Thông tư số 14/2005/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
93
lượt xem
3
download

Thông tư số 14/2005/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14/2005/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14/2005/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2005/TT-BYT Hà N i, ngày 10 tháng 5 năm 2005 THÔNG TƯ C A B Y T S 14/2005/TT-BYT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯ NG D N TH C HI N KHÁM B NH, CH A B NH VÀ QU N LÝ, S D NG, QUY T TOÁN KINH PHÍ KHÁM B NH, CH A B NH CHO TR EM DƯ I SÁU TU I T I CÁC CƠ S Y T CÔNG L P Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c i u 18, i u 28 Ngh nh s 36/2005/ N -CP ngày 17/3/2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; B Y t hư ng d n vi c khám b nh, ch a b nh và qu n lý, s d ng, quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i t i các cơ s y t công l p như sau: I. QUY NNH CHUNG Các cơ s y t công l p thu c B Y t , các B , cơ quan, ơn v Trung ương và a phương th c hi n vi c khám b nh, ch a b nh và qu n lý, s d ng, quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh không ph i tr ti n cho tr em dư i sáu tu i theo quy nh c a Thông tư này. II. QUY NNH V KHÁM B NH, CH A B NH CHO TR EM DƯ I SÁU TU I 1. Quy nh v tuy n i u tr : Tuy n i u tr th c hi n khám b nh, ch a b nh không ph i tr ti n cho tr em dư i sáu tu i t i các cơ s y t công l p ư c quy nh c th như sau: a) Các cơ s y t công l p g m: tr m y t xã, phư ng, th tr n; phòng khám a khoa khu v c; b nh vi n a khoa qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh; b nh vi n a khoa khu v c thu c t nh và các cơ s y t tuy n u thu c các B , ngành qu n lý là nơi khám ch a b nh ban u, có nhi m v th c hi n khám ch a b nh ban u cho tr em dư i sáu tu i t i a bàn nơi tr em cư trú. b) Trư ng h p vư t quá kh năng chuyên môn, các cơ s y t công l p làm nhi m v khám ch a b nh ban u có trách nhi m chuy n tr em lên các b nh vi n a khoa, chuyên khoa tuy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.
  2. c) Trư ng h p vư t quá kh năng chuyên môn c a các cơ s y t tuy n t nh thì chuy n lên các b nh vi n a khoa, chuyên khoa tuy n Trung ương tr c thu c B Y t và các B , ngành. d) Căn c vào t ch c c a h th ng y t a phương, Giám c S Y t trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh cho tr em t i m t s a bàn ư c khám ch a b nh ban u t i các cơ s y t tuy n t nh mà không c n gi y gi i thi u chuy n vi n (tr em cư trú t i thành ph , th xã ho c a bàn g n cơ s y t tuy n t nh). 2. Th t c khám b nh, ch a b nh: a) T i các cơ s y t làm nhi m v khám ch a b nh ban u cho tr em: Gia ình tr em ph i xu t trình Th khám b nh, ch a b nh c a tr ; trư ng h p tr em chưa ư c c p th thì ph i xu t trình Gi y khai sinh ho c Gi y ch ng sinh ho c gi y ch ng nh n c a U ban nhân dân c p xã. b) T i các cơ s y t nêu t i i m b và c c a kho n 1 m c II: Ngoài xu t trình Th khám b nh, ch a b nh c a tr (trư ng h p tr em chưa ư c c p th thì ph i xu t trình Gi y khai sinh ho c Gi y ch ng sinh ho c gi y ch ng nh n c a U ban nhân dân c p xã), gia ình tr em ph i xu t trình th t c chuy n vi n theo quy nh, g m gi y gi i thi u chuy n vi n và tóm t t h sơ b nh án (tr các trư ng h p quy nh t i i m d kho n 1 m c II nêu trên). c) Trong trư ng h p c p c u, tr em ư c khám và i u tr không ph i tr ti n t i b t kỳ cơ s y