 Nguy n Du, qu n Hai Bà Trưng, Thành ph Hà N i. Email: baocao@vncert.vn. Thông tin chi ti t v cách th c báo cáo đư c đăng t i trên thông tin đi n t c a Trung tâm VNCERT http://www.vncert.gov.vn. VII. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh v Trung tâm VNCERT - B Thông tin và Truy n thông đ xem xét gi i quy t. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; Lê Doãn H p - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; 4
 5. - Cơ quan TW c a các đoàn th ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Thông tin và Truy n thông các t nh, thành ph tr c thu c TW; - TTĐT, Công báo; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - B TT&TT: B trư ng và các Th trư ng; các cơ quan, đơn v thu c B ; - Lưu VT, VNCERT. 5
 6. PH L C 1: M U B N KHAI ĐĂNG KÝ, GIA H N MÃ S QU N LÝ TÊN DOANH NGHI P…………… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ……………………………………... Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- B N KHAI ĐĂNG KÝ, GIA H N MÃ S QU N LÝ Tên doanh nghi p: ……………………………………………………………………… Đ a ch : ………………………..…………………………………………………………. 1. Đ ngh c a doanh nghi p (Đánh d u vào ô đ i v i m i đ ngh ) C pm i Gia h n 2. Mã s qu n lý đã đư c c p (Đ i v i mã s qu n lý c n gia h n) Mã s qu n lý cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n: ………; Th i h n: t ngày …………. đ n ngày …………. Mã s qu n lý cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư đi n t : ………; Th i h n: t ngày …………. đ n ngày …………. Mã s qu n lý cung c p d ch v tin nh n qua m ng Internet: ………; Th i h n: t ngày …………. đ n ngày …………. 3. Thông tin v doanh nghi p Tên vi t t t doanh nghi p: .................................................................................... Gi y phép kinh doanh s : ..................................................................................... Đi n tho i: ............................................................................................................ Fax: ....................................................................................................................... Email: ................................................................................................................... Website: .............................................................................................................. 4. Lo i hình d ch v doanh nghi p cung c p (Đánh d u vào ô đ i v i m i lo i d ch v ) D ch v qu ng cáo b ng tin nh n D ch v qu ng cáo b ng thư đi n t D ch v tin nh n qua m ng Internet 5. Thông tin k thu t (Doanh nghi p đăng ký, gia h n mã s qu n lý cho d ch v nào thì đi n thông tin vào m c c a d ch v đó) a) D ch v thư đi n t qu ng cáo Tên mi n c a các máy ch g i thư qu ng cáo (mail server): ................................. ....................................................................................................................................... Đ a ch IP c a các máy ch g i thư qu ng cáo: ...................................................... ....................................................................................................................................... 6
 7. Các đ a ch thư đi n t dùng đ g i thư đi n t qu ng cáo: ………….………..... ....................................................................................................................................... Đ a ch URL h th ng t ch i: ................................................................................ Đ a ch email t ch i: .............................................................................................. S đi n tho i t ch i: .............................................................................................. b) D ch v tin nh n qu ng cáo Các s thuê bao g i tin nh n qu ng cáo: ................................................................. ....................................................................................................................................... S thuê bao nh n tin nh n t ch i: .......................................................................... S đi n tho i t ch i:............................................................................................... c) D ch v tin nh n qua m ng Internet Tên mi n c a các website g i tin nh n: ................................................................... ....................................................................................................................................... Đ a ch IP c a các máy ch g i tin nh n:................................................................. ....................................................................................................................................... Thông tin c th v h th ng ti p nh n và x lý yêu c u t ch i:………..