Thông tư số 13-TC/TCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
12
download

Thông tư số 13-TC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13-TC/TCT về Chương trình ưu đãi thuế quan do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung thông tư 16-TC/TCT về việc hướng dẫn thi hành NĐ 91/CP ngày 18/12/95 ban hành DM hàng hóa thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 96" để áp dụng cho năm 97

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 13-TC/TCT

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-TC/TCT Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13-TC/TCT NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 1997 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 16-TC/TCT NGÀY 5-3-1996 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ "HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHN ĐNN H SỐ 91/CP N GÀY 18.12.1995 CỦA CHÍN H PHỦ VỀ BAN HÀN H DAN H MỤC HÀN G HOÁ ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐNN H VỀ CHƯƠN G TRÌN H ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUN G (CEPT) CỦA CÁC N ƯỚC ASEAN CHO N ĂM 1996"ĐỂ ÁP DỤN G CHO N ĂM 1997 Để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN , ngày 5.3.1996 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16 TC/TCT hướng dẫn thi hành N ghị định số 91/CP ngày 18.12.1995 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá để thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN cho năm 1996. Thi hành N ghị định số 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá của Việt N am để thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN cho năm 1997, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư 16 TC/TCT ngày 5.3.1996 để áp dụng cho năm 1997 như sau: I. VỀ PHẠM VI ÁP DỤNG Đoạn một và mục 1) của phần I) Thông tư 16 TC/TCT được sửa đổi như sau: "Hàng hoá nhập khNu vào Việt N am thuộc diện áp dụng thuế suất thuế nhập khNu theo quy định tại Điểm 1 của N ghị định số 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ là hàng nhập khNu từ các nước ASEAN và phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. Là mặt hàng có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo N ghị định 82/CP ngày 13/12/1996 của Chính phủ". II. VỀ BIỂU THUẾ 1) Đoạn một của phần II) của Thông tư 16 TC/TCT được sửa đổi như sau: "Các mức thuế áp dụng cho hàng hoá nhập khNu thuộc diện hưởng các thuế suất ưu đãi theo Chương trình CEPT là những thuế suất quy định tại Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo N ghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ". 2) Bổ sung vào phần II) Thông tư 16 TC/TCT đoạn sau:
  2. "Việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khNu theo các quyết định của Bộ Tài chính đối với các nhóm, mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khNu hiện hành sẽ được xử lý như sau: - Trường hợp việc sửa đổi thuế suất dẫn đến mức thuế suất của Biểu thuế nhập khNu hơn mức thuế suất ưu đãi theo Chương trình CEPT đối với nhóm, mặt hàng nhất định thì mức thuế suất của Biểu thuế nhập khNu sẽ được áp dụng đối với hàng hoá nhập khNu là mặt hàng có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo N ghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ; - Các sửa đổi, bổ sung khác về tên và thuế suất thuế nhập khNu khác không áp dụng đối với danh mục hàng hoá ban hành kèm theo N ghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ." III. VỀ KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ Các nguyên tắc xác định việc hàng hoá được công nhận là có xuất xứ từ các nước ASEAN quy định tại điểm (i) và (ii) của mục III - Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ của Thông tư 16 TC/TCT được thay thế bằng các quy tắc của Quy chế xuất xứ dùng cho Hiệp định CEPT quy định tại Phụ lục I của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt N am - Mẫu D, ban hành kèm theo Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13.5.1996 của Bộ Thương mại. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1.1.1997 và áp dụng với mọi trường hợp nhập khNu từ các nước ASEAN có tờ khai hàng nhập khNu đăng ký với cơ quan Hải quan từ 1.1.1997. N hững điểm không bổ sung, sửa đổi tại Thông tư này được thực hiện như đã quy định tại Thông tư số 16 TC/TCT ngày 5.3.1996 của Bộ Tài chính. Vũ Mộng Giao (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản