Thông tư số 13/TM-CSTTTM về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng thực hiện Nghị định của Chính phủ số 02/CP ngày 5-1-1995 và trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thì điều kiện kinh doanh đối với loại hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện do Bộ Thương mại ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
64
lượt xem
2
download

Thông tư số 13/TM-CSTTTM về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng thực hiện Nghị định của Chính phủ số 02/CP ngày 5-1-1995 và trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thì điều kiện kinh doanh đối với loại hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện do Bộ Thương mại ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13/TM-CSTTTM về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng thực hiện Nghị định của Chính phủ số 02/CP ngày 5-1-1995 và trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thì điều kiện kinh doanh đối với loại hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 13/TM-CSTTTM về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng thực hiện Nghị định của Chính phủ số 02/CP ngày 5-1-1995 và trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thì điều kiện kinh doanh đối với loại hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện do Bộ Thương mại ban hành

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/TM-CSTTTM Hà N i, ngày 05 tháng 1 năm 1995 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 13/ TM-CSTTTM NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 1995 HƯ NG D N PH M VI, Đ I TƯ NG TH C HI N NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 02/CP NGÀY 5-1-1995 VÀ TRÌNH T , TH T C, TH M QUY N C P GI Y CH NG NH N THÌ ĐI U KI N KINH DOANH Đ I V I LO I HÀNG HOÁ, D CH V KINH DOANH CÓ ĐI U KI N Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 4-12-1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Ngh nh s 02/CP ngày 5-1-1995 c a Chính ph quy nh hàng hoá, d ch v c m kinh doanh thương m i và hàng hoá, d ch v kinh doanh thương m i có i u ki n th trư ng trong nư c; Sau khi tho thu n v i các B , ngành h u quan B Thương m i hư ng d n v th m t v n v ph m vi, i tư ng th c hi n Ngh nh 02/CP và trình t , th t c, th m quy n gi i quy t vi c kinh doanh lo i hàng hoá, d ch v kinh doanh có i u ki n, như sau: I - V PH M VI, I TƯ NG I U CH NH C A NGHN NNH: 1 - Trong n n kinh t ho t ng theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c theo nh hư ng XHCN, chính sách m t hàng là m t trong nh ng chính sách quan tr ng Nhà nư c i u hành và qu n lý b ng lu t pháp ho t ng c a các thành ph n kinh t , ng th i t o môi trư ng pháp lý các ch th tham gia kinh doanh b o m các yêu c u v kinh t - xã h i, b o m an ninh tr t t , an toàn xã h i, b o v s c kho con ngư i và môi trư ng sinh thái, ch ng các hành vi buôn l u và kinh doanh trái phép, phát tri n th trư ng theo hư ng văn minh, lành m nh. Ngh nh 02/CP c a Chính ph quy nh và 2 lo i hàng hoá, d ch v : lo i hàng hoá, d ch v c m kinh doanh thương m i và lo i hàng hoá, d ch v kinh doanh thương m i có i u ki n th trư ng trong nư c. Nh ng lo i hàng hoá, d ch v này trư c ây m t s ã ư c quy nh t i các văn b n pháp quy c a Chính ph ho c c a các B ngành; phù h p v i tình hình m i nay ư c Chính ph s a i, b sung và quy nh th ng nh t t i Ngh nh 02/CP. Vì v y, hàng hoá, d ch v kinh doanh thương m i th trư ng trong nư c thu c 2 lo i trên t nay do Ngh nh 02/CP th ng nh t i u ch nh. Các lo i hàng hoá, d ch v khác ư c t do lưu thông theo quy nh c a Pháp lu t. 2 - M i t ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh thương m i trên th trư ng (k c t ch c, cá nhân nư c ngoài) u ph i th c hi n các quy nh t i Ngh nh 02/CP, tr