……….. ....................................................................................................................................... 6. Đ u m i liên h ch ng thư rác H và tên: ............................................................................................................... Ch c v : ................................................................................................................. Đ a ch liên h : ....................................................................................................... S đi n tho i/Fax: ................................................................................................... Email: ...................................................................................................................... T ch c đăng ký cam k t tuân th các quy đ nh c a pháp lu t v ch ng thư rác. ......., ngày ....... tháng ....... năm ....... Xác nh n c a ch th đăng ký (Ký tên, đóng d u) 7
 8. PH L C 2A: M U BÁO CÁO THÁNG C A NHÀ CUNG C P D CH V QU NG CÁO B NG THƯ ĐI N T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- ….….….…., ngày ………. tháng….….…. năm ….….…. Kính g i: Trung tâm ng c u kh n c p máy tính Vi t Nam BÁO CÁO THÁNG C A NHÀ CUNG C P D CH V QU NG CÁO B NG THƯ ĐI N T Tháng:…./20..… Tên doanh nghi p: ……………………………………………………………………………………………… Đ a ch : …………………………………………………………………………………………………………. Mã s qu n lý……. C p ngày ……….. có hi u l c đ n ngày………… 1. Th ng kê khách hàng đang s d ng d ch v qu ng cáo b ng thư đi n t trong tháng STT Tên khách hàng S thông đi p qu ng cáo (1) S thư đi n t qu ng cáo g i đi (1) Thông đi p qu ng cáo là m t b n tin (m u) qu ng cáo - T ng s khách hàng qu ng cáo b ng thư đi n t trong tháng là:…………….. - T ng s thông đi p qu ng cáo trong tháng là: …………….. - T ng s thư đi n t qu ng cáo g i đi trong tháng là: …………….. 2. Th ng kê v yêu c u t ch i và x lý yêu c u t ch i trong tháng Phương th c ti p nh n T ng s Qua trang web (2) B ng thư đi n t (3) G i đi n tho i (4) S lư ng (2)+(3)+(4) Yêu c u t ch i Xác nh n yêu c u t ch i Yêu c u t ch i đã đư c x lý Yêu c u t ch i không x lý đư c do b t kh kháng Li t kê các lý do b t kh kháng không th x lý đư c yêu c u t ch i c a ngư i nh n ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 9. PH L C 2B: M U BÁO CÁO NĂM C A NHÀ CUNG C P D CH V QU NG CÁO B NG THƯ ĐI N T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- ….….….…., ngày ………. tháng….….…. năm ….….…. Kính g i: Trung tâm ng c u kh n c p máy tính Vi t Nam BÁO CÁO NĂM C A NHÀ CUNG C P D CH V QU NG CÁO B NG THƯ ĐI N T Năm 20… Tên doanh nghi p: ……………………………………………………………………………………………… Đ a ch : …………………………………………………………………………………………………………. Mã s qu n lý……. C p ngày ……….. có hi u l c đ n ngày………… 1. T ng doanh thu và m c đ tăng trư ng t d ch v qu ng cáo b ng thư đi n t trong năm - T ng doanh thu trong năm:……………………………… - M c đ tăng trư ng so v i năm trư c ……………………. 2. T ng h p th ng kê v d ch v qu ng cáo b ng thư đi n t trong năm Khách hàng Thông đi p qu ng cáo (1) Thư đi n t qu ng cáo T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m Chú thích: Các c t Tăng gi m th hi n % m c đ tăng/gi m so v i năm trư c. D u (+) th hi n tăng, d u (-) th hi n gi m (1) Thông đi p qu ng cáo là m t b n tin (m u) qu ng cáo 3. T ng h p v yêu c u t ch i và x lý yêu c u t ch i thư đi n t qu ng cáo trong năm Phương th c ti p nh n T ng s Qua trang web (2) B ng thư đi n t (3) G i đi n tho i (4) S lư ng (2)+(3)+(4) Yêu c u t ch i Xác nh n yêu c u t ch i Yêu c u t ch i đã đư c x lý