t công l p nào. Gia ình tr em có trách nhi m xu t trình Th khám b nh, ch a b nh c a tr , trư ng h p chưa ư c c p th thì ph i xu t trình Gi y khai sinh ho c Gi y ch ng sinh ho c gi y ch ng nh n c a U ban nhân dân c p xã trư c khi tr xu t vi n. 3. Tr em i khám b nh, ch a b nh theo úng tuy n ư c hư ng các quy n l i theo quy nh. Trư ng h p các cơ s y t công l p có t ch c khám b nh, ch a b nh s d ng d ch v và k thu t cao mà gia ình b nh nhân có yêu c u s d ng thì cơ s y t công l p ư c thu c a gia ình b nh nhân kho n chênh l ch gi a chi phí d ch v và k thu t cao theo yêu c u và m c thanh toán vi n phí hi n hành. 4. Trách nhi m c a cha m , ngư i giám h : Cha m , ngư i giám h c a tr em dư i sáu tu i có trách nhi m th c hi n úng quy nh v khám b nh, ch a b nh cho tr em ư c quy nh t i Thông tư này. 5. Trách nhi m c a cơ s khám ch a b nh: a) T ch c công tác ón ti p, hư ng d n khám ch a b nh m t cách thu n l i, t o i u ki n và b o m y quy n l i cho tr em khi i khám b nh, ch a b nh. b) Trư ng h p c p c u, vư t tuy n ho c trái tuy n thì các cơ s y t công l p có trách nhi m ti p nh n và c u ch a k p th i cho tr ; tuỳ theo tình tr ng b nh lý c a tr em ph i gi l i i u tr n i trú thì ph i làm th t c tr em vào i u tr n i trú. Trư ng
  3. h p xét th y không c n i u tr n i trú ho c thu c chuyên môn c a tuy n dư i thì làm th t c gia ình cho tr v i u tr ngo i trú ho c v tuy n dư i i u tr . c) Trong trư ng h p vư t quá kh năng chuyên môn, cơ s y t tuy n dư i ph i k p th i làm các th t c chuy n vi n theo quy nh chuy n tr em lên tuy n trên i u tr , không ư c trì hoãn ho c chuy n tr em lên tuy n trên không úng ch nh v chuyên môn. d) Ki m tra Th khám b nh, ch a b nh; trư ng h p không có Th thì ki m tra Gi y ch ng sinh ho c Gi y khai sinh ho c gi y ch ng nh n c a y ban nhân dân c p xã (tr trư ng h p tr sơ sinh), h sơ chuy n vi n (n u là ngư i b nh chuy n vi n) ngay khi tr em n khám, ch a b nh. Trư ng h p c bi t tr em ph i c p c u xa nơi cư trú, i l i khó khăn và gia ình tr em không mang theo m t trong các lo i gi y t nêu trên: Giám c cơ s y t căn c vào tình hình th c t xem xét quy t nh tr em ư c khám b nh, ch a b nh không ph i tr ti n và ư c quy t toán vào kinh phí khám ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. ) Ch nh dùng thu c, c p phát thu c, s d ng v t tư y t , làm các xét nghi m, chNn oán hình nh, thăm dò ch c năng, ph c h i ch c năng và các d ch v k thu t c n thi t theo tình tr ng b nh lý, b o m an toàn và h p lý theo úng quy nh chuyên môn. Giám c cơ s y t ch u trách nhi m t ch c ki m tra và x lý theo thNm quy n các sai ph m v chuyên môn, gây lãng phí, th t thoát kinh phí. e) B o m cung ng thu c trong danh m c, máu, d ch truy n, hoá ch t xét nghi m, phim X quang, thu c c n quang, v t tư y t theo quy nh c a B Y t trong quá trình khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. g) Tăng cư ng nhân l c, cơ s v t ch t k thu t, nh t là Khoa Nhi và chăm sóc sơ sinh, b o m cân i s giư ng cho Khoa Nhi theo ch o c a B Y t . h) Các cơ s khám ch a b nh có trách nhi m công khai các d ch v khám b nh, ch a b nh theo yêu c u ngư i dân bi t, l a ch n. i) Theo dõi và t ng h p các ho t ng khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i và báo cáo v i cơ quan ch qu n theo nh kỳ hàng quý vào ngày 15 c a tháng u quý sau. k) Th ng kê và thu ph