  2. trư ng h p ư c quy nh riêng t i các Lu t và các văn b n pháp quy khác c a Chính ph ho c các Hi p nh mà Chính ph Vi t Nam tham gia ký v i nư c ngoài có tho thu n khác. Các i tư ng này (sau ây g i t t là ngư i kinh doanh) g m: - Các doanh nghi p Nhà nư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 30- 4-1995. - Các doanh nghi p Nhà nư c và các doanh nghi p c a oàn th chính tr , xã h i thành l p theo Ngh nh 388 - H BT và Quy t nh 196 - CT ngày 5-6-1992 (Trong khi chưa có quy nh ph i thành l p l i theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c). - Các doanh nghi p thành l p theo Lu t Công ty và Lu t Doanh nghi p tư nhân. - Các doanh nghi p thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, có kinh doanh thương m i, d ch v th trư ng trong nư c. - Các Chi nhánh c a các Công ty nư c ngoài t trên lãnh th Vi t Nam, có kinh doanh thương m i, d ch v . - Các doanh nghi p, t ch c kinh doanh c a H p tác xã mua bán thành l p theo Quy t nh 763 - TTg ngày 19 - 12 - 1994 c a Th tư ng Chính ph . - Cá nhân và nhóm kinh doanh dư i v n pháp nh theo quy nh c a Ngh nh 66 - H BT. Trong ó "Doanh nghi p" t i Ngh nh này ư c hi u là pháp nhân kinh doanh ư c thành l p theo m t trong các văn b n Pháp lu t trên. Riêng cá nhân và nhóm kinh doanh theo Ngh nh 66 - H BT, các t h p tác... không g i là doanh nghi p. 3 - Các hành vi kinh doanh thương m i Ngh nh i u ch nh bao g m: - Mua, bán (k c i lý, ký g i), v n chuy n, xu t khNu, nh p khNu, t n tr iv i các lo i hàng hoá. - Th c hi n các d ch v thương m i: qu ng cáo, trưng bày, môi gi i, du l ch, ăn u ng và kinh doanh các d ch v sinh ho t cá nhân, d ch v công c ng khác. Ngư i kinh doanh th c hi n m t ho c nhi u trong s các hành vi trên u ph i tuân th các quy nh c a Ngh nh 02/CP. II - V HÀNG HOÁ, DNCH V C M KINH DOANH: Ngh nh 02/CP quy nh nghiêm c m kinh doanh trên th trư ng các lo i hàng hoá, d ch v ghi t i Ph l c 1 c a Ngh nh (tr m t s ít trư ng h p do yêu c u c bi t ư c phép kinh doanh trong ph m vi h n ch theo quy nh riêng c a Th tư ng Chính ph ), bao g m: 1 - Vũ khí, n dư c, quân trang, quân d ng và phương ti n k thu t quân s .
  3. 2 - Các ch t ma tuý. 3 - Các hi n v t có giá tr thu c di tích văn hoá, l ch s . 4 - Các v t phNm, s n phNm văn hoá ph n ng, i tru . 5 - Thu c lá i u s n xu t t i nư c ngoài. 6 - Các lo i pháo n s n xu t trong nư c, các lo i pháo s n xu t t i nư c ngoài. 7 - Các lo i thu c ch a b nh cho ngư i và gia súc, thu c b o v th c v t và các l i trang thi t b , d ng c y t chưa ư c phép s d ng Vi t Nam. 8 - Th c v t, ng v t r ng quý hi m. 9 - M t s lo i chơi cho tr em gây nguy h i t i giáo d c nhân cách, t i s c kho c a tr em, ho c t i an ninh tr t t , an toàn xã h i. 10 - Hành vi có tính kinh doanh ho c d ch v trái v i thu n phong m t c Vi t Nam. Danh m c trên do các B , T ng c c qu n lý ngành kinh t - k thu t ( ư c quy nh t i Ph l c 1) xác nh c th n t ng m t hàng, d ch v sau khi th ng nh t v i B Thương m i trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Dau ó các B , T ng c c ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra và giám sát vi c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh 02/CP. III - V HÀNG HOÁ, DNCH V KINH DOANH CÓ I U KI N: 1 - Theo quy nh t i i u 8 và i u 9 c a Ngh nh 02/CP thì ngư i kinh doanh