Thông tư số 14/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
7
download

Thông tư số 14/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14/2009/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 14/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N ÁP D NG THI T K I N HÌNH, THI T K M U NHÀ SINH VIÊN, NHÀ CÔNG NHÂN VÀ NHÀ CHO NGƯ I THU NH P TH P Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh quy t s 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 c a Chính ph V m t s cơ ch , chính sách nh m y m nh phát tri n nhà cho h c sinh, sinh viên các cơ s ào t o và nhà cho công nhân lao ng t i các khu công nghi p t p trung, ngư i có thu nh p th p t i khu v c ô th ; Căn c Quy t nh s 65/2009/Q -TTg ngày 24/4/2009 c a Th tư ng Chính ph Ban hành m t s cơ ch , chính sách phát tri n nhà cho sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p và d y ngh thuê; Căn c Quy t nh s 66/2009/Q -TTg ngày 24/4/2009 c a Th tư ng Chính ph Ban hành m t s cơ ch , chính sách phát tri n nhà cho công nhân lao ng t i các khu công nghi p thuê; Căn c Quy t nh s 67/2009/Q -TTg ngày 24/4/2009 c a Th tư ng Chính ph Ban hành m t s cơ ch , chính sách phát tri n nhà cho ngư i có thu nh p th p t i khu v c ô th , B Xây d ng hư ng d n áp d ng thi t k i n hình, thi t k m u nhà sinh viên, nhà công nhân khu công nghi p và nhà cho ngư i thu nh p th p như sau: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n áp d ng thi t k i n hình, thi t k m u nhà cho sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p và d y ngh ; nhà cho công nhân lao ng t i các khu công nghi p; nhà cho ngư i có thu nh p th p t i các ô th theo các Quy t nh s 65/2009/Q -TTg, 66/2009/Q -TTg, 67/2009/Q -TTg ngày 24/4/2009 c a Th tư ng Chính ph . 2. i tư ng áp d ng Các t ch c, cá nhân tham gia th c hi n các d án u tư, xây d ng nhà cho sinh viên các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p và d y ngh ; nhà cho công nhân lao ng t i các khu công nghi p; nhà cho ngư i có thu nh p th p t i khu v c ô th (sau ây g i chung là nhà ). i u 2. Gi i thích t ng
  2. 1. Thi t k i n hình Là án thi t k ư c nghiên c u trên cơ s quy chuNn k thu t, tiêu chuNn qu c gia v xây d ng áp d ng nhi u l n trong xây d ng theo nh ng i u ki n xác nh. i tư ng thi t k i n hình là các b ph n ch c năng, chi ti t c u t o ki n trúc (không bao g m ph n n n móng và chi ti t k t c u ch u l c c a công trình). 2. Thi t k m u Là án thi t k v n d ng các thi t k i n hình b ph n cho m t lo i nhà ho c công trình v i quy mô xác nh và i u ki n c th . i u 3. Nguyên t c áp d ng thi t k i n hình, thi t k m u 1. Thi t k i n hình, thi t k m u mang tính hư ng d n ư c áp d ng trên nguyên t c t nguy n ho c dùng tham kh o khi l p d án u tư xây d ng nhà ; 2. Vi c áp d ng thi t k i n hình, thi t k m u vào phương án thi t k nhà c n ư c ti n hành b i t ch c tư v n xây d ng có i u ki n năng l c hành ngh theo quy nh; 3. Trư ng h p thi t k i n hình, thi t k m u thích h p v i i u ki n c a a phương và quy mô yêu c u c a các d án nhà , ch u tư thông qua t ch c tư v n xây d ng có th s d ng toàn b m u thi t k làm thi t k cơ s trong d án u tư xây d ng; 4. C n căn c vào i u ki n t nhiên t i khu v c xây d ng l a ch n, v n d ng các thi t k i n hình, thi t k m u phù h p nh m m b o an toàn cho công trình. Riêng v i n n móng công trình c n ư c thi t k trên cơ s k t qu kh o sát a ch t t i a i m xây d ng; 5. Ngoài các quy nh trong các Quy chuNn k thu t, tiêu chuNn qu c gia v xây d ng có liên quan dùng l p thi t k cho các d án u tư xây d ng nhà , có th áp d ng các tiêu chuNn sau ây: a) i u ch nh tăng m t xây d ng và h s s d ng t lên 1,5 l n so v i Quy chuNn quy ho ch xây d ng hi n hành, không kh ng ch s t ng; b) H s s d ng (di n tích và di n tích các khu ch c năng/di n tích sàn xây d ng) cho các lo i nhà t 0,7 – 0,8; c) Tiêu chuNn di n tích i v i nhà sinh viên ư c thi t k t i thi u là 4m2/1 sinh viên; t i a 8 sinh viên/1phòng; d) Tiêu chuNn di n tích i v i nhà công nhân khu công nghi p ư c thi t k t i thi u là 5 m2/1 ngư i t i a 8 ngư i/căn h ; e) Nhà thu nh p th p là lo i nhà căn h chung cư ư c thi t k v i di n tích t i a không quá 70m2/1 căn h .