n ph i n p c a gia ình tr em quy nh t i kho n 3 m c II nêu trên và c p biên lai thu vi n phí i v i các kho n thu này theo quy nh. III. QUY NNH V S D NG VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ KHÁM, CH A B NH CHO TR EM DƯ I SÁU TU I 1. S d ng kinh phí: a) Các cơ s y t công l p có trách nhi m s d ng s kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i ã ư c c p có thNm quy n giao th c hi n khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i t i ơn v theo quy nh t i Thông tư này, k c
  4. chi phí c a các trư ng h p tr em do cơ s y t khác chuy n n theo yêu c u v chuyên môn. b) Trư ng h p tr em ã ư c i u tr và s d ng các lo i thu c, máu, d ch truy n, v t tư, hóa ch t ... c a các Chương trình, D án ư c duy t mi n phí thì các cơ s y t không ư c h ch toán quy t toán kho n chi phí này vào kinh phí khám, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i. 2. Công tác quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i: a) Các cơ s y t căn c vào h sơ b nh án c a tr em l p b ng kê chi ti t chi phí khám ch a b nh cho t ng tr em (theo m u kèm theo thông tư này và ph i có ch ký xác nh n c a ngư i nhà b nh nhân) làm ch ng t quy t toán kinh phí khám, ch a b nh không ph i tr ti n cho tr em dư i sáu tu i theo quy nh sau: - Chi phí v thu c, máu, d ch truy n, v t tư tiêu hao ã xu t s d ng i u tr cho tr em ư c tính theo giá mua vào c a cơ s y t ; - Chi phí v khám b nh, ngày giư ng i u tr , các d ch v k thu t ư c tính theo giá thu vi n phí hi n hành c a cơ s y t . b) Cơ s khám ch a b nh có trách nhi m t ng h p y , chính xác, trung th c chi phí khám ch a b nh cho tr em quy t toán k p th i, làm cơ s ki m tra, giám sát vi c s d ng kinh phí khám, ch a b nh không ph i tr ti n cho tr em dư i sáu tu i. c) Các cơ s y t căn c vào t ng h p chi phí khám b nh, ch a b nh cho tr em h ch toán vào s chi quy t toán c a lo i 15 kho n 60. - Chi phí v thu c, máu, d ch truy n, v t tư tr c ti p s d ng i u tr cho tr em ư c t ng h p quy t toán vào các m c, ti u m c tương ng. - Ti n khám b nh, ngày giư ng i u tr n i trú, các d ch v k thu t như xét nghi m, chNn oán hình nh, ph c h i ch c năng, ph u thu t, th thu t ư c t ng h p và quy t toán vào m c 119 ti u m c 99. 3. H sơ quy t toán: a) B ng kê chi ti t chi phí khám b nh, ch a b nh c a tr em dư i sáu tu i, trong ó ph i ghi rõ s Th khám b nh, ch a b nh c a tr ho c s Gi y khai sinh ho c s Gi y ch ng sinh; trư ng h p ch có gi y ch ng nh n c a y ban nhân dân c p xã thì lưu gi y ch ng nh n vào h sơ quy t toán. b) Trong trư ng h p ti p nh n tr em chuy n vi n thì ph i kèm theo gi y gi i thi u chuy n vi n trong h sơ quy t toán. IV. T CH C TH C HI N 1. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o các cơ s y t tr c thu c t ch c th c hi n t t công tác khám, ch a b nh không ph i tr ti n cho tr em dư i sáu tu i; nh kỳ hàng năm t ng h p và báo cáo tình hình khám ch a