mu n kinh doanh hàng hoá, d ch v có i u ki n nh t thi t ph i có các i u ki n cho t ng lo i hàng hoá, d ch v ghi Ph l c 2 c a Ngh nh m t ư c kinh doanh lo i hàng hoá, d ch v ó. Danh m c chi ti t hàng hoá, d ch v kinh doanh có i u ki n và các i u ki n c th kèm theo ư c các B , T ng c c qu n lý ngành kinh t - k thu t quy nh t i các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh 02/CP c a các B , T ng c c, B Thương m i s t p h p thành m t Danh m c chung và công b ngư i kinh doanh th c hi n thu n l i. Các i u ki n quy nh t i i u 9 c a Ngh nh, bao g m: 1.1 - i u ki n và ch th kinh doanh ( i m 9.1 c a Ngh nh 02/CP). i u ki n này quy nh: i v i m t s lo i hàng hoá, d ch v nh t nh thì ch th kinh doanh là i tư ng xác nh vi c cho phép kinh doanh. Bao g m 3 i u ki n c th :
  4. 1.1.1 - Lo i hàng hoá, d ch v ch m t s doanh nghi p Nhà nư c ư c kinh doanh do Th tư ng Chính ph quy t nh theo ngh c a B trư ng, T ng c c trư ng qu n lý ngành kinh t - k thu t. ( i m 9.1a c a Ngh nh). i u ki n này ch áp d ng cho m t s lo i hàng hoá, d ch v c bi t c n ư c qu n lý ch t ch và h n ch kinh doanh tránh nh ng nguy h i v an ninh, qu c phòng, tr t t an toàn xã h i. i v i kinh doanh thương m i g m các m t hàng: Hoá ch t c m nh, ch t có phóng x và các ngu n phóng x s d ng có các thi t b chuyên dùng, các lo i v t li u n , Sòng b c (casino). Ngoài các doanh nghi p Nhà nư c ư c ch nh, tuy t i c m kinh doanh các lo i hàng hoá trên i v i m i i tư ng khác. 1.1.2 - Lo i hàng háo, d ch v ch các doanh nghi p ư c kinh. ( i m 9.1b c a Ngh nh).ư Các doanh nghi p ã ư c thành l p theo pháp lu t, các t ch c kinh t và cá nhân mu n kinh doanh thì ph i l p doanh nghi p là m t i u ki n ư c kinh doanh hàng hoá, d ch thu c lo i này. Các t ch c, cá nhân kinh doanh không l p doanh nghi p ho c không i u ki n l p doanh nghi p thì không ư c kinh doanh các m t hàng: Xăng d u và các lo i ch t t b ng hoá ch t (kinh doanh thành ph , th xã, th tr n), Than m (tr than ã ch bi n làm ch t t sinh ho t), Khách s n, In n và thi t b ngành in, D ch v c m , ăn u ng trong khách s n nhà hàng, Vàng và á quý, M t s v t tư thi t b k thu t cao, Du l ch l hành. 1.1.3 - Lo i hàng hoá, d ch v ch m t s doanh nghi p ho c cá nhân ư c kinh doanh do B trư ng, T ng c c trư ng qu n lý ngành kinh t - k thu t ho c Ch t ch UBND t nh, thành ph xem xét cho phép. ( i m 9.1c c a Ngh nh). i u ki n này áp d ng cho m t s lo i hàng hoá, d ch v c bi t; ch m t s doanh nghi p ho c cá nhân kinh doanh ư c các B , T ng c c qu n lý ngành ho c UBND t nhm thành ph l a ch n cho phép m i ư c kinh doanh các m t hàng: Kh c d u, cho thuê và s a ch a súng săn, Vũ trư ng, Massage, Gi i ph u thNm m , C v t không thu c lo i c m kinh doanh, Du l ch l khách qu c t . 1.2 - i u ki n v cơ s v t ch t, k thu t. ( i m 9.2 c a Ngh nh). Bao g m 2 i u ki n c th : 1.2.1 - Lo i hàng hoá, d ch v khi kinh doanh ph i có a i m phù h p v i quy ho ch theo quy nh c a các cơ quan có thNm quy n ( i m 9.2a c a Ngh nh). Cơ quan có thNm quy n quy nh quy ho ch a i m kinh doanh là UBND t nh, thành ph căn c vào yêu c u: b o m an ninh, tr t t xã h i, an toàn giao thông, v sinh phòng d ch, b o v môi trư ng và c nh quan. Các S qu n lý ngành kinh t - k thu t ch trì và ph i h p v i S Thương m i và cơ quan quy ho ch c a a phương
