Thông tư số 142/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
85
lượt xem
12
download

Thông tư số 142/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 142/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 142/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 142/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 23/2007/TT-BTC NGÀY 21/3/2007 C A B TÀI CHÍNH QUY NNH CH CÔNG TÁC PHÍ, CH CHI T CH C CÁC CU C H I NGHN I V I CƠ QUAN NHÀ NƯ C VÀ ƠN VN S NGHI P CÔNG L P VÀ S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 91/2005/TT-BTC NGÀY 18/10/2005 C A B TÀI CHÍNH QUY NNH CH CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN B , CÔNG CH C NHÀ NƯ C I CÔNG TÁC NG N H N NƯ C NGOÀI DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C B O M KINH PHÍ Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Th c hi n K t lu n s 40-KL/TW ngày 6/3/2009 c a B Chính tr v vi c s a i nh ng b t h p lý v ti n lương, ph c p i v i cán b , công ch c, viên ch c trong cơ quan ng, nhà nư c, M t tr n, các oàn th và l c lư ng vũ trang; B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p (sau ây g i là Thông tư s 23/2007/TT-BTC); s a i, b sung Thông tư s 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài do Ngân sách nhà nư c b o m kinh phí (sau ây g i là Thông tư s 91/2005/TT-BTC) như sau: i u 1. S a i, b sung i m c kho n 7 m c I Thông tư s 23/2007/TT-BTC như sau: “c. Quy nh v tiêu chuNn mua vé máy bay i công tác trong nư c như sau: - i v i các i tư ng Lãnh o c p cao (trên c p B trư ng tr lên) th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; - H ng gh thương gia (Business class ho c C class) dành cho i tư ng: Cán b lãnh o hư ng b ng lương ch c v lãnh o, hư ng ph c p ch c v lãnh o ban hành kèm theo Ngh quy t s 730/NQ-UBTVQH ngày 30/9/2004 c a y ban Thư ng v Qu c h i, Quy t nh s 128-Q -TW ngày 14/12/2004 c a Ban Bí thư Trung ương ng ho c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph g m: B trư ng và các ch c danh tương ương; cán b lãnh o có h s ph c p ch c v t 1,3 tr lên; Phó trư ng các oàn th chính tr - xã h i Trung ương có h
  2. s ph c p lãnh o 1,25; Bí thư thư ng tr c Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; - H ng gh thư ng: Dành cho các ch c danh cán b , công ch c còn l i” i u 2. S a i, b sung i m 3.1.3 kho n 3 m c II Thông tư s 91/2005/TT-BTC như sau: “3.1.3. Cán b lãnh o hư ng b ng lương theo Ngh quy t s 730/NQ-UBTVQH ngày 30/9/2004 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Cán b hư ng ph c p ch c v lãnh o ban hành theo Quy t nh s 128-Q -TW ngày 14/12/2004 c a Ban Bí thư Trung ương ng ho c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph có h s ph c p lãnh o t 1,3 tr lên, Phó trư ng các oàn th chính tr - xã h i Trung ương có h s ph c p ch c v lãnh o 1,25; Bí thư thư ng tr c Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh.” i u 3. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký, thay th i m c kho n 7 m c I Thông tư s 23/2007/TT-BTC; thay th i m 3.1.3 kho n 3 m c II Thông tư s 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005. Nh ng n i dung quy nh khác t i Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư s 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 c a B Tài chính v n có hi u l c thi hành. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư; - Th tư ng Chính ph , các phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW ng và các ban c a ng; - Tòa án nhân dân t i cao; Ph m S Danh - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Thanh tra Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - Cơ quan TW c a các oàn th chính tr - xã h i; - Kho b c Nhà nư c; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B ; - Lưu: VT, V HCSN.
Đồng bộ tài khoản