 10. Yêu c u t ch i không x lý đư c do b t kh kháng 4. Ki n ngh ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PH L C 3A: M U BÁO CÁO THÁNG C A NHÀ CUNG C P D CH V QU NG CÁO B NG TIN NH N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- ….….….…., ngày ………. tháng….….…. năm ….….…. Kính g i: Trung tâm ng c u kh n c p máy tính Vi t Nam BÁO CÁO THÁNG C A NHÀ CUNG C P D CH V QU NG CÁO B NG TIN NH N Tháng…./20…… Tên doanh nghi p: ……………………………………………………………………………………………… Đ a ch : …………………………………………………………………………………………………………. Mã s qu n lý……. C p ngày ……….. có hi u l c đ n ngày………… 1. Th ng kê khách hàng đang s d ng d ch v trong tháng STT Tên khách hàng S thông đi p qu ng cáo (1) S tin nh n qu ng cáo g i đi (1) Thông đi p qu ng cáo là m t b n tin (m u) qu ng cáo - T ng s khách hàng s d ng d ch v qu ng cáo b ng tin nh n trong tháng là:…………….. - T ng s thông đi p qu ng cáo trong tháng là: …………….. - T ng s tin nh n qu ng cáo g i đi trong tháng là: …………….. 2. Th ng kê v yêu c u t ch i và x lý yêu c u t ch i trong tháng Phương th c ti p nh n T ng s B ng tin nh n (2) G i đi n tho i (3) S lư ng (2)+(3)
 11. Yêu c u t ch i Xác nh n yêu c u t ch i Yêu c u t ch i đã đư c x lý Yêu c u t ch i không x lý đư c do b t kh kháng Li t kê các lý do b t kh kháng không x lý đư c yêu c u t ch i c a ngư i nh n …………………………………………………………………………………………………………………………………… PH L C 3B: M U BÁO CÁO NĂM C A NHÀ CUNG C P D CH V QU NG CÁO B NG TIN NH N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- ….….….…., ngày ………. tháng….….…. năm ….….…. Kính g i: Trung tâm ng c u kh n c p máy tính Vi t Nam BÁO CÁO NĂM C A NHÀ CUNG C P D CH V QU NG CÁO B NG TIN NH N Năm 20…… Tên doanh nghi p: ……………………………………………………………………………………………… Đ a ch : …………………………………………………………………………………………………………. Mã s qu n lý……. C p ngày ……….. có hi u l c đ n ngày………… 1. T ng doanh thu và m c đ tăng trư ng t d ch v qu ng cáo b ng tin nh n trong năm - T ng doanh thu trong năm:……………………………… - M c đ tăng trư ng so v i năm trư c ……………………. 2. T ng h p th ng kê v d ch v qu ng cáo b ng tin nh n trong năm Khách hàng Thông đi p qu ng cáo (1) Tin nh n qu ng cáo T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m Chú thích: Các c t Tăng gi m th hi n % m c đ tăng/gi m so v i năm trư c. D u (+) th hi n tăng, d u (-) th hi n gi m (1) Thông đi p qu ng cáo là m t b n tin (m u) qu ng cáo 3. T ng h p th ng kê vi c ti p nh n và x lý yêu c u t ch i tin nh n qu ng cáo trong năm
 12. Phương th c ti p nh n T ng s B ng tin nh n (2) G i đi n tho i (3) S lư ng (2)+(3) Yêu c u t ch i Xác nh n yêu c u t ch i Yêu c u t ch i đã đư c x lý Yêu c u t ch i không x lý đư c do b t kh kháng 4. Ki n ngh ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PH L C 4A: M U BÁO CÁO THÁNG C A NHÀ CUNG C P D CH V TIN NH N QUA M NG INTERNET C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- ….….….…., ngày ………. tháng….….…. năm ….….…. Kính g i: Trung tâm ng c u kh n c p máy tính Vi t Nam BÁO CÁO THÁNG C A NHÀ CUNG C P D CH V TIN NH N QUA M NG INTERNET Tháng…./20…… Tên doanh nghi p: ……………………………………………………………………………………………… Đ a ch : …………………………………………………………………………………………………………. Mã s qu n lý……. C p ngày ……….. có hi u l c đ n ngày………… 1. Th ng kê khách hàng đang s d ng d ch v tin nh n qua m ng Internet trong tháng S tin nh n qu ng cáo T ng s tài kho n trên h th ng T ng s tin nh n T ng s G i t ngư i qu ng cáo (1) G i t nhà cung c p d ch v qu ng cáo (2) (1)+ (2) 2. Li t kê các khách hàng là nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n trong tháng
 13. STT Tên nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n Mã s qu n lý S lư ng tin nh n qu ng cáo g i đi T ng s khách hàng là nhà cung c p d ch v qu ng cáo trong tháng là:………………………………………… 3. Th ng kê v tin nh n rác trong tháng T ng s tin nh n rác phát hi n đư c T ng s báo cáo tin nh n rác nh n đư c T ng s báo cáo đã đư c x lý PH L C 4B: M U BÁO CÁO NĂM C A NHÀ CUNG C P D CH V TIN NH N QUA M NG INTERNET C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- ….….….…., ngày ………. tháng….….…. năm ….….…. Kính g i: Trung tâm ng c u kh n c p máy tính Vi t Nam BÁO CÁO NĂM C A NHÀ CUNG C P D CH V TIN NH N QUA M NG INTERNET Năm 20…… Tên doanh nghi p: ……………………………………………………………………………………………… Đ a ch : …………………………………………………………………………………………………………. Mã s qu n lý……. C p ngày ……….. có hi u l c đ n ngày………… 1. T ng doanh thu và m c đ tăng trư ng t d ch v tin nh n qua m ng Internet trong năm - T ng doanh thu trong năm:……………………………… - M c đ tăng trư ng so v i năm trư c ……………………. 2. T ng h p th ng kê khách hàng đang s d ng d ch v tin nh n qua m ng Internet trong năm Tin nh n qu ng cáo Tài kho n trên h th ng T ng s tin nh n T ng s T ngư i qu ng cáo (1) T nhà cung c p d ch v qu ng cáo (2) (1)+ (2) Tăng Tăng T ng s Tăng gi m T ng s T ng s T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m gi m gi m