  5. quy ho ch m ng lư i, a i m kinh doanh trình UBND t nh, thành ph quy t nh, công b và hư ng d n th c hi n. Ngư i kinh doanh ph i n m ư c quy ho ch trên t a i m kinh doanh cho phù h p và không ph i xin xác nh n v a i m kinh doanh. i u ki n này áp d ng cho các lo i hàng hoá, d ch v : Ph li u, ph th i kim lo i và ph li u, ph th i có hoá ch t c h i, V t li u xây d ng, Hoá ch t c m nh, ch t có phóng x , V t li u n dùng cho công nghi p, Xăng d u và các lo i ch t t b ng hoá ch t, Than m , Khách s n, Vũ trư ng, Massage, Sòng b c, Trông gi tài s n, endashn u ng, Gi t m bán th t gia súc gia c m, Ch bi n th c phNm, Thu c b o v th c v t, Du l ch l hành. 1.2.2 - Lo i hàng hoá, d ch v khi kinh doanh ph i m b o cơ s v t ch t k thu t và trang thi t b t i thi u theo tiêu chuNn quy nh c a Chính ph ho c c a các B , T ng c c qu n lý ngành kinh t - k thu t. ( i m 9.2b c a Ngh nh). áp d ng cho các lo i hàng hoá, d ch v : Hoá ch t c m nh, Ch t có phóng x , V t li u n dùng cho công nghi p, Xăng d u và các lo i ch t t b ng hoá ch t, Tham m , Khách s n, Nhà tr , Cho Thuê và s a ch a súng săn, Vũ trư ng, Massage, Gi i ph u thNm m , Sòng b c, In n và kinh doanh thi t b ngành in, D ch v trông gi tài s n, endashn u ng (trong KS, nhà hàng), Ch bi n th c phNm, Thu c ch a b nh cho ngư i, Thu c thú y, thu c b o v th c v t, Khám ch a b nh ông, tây y, Trang b d ng c y t , Vàng, á quý, V t tư k thu t cao c p, Du l ch l hành. 1.3 i u ki n v trình chuyên môn, nghi p v c a ngư i kinh doanh. ( i m 9.3 c a Ngh nh). Bao g m 2 i u ki n c th : 1.3.1 - Lo i hàng hoá, d ch v khi kinh doanh ngư i kinh doanh ph i ư c ào t o v chuyên môn, nghi p v . ( i m 9.3a c a Ngh nh). Th c hi n i u ki n này, ngư i tr c ti p kinh doanh ph i có b ng c p chuyên môn, nghi p v do các trư ng, l p ào t o ư c Nhà nư c công nh n c p. M t s trư ng h p có tay ngh gi i do gia truy n ph i ư c S qu n lý ngành ki m tra, cho phép. Áp d ng cho các lo i hàng hoá, d ch v : Hoá ch t c m nh, ch t phóng x , V t li u n dùng trong công nghi p, Xăng d u và ch t t b ng hoá ch t, Khách s n, Cho thuê và s a ch a súng săn, Vũ trư ng, Massage, Gi i ph u thNm m , In n và thi t b ngành in, ăn u ng trong KS, nhà hàng, Ch bi n th c phNm, Thu c ch a b nh cho ngư i, Thu c thú y, thu c b o v th c v t, Khám ch a b nh ông, tây y, Trang b d ng c y t , Vàng á qúy, V t tư k thu t cao c p, Di l ch l hành.
  6. 1.3.2 - Lo i hàng hoá, d ch v khi kinh doananh ngư i kinh doanh ph i m b o tiêu chuNn v s c kho . ( i m 9.3b c a Ngh nh). Vi c ki m tra xác nh v s c kho ph i th c hi n theo úng quy nh c a B Y t i v i t ng lo i hàng hoá, d ch v trư c khi ti n hành kinh doanh. Áp d ng cho các lo i hàng hoá, d ch v : Khách s n, Nhà tr , Gi i ph u thNm m , endashn u ng, Gi t m bán th t gia súc gia c m, Ch bi n th c phNm, Thu c ch a b nh cho ngư i, Khám ch a b nh ông, tây y, Du l ch l hành. 2 - Trìn t , th t c gi i quy t nhu c u kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c lo i kinh doanh có i u ki n ư c quy nh th ng nh t t i i u 11 c a Ngh nh, th c hi n c th như sau: 2.1 - Theo quy nh c a Pháp lu t, ngư i kinh doanh h p pháp ph i có ăng ký kinh doanh (trư ng h p dư i v n Pháp nh là Gi y phép kinh doanh, sau ây g i chung là KKD) và kinh doanh úng n i dung ghi trong KKD. Vì v y, khi mu n kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c lo i kinh doanh có i u ki n ngư i kinh doanh ph i th c hi n quy nh trong các trư ng h p sau: 2.1.1 - N u l n u ra kinh doanh (chưa có KKD): ph i chuNn b các i u ki n và h sơ g i cơ quan có thNm quy n qu n lý chuyên ngành lo i hàng hoá, d ch v kinh doanh có i u ki n ó (thu c B , T ng c c ho c S qu n lý chuyên ngành ư c u quy n) cơ quan này ki m tra xem xét c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo các quy nh và m u th ng nh t. H sơ c th do các B , ngành hư ng d n theo yêu c u i v i t ng lo i hàng hoá, d ch v . Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh là m t trong các cơ s làm th t c ăng ký kinh doanh v i cơ quan có thNm quy n KKD t nh, thành ph nơi có tr s doanh nghi p ho c a i m kinh doanh ( i v i ngư i kinh doanh dư i v n Pháp nh do UBND qu n, huy n c p). N u không có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh khi kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c lo i có i u ki n thì không ư c c p ăng ký kinh doanh. Ch ư c ho t ng kinh doanh sau khi ư c c p KKD. 2.1.2 - N u ang kinh doanh ( ã có KKD), nay mu n b sung m t kinh doanh thu c lo i có i u ki n ph i chuNn b các i u ki n và h sơ g i cơ quan có thNm quy n qu n lý chuyên ngành lo i hàng hoá, d ch v ó ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh. Sau ó làm th t c b sung KKD v i cơ quan có thNm quy n và ch ư c ho t ng kinh doanh m t hàng m i khi ã ư c b sung KKD. 2.1.3 - Trư ng h p ã kinh doanh hàng hoá, d ch v thu c lo i có i u ki n trư c khi ban hành Ngh nh 02/CP:
  7. a) ã ư c c p Ch ng ch hành ngh ho c Gi y phép hành ngh c a các cơ quan qu n ký chuyên ngành và ã có KKD: - N u không phù h p v i m t trong các i u ki n v ch th kinh doanh (9.1a, 9.1b, 9.1c) c a Ngh nh thì ph i ng ng ho t ng kinh doanh i v i m t hàng, d ch v ó. - N u không phù h p v i i u ki n v a i m kinh doanh (9.2a) thì ph i ng ng ho t ng và thay i a i m cho phù h p quy ho ch m i ư c ti p t ch ho t ng kinh doanh. - N u chưa m b o m t trong các i u ki n 9.2b, 9.3b ph i b sung y . - N u hoàn toàn phù h p v i các i u ki n c a Ngh nh 02/CP ngư i kinh doanh không ph i làm l i th t c xin c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ( vi c i gi y ch ng nh n m i do các B ngành quy nh). b) N u chưa ư c c p Ch ng ch hành ngh ho c Gi y phép hành ngh thì ph i làm th t c xin c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh như l n u ra kinh doanh. Trong th i h n 60 ngày k t ngày 01 - 7 - 1995, ngư i kinh doanh trong c hai lo i a) và b) trên ây không m b o các i u ki n quy nh ho c không làm th ph i ng ng ho t ng kinh doanh lo i hàng hoá, d ch v kinh doanh có i u ki n cho n khi th c hi n y các quy nh. 2.1.4 - Trư ng h p doanh nghi p có nhi u i m kinh doanh cùng m t m t hàng ho c d ch v thu c lo i có i u ki n (ví d m t Công ty du l ch có nhi u khách s n, nhà hàng; công ty kinh doanh xăng d u có nhi u i m bán xăng d u...) thì m i i m kinh doanh u ph i m b o y các i u ki n quy nh cho m t hàng, d ch v ó. M i i m có h sơ riêng khi doanh nghi p làm th t c xin c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh và gi y này ư c c p chung cho doanh nghi p nhưng có ghi rõ t ng i m kinh doanh ã ư c ki m tra xác nh i u ki n kinh doanh. Các i m kinh doanh ph i có các b n sao ư c công ch ng: KKD, Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, lưu gi thư ng xuyên khi kinh doanh. 2.1.5 - i v i ngư i kinh doanh dư i v n pháp nh theo N 66/H BT ngày 2 - 3 - 1992 khi xin c p ho c b sung GPKD n u có kinh doanh m t hàng, d ch v thu c di n kinh doanh có i u ki n ph i g i kèm theo h sơ theo quy nh c a các B ngành. Cơ quan ti p nh n h sơ (các Phòng, Ban qu n, huy n ư c phân công) căn c vào các i u ki n ã quy nh, ki m tra xác nh và có ý ki n vào h sơ chuy n cho S qu n lý ngành xem xét c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh. Sau ó UBND qu n, huy n c p ho c b sung GPKD. Ngư i kinh doanh không ph i tr c ti p n các S xin Gi y ch g nh n i u ki n kinh doanh. 2.2 Vi c c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n: - Theo quy nh c a Ngh nh 02/CP cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh là các B , T ng c c qu n lý chuyên ngành