  3. i u 4. Các yêu c u i v i thi t k nhà 1. Ki n trúc n i, ngo i th t và trang thi t b công trình Tuỳ theo c i m vùng mi n (vùng ng b ng, mi n núi, ven bi n…) mà s d ng các gi i pháp ki n trúc n i, ngo i th t cho phù h p v i i u ki n t nhiên, phong t c t p quán, nhu c u s d ng. S d ng trang thi t b công trình, trang thi t b n i và ngo i th t ư c s n xu t trong nư c m c trung bình. 2. N n móng Trong quá trình l p h sơ thi t k cho các d án u tư xây d ng nhà , c n kh o sát i u ki n a ch t, thu văn t i a i m xây d ng thi t k n n móng công trình theo các quy chuNn, tiêu chuNn hi n hành. 3. K t c u thân nhà a) Theo quy mô c i m công trình, công ngh thi công và i u ki n c th t i a phương, ơn v tư v n thi t k c n l a ch n phương án k t c u thân nhà và k t c u móng cho phù h p; b) Ưu tiên l a ch n phương án xây d ng theo hư ng công nghi p hoá. 4. V t li u S d ng v t li u s n có t i a phương, v t li u, c u ki n s n xu t trong nư c. i u 5. Chi phí thi t k và su t u tư xây d ng 1. Chi phí thi t k a) Chi phí l p thi t k i n hình, thi t k m u các lo i nhà ư c c p t ngân sách nhà nư c theo k ho ch hàng năm; b) Khi s d ng thi t k m u do B Xây d ng ho c các a phương ban hành, chi phí thi t k l y theo nh m c chi phí qu n lý d án và tư v n u tư xây d ng công trình do B Xây d ng công b ; c) Khi s d ng l i h sơ thi t k thi công, thi t k phí ư c tính gi m v i h s k = 0,36; 2. Su t u tư xây d ng công trình nhà sinh viên, nhà công nhân khu công nghi p và nhà cho ngư i thu nh p th p do B Xây d ng công b hàng năm. i u 6. Hư ng d n l p thi t k m u 1. Thi t k m u c a a phương
  4. Các a phương có th thi t l p và công b các thi t k m u ph c v các d án u tư xây d ng nhà trên a bàn a phương trên cơ s v n d ng thi t k i n hình, do B Xây d ng ban hành. 2. Yêu c u h sơ thi t k m u a) Ph n thuy t minh - Nhi m v thi t k m u; tài li u kh o sát i u tra t i các a phương v i u ki n t nhiên, văn hoá, kinh t - xã h i, nhu c u thi t k m u, ti m năng v t li u xây d ng t i a phương; - Danh m c các quy chuNn, tiêu chuNn ư c áp d ng; - Các thi t k m u; - Ch c năng, quy mô, di n tích khu t, thành ph n và di n tích các b ph n, c p công trình, s t ng, chi u cao t ng, gi i pháp t ch c dây chuy n công năng; - Gi i pháp k t c u, v t li u, các h th ng k thu t công trình, yêu c u thi công xây d ng và hoàn thi n; - Gi i pháp thi t k sân vư n, cây xanh và h th ng h t ng k thu t trong khuôn viên khu t; - Các ch tiêu kinh t – k thu t ch y u; b ng kh i lư ng v t tư ch y u; - Hư ng d n l a ch n và áp d ng thi t k m u khi l p các phương án thi t k cho d án u tư xây d ng nhà . b) Ph n b n v - Các b n v t ng m t b ng phương án b trí công trình ho c các h ng m c công trình, h th ng k thu t h t ng; - Sơ dây chuy n ho t ng; - Các b n v ki n trúc: Các m t b ng và m t ng, các m t c t và chi ti t chính c a công trình và b ph n công trình; - Các b n v ph i c nh toàn b công trình, ph i c nh n i th t công trình; - B n v b trí trang thi t b trong các phòng ch c năng (k t h p v i b n v ki n trúc); - Các b n v k t c u: m t b ng, m t c t mô t gi i pháp k t c u ch u l c c a công trình và v t li u s d ng; - Các b n v sơ h th ng trang thi t b k thu t c a công trình;
  5. - Quy cách b n v : kh gi y A3; quy cách th hi n b n v tuân theo tiêu chuNn hi n hành. i u 7. T ch c th c hi n 1. Các thi t k i n hình, thi t k m u do B Xây d ng công b , ư c cung c p mi n phí cho các a phương b ng ĩa CD và qua trang thông tin i n t c a B Xây d ng theo a ch : www.moc.gov.vn; 2. Khi có yêu c u riêng cho a phương, U ban nhân dân c p t nh t ch c th c hi n, thNm nh và ban hành thi t k m u. Trư c khi ban hành và áp d ng, các a phương g i 01 b h sơ thi t k m u v B Xây d ng th ng nh t qu n lý. Trong trư ng h p c n thi t, B Xây d ng s góp ý b ng văn b n i v i thi t k m u c a a phương. i u 8. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 19/8/2009; 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, g i ý ki n v B Xây d ng s a i, b sung theo thNm quy n./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c H i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Tr n Nam - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - S Xây d ng các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; - Website CP, Website B Xây d ng; - Lưu VP, PC, KHCN&MT.
Đồng bộ tài khoản