 14. 3. T ng h p th ng kê v khách hàng là nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n trong năm Nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n S lư ng tin nh n qu ng cáo g i đi T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m 4. T ng h p th ng kê v tin nh n rác trong năm Tin nh n rác phát hi n đư c Báo cáo tin nh n rác nh n đư c Báo cáo đã đư c x lý T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m Chú thích: Các c t Tăng gi m th hi n % m c đ tăng/gi m so v i năm trư c. D u (+) th hi n tăng, d u (-) th hi n gi m 5. Ki n ngh ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… PH L C 5: M U BÁO CÁO NĂM C A NHÀ CUNG C P D CH V THƯ ĐI N T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- ….….….…., ngày ………. tháng….….…. năm ….….…. Kính g i: Trung tâm ng c u kh n c p máy tính Vi t Nam BÁO CÁO NĂM
 15. C A NHÀ CUNG C P D CH V THƯ ĐI N T Năm 20…… Tên doanh nghi p: ……………………………………………………………………………………………… Đ a ch : ………………………………………………………………………………………………………….. 1.T ng h p th ng kê v tình hình trao đ i thư đi n t trong năm S tài kho n trên h th ng S thư đi n t S thư đi n t qu ng cáo G i đi Nh n T ngư i qu ng cáo T nhà cung c p d ch v qu ng cáo T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s khách hàng là nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư đi n t trong năm 20…… :…………………. 2. T ng h p th ng kê v tình hình thư đi n t rác trong năm S báo cáo thư đi n t rác nh n đư c Lư ng thư rác đã đư c ngăn ch n S lư ng đã đư c x lý Lư ng thư đi n t ch n sai (4) T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m Chú thích: Các c t Tăng gi m th hi n % m c đ tăng/gi m so v i năm trư c. D u (+) th hi n tăng, d u (-) th hi n gi m (1) Thư đi n t g i t i các tài kho n c a nhà cung c p d ch v thư đi n t (2) Thư đi n t g i đi t các tài kho n c a nhà cung c p d ch v thư đi n t (3) Thư đi n t có nhãn d ng [QC Mã s qu n lý] (4) Thư đi n t b ch n sai (b nh m là thư rác) do ngư i dùng ph n ánh 3. Ki n ngh ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PH L C 6: M U BÁO CÁO NĂM C A NHÀ CUNG C P D CH V TIN NH N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc --------------
 16. ….….….…., ngày ………. tháng….….…. năm ….….…. Kính g i: Trung tâm ng c u kh n c p máy tính Vi t Nam BÁO CÁO NĂM C A NHÀ CUNG C P D CH V TIN NH N Năm 20…… Tên doanh nghi p: ……………………………………………………………………………………………… Đ a ch : ………………………………………………………………………………………………………….. 1.T ng h p th ng kê v tình hình trao đ i tin nh n trong năm Thuê bao Tin nh n Tin nh n qu ng cáo G i đi (1) Nh n (2) T ngư i qu ng cáo T nhà cung c p d ch v qu ng cáo (3) T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s khách hàng là nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n trong năm 20…… :…………………. 2. T ng h p th ng kê v tình hình tin nh n rác trong năm S báo cáo tin nh n rác nh n đư c Tin nh n rác đã đư c ngăn ch n S lư ng đã đư c x lý Lư ng tin nh n ch n sai (4) T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m Chú thích: Các c t Tăng gi m th hi n % m c đ tăng/gi m so v i năm trư c. D u (+) th hi n tăng, d u (-) th hi n gi m (1) Tin nh n g i t i các thuê bao c a nhà cung c p d ch v tin nh n (2) Tin nh n đi t các thuê bao c a nhà cung c p d ch v tin nh n (3) Tin nh n có nhãn d ng [QC Mã s qu n lý] (4) Tin nh n ch n sai do ngư i dùng ph n ánh 3. Ki n ngh ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PH L C 7: M U BÁO CÁO NĂM V TÌNH HÌNH THƯ RÁC C A NHÀ CUNG C P D CH V TRUY NH P INTERNET (ISP)
 17. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- ….….….…., ngày ………. tháng….….…. năm ….….…. Kính g i: Trung tâm ng c u kh n c p máy tính Vi t Nam BÁO CÁO NĂM V TÌNH HÌNH THƯ RÁC C A NHÀ CUNG C P D CH V TRUY NH P INTERNET (ISP) Năm 20…… Tên doanh nghi p:……………………………………………………………………………………………… Đ a ch : …………………………………………………………………………………………………………. 1. T ng h p th ng kê tình hình thư rác trong năm Thư rác có ngu n g i t trong nư c Thư rác có ngu n g i t nư c ngoài S báo cáo thư rác nh n đư c S báo cáo đã đư c x lý T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m 2.T ng h p th ng kê v ho t đ ng ngăn ch n thư rác trong năm S đ a ch IP đã ngăn ch n trong năm S tên mi n đã ngăn ch n trong năm Đ a ch IP trong nư c Đ a ch IP qu c t Tên mi n Vi t Nam (.vn) Tên mi n qu c t T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m T ng s Tăng gi m Chú thích: Các c t Tăng gi m th hi n % m c đ tăng/gi m so v i năm trư c. D u (+) th hi n tăng, d u (-) th hi n gi m 3. Ki n ngh ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đồng bộ tài khoản