  5. b nh và s d ng kinh phí khám ch a b nh cho tr em dư i sáu tu i g i v B Y t , B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. Hàng năm, các cơ s y t có trách nhi m l p d toán chi nâng c p cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b ph c v công tác khám ch a b nh cho tr em, thuy t minh c th và t ng h p chung vào d toán ngân sách c a ơn v báo cáo cơ quan ch qu n và cơ quan tài chính b trí kinh phí nh m cung c p các d ch v khám b nh, ch a b nh cho tr em m t cách toàn di n, thu n ti n và có ch t lư ng. 3. Vi c mi n, gi m vi n phí i v i tr em t sáu tu i tr lên th c hi n theo chính sách vi n phí hi n hành c a nhà nư c. 4. Các n i dung khác th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 36/2005/N -CP ngày 17/3/2005 c a Chính ph và Thông tư s 26/2005/TT-BTC ngày 06/4/2005 c a B Tài chính. 5. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Riêng vi c s d ng và quy t toán kinh phí khám b nh, ch a b nh ư c th c hi n k t ngày 01/01/2005. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Y t xem xét, s a i, b sung cho phù h p. Nguy n Th Xuyên ( ã ký) TÊN ƠN VN:.......... KHOA:.................. B NG KÊ CHI TI T CHI PHÍ KHÁM CH A B NH CHO TR EM DƯ I SÁU TU I H và tên tr em............................... Nam/N :............. tu i a ch : (Ghi theo trên th KCB)........................................................................... Mã s th KCB:........................ H n s d ng: T .............. n:............................ S gi y khai sinh:....................../ S gi y ch ng sinh:........................................... Gi y ch ng nh n c a UBND xã H và tên B /m /ngư i giám h ........................................................................... Ngày nh p vi n.../.../.... Ngày ra vi n.../.../.... S b nh án:........ S giư ng:......... ChN n oán khi ra vi n:.......................................... Mã chN n oán:
  6. Hình th c i u tr Ngo i trú N i trú Phương pháp i u tr N i Khoa Ngo i khoa YHDT K t qu i u tr : Kh i Chuy n vi n T vong A. N i dung chi phí I. Ti n khám b nh STT Chi ti t các kho n m c chi phí VT S ơn Thành lư ng giá ti n ( ) 1 2 ... C ng 1 II. Các d ch v k thu t STT Các d ch v k thu t VT S ơn Thành lư ng giá ti n ( ) 1 Các xét nghi m XN sinh hóa XN huy t h c XN vi sinh Các XN khác C ng 1: 2 ChN n oán hình nh ..... C ng 2
  7. 3 Ph u thu t ...... C ng 3 4 Th thu t và thăn do ch c năng C ng 4 5 D ch v k thu t cao C ng 5 C ng II = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 III. Chi phí v v t tư y t STT Tên v t tư y t VT S ơn Thành lư ng giá ti n ( ) 1 2 ...... C ng III IV. Thu c, hóa ch t, máu, d ch truy n: STT Tên, hàm lư ng VT S ơn Thành lư ng giá ti n ( ) 1 Thu c, hóa ch t: ....... C ng 1: 2 D ch truy n: ........
  8. C ng 2 C ng IV V. Máu và các ch phN m máu STT Máu và các ch phN m máu VT S ơn Thành lư ng giá ti n ( ) 1 Máu 2 Ch phN m v máu ........ C ng V: VI. Ti n ngày giư ng b nh STT Lo i giư ng b nh VT S ơn Thành lư ng giá ti n ( ) 1 .... C ng VI: VII. Các d ch v khác STT N i dung chi phí VT S lư ng ơn giá Thành ti n ( ) 1 2 C ng VII: T ng chi M c A = I + II + III + IV + V + VI + VII:......................... ng B. Các chi phí không s d ng tr l i (thu c, hóa ch t, xét nghi m...) SO Chi ti t các kho n m c chi phí VT S ơn Thành lư ng giá ti n ( ) 1 2 C ng B: T ng chi phí i u tr M c C = M c A - M c B:................................... ng
  9. Trong ó: + C1. S ti n gia ình b nh nhân ph i tr theo quy nh:.......... ng + C2. S ti n tính trong KP KCB mi n phí cho TE < 6 tu i theo quy nh... ng Ngư i nhà b nh Xác nh n c a K toán l p ... ngày... tháng... nhân khoa/phòng (Ký ghi rõ h , tên) năm... (Ký ghi rõ h , tên) (Ký ghi rõ h , tên) Giám c cơ s KCB ho c ngư i ư c UQ (Ký ghi rõ h , tên)
Đồng bộ tài khoản