  8. i v i t ng lo i hàng hoá, d ch v (t i Ph l c 2 - Ngh inh 02/CP là cơ quan ư c ghi "ch trì") ho c các S t nh, thành ph ư c các B , T ng c c u quy n c p. - Các cơ quan trên có trách nhi m ti p nh n h sơ c a các t ch c, cá nhân kinh doanh; t ch c ki m tra thNm nh các i u ki n c a cơ s kinh doanh k c ph i ki m tra th c t t i nơi kinh doanh và làm vi c v i các cơ quan có trách nhi m xem xét v i u ki n kinh doanh c a các ngành khác kiên quan n h sơ c a ương s ; xem xét c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ho c t ch i c p trong th i h n 20 ngày. Ngư i kinh doanh không ph i tr c ti p n t ng ngành kinh t - k thu t có liên quan xin xác nh n các i u ki n, nhưng ph i óng m t kho n l phí theo quy nh cho cơ quan ti p nh n h sơ. - Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo m u th ng nh t t i Ph l c 3 c a Ngh nh 02/CP. Trư ng h p doanh nghi p có nhi u i m kinh doanh m t hàng, d ch v có i u ki n c n ghi rõ t ng i m ã ư c ki m tra i u ki n kinh doanh. K t ngày 01 - 7 - 1995 vi c c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh th c hi n theo m u th ng nh t này. Các lo i m u gi y do các B , T ng c c, UBND a phương trư c ây ban hành dùng ch ng nh n i u ki n cho các i tư ng kinh doanh u bãi b . (Như: "Ch ng ch hành ngh " do S Thương m i c p theo Thông tư 07/TM-DL ngày 18 - 5 - 1992 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n N - 66/H BT, các lo i "Gi y phép kinh doanh" "Gi y phép hành ngh "... v thương m i, d ch v do các cơ quan qu n lý chuyên ngành c p). 2.3 L phí c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh th c hi n theo quy nh hi n hành. B Thương m i s làm vi c v i B Tài chính và các B ngành liên quan b sung, s a i sau. 2.4 Vi c ăng ký kinh doanh i v i hàng hoá, d ch v thu c lo i kinh doanh có i u ki n: Cơ quan c p KKD (U ban K ho ch t nh, thành ph ho c UBND qu n, huy n c p GPKD dư i v n pháp nh) ch xét c p KKD m i ho c c p b sung KKD cho các i tư ng kinh doanh nêu t i i m 2 - M c I trên ây n u kinh doanh lo i hàng hoá, d ch v kinh doanh có i u ki n khi i tư ng kinh doanh ó ã ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh. 3 - Trong quá trình ho t ng kinh doanh ngư i kinh doanh ph i thư ng xuyên m b o các i u ki n quy nh, k p th i b sung n u có s thay i v quy mô, ph m v kinh doanh ho c b t c s thay i nào làm nh hư ng x u n vi c th c hi n các i u ki n. N u không m b o các i u ki n ph i ng ng ho t ng kinh doanh b sung, hoàn thi n các i u ki n quy nh. 4 - Các B , T ng c c, S qu n lý chuyên ngành có trách nhi m ki m tra nh kỳ ho c t xu t các t ch c, cá nhân kinh doanh v vi c th c hi n các i u ki n kinh doanh và x lý các vi ph m theo quy nh c a Pháp lu t.
  9. Các t ch c, cá nhân có trách nhi m trong vi c c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, Gi y phép kinh doanh, ăng ký kinh doanh thương m i, d ch v c n th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Ngh nh 02/CP và hư ng d n t i Thông tư này. K p th i ph n nh v B Thương m i nh ng vư ng m c c n x lý. Thông tư này thi hành t ngày 01-7-1995, thay th các quy nh v hàng hoá, d ch v c m kinh doanh và hàng hoá, d ch v kinh doanh có i u ki n (Ph l c s 1 và Ph l c s 2) t i Thông tư 07/TM - QLTT ngày 18-5-1992 c a B Thương m i. Trương ình Tuy n ( ã Ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản